εσχατος • ESCATOS ESXATOS • eschatos

Search: εσχατα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσχαταἔσχατοςεσχατ·αneu nom|acc|voc pl

ἔσχατος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεσχατη[GNT][LXX]εσχατεεσχατ·ηεσχατ·ε
Nomεσχατος[GNT][LXX]εσχατ·ος
Accεσχατην[LXX]εσχατον[GNT][LXX]εσχατ·ηνεσχατ·ον
Datεσχατῃ[GNT][LXX]εσχατῳ[GNT][LXX]εσχατ·ῃεσχατ·ῳ
Genεσχατης[LXX]εσχατου[GNT][LXX]εσχατ·ηςεσχατ·ου
PlVocεσχαται[LXX]εσχατοι[GNT][LXX]εσχατα[GNT][LXX]εσχατ·αιεσχατ·οιεσχατ·α
Nom
Accεσχατας[GNT]εσχατους[GNT][LXX]εσχατ·αςεσχατ·ους
Datεσχαταις[GNT][LXX]εσχατοις[LXX]εσχατ·αιςεσχατ·οις
Genεσχατων[GNT][LXX]εσχατ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:46:53 EDT