τυπτω • TUPTW • tuptō

Search: ετυπτεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετυπτεντύπτωε·τυπτ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετυπτεντύπτωε·τυπτ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

τύπτω (τυπτ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυπτω[LXX]τυπτ·ωτυπτομαιτυπτ·ομαι
2ndτυπτεις[LXX]τυπτ·ειςτυπτῃ, τυπτει[LXX], τυπτεσαιτυπτ·ῃ, τυπτ·ει classical, τυπτ·εσαι alt
3rdτυπτει[LXX]τυπτ·ειτυπτεταιτυπτ·εται
Pl1stτυπτομεντυπτ·ομεντυπτομεθατυπτ·ομεθα
2ndτυπτετε[LXX]τυπτ·ετετυπτεσθετυπτ·εσθε
3rdτυπτουσιν[LXX], τυπτουσιτυπτ·ουσι(ν), τυπτ·ουσι(ν)τυπτονταιτυπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυπτω[LXX]τυπτ·ωτυπτωμαιτυπτ·ωμαι
2ndτυπτῃςτυπτ·ῃςτυπτῃτυπτ·ῃ
3rdτυπτῃτυπτ·ῃτυπτηταιτυπτ·ηται
Pl1stτυπτωμεντυπτ·ωμεντυπτωμεθατυπτ·ωμεθα
2ndτυπτητετυπτ·ητετυπτησθετυπτ·ησθε
3rdτυπτωσιν, τυπτωσιτυπτ·ωσι(ν)τυπτωνταιτυπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυπτοιμιτυπτ·οιμιτυπτοιμηντυπτ·οιμην
2ndτυπτοιςτυπτ·οιςτυπτοιοτυπτ·οιο
3rdτυπτοιτυπτ·οιτυπτοιτοτυπτ·οιτο
Pl1stτυπτοιμεντυπτ·οιμεντυπτοιμεθατυπτ·οιμεθα
2ndτυπτοιτετυπτ·οιτετυπτοισθετυπτ·οισθε
3rdτυπτοιεν, τυπτοισαντυπτ·οιεν, τυπτ·οισαν altτυπτοιντοτυπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτυπτε[LXX]τυπτ·ετυπτουτυπτ·ου
3rdτυπτετωτυπτ·ετωτυπτεσθωτυπτ·εσθω
Pl1st
2ndτυπτετε[LXX]τυπτ·ετετυπτεσθετυπτ·εσθε
3rdτυπτετωσαν, τυπτοντωντυπτ·ετωσαν, τυπτ·οντων classicalτυπτεσθωσαν, τυπτεσθωντυπτ·εσθωσαν, τυπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τυπτειν[GNT][LXX]​τυπτ·ειντυπτεσθαι[GNT]​τυπτ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυπτουσατυπτοντυπτ·ουσ·ατυπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomτυπτων[LXX]τυπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτυπτουσαντυπτοντα[LXX]τυπτ·ουσ·αντυπτ·ο[υ]ντ·α
Datτυπτουσῃτυπτοντι[GNT]τυπτ·ουσ·ῃτυπτ·ο[υ]ντ·ι
Genτυπτουσηςτυπτοντος[LXX]τυπτ·ουσ·ηςτυπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτυπτουσαιτυπτοντες[GNT][LXX]τυπτοντα[LXX]τυπτ·ουσ·αιτυπτ·ο[υ]ντ·εςτυπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτυπτουσαςτυπτοντας[LXX]τυπτ·ουσ·αςτυπτ·ο[υ]ντ·ας
Datτυπτουσαιςτυπτουσι, τυπτουσιν[LXX]τυπτ·ουσ·αιςτυπτ·ου[ντ]·σι(ν), τυπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτυπτουσωντυπτοντωντυπτ·ουσ·ωντυπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυπτομενητυπτομενετυπτ·ομεν·ητυπτ·ομεν·ε
Nomτυπτομενος[LXX]τυπτ·ομεν·ος
Accτυπτομενηντυπτομενοντυπτ·ομεν·ηντυπτ·ομεν·ον
Datτυπτομενῃτυπτομενῳτυπτ·ομεν·ῃτυπτ·ομεν·ῳ
Genτυπτομενηςτυπτομενουτυπτ·ομεν·ηςτυπτ·ομεν·ου
PlVocτυπτομεναιτυπτομενοιτυπτομενατυπτ·ομεν·αιτυπτ·ομεν·οιτυπτ·ομεν·α
Nom
Accτυπτομεναςτυπτομενουςτυπτ·ομεν·αςτυπτ·ομεν·ους
Datτυπτομεναιςτυπτομενοιςτυπτ·ομεν·αιςτυπτ·ομεν·οις
Genτυπτομενωντυπτομενωντυπτ·ομεν·ωντυπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετυπτον[GNT][LXX]ε·τυπτ·ονετυπτομηνε·τυπτ·ομην
2ndετυπτεςε·τυπτ·εςετυπτουε·τυπτ·ου
3rdετυπτεν[GNT][LXX], ετυπτε[LXX]ε·τυπτ·ε(ν)ετυπτετοε·τυπτ·ετο
Pl1stετυπτομενε·τυπτ·ομενετυπτομεθαε·τυπτ·ομεθα
2ndετυπτετεε·τυπτ·ετεετυπτεσθεε·τυπτ·εσθε
3rdετυπτον[GNT][LXX], ετυπτοσανε·τυπτ·ον, ε·τυπτ·οσαν altετυπτοντοε·τυπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 10:44:10 EDT