φευγω • FEUGW • pheugō

Search: εφυγε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφυγε; εφυγεφεύγωε·φυγ·[σ]ε(ν); ε·φυγ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφυγεφεύγωε·φυγ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
εφυγεφεύγωε·φυγ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφευγω[LXX]φευγ·ωφευγομαιφευγ·ομαι
2ndφευγεις[LXX]φευγ·ειςφευγῃ, φευγει[GNT][LXX], φευγεσαιφευγ·ῃ, φευγ·ει classical, φευγ·εσαι alt
3rdφευγει[GNT][LXX]φευγ·ειφευγεταιφευγ·εται
Pl1stφευγομενφευγ·ομενφευγομεθαφευγ·ομεθα
2ndφευγετε[GNT][LXX]φευγ·ετεφευγεσθεφευγ·εσθε
3rdφευγουσιν[LXX], φευγουσιφευγ·ουσι(ν), φευγ·ουσι(ν)φευγονταιφευγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφευγω[LXX]φευγ·ωφευγωμαιφευγ·ωμαι
2ndφευγῃςφευγ·ῃςφευγῃφευγ·ῃ
3rdφευγῃφευγ·ῃφευγηταιφευγ·ηται
Pl1stφευγωμενφευγ·ωμενφευγωμεθαφευγ·ωμεθα
2ndφευγητεφευγ·ητεφευγησθεφευγ·ησθε
3rdφευγωσιν, φευγωσιφευγ·ωσι(ν)φευγωνταιφευγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφευγοιμιφευγ·οιμιφευγοιμηνφευγ·οιμην
2ndφευγοιςφευγ·οιςφευγοιοφευγ·οιο
3rdφευγοιφευγ·οιφευγοιτοφευγ·οιτο
Pl1stφευγοιμενφευγ·οιμενφευγοιμεθαφευγ·οιμεθα
2ndφευγοιτεφευγ·οιτεφευγοισθεφευγ·οισθε
3rdφευγοιεν, φευγοισανφευγ·οιεν, φευγ·οισαν altφευγοιντοφευγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφευγε[GNT][LXX]φευγ·εφευγουφευγ·ου
3rdφευγετω[LXX]φευγ·ετωφευγεσθωφευγ·εσθω
Pl1st
2ndφευγετε[GNT][LXX]φευγ·ετεφευγεσθεφευγ·εσθε
3rdφευγετωσαν[GNT], φευγοντων[LXX]φευγ·ετωσαν, φευγ·οντων classicalφευγεσθωσαν, φευγεσθωνφευγ·εσθωσαν, φευγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φευγειν[LXX]​φευγ·εινφευγεσθαι​φευγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφευγουσαφευγον[LXX]φευγ·ουσ·αφευγ·ο[υ]ν[τ]
Nomφευγων[LXX]φευγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφευγουσανφευγοντα[LXX]φευγ·ουσ·ανφευγ·ο[υ]ντ·α
Datφευγουσῃφευγοντιφευγ·ουσ·ῃφευγ·ο[υ]ντ·ι
Genφευγουσηςφευγοντοςφευγ·ουσ·ηςφευγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφευγουσαιφευγοντες[LXX]φευγοντα[LXX]φευγ·ουσ·αιφευγ·ο[υ]ντ·εςφευγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφευγουσαςφευγοντας[LXX]φευγ·ουσ·αςφευγ·ο[υ]ντ·ας
Datφευγουσαιςφευγουσι, φευγουσιν[LXX]φευγ·ουσ·αιςφευγ·ου[ντ]·σι(ν), φευγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφευγουσωνφευγοντων[LXX]φευγ·ουσ·ωνφευγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφευγομενηφευγομενεφευγ·ομεν·ηφευγ·ομεν·ε
Nomφευγομενοςφευγ·ομεν·ος
Accφευγομενηνφευγομενονφευγ·ομεν·ηνφευγ·ομεν·ον
Datφευγομενῃφευγομενῳφευγ·ομεν·ῃφευγ·ομεν·ῳ
Genφευγομενηςφευγομενουφευγ·ομεν·ηςφευγ·ομεν·ου
PlVocφευγομεναιφευγομενοιφευγομεναφευγ·ομεν·αιφευγ·ομεν·οιφευγ·ομεν·α
Nom
Accφευγομεναςφευγομενουςφευγ·ομεν·αςφευγ·ομεν·ους
Datφευγομεναιςφευγομενοιςφευγ·ομεν·αιςφευγ·ομεν·οις
Genφευγομενωνφευγομενωνφευγ·ομεν·ωνφευγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφευγον[LXX]ε·φευγ·ονεφευγομηνε·φευγ·ομην
2ndεφευγεςε·φευγ·εςεφευγουε·φευγ·ου
3rdεφευγεν, εφευγεε·φευγ·ε(ν)εφευγετοε·φευγ·ετο
Pl1stεφευγομενε·φευγ·ομενεφευγομεθαε·φευγ·ομεθα
2ndεφευγετεε·φευγ·ετεεφευγεσθεε·φευγ·εσθε
3rdεφευγον[LXX], εφευγοσανε·φευγ·ον, ε·φευγ·οσαν altεφευγοντοε·φευγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφευξωφευγ·σωφευξομαιφευγ·σομαι
2ndφευξειςφευγ·σειςφευξῃ[LXX], φευξει, φευξεσαιφευγ·σῃ, φευγ·σει classical, φευγ·σεσαι alt
3rdφευξειφευγ·σειφευξεται[GNT][LXX]φευγ·σεται
Pl1stφευξομενφευγ·σομενφευξομεθα[LXX]φευγ·σομεθα
2ndφευξετεφευγ·σετεφευξεσθε[LXX]φευγ·σεσθε
3rdφευξουσιν, φευξουσιφευγ·σουσι(ν)φευξονται[GNT][LXX]φευγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφευξοιμιφευγ·σοιμιφευξοιμηνφευγ·σοιμην
2ndφευξοιςφευγ·σοιςφευξοιοφευγ·σοιο
3rdφευξοιφευγ·σοιφευξοιτοφευγ·σοιτο
Pl1stφευξοιμενφευγ·σοιμενφευξοιμεθαφευγ·σοιμεθα
2ndφευξοιτεφευγ·σοιτεφευξοισθεφευγ·σοισθε
3rdφευξοιενφευγ·σοιενφευξοιντοφευγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φευξειν​φευγ·σειν​φευξεσθαι​φευγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφευξουσαφευξονφευγ·σουσ·αφευγ·σο[υ]ν[τ]
Nomφευξωνφευγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accφευξουσανφευξονταφευγ·σουσ·ανφευγ·σο[υ]ντ·α
Datφευξουσῃφευξοντιφευγ·σουσ·ῃφευγ·σο[υ]ντ·ι
Genφευξουσηςφευξοντοςφευγ·σουσ·ηςφευγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocφευξουσαιφευξοντεςφευξονταφευγ·σουσ·αιφευγ·σο[υ]ντ·εςφευγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφευξουσαςφευξονταςφευγ·σουσ·αςφευγ·σο[υ]ντ·ας
Datφευξουσαιςφευξουσι, φευξουσινφευγ·σουσ·αιςφευγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genφευξουσωνφευξοντωνφευγ·σουσ·ωνφευγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφευξομενηφευξομενεφευγ·σομεν·ηφευγ·σομεν·ε
Nomφευξομενοςφευγ·σομεν·ος
Accφευξομενηνφευξομενονφευγ·σομεν·ηνφευγ·σομεν·ον
Datφευξομενῃφευξομενῳφευγ·σομεν·ῃφευγ·σομεν·ῳ
Genφευξομενηςφευξομενουφευγ·σομεν·ηςφευγ·σομεν·ου
PlVocφευξομεναιφευξομενοιφευξομεναφευγ·σομεν·αιφευγ·σομεν·οιφευγ·σομεν·α
Nom
Accφευξομεναςφευξομενουςφευγ·σομεν·αςφευγ·σομεν·ους
Datφευξομεναιςφευξομενοιςφευγ·σομεν·αιςφευγ·σομεν·οις
Genφευξομενωνφευξομενωνφευγ·σομεν·ωνφευγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυγαε·φυγ·[σ]αεφυγαμηνε·φυγ·[σ]αμην
2ndεφυγαςε·φυγ·[σ]αςεφυγωε·φυγ·[σ]ω
3rdεφυγεν[GNT][LXX], εφυγε[LXX]ε·φυγ·[σ]ε(ν)εφυγατοε·φυγ·[σ]ατο
Pl1stεφυγαμενε·φυγ·[σ]αμενεφυγαμεθαε·φυγ·[σ]αμεθα
2ndεφυγατεε·φυγ·[σ]ατεεφυγασθεε·φυγ·[σ]ασθε
3rdεφυγαν[LXX]ε·φυγ·[σ]ανεφυγαντοε·φυγ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυγω[LXX]φυγ·[σ]ωφυγωμαιφυγ·[σ]ωμαι
2ndφυγῃς[LXX]φυγ·[σ]ῃςφυγῃ[LXX]φυγ·[σ]ῃ
3rdφυγῃ[LXX]φυγ·[σ]ῃφυγηταιφυγ·[σ]ηται
Pl1stφυγωμεν[LXX]φυγ·[σ]ωμενφυγωμεθαφυγ·[σ]ωμεθα
2ndφυγητε[GNT]φυγ·[σ]ητεφυγησθεφυγ·[σ]ησθε
3rdφυγωσιν[LXX], φυγωσιφυγ·[σ]ωσι(ν), φυγ·[σ]ωσι(ν)φυγωνταιφυγ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυγαιμιφυγ·[σ]αιμιφυγαιμηνφυγ·[σ]αιμην
2ndφυγαις, φυγειαςφυγ·[σ]αις, φυγ·[σ]ειας classicalφυγαιοφυγ·[σ]αιο
3rdφυγαι, φυγειεφυγ·[σ]αι, φυγ·[σ]ειε classicalφυγαιτοφυγ·[σ]αιτο
Pl1stφυγαιμενφυγ·[σ]αιμενφυγαιμεθαφυγ·[σ]αιμεθα
2ndφυγαιτεφυγ·[σ]αιτεφυγαισθεφυγ·[σ]αισθε
3rdφυγαιεν, φυγαισαν, φυγειαν, φυγειενφυγ·[σ]αιεν, φυγ·[σ]αισαν alt, φυγ·[σ]ειαν classical, φυγ·[σ]ειεν classicalφυγαιντοφυγ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυγονφυγ·[σ]ονφυγαιφυγ·[σ]αι
3rdφυγατωφυγ·[σ]ατωφυγασθωφυγ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndφυγατεφυγ·[σ]ατεφυγασθεφυγ·[σ]ασθε
3rdφυγατωσαν, φυγαντωνφυγ·[σ]ατωσαν, φυγ·[σ]αντων classicalφυγασθωσαν, φυγασθωνφυγ·[σ]ασθωσαν, φυγ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυγαι​φυγ·[σ]αι​φυγασθαι​φυγ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυγασαφυγας[LXX]φυγανφυγ·[σ]ασ·αφυγ·[σ]α[ντ]·ςφυγ·[σ]αν[τ]
Nom
Accφυγασανφυγανταφυγ·[σ]ασ·ανφυγ·[σ]αντ·α
Datφυγασῃφυγαντιφυγ·[σ]ασ·ῃφυγ·[σ]αντ·ι
Genφυγασηςφυγαντοςφυγ·[σ]ασ·ηςφυγ·[σ]αντ·ος
PlVocφυγασαιφυγαντεςφυγανταφυγ·[σ]ασ·αιφυγ·[σ]αντ·εςφυγ·[σ]αντ·α
Nom
Accφυγασαςφυγανταςφυγ·[σ]ασ·αςφυγ·[σ]αντ·ας
Datφυγασαιςφυγασι, φυγασινφυγ·[σ]ασ·αιςφυγ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genφυγασωνφυγαντωνφυγ·[σ]ασ·ωνφυγ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυγαμενηφυγαμενεφυγ·[σ]αμεν·ηφυγ·[σ]αμεν·ε
Nomφυγαμενοςφυγ·[σ]αμεν·ος
Accφυγαμενηνφυγαμενονφυγ·[σ]αμεν·ηνφυγ·[σ]αμεν·ον
Datφυγαμενῃφυγαμενῳφυγ·[σ]αμεν·ῃφυγ·[σ]αμεν·ῳ
Genφυγαμενηςφυγαμενουφυγ·[σ]αμεν·ηςφυγ·[σ]αμεν·ου
PlVocφυγαμεναιφυγαμενοιφυγαμεναφυγ·[σ]αμεν·αιφυγ·[σ]αμεν·οιφυγ·[σ]αμεν·α
Nom
Accφυγαμεναςφυγαμενουςφυγ·[σ]αμεν·αςφυγ·[σ]αμεν·ους
Datφυγαμεναιςφυγαμενοιςφυγ·[σ]αμεν·αιςφυγ·[σ]αμεν·οις
Genφυγαμενωνφυγαμενωνφυγ·[σ]αμεν·ωνφυγ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυγον[GNT][LXX]ε·φυγ·ονεφυγομηνε·φυγ·ομην
2ndεφυγες[LXX]ε·φυγ·εςεφυγουε·φυγ·ου
3rdεφυγεν[GNT][LXX], εφυγε[LXX]ε·φυγ·ε(ν)εφυγετοε·φυγ·ετο
Pl1stεφυγομενε·φυγ·ομενεφυγομεθαε·φυγ·ομεθα
2ndεφυγετεε·φυγ·ετεεφυγεσθεε·φυγ·εσθε
3rdεφυγον[GNT][LXX], εφυγοσαν[LXX]ε·φυγ·ον, ε·φυγ·οσαν altεφυγοντοε·φυγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυγω[LXX]φυγ·ωφυγωμαιφυγ·ωμαι
2ndφυγῃς[LXX]φυγ·ῃςφυγῃ[LXX]φυγ·ῃ
3rdφυγῃ[LXX]φυγ·ῃφυγηταιφυγ·ηται
Pl1stφυγωμεν[LXX]φυγ·ωμενφυγωμεθαφυγ·ωμεθα
2ndφυγητε[GNT]φυγ·ητεφυγησθεφυγ·ησθε
3rdφυγωσιν[LXX], φυγωσιφυγ·ωσι(ν), φυγ·ωσι(ν)φυγωνταιφυγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυγοιμιφυγ·οιμιφυγοιμηνφυγ·οιμην
2ndφυγοιςφυγ·οιςφυγοιοφυγ·οιο
3rdφυγοιφυγ·οιφυγοιτοφυγ·οιτο
Pl1stφυγοιμενφυγ·οιμενφυγοιμεθαφυγ·οιμεθα
2ndφυγοιτεφυγ·οιτεφυγοισθεφυγ·οισθε
3rdφυγοιεν, φυγοισανφυγ·οιεν, φυγ·οισαν altφυγοιντοφυγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυγε[LXX]φυγ·εφυγουφυγ·ου
3rdφυγετωφυγ·ετωφυγεσθωφυγ·εσθω
Pl1st
2ndφυγετεφυγ·ετεφυγεσθεφυγ·εσθε
3rdφυγετωσαν[LXX], φυγοντωνφυγ·ετωσαν, φυγ·οντων classicalφυγεσθωσαν, φυγεσθωνφυγ·εσθωσαν, φυγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυγειν[GNT][LXX]​φυγ·εινφυγεσθαι​φυγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυγουσαφυγονφυγ·ουσ·αφυγ·ο[υ]ν[τ]
Nomφυγωνφυγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφυγουσανφυγοντα[LXX]φυγ·ουσ·ανφυγ·ο[υ]ντ·α
Datφυγουσῃφυγοντιφυγ·ουσ·ῃφυγ·ο[υ]ντ·ι
Genφυγουσηςφυγοντοςφυγ·ουσ·ηςφυγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφυγουσαιφυγοντεςφυγοντα[LXX]φυγ·ουσ·αιφυγ·ο[υ]ντ·εςφυγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφυγουσαςφυγονταςφυγ·ουσ·αςφυγ·ο[υ]ντ·ας
Datφυγουσαιςφυγουσι, φυγουσινφυγ·ουσ·αιςφυγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφυγουσωνφυγοντωνφυγ·ουσ·ωνφυγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυγομενηφυγομενεφυγ·ομεν·ηφυγ·ομεν·ε
Nomφυγομενοςφυγ·ομεν·ος
Accφυγομενηνφυγομενονφυγ·ομεν·ηνφυγ·ομεν·ον
Datφυγομενῃφυγομενῳφυγ·ομεν·ῃφυγ·ομεν·ῳ
Genφυγομενηςφυγομενουφυγ·ομεν·ηςφυγ·ομεν·ου
PlVocφυγομεναιφυγομενοιφυγομεναφυγ·ομεν·αιφυγ·ομεν·οιφυγ·ομεν·α
Nom
Accφυγομεναςφυγομενουςφυγ·ομεν·αςφυγ·ομεν·ους
Datφυγομεναιςφυγομενοιςφυγ·ομεν·αιςφυγ·ομεν·οις
Genφυγομενωνφυγομενωνφυγ·ομεν·ωνφυγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφευγα[LXX]πεφευγ·[κ]α
2ndπεφευγας[LXX], πεφευγεςπεφευγ·[κ]ας, πεφευγ·[κ]ες alt
3rdπεφευγεν[LXX], πεφευγεπεφευγ·[κ]ε(ν), πεφευγ·[κ]ε(ν)
Pl1stπεφευγαμενπεφευγ·[κ]αμεν
2ndπεφευγατεπεφευγ·[κ]ατε
3rdπεφευγασιν[LXX], πεφευγασι, πεφευγανπεφευγ·[κ]ασι(ν), πεφευγ·[κ]ασι(ν), πεφευγ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφευγωπεφευγ·[κ]ω
2ndπεφευγῃςπεφευγ·[κ]ῃς
3rdπεφευγῃπεφευγ·[κ]ῃ
Pl1stπεφευγωμενπεφευγ·[κ]ωμεν
2ndπεφευγητεπεφευγ·[κ]ητε
3rdπεφευγωσιν, πεφευγωσιπεφευγ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφευγοιμι, πεφευγοιηνπεφευγ·[κ]οιμι, πεφευγ·[κ]οιην classical
2ndπεφευγοις, πεφευγοιηςπεφευγ·[κ]οις, πεφευγ·[κ]οιης classical
3rdπεφευγοι, πεφευγοιηπεφευγ·[κ]οι, πεφευγ·[κ]οιη classical
Pl1stπεφευγοιμενπεφευγ·[κ]οιμεν
2ndπεφευγοιτεπεφευγ·[κ]οιτε
3rdπεφευγοιενπεφευγ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφευγεπεφευγ·[κ]ε
3rdπεφευγετωπεφευγ·[κ]ετω
Pl1st
2ndπεφευγετεπεφευγ·[κ]ετε
3rdπεφευγετωσανπεφευγ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφευγεναι​πεφευγ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφευγυιαπεφευγοςπεφευγ·[κ]υι·απεφευγ·[κ]ο[τ]·ς
Nomπεφευγωςπεφευγ·[κ]ο[τ]·^ς
Accπεφευγυιανπεφευγοτα[LXX]πεφευγ·[κ]υι·ανπεφευγ·[κ]οτ·α
Datπεφευγυιᾳπεφευγοτιπεφευγ·[κ]υι·ᾳπεφευγ·[κ]οτ·ι
Genπεφευγυιαςπεφευγοτοςπεφευγ·[κ]υι·αςπεφευγ·[κ]οτ·ος
PlVocπεφευγυιαιπεφευγοτεςπεφευγοτα[LXX]πεφευγ·[κ]υι·αιπεφευγ·[κ]οτ·εςπεφευγ·[κ]οτ·α
Nom
Accπεφευγυιαςπεφευγοταςπεφευγ·[κ]υι·αςπεφευγ·[κ]οτ·ας
Datπεφευγυιαιςπεφευγοσι, πεφευγοσινπεφευγ·[κ]υι·αιςπεφευγ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genπεφευγυιωνπεφευγοτων[LXX]πεφευγ·[κ]υι·ωνπεφευγ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφευγειν, επεφευγηε·πεφευγ·[κ]ειν, ε·πεφευγ·[κ]η classical
2ndεπεφευγεις, επεφευγηςε·πεφευγ·[κ]εις, ε·πεφευγ·[κ]ης classical
3rdεπεφευγειε·πεφευγ·[κ]ει
Pl1stεπεφευγειμεν, επεφευγεμενε·πεφευγ·[κ]ειμεν, ε·πεφευγ·[κ]εμεν classical
2ndεπεφευγειτε, επεφευγετεε·πεφευγ·[κ]ειτε, ε·πεφευγ·[κ]ετε classical
3rdεπεφευγεισαν, επεφευγεσανε·πεφευγ·[κ]εισαν, ε·πεφευγ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφευγειν, πεφευγη[ε]·πεφευγ·[κ]ειν, [ε]·πεφευγ·[κ]η classical
2ndπεφευγεις, πεφευγης[ε]·πεφευγ·[κ]εις, [ε]·πεφευγ·[κ]ης classical
3rdπεφευγει[ε]·πεφευγ·[κ]ει
Pl1stπεφευγειμεν, πεφευγεμεν[ε]·πεφευγ·[κ]ειμεν, [ε]·πεφευγ·[κ]εμεν classical
2ndπεφευγειτε, πεφευγετε[ε]·πεφευγ·[κ]ειτε, [ε]·πεφευγ·[κ]ετε classical
3rdπεφευγεισαν, πεφευγεσαν[ε]·πεφευγ·[κ]εισαν, [ε]·πεφευγ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 00:36:16 EST