φθειρω • FQEIRW • phtheirō

Search: εφθειρεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφθειρεν; εφθειρενφθείρωε·φθειρ·ε(ν); ε·φθειρ·[σ]ε(ν)impf act ind 3rd sg; 1aor act ind 3rd sg

φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθειρωφθειρ·ωφθειρομαιφθειρ·ομαι
2ndφθειρειςφθειρ·ειςφθειρῃ, φθειρει[GNT], φθειρεσαιφθειρ·ῃ, φθειρ·ει classical, φθειρ·εσαι alt
3rdφθειρει[GNT]φθειρ·ειφθειρεταιφθειρ·εται
Pl1stφθειρομενφθειρ·ομενφθειρομεθαφθειρ·ομεθα
2ndφθειρετεφθειρ·ετεφθειρεσθεφθειρ·εσθε
3rdφθειρουσιν[GNT], φθειρουσιφθειρ·ουσι(ν), φθειρ·ουσι(ν)φθειρονται[GNT]φθειρ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθειρωφθειρ·ωφθειρωμαιφθειρ·ωμαι
2ndφθειρῃςφθειρ·ῃςφθειρῃφθειρ·ῃ
3rdφθειρῃφθειρ·ῃφθειρηταιφθειρ·ηται
Pl1stφθειρωμενφθειρ·ωμενφθειρωμεθαφθειρ·ωμεθα
2ndφθειρητεφθειρ·ητεφθειρησθεφθειρ·ησθε
3rdφθειρωσιν, φθειρωσιφθειρ·ωσι(ν)φθειρωνταιφθειρ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθειροιμιφθειρ·οιμιφθειροιμηνφθειρ·οιμην
2ndφθειροιςφθειρ·οιςφθειροιοφθειρ·οιο
3rdφθειροιφθειρ·οιφθειροιτοφθειρ·οιτο
Pl1stφθειροιμενφθειρ·οιμενφθειροιμεθαφθειρ·οιμεθα
2ndφθειροιτεφθειρ·οιτεφθειροισθεφθειρ·οισθε
3rdφθειροιεν, φθειροισανφθειρ·οιεν, φθειρ·οισαν altφθειροιντοφθειρ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφθειρεφθειρ·εφθειρουφθειρ·ου
3rdφθειρετωφθειρ·ετωφθειρεσθωφθειρ·εσθω
Pl1st
2ndφθειρετεφθειρ·ετεφθειρεσθεφθειρ·εσθε
3rdφθειρετωσαν, φθειροντωνφθειρ·ετωσαν, φθειρ·οντων classicalφθειρεσθωσαν, φθειρεσθωνφθειρ·εσθωσαν, φθειρ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φθειρειν​φθειρ·ειν​φθειρεσθαι​φθειρ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθειρουσαφθειρονφθειρ·ουσ·αφθειρ·ο[υ]ν[τ]
Nomφθειρωνφθειρ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφθειρουσανφθειρονταφθειρ·ουσ·ανφθειρ·ο[υ]ντ·α
Datφθειρουσῃφθειροντιφθειρ·ουσ·ῃφθειρ·ο[υ]ντ·ι
Genφθειρουσηςφθειροντοςφθειρ·ουσ·ηςφθειρ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφθειρουσαιφθειροντεςφθειρονταφθειρ·ουσ·αιφθειρ·ο[υ]ντ·εςφθειρ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφθειρουσαςφθειρονταςφθειρ·ουσ·αςφθειρ·ο[υ]ντ·ας
Datφθειρουσαιςφθειρουσι, φθειρουσιν[GNT]φθειρ·ουσ·αιςφθειρ·ου[ντ]·σι(ν), φθειρ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφθειρουσωνφθειροντωνφθειρ·ουσ·ωνφθειρ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθειρομενηφθειρομενεφθειρ·ομεν·ηφθειρ·ομεν·ε
Nomφθειρομενοςφθειρ·ομεν·ος
Accφθειρομενηνφθειρομενον[GNT][LXX]φθειρ·ομεν·ηνφθειρ·ομεν·ον
Datφθειρομενῃφθειρομενῳφθειρ·ομεν·ῃφθειρ·ομεν·ῳ
Genφθειρομενηςφθειρομενουφθειρ·ομεν·ηςφθειρ·ομεν·ου
PlVocφθειρομεναιφθειρομενοιφθειρομεναφθειρ·ομεν·αιφθειρ·ομεν·οιφθειρ·ομεν·α
Nom
Accφθειρομεναςφθειρομενουςφθειρ·ομεν·αςφθειρ·ομεν·ους
Datφθειρομεναιςφθειρομενοιςφθειρ·ομεν·αιςφθειρ·ομεν·οις
Genφθειρομενωνφθειρομενωνφθειρ·ομεν·ωνφθειρ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθειρονε·φθειρ·ονεφθειρομηνε·φθειρ·ομην
2ndεφθειρεςε·φθειρ·εςεφθειρουε·φθειρ·ου
3rdεφθειρεν[GNT][LXX], εφθειρεε·φθειρ·ε(ν), ε·φθειρ·ε(ν)εφθειρετοε·φθειρ·ετο
Pl1stεφθειρομενε·φθειρ·ομενεφθειρομεθαε·φθειρ·ομεθα
2ndεφθειρετεε·φθειρ·ετεεφθειρεσθεε·φθειρ·εσθε
3rdεφθειρον, εφθειροσανε·φθειρ·ον, ε·φθειρ·οσαν altεφθειροντοε·φθειρ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθερω[LXX]φθερ(ε)·[σ]ωφθερουμαιφθερ(ε)·[σ]ομαι
2ndφθερειςφθερ(ε)·[σ]ειςφθερῃ, φθερει[GNT][LXX], φθερεισαιφθερ(ε)·[σ]ῃ, φθερ(ε)·[σ]ει classical, φθερ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdφθερει[GNT][LXX]φθερ(ε)·[σ]ειφθερειταιφθερ(ε)·[σ]εται
Pl1stφθερουμενφθερ(ε)·[σ]ομενφθερουμεθαφθερ(ε)·[σ]ομεθα
2ndφθερειτε[LXX]φθερ(ε)·[σ]ετεφθερεισθεφθερ(ε)·[σ]εσθε
3rdφθερουσιν, φθερουσιφθερ(ε)·[σ]ουσι(ν)φθερουνταιφθερ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθεροιμιφθερ(ε)·[σ]οιμιφθεροιμηνφθερ(ε)·[σ]οιμην
2ndφθεροιςφθερ(ε)·[σ]οιςφθεροιοφθερ(ε)·[σ]οιο
3rdφθεροιφθερ(ε)·[σ]οιφθεροιτοφθερ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stφθεροιμενφθερ(ε)·[σ]οιμενφθεροιμεθαφθερ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndφθεροιτεφθερ(ε)·[σ]οιτεφθεροισθεφθερ(ε)·[σ]οισθε
3rdφθεροιενφθερ(ε)·[σ]οιενφθεροιντοφθερ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φθερειν​φθερ(ε)·[σ]ειν​φθερεισθαι​φθερ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθερουσαφθερουνφθερ(ε)·[σ]ουσ·αφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomφθερωνφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accφθερουσανφθερουνταφθερ(ε)·[σ]ουσ·ανφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datφθερουσῃφθερουντιφθερ(ε)·[σ]ουσ·ῃφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genφθερουσηςφθερουντοςφθερ(ε)·[σ]ουσ·ηςφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocφθερουσαιφθερουντεςφθερουνταφθερ(ε)·[σ]ουσ·αιφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accφθερουσαςφθερουνταςφθερ(ε)·[σ]ουσ·αςφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datφθερουσαιςφθερουσι, φθερουσινφθερ(ε)·[σ]ουσ·αιςφθερ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genφθερουσωνφθερουντωνφθερ(ε)·[σ]ουσ·ωνφθερ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθερουμενηφθερουμενεφθερ(ε)·[σ]ομεν·ηφθερ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomφθερουμενοςφθερ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accφθερουμενηνφθερουμενονφθερ(ε)·[σ]ομεν·ηνφθερ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datφθερουμενῃφθερουμενῳφθερ(ε)·[σ]ομεν·ῃφθερ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genφθερουμενηςφθερουμενουφθερ(ε)·[σ]ομεν·ηςφθερ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocφθερουμεναιφθερουμενοιφθερουμεναφθερ(ε)·[σ]ομεν·αιφθερ(ε)·[σ]ομεν·οιφθερ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accφθερουμεναςφθερουμενουςφθερ(ε)·[σ]ομεν·αςφθερ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datφθερουμεναιςφθερουμενοιςφθερ(ε)·[σ]ομεν·αιςφθερ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genφθερουμενωνφθερουμενωνφθερ(ε)·[σ]ομεν·ωνφθερ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθειραε·φθειρ·[σ]αεφθειραμηνε·φθειρ·[σ]αμην
2ndεφθειρας[LXX]ε·φθειρ·[σ]αςεφθειρωε·φθειρ·[σ]ω
3rdεφθειρεν[GNT][LXX], εφθειρεε·φθειρ·[σ]ε(ν), ε·φθειρ·[σ]ε(ν)εφθειρατοε·φθειρ·[σ]ατο
Pl1stεφθειραμεν[GNT]ε·φθειρ·[σ]αμενεφθειραμεθαε·φθειρ·[σ]αμεθα
2ndεφθειρατεε·φθειρ·[σ]ατεεφθειρασθεε·φθειρ·[σ]ασθε
3rdεφθειραν[LXX]ε·φθειρ·[σ]ανεφθειραντοε·φθειρ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθειρωφθειρ·[σ]ωφθειρωμαιφθειρ·[σ]ωμαι
2ndφθειρῃςφθειρ·[σ]ῃςφθειρῃφθειρ·[σ]ῃ
3rdφθειρῃφθειρ·[σ]ῃφθειρηταιφθειρ·[σ]ηται
Pl1stφθειρωμενφθειρ·[σ]ωμενφθειρωμεθαφθειρ·[σ]ωμεθα
2ndφθειρητεφθειρ·[σ]ητεφθειρησθεφθειρ·[σ]ησθε
3rdφθειρωσιν, φθειρωσιφθειρ·[σ]ωσι(ν)φθειρωνταιφθειρ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθειραιμιφθειρ·[σ]αιμιφθειραιμηνφθειρ·[σ]αιμην
2ndφθειραις, φθειρειαςφθειρ·[σ]αις, φθειρ·[σ]ειας classicalφθειραιοφθειρ·[σ]αιο
3rdφθειραι[LXX], φθειρειεφθειρ·[σ]αι, φθειρ·[σ]ειε classicalφθειραιτοφθειρ·[σ]αιτο
Pl1stφθειραιμενφθειρ·[σ]αιμενφθειραιμεθαφθειρ·[σ]αιμεθα
2ndφθειραιτεφθειρ·[σ]αιτεφθειραισθεφθειρ·[σ]αισθε
3rdφθειραιεν, φθειραισαν, φθειρειαν, φθειρειενφθειρ·[σ]αιεν, φθειρ·[σ]αισαν alt, φθειρ·[σ]ειαν classical, φθειρ·[σ]ειεν classicalφθειραιντοφθειρ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφθειρονφθειρ·[σ]ονφθειραι[LXX]φθειρ·[σ]αι
3rdφθειρατωφθειρ·[σ]ατωφθειρασθωφθειρ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndφθειρατεφθειρ·[σ]ατεφθειρασθεφθειρ·[σ]ασθε
3rdφθειρατωσαν, φθειραντωνφθειρ·[σ]ατωσαν, φθειρ·[σ]αντων classicalφθειρασθωσαν, φθειρασθωνφθειρ·[σ]ασθωσαν, φθειρ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φθειραι[LXX]​φθειρ·[σ]αιφθειρασθαι​φθειρ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθειρασαφθειραςφθειρανφθειρ·[σ]ασ·αφθειρ·[σ]α[ντ]·ςφθειρ·[σ]αν[τ]
Nom
Accφθειρασανφθειρανταφθειρ·[σ]ασ·ανφθειρ·[σ]αντ·α
Datφθειρασῃφθειραντιφθειρ·[σ]ασ·ῃφθειρ·[σ]αντ·ι
Genφθειρασηςφθειραντοςφθειρ·[σ]ασ·ηςφθειρ·[σ]αντ·ος
PlVocφθειρασαιφθειραντεςφθειρανταφθειρ·[σ]ασ·αιφθειρ·[σ]αντ·εςφθειρ·[σ]αντ·α
Nom
Accφθειρασαςφθειρανταςφθειρ·[σ]ασ·αςφθειρ·[σ]αντ·ας
Datφθειρασαιςφθειρασι, φθειρασινφθειρ·[σ]ασ·αιςφθειρ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genφθειρασωνφθειραντωνφθειρ·[σ]ασ·ωνφθειρ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθειραμενηφθειραμενεφθειρ·[σ]αμεν·ηφθειρ·[σ]αμεν·ε
Nomφθειραμενοςφθειρ·[σ]αμεν·ος
Accφθειραμενηνφθειραμενονφθειρ·[σ]αμεν·ηνφθειρ·[σ]αμεν·ον
Datφθειραμενῃφθειραμενῳφθειρ·[σ]αμεν·ῃφθειρ·[σ]αμεν·ῳ
Genφθειραμενηςφθειραμενουφθειρ·[σ]αμεν·ηςφθειρ·[σ]αμεν·ου
PlVocφθειραμεναιφθειραμενοιφθειραμεναφθειρ·[σ]αμεν·αιφθειρ·[σ]αμεν·οιφθειρ·[σ]αμεν·α
Nom
Accφθειραμεναςφθειραμενουςφθειρ·[σ]αμεν·αςφθειρ·[σ]αμεν·ους
Datφθειραμεναιςφθειραμενοιςφθειρ·[σ]αμεν·αιςφθειρ·[σ]αμεν·οις
Genφθειραμενωνφθειραμενωνφθειρ·[σ]αμεν·ωνφθειρ·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφθαρηνε·φθαρ·[θ]ην
2ndεφθαρηςε·φθαρ·[θ]ης
3rdεφθαρη[LXX]ε·φθαρ·[θ]η
Pl1stεφθαρημενε·φθαρ·[θ]ημεν
2ndεφθαρητεε·φθαρ·[θ]ητε
3rdεφθαρησαν[LXX]ε·φθαρ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφθαρησομαιφθαρ·[θ]ησομαι
2ndφθαρησῃ, φθαρησειφθαρ·[θ]ησῃ, φθαρ·[θ]ησει classical
3rdφθαρησεται[LXX]φθαρ·[θ]ησεται
Pl1stφθαρησομεθαφθαρ·[θ]ησομεθα
2ndφθαρησεσθεφθαρ·[θ]ησεσθε
3rdφθαρησονται[GNT]φθαρ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφθαρωφθαρ·[θ]ω
2ndφθαρῃςφθαρ·[θ]ῃς
3rdφθαρῃ[GNT][LXX]φθαρ·[θ]ῃ
Pl1stφθαρωμενφθαρ·[θ]ωμεν
2ndφθαρητεφθαρ·[θ]ητε
3rdφθαρωσιν, φθαρωσιφθαρ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφθαρειηνφθαρ·[θ]ειην
2ndφθαρειηςφθαρ·[θ]ειης
3rdφθαρειηφθαρ·[θ]ειη
Pl1stφθαρειημεν, φθαρειμενφθαρ·[θ]ειημεν, φθαρ·[θ]ειμεν classical
2ndφθαρειητε, φθαρειτεφθαρ·[θ]ειητε, φθαρ·[θ]ειτε classical
3rdφθαρειησαν, φθαρειενφθαρ·[θ]ειησαν, φθαρ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφθαρησοιμηνφθαρ·[θ]ησοιμην
2ndφθαρησοιοφθαρ·[θ]ησοιο
3rdφθαρησοιτοφθαρ·[θ]ησοιτο
Pl1stφθαρησοιμεθαφθαρ·[θ]ησοιμεθα
2ndφθαρησοισθεφθαρ·[θ]ησοισθε
3rdφθαρησοιντοφθαρ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφθαρηθιφθαρ·[θ]ητι
3rdφθαρητωφθαρ·[θ]ητω
Pl1st
2ndφθαρητεφθαρ·[θ]ητε
3rdφθαρητωσαν, φθαρεντωνφθαρ·[θ]ητωσαν, φθαρ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φθαρηναι​φθαρ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φθαρησεσθαι​φθαρ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθαρεισαφθαρειςφθαρενφθαρ·[θ]εισ·αφθαρ·[θ]ει[ντ]·ςφθαρ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accφθαρεισανφθαρενταφθαρ·[θ]εισ·ανφθαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datφθαρεισῃφθαρεντιφθαρ·[θ]εισ·ῃφθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genφθαρεισηςφθαρεντοςφθαρ·[θ]εισ·ηςφθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocφθαρεισαιφθαρεντεςφθαρενταφθαρ·[θ]εισ·αιφθαρ·[θ]ε[ι]ντ·εςφθαρ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accφθαρεισαςφθαρενταςφθαρ·[θ]εισ·αςφθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datφθαρεισαιςφθαρεισι, φθαρεισινφθαρ·[θ]εισ·αιςφθαρ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genφθαρεισωνφθαρεντωνφθαρ·[θ]εισ·ωνφθαρ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθαρησομενηφθαρησομενεφθαρ·[θ]ησομεν·ηφθαρ·[θ]ησομεν·ε
Nomφθαρησομενοςφθαρ·[θ]ησομεν·ος
Accφθαρησομενηνφθαρησομενονφθαρ·[θ]ησομεν·ηνφθαρ·[θ]ησομεν·ον
Datφθαρησομενῃφθαρησομενῳφθαρ·[θ]ησομεν·ῃφθαρ·[θ]ησομεν·ῳ
Genφθαρησομενηςφθαρησομενουφθαρ·[θ]ησομεν·ηςφθαρ·[θ]ησομεν·ου
PlVocφθαρησομεναιφθαρησομενοιφθαρησομεναφθαρ·[θ]ησομεν·αιφθαρ·[θ]ησομεν·οιφθαρ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accφθαρησομεναςφθαρησομενουςφθαρ·[θ]ησομεν·αςφθαρ·[θ]ησομεν·ους
Datφθαρησομεναιςφθαρησομενοιςφθαρ·[θ]ησομεν·αιςφθαρ·[θ]ησομεν·οις
Genφθαρησομενωνφθαρησομενωνφθαρ·[θ]ησομεν·ωνφθαρ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 23-Jun-2021 08:09:35 EDT