φθανω • FQANW • phthanō

Search: εφθασεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφθασενφθάνωε·φθα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφθασενφθάνωε·φθα·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

φθάνω (φθαν-, -, φθα·σ-, εφθα·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθανωφθαν·ωφθανομαιφθαν·ομαι
2ndφθανειςφθαν·ειςφθανῃ, φθανει[LXX], φθανεσαιφθαν·ῃ, φθαν·ει classical, φθαν·εσαι alt
3rdφθανει[LXX]φθαν·ειφθανεταιφθαν·εται
Pl1stφθανομενφθαν·ομενφθανομεθαφθαν·ομεθα
2ndφθανετεφθαν·ετεφθανεσθεφθαν·εσθε
3rdφθανουσιν, φθανουσιφθαν·ουσι(ν)φθανονταιφθαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθανωφθαν·ωφθανωμαιφθαν·ωμαι
2ndφθανῃςφθαν·ῃςφθανῃφθαν·ῃ
3rdφθανῃφθαν·ῃφθανηταιφθαν·ηται
Pl1stφθανωμενφθαν·ωμενφθανωμεθαφθαν·ωμεθα
2ndφθανητεφθαν·ητεφθανησθεφθαν·ησθε
3rdφθανωσιν, φθανωσιφθαν·ωσι(ν)φθανωνταιφθαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθανοιμιφθαν·οιμιφθανοιμηνφθαν·οιμην
2ndφθανοιςφθαν·οιςφθανοιοφθαν·οιο
3rdφθανοιφθαν·οιφθανοιτοφθαν·οιτο
Pl1stφθανοιμενφθαν·οιμενφθανοιμεθαφθαν·οιμεθα
2ndφθανοιτεφθαν·οιτεφθανοισθεφθαν·οισθε
3rdφθανοιεν, φθανοισανφθαν·οιεν, φθαν·οισαν altφθανοιντοφθαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφθανεφθαν·εφθανουφθαν·ου
3rdφθανετωφθαν·ετωφθανεσθωφθαν·εσθω
Pl1st
2ndφθανετεφθαν·ετεφθανεσθεφθαν·εσθε
3rdφθανετωσαν, φθανοντωνφθαν·ετωσαν, φθαν·οντων classicalφθανεσθωσαν, φθανεσθωνφθαν·εσθωσαν, φθαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φθανειν[LXX]​φθαν·εινφθανεσθαι​φθαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθανουσαφθανονφθαν·ουσ·αφθαν·ο[υ]ν[τ]
Nomφθανωνφθαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accφθανουσανφθανοντα[LXX]φθαν·ουσ·ανφθαν·ο[υ]ντ·α
Datφθανουσῃφθανοντιφθαν·ουσ·ῃφθαν·ο[υ]ντ·ι
Genφθανουσηςφθανοντοςφθαν·ουσ·ηςφθαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocφθανουσαιφθανοντεςφθανοντα[LXX]φθαν·ουσ·αιφθαν·ο[υ]ντ·εςφθαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφθανουσαςφθανονταςφθαν·ουσ·αςφθαν·ο[υ]ντ·ας
Datφθανουσαιςφθανουσι, φθανουσινφθαν·ουσ·αιςφθαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genφθανουσωνφθανοντωνφθαν·ουσ·ωνφθαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθανομενηφθανομενεφθαν·ομεν·ηφθαν·ομεν·ε
Nomφθανομενοςφθαν·ομεν·ος
Accφθανομενηνφθανομενονφθαν·ομεν·ηνφθαν·ομεν·ον
Datφθανομενῃφθανομενῳφθαν·ομεν·ῃφθαν·ομεν·ῳ
Genφθανομενηςφθανομενουφθαν·ομεν·ηςφθαν·ομεν·ου
PlVocφθανομεναιφθανομενοιφθανομεναφθαν·ομεν·αιφθαν·ομεν·οιφθαν·ομεν·α
Nom
Accφθανομεναςφθανομενουςφθαν·ομεν·αςφθαν·ομεν·ους
Datφθανομεναιςφθανομενοιςφθαν·ομεν·αιςφθαν·ομεν·οις
Genφθανομενωνφθανομενωνφθαν·ομεν·ωνφθαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθανονε·φθαν·ονεφθανομηνε·φθαν·ομην
2ndεφθανεςε·φθαν·εςεφθανουε·φθαν·ου
3rdεφθανεν, εφθανεε·φθαν·ε(ν)εφθανετοε·φθαν·ετο
Pl1stεφθανομενε·φθαν·ομενεφθανομεθαε·φθαν·ομεθα
2ndεφθανετεε·φθαν·ετεεφθανεσθεε·φθαν·εσθε
3rdεφθανον, εφθανοσανε·φθαν·ον, ε·φθαν·οσαν altεφθανοντοε·φθαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθασα[LXX]ε·φθα·σαεφθασαμηνε·φθα·σαμην
2ndεφθασαςε·φθα·σαςεφθασωε·φθα·σω
3rdεφθασεν[GNT][LXX], εφθασεε·φθα·σε(ν), ε·φθα·σε(ν)εφθασατοε·φθα·σατο
Pl1stεφθασαμεν[GNT]ε·φθα·σαμενεφθασαμεθαε·φθα·σαμεθα
2ndεφθασατεε·φθα·σατεεφθασασθεε·φθα·σασθε
3rdεφθασαν[LXX]ε·φθα·σανεφθασαντοε·φθα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθασωφθα·σωφθασωμαιφθα·σωμαι
2ndφθασῃςφθα·σῃςφθασῃ[LXX]φθα·σῃ
3rdφθασῃ[LXX]φθα·σῃφθασηταιφθα·σηται
Pl1stφθασωμεν[GNT]φθα·σωμενφθασωμεθαφθα·σωμεθα
2ndφθασητεφθα·σητεφθασησθεφθα·σησθε
3rdφθασωσιν[LXX], φθασωσιφθα·σωσι(ν), φθα·σωσι(ν)φθασωνταιφθα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφθασαιμιφθα·σαιμιφθασαιμηνφθα·σαιμην
2ndφθασαις, φθασειαςφθα·σαις, φθα·σειας classicalφθασαιοφθα·σαιο
3rdφθασαι[LXX], φθασειεφθα·σαι, φθα·σειε classicalφθασαιτοφθα·σαιτο
Pl1stφθασαιμενφθα·σαιμενφθασαιμεθαφθα·σαιμεθα
2ndφθασαιτεφθα·σαιτεφθασαισθεφθα·σαισθε
3rdφθασαιεν, φθασαισαν, φθασειαν, φθασειενφθα·σαιεν, φθα·σαισαν alt, φθα·σειαν classical, φθα·σειεν classicalφθασαιντοφθα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφθασονφθα·σονφθασαι[LXX]φθα·σαι
3rdφθασατωφθα·σατωφθασασθωφθα·σασθω
Pl1st
2ndφθασατεφθα·σατεφθασασθεφθα·σασθε
3rdφθασατωσαν, φθασαντωνφθα·σατωσαν, φθα·σαντων classicalφθασασθωσαν, φθασασθωνφθα·σασθωσαν, φθα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φθασαι[LXX]​φθα·σαιφθασασθαι​φθα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθασασαφθασας[LXX]φθασανφθα·σασ·αφθα·σα[ντ]·ςφθα·σαν[τ]
Nom
Accφθασασανφθασανταφθα·σασ·ανφθα·σαντ·α
Datφθασασῃφθασαντιφθα·σασ·ῃφθα·σαντ·ι
Genφθασασηςφθασαντοςφθα·σασ·ηςφθα·σαντ·ος
PlVocφθασασαιφθασαντεςφθασανταφθα·σασ·αιφθα·σαντ·εςφθα·σαντ·α
Nom
Accφθασασαςφθασανταςφθα·σασ·αςφθα·σαντ·ας
Datφθασασαιςφθασασι, φθασασινφθα·σασ·αιςφθα·σα[ντ]·σι(ν)
Genφθασασωνφθασαντωνφθα·σασ·ωνφθα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθασαμενηφθασαμενεφθα·σαμεν·ηφθα·σαμεν·ε
Nomφθασαμενοςφθα·σαμεν·ος
Accφθασαμενηνφθασαμενονφθα·σαμεν·ηνφθα·σαμεν·ον
Datφθασαμενῃφθασαμενῳφθα·σαμεν·ῃφθα·σαμεν·ῳ
Genφθασαμενηςφθασαμενουφθα·σαμεν·ηςφθα·σαμεν·ου
PlVocφθασαμεναιφθασαμενοιφθασαμεναφθα·σαμεν·αιφθα·σαμεν·οιφθα·σαμεν·α
Nom
Accφθασαμεναςφθασαμενουςφθα·σαμεν·αςφθα·σαμεν·ους
Datφθασαμεναιςφθασαμενοιςφθα·σαμεν·αιςφθα·σαμεν·οις
Genφθασαμενωνφθασαμενωνφθα·σαμεν·ωνφθα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθακαεφθα·κα
2ndεφθακας, εφθακεςεφθα·κας, εφθα·κες alt
3rdεφθακεν[LXX], εφθακεεφθα·κε(ν), εφθα·κε(ν)
Pl1stεφθακαμενεφθα·καμεν
2ndεφθακατεεφθα·κατε
3rdεφθακασιν, εφθακασι, εφθακανεφθα·κασι(ν), εφθα·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθακωεφθα·κω
2ndεφθακῃςεφθα·κῃς
3rdεφθακῃεφθα·κῃ
Pl1stεφθακωμενεφθα·κωμεν
2ndεφθακητεεφθα·κητε
3rdεφθακωσιν, εφθακωσιεφθα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθακοιμι, εφθακοιηνεφθα·κοιμι, εφθα·κοιην classical
2ndεφθακοις, εφθακοιηςεφθα·κοις, εφθα·κοιης classical
3rdεφθακοι, εφθακοιηεφθα·κοι, εφθα·κοιη classical
Pl1stεφθακοιμενεφθα·κοιμεν
2ndεφθακοιτεεφθα·κοιτε
3rdεφθακοιενεφθα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεφθακεεφθα·κε
3rdεφθακετωεφθα·κετω
Pl1st
2ndεφθακετεεφθα·κετε
3rdεφθακετωσανεφθα·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφθακεναι​εφθα·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφθακυιαεφθακοςεφθα·κυι·αεφθα·κο[τ]·ς
Nomεφθακωςεφθα·κο[τ]·^ς
Accεφθακυιανεφθακοταεφθα·κυι·ανεφθα·κοτ·α
Datεφθακυιᾳεφθακοτιεφθα·κυι·ᾳεφθα·κοτ·ι
Genεφθακυιαςεφθακοτοςεφθα·κυι·αςεφθα·κοτ·ος
PlVocεφθακυιαιεφθακοτεςεφθακοταεφθα·κυι·αιεφθα·κοτ·εςεφθα·κοτ·α
Nom
Accεφθακυιαςεφθακοταςεφθα·κυι·αςεφθα·κοτ·ας
Datεφθακυιαιςεφθακοσι, εφθακοσινεφθα·κυι·αιςεφθα·κο[τ]·σι(ν)
Genεφθακυιωνεφθακοτωνεφθα·κυι·ωνεφθα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφθακειν, εφθακηε·εφθα·κειν, ε·εφθα·κη classical
2ndεφθακεις, εφθακηςε·εφθα·κεις, ε·εφθα·κης classical
3rdεφθακειε·εφθα·κει
Pl1stεφθακειμεν, εφθακεμενε·εφθα·κειμεν, ε·εφθα·κεμεν classical
2ndεφθακειτε, εφθακετεε·εφθα·κειτε, ε·εφθα·κετε classical
3rdεφθακεισαν, εφθακεσανε·εφθα·κεισαν, ε·εφθα·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 09:04:32 EST