τασσω ταττω • TASSW TATTW • tassō tattō

Search: εταξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εταξαντάσσωε·τασσ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εταξαντάσσωε·τασσ·σαν1aor act ind 3rd pl

τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτασσω, ταττωτασσ·ω, ταττ·ωτασσομαι, ταττομαιτασσ·ομαι, ταττ·ομαι
2ndτασσεις, ταττειςτασσ·εις, ταττ·ειςτασσῃ, τασσει, τασσεσαι, ταττῃ, ταττει, ταττεσαιτασσ·ῃ, τασσ·ει classical, τασσ·εσαι alt, ταττ·ῃ, ταττ·ει classical, ταττ·εσαι alt
3rdτασσει, ταττειτασσ·ει, ταττ·ειτασσεται, ταττεταιτασσ·εται, ταττ·εται
Pl1stτασσομεν, ταττομεντασσ·ομεν, ταττ·ομεντασσομεθα, ταττομεθατασσ·ομεθα, ταττ·ομεθα
2ndτασσετε, ταττετετασσ·ετε, ταττ·ετετασσεσθε, ταττεσθετασσ·εσθε, ταττ·εσθε
3rdτασσουσιν, τασσουσι, ταττουσιν, ταττουσιτασσ·ουσι(ν), ταττ·ουσι(ν)τασσονται[LXX], ταττονταιτασσ·ονται, ταττ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτασσω, ταττωτασσ·ω, ταττ·ωτασσωμαι, ταττωμαιτασσ·ωμαι, ταττ·ωμαι
2ndτασσῃς, ταττῃςτασσ·ῃς, ταττ·ῃςτασσῃ, ταττῃτασσ·ῃ, ταττ·ῃ
3rdτασσῃ, ταττῃτασσ·ῃ, ταττ·ῃτασσηται, ταττηταιτασσ·ηται, ταττ·ηται
Pl1stτασσωμεν, ταττωμεντασσ·ωμεν, ταττ·ωμεντασσωμεθα, ταττωμεθατασσ·ωμεθα, ταττ·ωμεθα
2ndτασσητε, ταττητετασσ·ητε, ταττ·ητετασσησθε, ταττησθετασσ·ησθε, ταττ·ησθε
3rdτασσωσιν, τασσωσι, ταττωσιν, ταττωσιτασσ·ωσι(ν), ταττ·ωσι(ν)τασσωνται, ταττωνταιτασσ·ωνται, ταττ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτασσοιμι, ταττοιμιτασσ·οιμι, ταττ·οιμιτασσοιμην, ταττοιμηντασσ·οιμην, ταττ·οιμην
2ndτασσοις, ταττοιςτασσ·οις, ταττ·οιςτασσοιο, ταττοιοτασσ·οιο, ταττ·οιο
3rdτασσοι, ταττοιτασσ·οι, ταττ·οιτασσοιτο, ταττοιτοτασσ·οιτο, ταττ·οιτο
Pl1stτασσοιμεν, ταττοιμεντασσ·οιμεν, ταττ·οιμεντασσοιμεθα, ταττοιμεθατασσ·οιμεθα, ταττ·οιμεθα
2ndτασσοιτε, ταττοιτετασσ·οιτε, ταττ·οιτετασσοισθε, ταττοισθετασσ·οισθε, ταττ·οισθε
3rdτασσοιεν, τασσοισαν, ταττοιεν, ταττοισαντασσ·οιεν, τασσ·οισαν alt, ταττ·οιεν, ταττ·οισαν altτασσοιντο, ταττοιντοτασσ·οιντο, ταττ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτασσε, ταττετασσ·ε, ταττ·ετασσου, ταττουτασσ·ου, ταττ·ου
3rdτασσετω, ταττετωτασσ·ετω, ταττ·ετωτασσεσθω, ταττεσθωτασσ·εσθω, ταττ·εσθω
Pl1st
2ndτασσετε, ταττετετασσ·ετε, ταττ·ετετασσεσθε, ταττεσθετασσ·εσθε, ταττ·εσθε
3rdτασσετωσαν, τασσοντων, ταττετωσαν, ταττοντωντασσ·ετωσαν, τασσ·οντων classical, ταττ·ετωσαν, ταττ·οντων classicalτασσεσθωσαν, τασσεσθων, ταττεσθωσαν, ταττεσθωντασσ·εσθωσαν, τασσ·εσθων classical, ταττ·εσθωσαν, ταττ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τασσειν, ταττειν​τασσ·ειν, ταττ·ειν​τασσεσθαι, ταττεσθαι​τασσ·εσθαι, ταττ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτασσουσα, ταττουσατασσον, ταττοντασσ·ουσ·α, ταττ·ουσ·ατασσ·ο[υ]ν[τ], ταττ·ο[υ]ν[τ]
Nomτασσων, ταττωντασσ·ο[υ]ν[τ]·^, ταττ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτασσουσαν, ταττουσαντασσοντα, ταττοντατασσ·ουσ·αν, ταττ·ουσ·αντασσ·ο[υ]ντ·α, ταττ·ο[υ]ντ·α
Datτασσουσῃ, ταττουσῃτασσοντι, ταττοντιτασσ·ουσ·ῃ, ταττ·ουσ·ῃτασσ·ο[υ]ντ·ι, ταττ·ο[υ]ντ·ι
Genτασσουσης, ταττουσηςτασσοντος, ταττοντοςτασσ·ουσ·ης, ταττ·ουσ·ηςτασσ·ο[υ]ντ·ος, ταττ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτασσουσαι, ταττουσαιτασσοντες, ταττοντεςτασσοντα, ταττοντατασσ·ουσ·αι, ταττ·ουσ·αιτασσ·ο[υ]ντ·ες, ταττ·ο[υ]ντ·εςτασσ·ο[υ]ντ·α, ταττ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτασσουσας, ταττουσαςτασσοντας, ταττονταςτασσ·ουσ·ας, ταττ·ουσ·αςτασσ·ο[υ]ντ·ας, ταττ·ο[υ]ντ·ας
Datτασσουσαις, ταττουσαιςτασσουσι, τασσουσιν, ταττουσι, ταττουσιντασσ·ουσ·αις, ταττ·ουσ·αιςτασσ·ου[ντ]·σι(ν), ταττ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτασσουσων, ταττουσωντασσοντων, ταττοντωντασσ·ουσ·ων, ταττ·ουσ·ωντασσ·ο[υ]ντ·ων, ταττ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτασσομενη, ταττομενητασσομενε, ταττομενετασσ·ομεν·η, ταττ·ομεν·ητασσ·ομεν·ε, ταττ·ομεν·ε
Nomτασσομενος[GNT], ταττομενοςτασσ·ομεν·ος, ταττ·ομεν·ος
Accτασσομενην, ταττομενηντασσομενον, ταττομενοντασσ·ομεν·ην, ταττ·ομεν·ηντασσ·ομεν·ον, ταττ·ομεν·ον
Datτασσομενῃ, ταττομενῃτασσομενῳ, ταττομενῳτασσ·ομεν·ῃ, ταττ·ομεν·ῃτασσ·ομεν·ῳ, ταττ·ομεν·ῳ
Genτασσομενης, ταττομενηςτασσομενου, ταττομενουτασσ·ομεν·ης, ταττ·ομεν·ηςτασσ·ομεν·ου, ταττ·ομεν·ου
PlVocτασσομεναι, ταττομεναιτασσομενοι, ταττομενοι[LXX]τασσομενα, ταττομενατασσ·ομεν·αι, ταττ·ομεν·αιτασσ·ομεν·οι, ταττ·ομεν·οιτασσ·ομεν·α, ταττ·ομεν·α
Nom
Accτασσομενας, ταττομεναςτασσομενους, ταττομενουςτασσ·ομεν·ας, ταττ·ομεν·αςτασσ·ομεν·ους, ταττ·ομεν·ους
Datτασσομεναις, ταττομεναιςτασσομενοις, ταττομενοιςτασσ·ομεν·αις, ταττ·ομεν·αιςτασσ·ομεν·οις, ταττ·ομεν·οις
Genτασσομενων, ταττομενωντασσομενων, ταττομενωντασσ·ομεν·ων, ταττ·ομεν·ωντασσ·ομεν·ων, ταττ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετασσον, εταττονε·τασσ·ον, ε·ταττ·ονετασσομην, εταττομηνε·τασσ·ομην, ε·ταττ·ομην
2ndετασσες, εταττεςε·τασσ·ες, ε·ταττ·εςετασσου, εταττουε·τασσ·ου, ε·ταττ·ου
3rdετασσεν, ετασσε, εταττεν, εταττεε·τασσ·ε(ν), ε·ταττ·ε(ν)ετασσετο, εταττετοε·τασσ·ετο, ε·ταττ·ετο
Pl1stετασσομεν, εταττομενε·τασσ·ομεν, ε·ταττ·ομενετασσομεθα, εταττομεθαε·τασσ·ομεθα, ε·ταττ·ομεθα
2ndετασσετε, εταττετεε·τασσ·ετε, ε·ταττ·ετεετασσεσθε, εταττεσθεε·τασσ·εσθε, ε·ταττ·εσθε
3rdετασσον, ετασσοσαν, εταττον, εταττοσανε·τασσ·ον, ε·τασσ·οσαν alt, ε·ταττ·ον, ε·ταττ·οσαν altετασσοντο, εταττοντοε·τασσ·οντο, ε·ταττ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταξω[LXX]τασσ·σωταξομαι[LXX]τασσ·σομαι
2ndταξεις[LXX]τασσ·σειςταξῃ[LXX], ταξει[GNT][LXX], ταξεσαιτασσ·σῃ, τασσ·σει classical, τασσ·σεσαι alt
3rdταξει[GNT][LXX]τασσ·σειταξεταιτασσ·σεται
Pl1stταξομεντασσ·σομενταξομεθατασσ·σομεθα
2ndταξετετασσ·σετεταξεσθετασσ·σεσθε
3rdταξουσιν[LXX], ταξουσιτασσ·σουσι(ν), τασσ·σουσι(ν)ταξονταιτασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταξοιμιτασσ·σοιμιταξοιμηντασσ·σοιμην
2ndταξοιςτασσ·σοιςταξοιοτασσ·σοιο
3rdταξοιτασσ·σοιταξοιτοτασσ·σοιτο
Pl1stταξοιμεντασσ·σοιμενταξοιμεθατασσ·σοιμεθα
2ndταξοιτετασσ·σοιτεταξοισθετασσ·σοισθε
3rdταξοιεντασσ·σοιενταξοιντοτασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ταξειν​τασσ·σειν​ταξεσθαι​τασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταξουσαταξον[LXX]τασσ·σουσ·ατασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomταξωντασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accταξουσανταξοντατασσ·σουσ·αντασσ·σο[υ]ντ·α
Datταξουσῃταξοντιτασσ·σουσ·ῃτασσ·σο[υ]ντ·ι
Genταξουσηςταξοντοςτασσ·σουσ·ηςτασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocταξουσαιταξοντεςταξοντατασσ·σουσ·αιτασσ·σο[υ]ντ·εςτασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accταξουσαςταξονταςτασσ·σουσ·αςτασσ·σο[υ]ντ·ας
Datταξουσαιςταξουσι, ταξουσιν[LXX]τασσ·σουσ·αιςτασσ·σου[ντ]·σι(ν), τασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genταξουσωνταξοντωντασσ·σουσ·ωντασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταξομενηταξομενετασσ·σομεν·ητασσ·σομεν·ε
Nomταξομενοςτασσ·σομεν·ος
Accταξομενηνταξομενοντασσ·σομεν·ηντασσ·σομεν·ον
Datταξομενῃταξομενῳτασσ·σομεν·ῃτασσ·σομεν·ῳ
Genταξομενηςταξομενουτασσ·σομεν·ηςτασσ·σομεν·ου
PlVocταξομεναιταξομενοιταξομενατασσ·σομεν·αιτασσ·σομεν·οιτασσ·σομεν·α
Nom
Accταξομεναςταξομενουςτασσ·σομεν·αςτασσ·σομεν·ους
Datταξομεναιςταξομενοιςτασσ·σομεν·αιςτασσ·σομεν·οις
Genταξομενωνταξομενωντασσ·σομεν·ωντασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεταξα[LXX]ε·τασσ·σαεταξαμηνε·τασσ·σαμην
2ndεταξας[LXX]ε·τασσ·σαςεταξωε·τασσ·σω
3rdεταξεν[LXX], εταξεε·τασσ·σε(ν), ε·τασσ·σε(ν)εταξατο[GNT][LXX]ε·τασσ·σατο
Pl1stεταξαμενε·τασσ·σαμενεταξαμεθαε·τασσ·σαμεθα
2ndεταξατε[LXX]ε·τασσ·σατεεταξασθεε·τασσ·σασθε
3rdεταξαν[GNT][LXX]ε·τασσ·σανεταξαντο[LXX]ε·τασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταξω[LXX]τασσ·σωταξωμαιτασσ·σωμαι
2ndταξῃςτασσ·σῃςταξῃ[LXX]τασσ·σῃ
3rdταξῃ[LXX]τασσ·σῃταξηταιτασσ·σηται
Pl1stταξωμεντασσ·σωμενταξωμεθατασσ·σωμεθα
2ndταξητετασσ·σητεταξησθετασσ·σησθε
3rdταξωσιν, ταξωσιτασσ·σωσι(ν)ταξωνταιτασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stταξαιμιτασσ·σαιμιταξαιμηντασσ·σαιμην
2ndταξαις, ταξειαςτασσ·σαις, τασσ·σειας classicalταξαιοτασσ·σαιο
3rdταξαι[LXX], ταξειετασσ·σαι, τασσ·σειε classicalταξαιτοτασσ·σαιτο
Pl1stταξαιμεντασσ·σαιμενταξαιμεθατασσ·σαιμεθα
2ndταξαιτετασσ·σαιτεταξαισθετασσ·σαισθε
3rdταξαιεν, ταξαισαν, ταξειαν, ταξειεντασσ·σαιεν, τασσ·σαισαν alt, τασσ·σειαν classical, τασσ·σειεν classicalταξαιντοτασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndταξον[LXX]τασσ·σονταξαι[LXX]τασσ·σαι
3rdταξατωτασσ·σατωταξασθωτασσ·σασθω
Pl1st
2ndταξατε[LXX]τασσ·σατεταξασθετασσ·σασθε
3rdταξατωσαν, ταξαντωντασσ·σατωσαν, τασσ·σαντων classicalταξασθωσαν, ταξασθωντασσ·σασθωσαν, τασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ταξαι[LXX]​τασσ·σαιταξασθαι​τασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταξασαταξας[LXX]ταξαντασσ·σασ·ατασσ·σα[ντ]·ςτασσ·σαν[τ]
Nom
Accταξασανταξαντα[LXX]τασσ·σασ·αντασσ·σαντ·α
Datταξασῃταξαντιτασσ·σασ·ῃτασσ·σαντ·ι
Genταξασηςταξαντος[LXX]τασσ·σασ·ηςτασσ·σαντ·ος
PlVocταξασαιταξαντεςταξαντα[LXX]τασσ·σασ·αιτασσ·σαντ·εςτασσ·σαντ·α
Nom
Accταξασαςταξανταςτασσ·σασ·αςτασσ·σαντ·ας
Datταξασαιςταξασι, ταξασιντασσ·σασ·αιςτασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genταξασωνταξαντωντασσ·σασ·ωντασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταξαμενηταξαμενετασσ·σαμεν·ητασσ·σαμεν·ε
Nomταξαμενος[LXX]τασσ·σαμεν·ος
Accταξαμενηνταξαμενοντασσ·σαμεν·ηντασσ·σαμεν·ον
Datταξαμενῃταξαμενῳτασσ·σαμεν·ῃτασσ·σαμεν·ῳ
Genταξαμενηςταξαμενουτασσ·σαμεν·ηςτασσ·σαμεν·ου
PlVocταξαμεναιταξαμενοι[GNT]ταξαμενατασσ·σαμεν·αιτασσ·σαμεν·οιτασσ·σαμεν·α
Nom
Accταξαμεναςταξαμενουςτασσ·σαμεν·αςτασσ·σαμεν·ους
Datταξαμεναιςταξαμενοιςτασσ·σαμεν·αιςτασσ·σαμεν·οις
Genταξαμενωνταξαμενωντασσ·σαμεν·ωντασσ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταχα[LXX]τετασσ·κατεταγμαιτετασσ·μαι
2ndτεταχας[LXX], τεταχεςτετασσ·κας, τετασσ·κες altτεταξαιτετασσ·σαι
3rdτεταχεν, τεταχετετασσ·κε(ν)τετακται[GNT][LXX]τετασσ·ται
Pl1stτεταχαμεντετασσ·καμεντεταγμεθατετασσ·μεθα
2ndτεταχατετετασσ·κατετεταχθετετασσ·σθε
3rdτεταχασιν, τεταχασι, τεταχαντετασσ·κασι(ν), τετασσ·καν altτεταχαταιτετασσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταξομαιτετασσ·σομαι
2ndτεταξῃ, τεταξειτετασσ·σῃ, τετασσ·σει classical
3rdτεταξεταιτετασσ·σεται
Pl1stτεταξομεθατετασσ·σομεθα
2ndτεταξεσθετετασσ·σεσθε
3rdτεταξονταιτετασσ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταχωτετασσ·κω
2ndτεταχῃςτετασσ·κῃς
3rdτεταχῃτετασσ·κῃ
Pl1stτεταχωμεντετασσ·κωμεν
2ndτεταχητετετασσ·κητε
3rdτεταχωσιν, τεταχωσιτετασσ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταχοιμι, τεταχοιηντετασσ·κοιμι, τετασσ·κοιην classical
2ndτεταχοις, τεταχοιηςτετασσ·κοις, τετασσ·κοιης classical
3rdτεταχοι, τεταχοιητετασσ·κοι, τετασσ·κοιη classical
Pl1stτεταχοιμεντετασσ·κοιμεν
2ndτεταχοιτετετασσ·κοιτε
3rdτεταχοιεντετασσ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταξοιμηντετασσ·σοιμην
2ndτεταξοιοτετασσ·σοιο
3rdτεταξοιτοτετασσ·σοιτο
Pl1stτεταξοιμεθατετασσ·σοιμεθα
2ndτεταξοισθετετασσ·σοισθε
3rdτεταξοιντοτετασσ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεταχετετασσ·κετεταξοτετασσ·σο
3rdτεταχετωτετασσ·κετωτεταχθωτετασσ·σθω
Pl1st
2ndτεταχετετετασσ·κετετεταχθετετασσ·σθε
3rdτεταχετωσαντετασσ·κετωσαντεταχθωσαν, τεταχθωντετασσ·σθωσαν, τετασσ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεταχεναι[GNT]​τετασσ·κεναιτεταχθαι​τετασσ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεταξεσθαι​τετασσ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεταχυιατεταχοςτετασσ·κυι·ατετασσ·κο[τ]·ς
Nomτεταχωςτετασσ·κο[τ]·^ς
Accτεταχυιαντεταχοτατετασσ·κυι·αντετασσ·κοτ·α
Datτεταχυιᾳτεταχοτιτετασσ·κυι·ᾳτετασσ·κοτ·ι
Genτεταχυιαςτεταχοτοςτετασσ·κυι·αςτετασσ·κοτ·ος
PlVocτεταχυιαιτεταχοτεςτεταχοτατετασσ·κυι·αιτετασσ·κοτ·εςτετασσ·κοτ·α
Nom
Accτεταχυιαςτεταχοταςτετασσ·κυι·αςτετασσ·κοτ·ας
Datτεταχυιαιςτεταχοσι, τεταχοσιντετασσ·κυι·αιςτετασσ·κο[τ]·σι(ν)
Genτεταχυιωντεταχοτωντετασσ·κυι·ωντετασσ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεταγμενη[LXX]τεταγμενετετασσ·μεν·ητετασσ·μεν·ε
Nomτεταγμενος[LXX]τετασσ·μεν·ος
Accτεταγμενηντεταγμενοντετασσ·μεν·ηντετασσ·μεν·ον
Datτεταγμενῃτεταγμενῳτετασσ·μεν·ῃτετασσ·μεν·ῳ
Genτεταγμενης[LXX]τεταγμενου[LXX]τετασσ·μεν·ηςτετασσ·μεν·ου
PlVocτεταγμεναι[GNT][LXX]τεταγμενοι[GNT][LXX]τεταγμενα[LXX]τετασσ·μεν·αιτετασσ·μεν·οιτετασσ·μεν·α
Nom
Accτεταγμεναςτεταγμενουςτετασσ·μεν·αςτετασσ·μεν·ους
Datτεταγμεναιςτεταγμενοις[LXX]τετασσ·μεν·αιςτετασσ·μεν·οις
Genτεταγμενων[LXX]τεταγμενων[LXX]τετασσ·μεν·ωντετασσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεταχειν, ετεταχηε·τετασσ·κειν, ε·τετασσ·κη classicalετεταγμηνε·τετασσ·μην
2ndετεταχεις, ετεταχηςε·τετασσ·κεις, ε·τετασσ·κης classicalετεταξοε·τετασσ·σο
3rdετεταχειε·τετασσ·κειετετακτοε·τετασσ·το
Pl1stετεταχειμεν, ετεταχεμενε·τετασσ·κειμεν, ε·τετασσ·κεμεν classicalετεταγμεθαε·τετασσ·μεθα
2ndετεταχειτε, ετεταχετεε·τετασσ·κειτε, ε·τετασσ·κετε classicalετεταχθεε·τετασσ·σθε
3rdετεταχεισαν, ετεταχεσανε·τετασσ·κεισαν, ε·τετασσ·κεσαν classicalετεταχατοε·τετασσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεταχειν, τεταχη[ε]·τετασσ·κειν, [ε]·τετασσ·κη classicalτεταγμην[ε]·τετασσ·μην
2ndτεταχεις, τεταχης[ε]·τετασσ·κεις, [ε]·τετασσ·κης classicalτεταξο[ε]·τετασσ·σο
3rdτεταχει[ε]·τετασσ·κειτετακτο[ε]·τετασσ·το
Pl1stτεταχειμεν, τεταχεμεν[ε]·τετασσ·κειμεν, [ε]·τετασσ·κεμεν classicalτεταγμεθα[ε]·τετασσ·μεθα
2ndτεταχειτε, τεταχετε[ε]·τετασσ·κειτε, [ε]·τετασσ·κετε classicalτεταχθε[ε]·τετασσ·σθε
3rdτεταχεισαν, τεταχεσαν[ε]·τετασσ·κεισαν, [ε]·τετασσ·κεσαν classicalτεταχατο[ε]·τετασσ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεταχθηνε·τασσ·θην
2ndεταχθηςε·τασσ·θης
3rdεταχθηε·τασσ·θη
Pl1stεταχθημενε·τασσ·θημεν
2ndεταχθητεε·τασσ·θητε
3rdεταχθησανε·τασσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stταχθησομαιτασσ·θησομαι
2ndταχθησῃ, ταχθησειτασσ·θησῃ, τασσ·θησει classical
3rdταχθησεταιτασσ·θησεται
Pl1stταχθησομεθατασσ·θησομεθα
2ndταχθησεσθετασσ·θησεσθε
3rdταχθησονταιτασσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stταχθωτασσ·θω
2ndταχθῃςτασσ·θῃς
3rdταχθῃτασσ·θῃ
Pl1stταχθωμεντασσ·θωμεν
2ndταχθητετασσ·θητε
3rdταχθωσιν, ταχθωσιτασσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stταχθειηντασσ·θειην
2ndταχθειηςτασσ·θειης
3rdταχθειητασσ·θειη
Pl1stταχθειημεν, ταχθειμεντασσ·θειημεν, τασσ·θειμεν classical
2ndταχθειητε, ταχθειτετασσ·θειητε, τασσ·θειτε classical
3rdταχθειησαν, ταχθειεντασσ·θειησαν, τασσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stταχθησοιμηντασσ·θησοιμην
2ndταχθησοιοτασσ·θησοιο
3rdταχθησοιτοτασσ·θησοιτο
Pl1stταχθησοιμεθατασσ·θησοιμεθα
2ndταχθησοισθετασσ·θησοισθε
3rdταχθησοιντοτασσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndταχθητιτασσ·θητι
3rdταχθητωτασσ·θητω
Pl1st
2ndταχθητετασσ·θητε
3rdταχθητωσαν, ταχθεντωντασσ·θητωσαν, τασσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ταχθηναι​τασσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ταχθησεσθαι​τασσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταχθεισαταχθειςταχθεν[LXX]τασσ·θεισ·ατασσ·θει[ντ]·ςτασσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accταχθεισανταχθεντατασσ·θεισ·αντασσ·θε[ι]ντ·α
Datταχθεισῃταχθεντιτασσ·θεισ·ῃτασσ·θε[ι]ντ·ι
Genταχθεισηςταχθεντοςτασσ·θεισ·ηςτασσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocταχθεισαιταχθεντεςταχθεντατασσ·θεισ·αιτασσ·θε[ι]ντ·εςτασσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accταχθεισαςταχθενταςτασσ·θεισ·αςτασσ·θε[ι]ντ·ας
Datταχθεισαιςταχθεισι, ταχθεισιντασσ·θεισ·αιςτασσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genταχθεισωνταχθεντωντασσ·θεισ·ωντασσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταχθησομενηταχθησομενετασσ·θησομεν·ητασσ·θησομεν·ε
Nomταχθησομενοςτασσ·θησομεν·ος
Accταχθησομενηνταχθησομενοντασσ·θησομεν·ηντασσ·θησομεν·ον
Datταχθησομενῃταχθησομενῳτασσ·θησομεν·ῃτασσ·θησομεν·ῳ
Genταχθησομενηςταχθησομενουτασσ·θησομεν·ηςτασσ·θησομεν·ου
PlVocταχθησομεναιταχθησομενοιταχθησομενατασσ·θησομεν·αιτασσ·θησομεν·οιτασσ·θησομεν·α
Nom
Accταχθησομεναςταχθησομενουςτασσ·θησομεν·αςτασσ·θησομεν·ους
Datταχθησομεναιςταχθησομενοιςτασσ·θησομεν·αιςτασσ·θησομεν·οις
Genταχθησομενωνταχθησομενωντασσ·θησομεν·ωντασσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 04:58:51 EST