τικτω • TIKTW • tiktō

Search: ετεκον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετεκον; ετεκοντίκτωε·τεκ·ον; ε·τεκ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl

τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτικτωτικτ·ωτικτομαιτικτ·ομαι
2ndτικτειςτικτ·ειςτικτῃ[GNT], τικτει[GNT][LXX], τικτεσαιτικτ·ῃ, τικτ·ει classical, τικτ·εσαι alt
3rdτικτει[GNT][LXX]τικτ·ειτικτεται[LXX]τικτ·εται
Pl1stτικτομεντικτ·ομεντικτομεθατικτ·ομεθα
2ndτικτετετικτ·ετετικτεσθετικτ·εσθε
3rdτικτουσιν[LXX], τικτουσιτικτ·ουσι(ν), τικτ·ουσι(ν)τικτονταιτικτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτικτωτικτ·ωτικτωμαιτικτ·ωμαι
2ndτικτῃςτικτ·ῃςτικτῃ[GNT]τικτ·ῃ
3rdτικτῃ[GNT]τικτ·ῃτικτηταιτικτ·ηται
Pl1stτικτωμεντικτ·ωμεντικτωμεθατικτ·ωμεθα
2ndτικτητετικτ·ητετικτησθετικτ·ησθε
3rdτικτωσιν, τικτωσιτικτ·ωσι(ν)τικτωνταιτικτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτικτοιμιτικτ·οιμιτικτοιμηντικτ·οιμην
2ndτικτοιςτικτ·οιςτικτοιοτικτ·οιο
3rdτικτοιτικτ·οιτικτοιτοτικτ·οιτο
Pl1stτικτοιμεντικτ·οιμεντικτοιμεθατικτ·οιμεθα
2ndτικτοιτετικτ·οιτετικτοισθετικτ·οισθε
3rdτικτοιεν, τικτοισαντικτ·οιεν, τικτ·οισαν altτικτοιντοτικτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτικτετικτ·ετικτουτικτ·ου
3rdτικτετωτικτ·ετωτικτεσθωτικτ·εσθω
Pl1st
2ndτικτετετικτ·ετετικτεσθετικτ·εσθε
3rdτικτετωσαν, τικτοντωντικτ·ετωσαν, τικτ·οντων classicalτικτεσθωσαν, τικτεσθωντικτ·εσθωσαν, τικτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τικτειν[LXX]​τικτ·ειντικτεσθαι​τικτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτικτουσα[GNT][LXX]τικτοντικτ·ουσ·ατικτ·ο[υ]ν[τ]
Nomτικτωντικτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτικτουσαν[LXX]τικτοντατικτ·ουσ·αντικτ·ο[υ]ντ·α
Datτικτουσῃ[LXX]τικτοντιτικτ·ουσ·ῃτικτ·ο[υ]ντ·ι
Genτικτουσης[LXX]τικτοντοςτικτ·ουσ·ηςτικτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτικτουσαι[LXX]τικτοντεςτικτοντατικτ·ουσ·αιτικτ·ο[υ]ντ·εςτικτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτικτουσαςτικτονταςτικτ·ουσ·αςτικτ·ο[υ]ντ·ας
Datτικτουσαιςτικτουσι, τικτουσιν[LXX]τικτ·ουσ·αιςτικτ·ου[ντ]·σι(ν), τικτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτικτουσωντικτοντωντικτ·ουσ·ωντικτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτικτομενητικτομενετικτ·ομεν·ητικτ·ομεν·ε
Nomτικτομενοςτικτ·ομεν·ος
Accτικτομενηντικτομενοντικτ·ομεν·ηντικτ·ομεν·ον
Datτικτομενῃτικτομενῳ[LXX]τικτ·ομεν·ῃτικτ·ομεν·ῳ
Genτικτομενηςτικτομενουτικτ·ομεν·ηςτικτ·ομεν·ου
PlVocτικτομεναιτικτομενοιτικτομενατικτ·ομεν·αιτικτ·ομεν·οιτικτ·ομεν·α
Nom
Accτικτομεναςτικτομενουςτικτ·ομεν·αςτικτ·ομεν·ους
Datτικτομεναιςτικτομενοιςτικτ·ομεν·αιςτικτ·ομεν·οις
Genτικτομενωντικτομενωντικτ·ομεν·ωντικτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετικτον[LXX]ε·τικτ·ονετικτομηνε·τικτ·ομην
2ndετικτεςε·τικτ·εςετικτουε·τικτ·ου
3rdετικτεν[LXX], ετικτεε·τικτ·ε(ν), ε·τικτ·ε(ν)ετικτετοε·τικτ·ετο
Pl1stετικτομενε·τικτ·ομενετικτομεθαε·τικτ·ομεθα
2ndετικτετεε·τικτ·ετεετικτεσθεε·τικτ·εσθε
3rdετικτον[LXX], ετικτοσανε·τικτ·ον, ε·τικτ·οσαν altετικτοντοε·τικτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεξωτεκ·σωτεξομαι[LXX]τεκ·σομαι
2ndτεξειςτεκ·σειςτεξῃ[GNT][LXX], τεξει, τεξεσαιτεκ·σῃ, τεκ·σει classical, τεκ·σεσαι alt
3rdτεξειτεκ·σειτεξεται[GNT][LXX]τεκ·σεται
Pl1stτεξομεντεκ·σομεντεξομεθατεκ·σομεθα
2ndτεξετετεκ·σετετεξεσθετεκ·σεσθε
3rdτεξουσιν, τεξουσιτεκ·σουσι(ν)τεξονταιτεκ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεξοιμιτεκ·σοιμιτεξοιμηντεκ·σοιμην
2ndτεξοιςτεκ·σοιςτεξοιοτεκ·σοιο
3rdτεξοιτεκ·σοιτεξοιτοτεκ·σοιτο
Pl1stτεξοιμεντεκ·σοιμεντεξοιμεθατεκ·σοιμεθα
2ndτεξοιτετεκ·σοιτετεξοισθετεκ·σοισθε
3rdτεξοιεντεκ·σοιεντεξοιντοτεκ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεξειν​τεκ·σειν​τεξεσθαι​τεκ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεξουσατεξοντεκ·σουσ·ατεκ·σο[υ]ν[τ]
Nomτεξωντεκ·σο[υ]ν[τ]·^
Accτεξουσαντεξοντατεκ·σουσ·αντεκ·σο[υ]ντ·α
Datτεξουσῃτεξοντιτεκ·σουσ·ῃτεκ·σο[υ]ντ·ι
Genτεξουσηςτεξοντοςτεκ·σουσ·ηςτεκ·σο[υ]ντ·ος
PlVocτεξουσαιτεξοντεςτεξοντατεκ·σουσ·αιτεκ·σο[υ]ντ·εςτεκ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτεξουσαςτεξονταςτεκ·σουσ·αςτεκ·σο[υ]ντ·ας
Datτεξουσαιςτεξουσι, τεξουσιντεκ·σουσ·αιςτεκ·σου[ντ]·σι(ν)
Genτεξουσωντεξοντωντεκ·σουσ·ωντεκ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεξομενητεξομενετεκ·σομεν·ητεκ·σομεν·ε
Nomτεξομενοςτεκ·σομεν·ος
Accτεξομενηντεξομενοντεκ·σομεν·ηντεκ·σομεν·ον
Datτεξομενῃτεξομενῳτεκ·σομεν·ῃτεκ·σομεν·ῳ
Genτεξομενηςτεξομενουτεκ·σομεν·ηςτεκ·σομεν·ου
PlVocτεξομεναιτεξομενοιτεξομενατεκ·σομεν·αιτεκ·σομεν·οιτεκ·σομεν·α
Nom
Accτεξομεναςτεξομενουςτεκ·σομεν·αςτεκ·σομεν·ους
Datτεξομεναιςτεξομενοιςτεκ·σομεν·αιςτεκ·σομεν·οις
Genτεξομενωντεξομενωντεκ·σομεν·ωντεκ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεκον[LXX]ε·τεκ·ονετεκομηνε·τεκ·ομην
2ndετεκες[LXX]ε·τεκ·εςετεκουε·τεκ·ου
3rdετεκεν[GNT][LXX], ετεκεε·τεκ·ε(ν), ε·τεκ·ε(ν)ετεκετοε·τεκ·ετο
Pl1stετεκομεν[LXX]ε·τεκ·ομενετεκομεθαε·τεκ·ομεθα
2ndετεκετεε·τεκ·ετεετεκεσθεε·τεκ·εσθε
3rdετεκον[LXX], ετεκοσανε·τεκ·ον, ε·τεκ·οσαν altετεκοντοε·τεκ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεκωτεκ·ωτεκωμαιτεκ·ωμαι
2ndτεκῃςτεκ·ῃςτεκῃ[GNT][LXX]τεκ·ῃ
3rdτεκῃ[GNT][LXX]τεκ·ῃτεκηταιτεκ·ηται
Pl1stτεκωμεντεκ·ωμεντεκωμεθατεκ·ωμεθα
2ndτεκητετεκ·ητετεκησθετεκ·ησθε
3rdτεκωσιν[LXX], τεκωσιτεκ·ωσι(ν), τεκ·ωσι(ν)τεκωνταιτεκ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεκοιμιτεκ·οιμιτεκοιμηντεκ·οιμην
2ndτεκοιςτεκ·οιςτεκοιοτεκ·οιο
3rdτεκοιτεκ·οιτεκοιτοτεκ·οιτο
Pl1stτεκοιμεντεκ·οιμεντεκοιμεθατεκ·οιμεθα
2ndτεκοιτετεκ·οιτετεκοισθετεκ·οισθε
3rdτεκοιεν, τεκοισαντεκ·οιεν, τεκ·οισαν altτεκοιντοτεκ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεκετεκ·ετεκουτεκ·ου
3rdτεκετωτεκ·ετωτεκεσθωτεκ·εσθω
Pl1st
2ndτεκετετεκ·ετετεκεσθετεκ·εσθε
3rdτεκετωσαν, τεκοντωντεκ·ετωσαν, τεκ·οντων classicalτεκεσθωσαν, τεκεσθωντεκ·εσθωσαν, τεκ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεκειν[GNT][LXX]​τεκ·ειντεκεσθαι​τεκ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεκουσα[LXX]τεκοντεκ·ουσ·ατεκ·ο[υ]ν[τ]
Nomτεκωντεκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτεκουσαν[LXX]τεκοντατεκ·ουσ·αντεκ·ο[υ]ντ·α
Datτεκουσῃ[LXX]τεκοντιτεκ·ουσ·ῃτεκ·ο[υ]ντ·ι
Genτεκουσης[LXX]τεκοντοςτεκ·ουσ·ηςτεκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτεκουσαιτεκοντεςτεκοντατεκ·ουσ·αιτεκ·ο[υ]ντ·εςτεκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτεκουσαςτεκονταςτεκ·ουσ·αςτεκ·ο[υ]ντ·ας
Datτεκουσαις[LXX]τεκουσι, τεκουσιντεκ·ουσ·αιςτεκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτεκουσωντεκοντωντεκ·ουσ·ωντεκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεκομενητεκομενετεκ·ομεν·ητεκ·ομεν·ε
Nomτεκομενοςτεκ·ομεν·ος
Accτεκομενηντεκομενοντεκ·ομεν·ηντεκ·ομεν·ον
Datτεκομενῃτεκομενῳτεκ·ομεν·ῃτεκ·ομεν·ῳ
Genτεκομενηςτεκομενουτεκ·ομεν·ηςτεκ·ομεν·ου
PlVocτεκομεναιτεκομενοιτεκομενατεκ·ομεν·αιτεκ·ομεν·οιτεκ·ομεν·α
Nom
Accτεκομεναςτεκομενουςτεκ·ομεν·αςτεκ·ομεν·ους
Datτεκομεναιςτεκομενοιςτεκ·ομεν·αιςτεκ·ομεν·οις
Genτεκομενωντεκομενωντεκ·ομεν·ωντεκ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετοκατετοκ·[κ]α
2ndτετοκας[LXX], τετοκεςτετοκ·[κ]ας, τετοκ·[κ]ες alt
3rdτετοκεν[LXX], τετοκετετοκ·[κ]ε(ν), τετοκ·[κ]ε(ν)
Pl1stτετοκαμεντετοκ·[κ]αμεν
2ndτετοκατετετοκ·[κ]ατε
3rdτετοκασιν, τετοκασι, τετοκαντετοκ·[κ]ασι(ν), τετοκ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετοκωτετοκ·[κ]ω
2ndτετοκῃςτετοκ·[κ]ῃς
3rdτετοκῃτετοκ·[κ]ῃ
Pl1stτετοκωμεντετοκ·[κ]ωμεν
2ndτετοκητετετοκ·[κ]ητε
3rdτετοκωσιν, τετοκωσιτετοκ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετοκοιμι, τετοκοιηντετοκ·[κ]οιμι, τετοκ·[κ]οιην classical
2ndτετοκοις, τετοκοιηςτετοκ·[κ]οις, τετοκ·[κ]οιης classical
3rdτετοκοι, τετοκοιητετοκ·[κ]οι, τετοκ·[κ]οιη classical
Pl1stτετοκοιμεντετοκ·[κ]οιμεν
2ndτετοκοιτετετοκ·[κ]οιτε
3rdτετοκοιεντετοκ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετοκετετοκ·[κ]ε
3rdτετοκετωτετοκ·[κ]ετω
Pl1st
2ndτετοκετετετοκ·[κ]ετε
3rdτετοκετωσαντετοκ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετοκεναι​τετοκ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετοκυιατετοκοςτετοκ·[κ]υι·ατετοκ·[κ]ο[τ]·ς
Nomτετοκως[LXX]τετοκ·[κ]ο[τ]·^ς
Accτετοκυιαντετοκοτατετοκ·[κ]υι·αντετοκ·[κ]οτ·α
Datτετοκυιᾳτετοκοτιτετοκ·[κ]υι·ᾳτετοκ·[κ]οτ·ι
Genτετοκυιαςτετοκοτοςτετοκ·[κ]υι·αςτετοκ·[κ]οτ·ος
PlVocτετοκυιαιτετοκοτεςτετοκοτατετοκ·[κ]υι·αιτετοκ·[κ]οτ·εςτετοκ·[κ]οτ·α
Nom
Accτετοκυιαςτετοκοταςτετοκ·[κ]υι·αςτετοκ·[κ]οτ·ας
Datτετοκυιαιςτετοκοσι, τετοκοσιντετοκ·[κ]υι·αιςτετοκ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genτετοκυιων[LXX]τετοκοτωντετοκ·[κ]υι·ωντετοκ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετοκειν, ετετοκηε·τετοκ·[κ]ειν, ε·τετοκ·[κ]η classical
2ndετετοκεις, ετετοκηςε·τετοκ·[κ]εις, ε·τετοκ·[κ]ης classical
3rdετετοκειε·τετοκ·[κ]ει
Pl1stετετοκειμεν, ετετοκεμενε·τετοκ·[κ]ειμεν, ε·τετοκ·[κ]εμεν classical
2ndετετοκειτε, ετετοκετεε·τετοκ·[κ]ειτε, ε·τετοκ·[κ]ετε classical
3rdετετοκεισαν, ετετοκεσανε·τετοκ·[κ]εισαν, ε·τετοκ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετοκειν, τετοκη[ε]·τετοκ·[κ]ειν, [ε]·τετοκ·[κ]η classical
2ndτετοκεις, τετοκης[ε]·τετοκ·[κ]εις, [ε]·τετοκ·[κ]ης classical
3rdτετοκει[ε]·τετοκ·[κ]ει
Pl1stτετοκειμεν, τετοκεμεν[ε]·τετοκ·[κ]ειμεν, [ε]·τετοκ·[κ]εμεν classical
2ndτετοκειτε, τετοκετε[ε]·τετοκ·[κ]ειτε, [ε]·τετοκ·[κ]ετε classical
3rdτετοκεισαν, τετοκεσαν[ε]·τετοκ·[κ]εισαν, [ε]·τετοκ·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετεχθην[LXX]ε·τεκ·θην
2ndετεχθης[LXX]ε·τεκ·θης
3rdετεχθη[GNT][LXX]ε·τεκ·θη
Pl1stετεχθημενε·τεκ·θημεν
2ndετεχθητεε·τεκ·θητε
3rdετεχθησαν[LXX]ε·τεκ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτεχθησομαιτεκ·θησομαι
2ndτεχθησῃ, τεχθησειτεκ·θησῃ, τεκ·θησει classical
3rdτεχθησεταιτεκ·θησεται
Pl1stτεχθησομεθατεκ·θησομεθα
2ndτεχθησεσθετεκ·θησεσθε
3rdτεχθησονταιτεκ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτεχθωτεκ·θω
2ndτεχθῃςτεκ·θῃς
3rdτεχθῃ[LXX]τεκ·θῃ
Pl1stτεχθωμεντεκ·θωμεν
2ndτεχθητετεκ·θητε
3rdτεχθωσιν, τεχθωσιτεκ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτεχθειηντεκ·θειην
2ndτεχθειηςτεκ·θειης
3rdτεχθειητεκ·θειη
Pl1stτεχθειημεν, τεχθειμεντεκ·θειημεν, τεκ·θειμεν classical
2ndτεχθειητε, τεχθειτετεκ·θειητε, τεκ·θειτε classical
3rdτεχθειησαν, τεχθειεντεκ·θειησαν, τεκ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτεχθησοιμηντεκ·θησοιμην
2ndτεχθησοιοτεκ·θησοιο
3rdτεχθησοιτοτεκ·θησοιτο
Pl1stτεχθησοιμεθατεκ·θησοιμεθα
2ndτεχθησοισθετεκ·θησοισθε
3rdτεχθησοιντοτεκ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεχθητιτεκ·θητι
3rdτεχθητωτεκ·θητω
Pl1st
2ndτεχθητετεκ·θητε
3rdτεχθητωσαν, τεχθεντων[LXX]τεκ·θητωσαν, τεκ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τεχθηναι​τεκ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τεχθησεσθαι​τεκ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεχθεισα[LXX]τεχθεις[GNT][LXX]τεχθεντεκ·θεισ·ατεκ·θει[ντ]·ςτεκ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτεχθεισαντεχθεντατεκ·θεισ·αντεκ·θε[ι]ντ·α
Datτεχθεισῃτεχθεντιτεκ·θεισ·ῃτεκ·θε[ι]ντ·ι
Genτεχθεισηςτεχθεντοςτεκ·θεισ·ηςτεκ·θε[ι]ντ·ος
PlVocτεχθεισαιτεχθεντες[LXX]τεχθεντατεκ·θεισ·αιτεκ·θε[ι]ντ·εςτεκ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτεχθεισαςτεχθενταςτεκ·θεισ·αςτεκ·θε[ι]ντ·ας
Datτεχθεισαιςτεχθεισι, τεχθεισιντεκ·θεισ·αιςτεκ·θει[ντ]·σι(ν)
Genτεχθεισωντεχθεντων[LXX]τεκ·θεισ·ωντεκ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεχθησομενητεχθησομενετεκ·θησομεν·ητεκ·θησομεν·ε
Nomτεχθησομενοςτεκ·θησομεν·ος
Accτεχθησομενηντεχθησομενοντεκ·θησομεν·ηντεκ·θησομεν·ον
Datτεχθησομενῃτεχθησομενῳ[LXX]τεκ·θησομεν·ῃτεκ·θησομεν·ῳ
Genτεχθησομενηςτεχθησομενουτεκ·θησομεν·ηςτεκ·θησομεν·ου
PlVocτεχθησομεναιτεχθησομενοι[LXX]τεχθησομενατεκ·θησομεν·αιτεκ·θησομεν·οιτεκ·θησομεν·α
Nom
Accτεχθησομεναςτεχθησομενουςτεκ·θησομεν·αςτεκ·θησομεν·ους
Datτεχθησομεναιςτεχθησομενοιςτεκ·θησομεν·αιςτεκ·θησομεν·οις
Genτεχθησομενωντεχθησομενωντεκ·θησομεν·ωντεκ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:39:32 EDT