εις • hEIS • heis

Search: ενα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εναεἷς[2]ε[ι]ν·αmas acc sg

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomμια[GNT][LXX]εις[GNT][LXX]εν[GNT][LXX]μι·αει[ν]·ςε[ι]ν
Accμιαν[GNT][LXX]ενα[GNT][LXX]μι·ανε[ι]ν·α
Datμιᾳ[GNT][LXX]ενι[GNT][LXX]μι·ᾳε[ι]ν·ι
Genμιας[GNT][LXX]ενος[GNT][LXX]μι·αςε[ι]ν·ος
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Jul-2021 15:17:18 EDT