κταομαι • KTAOMAI • ktaomai

Search: εκτῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκτωκτάομαιε·κτ(α)·ουimpf mp ind 2nd sg
εκτῳ; εκτῳἕκτος[1]εκτ·ῳ; εκτ·ῳneu dat sg; mas dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκτωκτάομαιε·κτ(α)·ουimpf mp ind 2nd sg
εκτῳἕκτος[1]εκτ·ῳneu dat sg
εκτῳἕκτος[1]εκτ·ῳmas dat sg

κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτωμαι[GNT]κτ(α)·ομαι
2ndκτᾳ, κτασαι[LXX]κτ(α)·ῃ, κτ(α)·ει classical, κτ(α)·εσαι alt
3rdκταται[LXX]κτ(α)·εται
Pl1stκτωμεθακτ(α)·ομεθα
2ndκτασθεκτ(α)·εσθε
3rdκτωνταικτ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτωμαι[GNT]κτ(α)·ωμαι
2ndκτᾳκτ(α)·ῃ
3rdκταται[LXX]κτ(α)·ηται
Pl1stκτωμεθακτ(α)·ωμεθα
2ndκτασθεκτ(α)·ησθε
3rdκτωνταικτ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτῳμηνκτ(α)·οιμην
2ndκτῳοκτ(α)·οιο
3rdκτῳτοκτ(α)·οιτο
Pl1stκτῳμεθακτ(α)·οιμεθα
2ndκτῳσθεκτ(α)·οισθε
3rdκτῳντοκτ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκτωκτ(α)·ου
3rdκτασθωκτ(α)·εσθω
Pl1st
2ndκτασθεκτ(α)·εσθε
3rdκτασθωσαν, κτασθωνκτ(α)·εσθωσαν, κτ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κτασθαι[GNT][LXX]​κτ(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτωμενηκτωμενεκτ(α)·ομεν·ηκτ(α)·ομεν·ε
Nomκτωμενος[LXX]κτ(α)·ομεν·ος
Accκτωμενηνκτωμενονκτ(α)·ομεν·ηνκτ(α)·ομεν·ον
Datκτωμενῃκτωμενῳκτ(α)·ομεν·ῃκτ(α)·ομεν·ῳ
Genκτωμενηςκτωμενου[LXX]κτ(α)·ομεν·ηςκτ(α)·ομεν·ου
PlVocκτωμεναικτωμενοικτωμενακτ(α)·ομεν·αικτ(α)·ομεν·οικτ(α)·ομεν·α
Nom
Accκτωμεναςκτωμενουςκτ(α)·ομεν·αςκτ(α)·ομεν·ους
Datκτωμεναιςκτωμενοιςκτ(α)·ομεν·αιςκτ(α)·ομεν·οις
Genκτωμενων[LXX]κτωμενων[LXX]κτ(α)·ομεν·ωνκτ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτωμηνε·κτ(α)·ομην
2ndεκτωε·κτ(α)·ου
3rdεκτατοε·κτ(α)·ετο
Pl1stεκτωμεθαε·κτ(α)·ομεθα
2ndεκτασθεε·κτ(α)·εσθε
3rdεκτωντοε·κτ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτησομαι[LXX]κτη·σομαι
2ndκτησῃ[LXX], κτησει[LXX], κτησεσαικτη·σῃ, κτη·σει classical, κτη·σεσαι alt
3rdκτησεται[LXX]κτη·σεται
Pl1stκτησομεθακτη·σομεθα
2ndκτησεσθε[LXX]κτη·σεσθε
3rdκτησονται[LXX]κτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτησοιμηνκτη·σοιμην
2ndκτησοιοκτη·σοιο
3rdκτησοιτοκτη·σοιτο
Pl1stκτησοιμεθακτη·σοιμεθα
2ndκτησοισθεκτη·σοισθε
3rdκτησοιντοκτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κτησεσθαι​κτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτησομενηκτησομενεκτη·σομεν·ηκτη·σομεν·ε
Nomκτησομενοςκτη·σομεν·ος
Accκτησομενηνκτησομενονκτη·σομεν·ηνκτη·σομεν·ον
Datκτησομενῃκτησομενῳκτη·σομεν·ῃκτη·σομεν·ῳ
Genκτησομενηςκτησομενουκτη·σομεν·ηςκτη·σομεν·ου
PlVocκτησομεναικτησομενοικτησομενακτη·σομεν·αικτη·σομεν·οικτη·σομεν·α
Nom
Accκτησομεναςκτησομενουςκτη·σομεν·αςκτη·σομεν·ους
Datκτησομεναιςκτησομενοιςκτη·σομεν·αιςκτη·σομεν·οις
Genκτησομενωνκτησομενωνκτη·σομεν·ωνκτη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκτησαμην[GNT][LXX]ε·κτη·σαμην
2ndεκτησω[LXX]ε·κτη·σω
3rdεκτησατο[GNT][LXX]ε·κτη·σατο
Pl1stεκτησαμεθαε·κτη·σαμεθα
2ndεκτησασθεε·κτη·σασθε
3rdεκτησαντο[LXX]ε·κτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτησωμαικτη·σωμαι
2ndκτησῃ[LXX]κτη·σῃ
3rdκτησηται[LXX]κτη·σηται
Pl1stκτησωμεθα[LXX]κτη·σωμεθα
2ndκτησησθε[GNT]κτη·σησθε
3rdκτησωνταικτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκτησαιμηνκτη·σαιμην
2ndκτησαιοκτη·σαιο
3rdκτησαιτοκτη·σαιτο
Pl1stκτησαιμεθακτη·σαιμεθα
2ndκτησαισθεκτη·σαισθε
3rdκτησαιντοκτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκτησαι[LXX], κτασαι[LXX]κτη·σαι, irreg. κτα·σαι (for κτη·σαι)
3rdκτησασθωκτη·σασθω
Pl1st
2ndκτησασθε[GNT][LXX]κτη·σασθε
3rdκτησασθωσαν, κτησασθωνκτη·σασθωσαν, κτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κτησασθαι[LXX]​κτη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτησαμενηκτησαμενεκτη·σαμεν·ηκτη·σαμεν·ε
Nomκτησαμενοςκτη·σαμεν·ος
Accκτησαμενηνκτησαμενον[LXX]κτη·σαμεν·ηνκτη·σαμεν·ον
Datκτησαμενῃκτησαμενῳ[LXX]κτη·σαμεν·ῃκτη·σαμεν·ῳ
Genκτησαμενηςκτησαμενουκτη·σαμεν·ηςκτη·σαμεν·ου
PlVocκτησαμεναικτησαμενοι[LXX]κτησαμενακτη·σαμεν·αικτη·σαμεν·οικτη·σαμεν·α
Nom
Accκτησαμεναςκτησαμενουςκτη·σαμεν·αςκτη·σαμεν·ους
Datκτησαμεναιςκτησαμενοιςκτη·σαμεν·αιςκτη·σαμεν·οις
Genκτησαμενωνκτησαμενωνκτη·σαμεν·ωνκτη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκτημαι[LXX]κεκτη·μαι
2ndκεκτησαικεκτη·σαι
3rdκεκτηται[LXX]κεκτη·ται
Pl1stκεκτημεθα[LXX]κεκτη·μεθα
2ndκεκτησθεκεκτη·σθε
3rdκεκτηνταικεκτη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκτησομαικεκτη·σομαι
2ndκεκτησῃ, κεκτησεικεκτη·σῃ, κεκτη·σει classical
3rdκεκτησεταικεκτη·σεται
Pl1stκεκτησομεθακεκτη·σομεθα
2ndκεκτησεσθεκεκτη·σεσθε
3rdκεκτησονταικεκτη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκτησοιμηνκεκτη·σοιμην
2ndκεκτησοιοκεκτη·σοιο
3rdκεκτησοιτοκεκτη·σοιτο
Pl1stκεκτησοιμεθακεκτη·σοιμεθα
2ndκεκτησοισθεκεκτη·σοισθε
3rdκεκτησοιντοκεκτη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκτησοκεκτη·σο
3rdκεκτησθωκεκτη·σθω
Pl1st
2ndκεκτησθεκεκτη·σθε
3rdκεκτησθωσαν, κεκτησθωνκεκτη·σθωσαν, κεκτη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκτησθαι​κεκτη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκτησεσθαι​κεκτη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκτημενηκεκτημενεκεκτη·μεν·ηκεκτη·μεν·ε
Nomκεκτημενος[LXX]κεκτη·μεν·ος
Accκεκτημενηνκεκτημενον[LXX]κεκτη·μεν·ηνκεκτη·μεν·ον
Datκεκτημενῃκεκτημενῳ[LXX]κεκτη·μεν·ῃκεκτη·μεν·ῳ
Genκεκτημενηςκεκτημενουκεκτη·μεν·ηςκεκτη·μεν·ου
PlVocκεκτημεναικεκτημενοικεκτημενακεκτη·μεν·αικεκτη·μεν·οικεκτη·μεν·α
Nom
Accκεκτημεναςκεκτημενουςκεκτη·μεν·αςκεκτη·μεν·ους
Datκεκτημεναιςκεκτημενοις[LXX]κεκτη·μεν·αιςκεκτη·μεν·οις
Genκεκτημενων[LXX]κεκτημενων[LXX]κεκτη·μεν·ωνκεκτη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκτημηνε·κεκτη·μην
2ndεκεκτησοε·κεκτη·σο
3rdεκεκτητοε·κεκτη·το
Pl1stεκεκτημεθαε·κεκτη·μεθα
2ndεκεκτησθεε·κεκτη·σθε
3rdεκεκτηντοε·κεκτη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκτημην[ε]·κεκτη·μην
2ndκεκτησο[ε]·κεκτη·σο
3rdκεκτητο[ε]·κεκτη·το
Pl1stκεκτημεθα[LXX][ε]·κεκτη·μεθα
2ndκεκτησθε[ε]·κεκτη·σθε
3rdκεκτηντο[ε]·κεκτη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκτηθηνε·κτη·θην
2ndεκτηθηςε·κτη·θης
3rdεκτηθηε·κτη·θη
Pl1stεκτηθημενε·κτη·θημεν
2ndεκτηθητεε·κτη·θητε
3rdεκτηθησανε·κτη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκτηθησομαικτη·θησομαι
2ndκτηθησῃ, κτηθησεικτη·θησῃ, κτη·θησει classical
3rdκτηθησεταικτη·θησεται
Pl1stκτηθησομεθακτη·θησομεθα
2ndκτηθησεσθεκτη·θησεσθε
3rdκτηθησονται[LXX]κτη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκτηθωκτη·θω
2ndκτηθῃςκτη·θῃς
3rdκτηθῃκτη·θῃ
Pl1stκτηθωμενκτη·θωμεν
2ndκτηθητεκτη·θητε
3rdκτηθωσιν, κτηθωσικτη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκτηθειηνκτη·θειην
2ndκτηθειηςκτη·θειης
3rdκτηθειηκτη·θειη
Pl1stκτηθειημεν, κτηθειμενκτη·θειημεν, κτη·θειμεν classical
2ndκτηθειητε, κτηθειτεκτη·θειητε, κτη·θειτε classical
3rdκτηθειησαν, κτηθειενκτη·θειησαν, κτη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκτηθησοιμηνκτη·θησοιμην
2ndκτηθησοιοκτη·θησοιο
3rdκτηθησοιτοκτη·θησοιτο
Pl1stκτηθησοιμεθακτη·θησοιμεθα
2ndκτηθησοισθεκτη·θησοισθε
3rdκτηθησοιντοκτη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκτηθητικτη·θητι
3rdκτηθητωκτη·θητω
Pl1st
2ndκτηθητεκτη·θητε
3rdκτηθητωσαν, κτηθεντωνκτη·θητωσαν, κτη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κτηθηναι​κτη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κτηθησεσθαι​κτη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτηθεισακτηθειςκτηθενκτη·θεισ·ακτη·θει[ντ]·ςκτη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκτηθεισανκτηθεντακτη·θεισ·ανκτη·θε[ι]ντ·α
Datκτηθεισῃκτηθεντικτη·θεισ·ῃκτη·θε[ι]ντ·ι
Genκτηθεισηςκτηθεντοςκτη·θεισ·ηςκτη·θε[ι]ντ·ος
PlVocκτηθεισαικτηθεντεςκτηθεντακτη·θεισ·αικτη·θε[ι]ντ·εςκτη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκτηθεισαςκτηθενταςκτη·θεισ·αςκτη·θε[ι]ντ·ας
Datκτηθεισαιςκτηθεισι, κτηθεισινκτη·θεισ·αιςκτη·θει[ντ]·σι(ν)
Genκτηθεισωνκτηθεντωνκτη·θεισ·ωνκτη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκτηθησομενηκτηθησομενεκτη·θησομεν·ηκτη·θησομεν·ε
Nomκτηθησομενοςκτη·θησομεν·ος
Accκτηθησομενηνκτηθησομενονκτη·θησομεν·ηνκτη·θησομεν·ον
Datκτηθησομενῃκτηθησομενῳκτη·θησομεν·ῃκτη·θησομεν·ῳ
Genκτηθησομενηςκτηθησομενουκτη·θησομεν·ηςκτη·θησομεν·ου
PlVocκτηθησομεναικτηθησομενοικτηθησομενακτη·θησομεν·αικτη·θησομεν·οικτη·θησομεν·α
Nom
Accκτηθησομεναςκτηθησομενουςκτη·θησομεν·αςκτη·θησομεν·ους
Datκτηθησομεναιςκτηθησομενοιςκτη·θησομεν·αιςκτη·θησομεν·οις
Genκτηθησομενωνκτηθησομενωνκτη·θησομεν·ωνκτη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 23:24:25 EST