ιστημι • hISTHMI • histēmi

Search: εστησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εστησαν; εστησανἵστημιε·στη·σαν; ε·στ(η)·σαν1aor act ind 3rd pl; 2aor act ind 3rd pl

ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιστημι[LXX]ιστ(α)·^μιισταμαιιστ(α)·μαι
2ndιστης, ιστηθαιστ(α)·^ς, ιστ(α)·^θα classicalιστασαιιστ(α)·σαι
3rdιστησιν[GNT], ιστησιιστ(α)·^σι(ν), ιστ(α)·^σι(ν)ισταται[LXX]ιστ(α)·ται
Pl1stισταμενιστ(α)·μενισταμεθαιστ(α)·μεθα
2ndιστατε[LXX]ιστ(α)·τειστασθε[LXX]ιστ(α)·σθε
3rdιστασιν, ιστασιιστ(α)·ασι(ν)ιστανται[LXX]ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιστωιστ(η)·ωιστωμαιιστ(η)·ωμαι
2ndιστῃςιστ(η)·ῃςιστῃιστ(η)·ῃ
3rdιστῃιστ(η)·ῃιστηταιιστ(η)·ηται
Pl1stιστωμεν[GNT]ιστ(η)·ωμενιστωμεθαιστ(η)·ωμεθα
2ndιστητειστ(η)·ητειστησθειστ(η)·ησθε
3rdιστωσιν[LXX], ιστωσιιστ(η)·ωσι(ν), ιστ(η)·ωσι(ν)ιστωνταιιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stισταιηνιστ(α)·ιηνισταιμηνιστ(α)·ιμην
2ndισταιηςιστ(α)·ιηςισταιοιστ(α)·ιο
3rdισταιη[LXX]ιστ(α)·ιηισταιτοιστ(α)·ιτο
Pl1stισταιημεν, ισταιμενιστ(α)·ιημεν, ιστ(α)·ιμεν classicalισταιμεθαιστ(α)·ιμεθα
2ndισταιητε, ισταιτειστ(α)·ιητε, ιστ(α)·ιτε classicalισταισθειστ(α)·ισθε
3rdισταιησαν, ισταιενιστ(α)·ιησαν, ιστ(α)·ιεν classicalισταιντοιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndιστηιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndισταθι, ισταςιστ(α)·θι, ιστ(α)·ςιστασοιστ(α)·σο
3rdιστατωιστ(α)·τωιστασθωιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndιστατε[LXX]ιστ(α)·τειστασθε[LXX]ιστ(α)·σθε
3rdιστατωσαν, ισταντωνιστ(α)·τωσαν, ιστ(α)·ντων classicalιστασθωσαν, ιστασθωνιστ(α)·σθωσαν, ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ισταναι​ιστ(α)·ναι, ιστ(α)·εναι​ιστασθαι​ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocιστασαισταςιστανιστ(α)·εσ·αιστ(α)·[ντ]·ςιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accιστασανιστανταιστ(α)·εσ·ανιστ(α)·ντ·α
Datιστασῃισταντιιστ(α)·εσ·ῃιστ(α)·ντ·ι
Genιστασηςισταντοςιστ(α)·εσ·ηςιστ(α)·ντ·ος
PlVocιστασαιισταντεςιστανταιστ(α)·εσ·αιιστ(α)·ντ·εςιστ(α)·ντ·α
Nom
Accιστασαςιστανταςιστ(α)·εσ·αςιστ(α)·ντ·ας
Datιστασαιςιστασι, ιστασινιστ(α)·εσ·αιςιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genιστασωνισταντωνιστ(α)·εσ·ωνιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocισταμενηισταμενειστ(α)·μεν·ηιστ(α)·μεν·ε
Nomισταμενοςιστ(α)·μεν·ος
Accισταμενηνισταμενονιστ(α)·μεν·ηνιστ(α)·μεν·ον
Datισταμενῃισταμενῳιστ(α)·μεν·ῃιστ(α)·μεν·ῳ
Genισταμενηςισταμενουιστ(α)·μεν·ηςιστ(α)·μεν·ου
PlVocισταμεναιισταμενοιισταμεναιστ(α)·μεν·αιιστ(α)·μεν·οιιστ(α)·μεν·α
Nom
Accισταμεναςισταμενουςιστ(α)·μεν·αςιστ(α)·μεν·ους
Datισταμεναιςισταμενοιςιστ(α)·μεν·αιςιστ(α)·μεν·οις
Genισταμενωνισταμενωνιστ(α)·μεν·ωνιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stιστηνε·ιστ(α)·^νισταμηνε·ιστ(α)·μην
2ndιστης, ιστησθαε·ιστ(α)·^ς, ε·ιστ(α)·^σθα classicalιστασοε·ιστ(α)·σο
3rdιστηε·ιστ(α)·^ιστατο[LXX]ε·ιστ(α)·το
Pl1stισταμενε·ιστ(α)·μενισταμεθαε·ιστ(α)·μεθα
2ndιστατε[LXX]ε·ιστ(α)·τειστασθε[LXX]ε·ιστ(α)·σθε
3rdιστασανε·ιστ(α)·σανισταντοε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστησω[LXX]στη·σωστησομαι[LXX]στη·σομαι
2ndστησεις[LXX]στη·σειςστησῃ[GNT][LXX], στησει[GNT][LXX], στησεσαιστη·σῃ, στη·σει classical, στη·σεσαι alt
3rdστησει[GNT][LXX]στη·σειστησεται[LXX]στη·σεται
Pl1stστησομεν[LXX]στη·σομενστησομεθα[LXX]στη·σομεθα
2ndστησετε[LXX]στη·σετεστησεσθε[LXX]στη·σεσθε
3rdστησουσιν[LXX], στησουσιστη·σουσι(ν), στη·σουσι(ν)στησονται[GNT][LXX]στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστησοιμιστη·σοιμιστησοιμηνστη·σοιμην
2ndστησοιςστη·σοιςστησοιοστη·σοιο
3rdστησοιστη·σοιστησοιτοστη·σοιτο
Pl1stστησοιμενστη·σοιμενστησοιμεθαστη·σοιμεθα
2ndστησοιτεστη·σοιτεστησοισθεστη·σοισθε
3rdστησοιενστη·σοιενστησοιντοστη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στησειν[LXX]​στη·σεινστησεσθαι​στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστησουσαστησον[LXX]στη·σουσ·αστη·σο[υ]ν[τ]
Nomστησωνστη·σο[υ]ν[τ]·^
Accστησουσανστησονταστη·σουσ·ανστη·σο[υ]ντ·α
Datστησουσῃστησοντιστη·σουσ·ῃστη·σο[υ]ντ·ι
Genστησουσηςστησοντοςστη·σουσ·ηςστη·σο[υ]ντ·ος
PlVocστησουσαιστησοντεςστησονταστη·σουσ·αιστη·σο[υ]ντ·εςστη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accστησουσαςστησονταςστη·σουσ·αςστη·σο[υ]ντ·ας
Datστησουσαιςστησουσι, στησουσιν[LXX]στη·σουσ·αιςστη·σου[ντ]·σι(ν), στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genστησουσωνστησοντωνστη·σουσ·ωνστη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστησομενηστησομενεστη·σομεν·ηστη·σομεν·ε
Nomστησομενοςστη·σομεν·ος
Accστησομενηνστησομενονστη·σομεν·ηνστη·σομεν·ον
Datστησομενῃστησομενῳστη·σομεν·ῃστη·σομεν·ῳ
Genστησομενηςστησομενουστη·σομεν·ηςστη·σομεν·ου
PlVocστησομεναιστησομενοιστησομεναστη·σομεν·αιστη·σομεν·οιστη·σομεν·α
Nom
Accστησομεναςστησομενουςστη·σομεν·αςστη·σομεν·ους
Datστησομεναιςστησομενοιςστη·σομεν·αιςστη·σομεν·οις
Genστησομενωνστησομενωνστη·σομεν·ωνστη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστησα[LXX]ε·στη·σαεστησαμηνε·στη·σαμην
2ndεστησας[LXX]ε·στη·σαςεστησωε·στη·σω
3rdεστησεν[GNT][LXX], εστησε[LXX]ε·στη·σε(ν)εστησατοε·στη·σατο
Pl1stεστησαμεν[LXX]ε·στη·σαμενεστησαμεθαε·στη·σαμεθα
2ndεστησατε[LXX]ε·στη·σατεεστησασθεε·στη·σασθε
3rdεστησαν[GNT][LXX]ε·στη·σανεστησαντοε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστησω[LXX]στη·σωστησωμαιστη·σωμαι
2ndστησῃς[GNT][LXX]στη·σῃςστησῃ[GNT][LXX]στη·σῃ
3rdστησῃ[GNT][LXX]στη·σῃστησηταιστη·σηται
Pl1stστησωμεν[LXX]στη·σωμενστησωμεθαστη·σωμεθα
2ndστησητε[GNT][LXX]στη·σητεστησησθεστη·σησθε
3rdστησωσιν, στησωσιστη·σωσι(ν)στησωνταιστη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστησαιμιστη·σαιμιστησαιμηνστη·σαιμην
2ndστησαις, στησειαςστη·σαις, στη·σειας classicalστησαιοστη·σαιο
3rdστησαι[GNT][LXX], στησειεστη·σαι, στη·σειε classicalστησαιτοστη·σαιτο
Pl1stστησαιμενστη·σαιμενστησαιμεθαστη·σαιμεθα
2ndστησαιτεστη·σαιτεστησαισθεστη·σαισθε
3rdστησαιεν, στησαισαν, στησειαν, στησειενστη·σαιεν, στη·σαισαν alt, στη·σειαν classical, στη·σειεν classicalστησαιντοστη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστησον[LXX]στη·σονστησαι[GNT][LXX]στη·σαι
3rdστησατωστη·σατωστησασθωστη·σασθω
Pl1st
2ndστησατε[LXX]στη·σατεστησασθεστη·σασθε
3rdστησατωσαν, στησαντωνστη·σατωσαν, στη·σαντων classicalστησασθωσαν, στησασθωνστη·σασθωσαν, στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στησαι[GNT][LXX]​στη·σαιστησασθαι​στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστησασαστησας[LXX]στησανστη·σασ·αστη·σα[ντ]·ςστη·σαν[τ]
Nom
Accστησασανστησανταστη·σασ·ανστη·σαντ·α
Datστησασῃστησαντιστη·σασ·ῃστη·σαντ·ι
Genστησασηςστησαντος[LXX]στη·σασ·ηςστη·σαντ·ος
PlVocστησασαιστησαντες[GNT][LXX]στησανταστη·σασ·αιστη·σαντ·εςστη·σαντ·α
Nom
Accστησασαςστησαντας[LXX]στη·σασ·αςστη·σαντ·ας
Datστησασαιςστησασι, στησασινστη·σασ·αιςστη·σα[ντ]·σι(ν)
Genστησασωνστησαντωνστη·σασ·ωνστη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστησαμενηστησαμενεστη·σαμεν·ηστη·σαμεν·ε
Nomστησαμενοςστη·σαμεν·ος
Accστησαμενηνστησαμενονστη·σαμεν·ηνστη·σαμεν·ον
Datστησαμενῃστησαμενῳστη·σαμεν·ῃστη·σαμεν·ῳ
Genστησαμενηςστησαμενουστη·σαμεν·ηςστη·σαμεν·ου
PlVocστησαμεναιστησαμενοιστησαμεναστη·σαμεν·αιστη·σαμεν·οιστη·σαμεν·α
Nom
Accστησαμεναςστησαμενουςστη·σαμεν·αςστη·σαμεν·ους
Datστησαμεναιςστησαμενοιςστη·σαμεν·αιςστη·σαμεν·οις
Genστησαμενωνστησαμενωνστη·σαμεν·ωνστη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστην[LXX]ε·στ(η)·^ν
2ndεστης, εστησθαε·στ(η)·^ς, ε·στ(η)·^σθα classical
3rdεστη[GNT][LXX]ε·στ(η)·^
Pl1stεστημενε·στ(η)·μεν
2ndεστητε[LXX]ε·στ(η)·τε
3rdεστησαν[GNT][LXX]ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστωστ(η)·ω
2ndστῃς[LXX]στ(η)·ῃς
3rdστῃ[LXX]στ(η)·ῃ
Pl1stστωμενστ(η)·ωμεν
2ndστητε[GNT][LXX]στ(η)·ητε
3rdστωσιν, στωσιστ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσταιηνστ(α)·ιην
2ndσταιηςστ(α)·ιης
3rdσταιηστ(α)·ιη
Pl1stσταιημεν, σταιμενστ(α)·ιημεν, στ(α)·ιμεν classical
2ndσταιητε, σταιτεστ(α)·ιητε, στ(α)·ιτε classical
3rdσταιησαν, σταιενστ(α)·ιησαν, στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστηθι[GNT][LXX], στηςστ(η)·θι, στ(η)·ς
3rdστητω[LXX]στ(η)·τω
Pl1st
2ndστητε[GNT][LXX]στ(η)·τε
3rdστητωσαν[LXX], σταντωνστ(η)·τωσαν, στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στηναι[GNT][LXX]​στ(η)·ναι, στ(η)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστασα[GNT][LXX]στας[GNT][LXX]στανστ(α)·εσ·αστ(α)·[ντ]·ςστ(α)·ν[τ]
Nom
Accστασανστανταστ(α)·εσ·ανστ(α)·ντ·α
Datστασῃσταντιστ(α)·εσ·ῃστ(α)·ντ·ι
Genστασηςσταντος[GNT]στ(α)·εσ·ηςστ(α)·ντ·ος
PlVocστασαι[LXX]σταντες[LXX]στανταστ(α)·εσ·αιστ(α)·ντ·εςστ(α)·ντ·α
Nom
Accστασαςστανταςστ(α)·εσ·αςστ(α)·ντ·ας
Datστασαιςστασι, στασιν[GNT][LXX]στ(α)·εσ·αιςστ(α)·[ντ]·σι(ν), στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genστασωνσταντωνστ(α)·εσ·ωνστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστηκα[GNT][LXX], εστακα, εστααεστη·κα, εστα·κα, εστ(α)·[κ]αεστημαι, εσταμαιεστη·μαι, εστα·μαι
2ndεστηκας[GNT][LXX], εστακας, εσταας, εστηκες, εστας, εστακεςεστη·κας, εστα·κας, εστ(α)·[κ]ας, εστη·κες alt, εστ(α)·[κ]ες alt, εστα·κες altεστησαι, εστασαιεστη·σαι, εστα·σαι
3rdεστηκεν[GNT][LXX], εστακεν, εστηκε[LXX], εστακε, εσταεστη·κε(ν), εστα·κε(ν), εστ(α)·[κ]ε(ν)εστηται, εσταται[LXX]εστη·ται, εστα·ται
Pl1stεστηκαμεν[GNT], εστακαμεν[LXX], εστααμενεστη·καμεν, εστα·καμεν, εστ(α)·[κ]αμενεστημεθα, εσταμεθαεστη·μεθα, εστα·μεθα
2ndεστηκατε[GNT][LXX], εστακατε, εσταατεεστη·κατε, εστα·κατε, εστ(α)·[κ]ατεεστησθε, εστασθεεστη·σθε, εστα·σθε
3rdεστηκασιν[GNT], εστακασιν, εσταασιν, εστηκασι, εστακασι, εσταασι, εστηκαν, εστακαν, εσταανεστη·κασι(ν), εστη·κασι(ν), εστα·κασι(ν), εστ(α)·[κ]ασι(ν), εστη·καν alt, εστα·καν alt, εστ(α)·[κ]αν altεστηνται, εστανταιεστη·νται, εστα·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστησομαι, εστασομαιεστη·σομαι, εστα·σομαι
2ndεστησῃ, εστασῃ, εστησει, εστασειεστη·σῃ, εστα·σῃ, εστη·σει classical, εστα·σει classical
3rdεστησεται, εστασεταιεστη·σεται, εστα·σεται
Pl1stεστησομεθα, εστασομεθαεστη·σομεθα, εστα·σομεθα
2ndεστησεσθε, εστασεσθεεστη·σεσθε, εστα·σεσθε
3rdεστησονται, εστασονταιεστη·σονται, εστα·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστω[GNT][LXX], εστηκω, εστακωεστ(α)·[κ]ω, εστη·κω, εστα·κω
2ndεστηκῃς, εστᾳς, εστακῃςεστη·κῃς, εστ(α)·[κ]ῃς, εστα·κῃς
3rdεστηκῃ, εστακῃ, εστᾳεστη·κῃ, εστα·κῃ, εστ(α)·[κ]ῃ
Pl1stεστωμεν, εστηκωμεν, εστακωμενεστ(α)·[κ]ωμεν, εστη·κωμεν, εστα·κωμεν
2ndεστηκητε, εστατε, εστακητεεστη·κητε, εστ(α)·[κ]ητε, εστα·κητε
3rdεστωσιν, εστηκωσιν, εστακωσιν, εστωσι, εστηκωσι, εστακωσιεστ(α)·[κ]ωσι(ν), εστη·κωσι(ν), εστα·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστῳμι, εστηκοιμι, εστακοιμι, εστῳην, εστηκοιην, εστακοιηνεστ(α)·[κ]οιμι, εστη·κοιμι, εστα·κοιμι, εστ(α)·[κ]οιην classical, εστη·κοιην classical, εστα·κοιην classical
2ndεστῳς, εστηκοις, εστακοις, εστῳης, εστηκοιης, εστακοιηςεστ(α)·[κ]οις, εστη·κοις, εστα·κοις, εστ(α)·[κ]οιης classical, εστη·κοιης classical, εστα·κοιης classical
3rdεστῳ, εστηκοι, εστακοι, εστῳη, εστηκοιη, εστακοιηεστ(α)·[κ]οι, εστη·κοι, εστα·κοι, εστ(α)·[κ]οιη classical, εστη·κοιη classical, εστα·κοιη classical
Pl1stεστῳμεν, εστηκοιμεν, εστακοιμενεστ(α)·[κ]οιμεν, εστη·κοιμεν, εστα·κοιμεν
2ndεστῳτε, εστηκοιτε, εστακοιτεεστ(α)·[κ]οιτε, εστη·κοιτε, εστα·κοιτε
3rdεστῳεν, εστηκοιεν, εστακοιενεστ(α)·[κ]οιεν, εστη·κοιεν, εστα·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστησοιμην, εστασοιμηνεστη·σοιμην, εστα·σοιμην
2ndεστησοιο, εστασοιοεστη·σοιο, εστα·σοιο
3rdεστησοιτο, εστασοιτοεστη·σοιτο, εστα·σοιτο
Pl1stεστησοιμεθα, εστασοιμεθαεστη·σοιμεθα, εστα·σοιμεθα
2ndεστησοισθε, εστασοισθεεστη·σοισθε, εστα·σοισθε
3rdεστησοιντο, εστασοιντοεστη·σοιντο, εστα·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεστηκε[LXX], εστακε, εσταεστη·κε, εστα·κε, εστ(α)·[κ]εεστησο, εστασοεστη·σο, εστα·σο
3rdεστηκετω, εστατω, εστακετωεστη·κετω, εστ(α)·[κ]ετω, εστα·κετωεστησθω, εστασθωεστη·σθω, εστα·σθω
Pl1st
2ndεστηκετε, εστατε, εστακετεεστη·κετε, εστ(α)·[κ]ετε, εστα·κετεεστησθε, εστασθεεστη·σθε, εστα·σθε
3rdεστηκετωσαν, εστατωσαν, εστακετωσανεστη·κετωσαν, εστ(α)·[κ]ετωσαν, εστα·κετωσανεστησθωσαν, εστασθωσαν, εστησθων, εστασθωνεστη·σθωσαν, εστα·σθωσαν, εστη·σθων classical, εστα·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εστηκεναι, εσταναι[GNT][LXX], εστακεναι​εστη·κεναι, εστ(α)·[κ]εναι, εστα·κεναι​εστησθαι, εστασθαι​εστη·σθαι, εστα·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εστησεσθαι, εστασεσθαι​εστη·σεσθαι, εστα·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεστωσα[LXX], εστηκυια[LXX], εστακυιαεστος[GNT], εστηκος[GNT], εστακοςεστ(α)·[κ]οσ·α, εστη·κυι·α, εστα·κυι·αirreg. εστ[α]·[κ]ο[τ]·ς (instead of εστ(α)·[κ]ο[τ]·ς > εστως), εστη·κο[τ]·ς, εστα·κο[τ]·ς
Nomεστως[GNT][LXX], εστηκως[GNT][LXX], εστακωςεστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς, εστη·κο[τ]·^ς, εστα·κο[τ]·^ς
Accεστωσαν[GNT][LXX], εστηκυιαν, εστακυιανεστωτα[GNT][LXX], εστηκοτα[GNT][LXX], εστακοταεστ(α)·[κ]οσ·αν, εστη·κυι·αν, εστα·κυι·ανεστ(α)·[κ]οτ·α, εστη·κοτ·α, εστα·κοτ·α
Datεστωσῃ, εστηκυιᾳ, εστακυιᾳεστωτι, εστηκοτι[LXX], εστακοτιεστ(α)·[κ]οσ·ῃ, εστη·κυι·ᾳ, εστα·κυι·ᾳεστ(α)·[κ]οτ·ι, εστη·κοτ·ι, εστα·κοτ·ι
Genεστωσης, εστηκυιας, εστακυιαςεστωτος[GNT][LXX], εστηκοτος[LXX], εστακοτοςεστ(α)·[κ]οσ·ης, εστη·κυι·ας, εστα·κυι·αςεστ(α)·[κ]οτ·ος, εστη·κοτ·ος, εστα·κοτ·ος
PlVocεστωσαι[GNT], εστηκυιαι, εστακυιαιεστωτες[GNT][LXX], εστηκοτες[GNT][LXX], εστακοτεςεστωτα[GNT][LXX], εστηκοτα[GNT][LXX], εστακοταεστ(α)·[κ]οσ·αι, εστη·κυι·αι, εστα·κυι·αιεστ(α)·[κ]οτ·ες, εστη·κοτ·ες, εστα·κοτ·εςεστ(α)·[κ]οτ·α, εστη·κοτ·α, εστα·κοτ·α
Nom
Accεστωσης, εστηκυιας, εστακυιαςεστωτας[GNT][LXX], εστηκοτας[LXX], εστακοταςεστ(α)·[κ]οσ·ης, εστη·κυι·ας, εστα·κυι·αςεστ(α)·[κ]οτ·ας, εστη·κοτ·ας, εστα·κοτ·ας
Datεστωσαις, εστηκυιαις, εστακυιαιςεστωσι, εστηκοσι, εστακοσι, εστωσιν, εστηκοσιν, εστακοσινεστ(α)·[κ]οσ·αις, εστη·κυι·αις, εστα·κυι·αιςεστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), εστη·κο[τ]·σι(ν), εστα·κο[τ]·σι(ν)
Genεστωσων, εστηκυιων, εστακυιωνεστωτων[GNT][LXX], εστηκοτων[GNT][LXX], εστακοτωνεστ(α)·[κ]οσ·ων, εστη·κυι·ων, εστα·κυι·ωνεστ(α)·[κ]οτ·ων, εστη·κοτ·ων, εστα·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεστημενη, εσταμενηεστημενε, εσταμενεεστη·μεν·η, εστα·μεν·ηεστη·μεν·ε, εστα·μεν·ε
Nomεστημενος, εσταμενοςεστη·μεν·ος, εστα·μεν·ος
Accεστημενην, εσταμενηνεστημενον, εσταμενονεστη·μεν·ην, εστα·μεν·ηνεστη·μεν·ον, εστα·μεν·ον
Datεστημενῃ, εσταμενῃεστημενῳ, εσταμενῳεστη·μεν·ῃ, εστα·μεν·ῃεστη·μεν·ῳ, εστα·μεν·ῳ
Genεστημενης, εσταμενηςεστημενου, εσταμενουεστη·μεν·ης, εστα·μεν·ηςεστη·μεν·ου, εστα·μεν·ου
PlVocεστημεναι, εσταμεναιεστημενοι, εσταμενοιεστημενα, εσταμεναεστη·μεν·αι, εστα·μεν·αιεστη·μεν·οι, εστα·μεν·οιεστη·μεν·α, εστα·μεν·α
Nom
Accεστημενας, εσταμεναςεστημενους, εσταμενους[LXX]εστη·μεν·ας, εστα·μεν·αςεστη·μεν·ους, εστα·μεν·ους
Datεστημεναις, εσταμεναιςεστημενοις, εσταμενοιςεστη·μεν·αις, εστα·μεν·αιςεστη·μεν·οις, εστα·μεν·οις
Genεστημενων, εσταμενωνεστημενων, εσταμενωνεστη·μεν·ων, εστα·μεν·ωνεστη·μεν·ων, εστα·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειστηκειν[LXX], ειστᾳν, ειστακειν, ειστηκη, ειστακη, εισταε·εστη·κειν, ε·εστ(α)·[κ]ειν, ε·εστα·κειν, ε·εστη·κη classical, ε·εστα·κη classical, ε·εστ(α)·[κ]η classicalειστημην, εισταμηνε·εστη·μην, ε·εστα·μην
2ndειστηκεις[LXX], ειστᾳς, ειστακεις, ειστηκης, ειστας, ειστακηςε·εστη·κεις, ε·εστ(α)·[κ]εις, ε·εστα·κεις, ε·εστη·κης classical, ε·εστ(α)·[κ]ης classical, ε·εστα·κης classicalειστησο, ειστασοε·εστη·σο, ε·εστα·σο
3rdειστηκει[GNT][LXX], ειστακει, ειστᾳε·εστη·κει, ε·εστα·κει, ε·εστ(α)·[κ]ειειστητο, ειστατοε·εστη·το, ε·εστα·το
Pl1stειστηκειμεν[LXX], ειστᾳμεν, ειστακειμεν, ειστηκεμεν, εισταμεν, ειστακεμενε·εστη·κειμεν, ε·εστ(α)·[κ]ειμεν, ε·εστα·κειμεν, ε·εστη·κεμεν classical, ε·εστ(α)·[κ]εμεν classical, ε·εστα·κεμεν classicalειστημεθα, εισταμεθαε·εστη·μεθα, ε·εστα·μεθα
2ndειστηκειτε, ειστᾳτε, ειστακειτε, ειστηκετε, ειστατε, ειστακετεε·εστη·κειτε, ε·εστ(α)·[κ]ειτε, ε·εστα·κειτε, ε·εστη·κετε classical, ε·εστ(α)·[κ]ετε classical, ε·εστα·κετε classicalειστησθε, ειστασθεε·εστη·σθε, ε·εστα·σθε
3rdειστηκεισαν[GNT][LXX], ειστᾳσαν, ειστακεισαν, ειστηκεσαν, ειστασαν, ειστακεσανε·εστη·κεισαν, ε·εστ(α)·[κ]εισαν, ε·εστα·κεισαν, ε·εστη·κεσαν classical, ε·εστ(α)·[κ]εσαν classical, ε·εστα·κεσαν classicalειστηντο, εισταντοε·εστη·ντο, ε·εστα·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστηκειν, εστᾳν, εστακειν, εστηκη, εστακη, εστα[ε]·εστη·κειν, [ε]·εστ(α)·[κ]ειν, [ε]·εστα·κειν, [ε]·εστη·κη classical, [ε]·εστα·κη classical, [ε]·εστ(α)·[κ]η classicalεστημην, εσταμην[ε]·εστη·μην, [ε]·εστα·μην
2ndεστηκεις, εστᾳς, εστακεις, εστηκης, εστας, εστακης[ε]·εστη·κεις, [ε]·εστ(α)·[κ]εις, [ε]·εστα·κεις, [ε]·εστη·κης classical, [ε]·εστ(α)·[κ]ης classical, [ε]·εστα·κης classicalεστησο, εστασο[ε]·εστη·σο, [ε]·εστα·σο
3rdεστηκει[LXX], εστακει, εστᾳ[ε]·εστη·κει, [ε]·εστα·κει, [ε]·εστ(α)·[κ]ειεστητο, εστατο[ε]·εστη·το, [ε]·εστα·το
Pl1stεστηκειμεν, εστᾳμεν, εστακειμεν, εστηκεμεν, εσταμεν, εστακεμεν[ε]·εστη·κειμεν, [ε]·εστ(α)·[κ]ειμεν, [ε]·εστα·κειμεν, [ε]·εστη·κεμεν classical, [ε]·εστ(α)·[κ]εμεν classical, [ε]·εστα·κεμεν classicalεστημεθα, εσταμεθα[ε]·εστη·μεθα, [ε]·εστα·μεθα
2ndεστηκειτε, εστᾳτε, εστακειτε, εστηκετε, εστατε, εστακετε[ε]·εστη·κειτε, [ε]·εστ(α)·[κ]ειτε, [ε]·εστα·κειτε, [ε]·εστη·κετε classical, [ε]·εστ(α)·[κ]ετε classical, [ε]·εστα·κετε classicalεστησθε, εστασθε[ε]·εστη·σθε, [ε]·εστα·σθε
3rdεστηκεισαν, εστᾳσαν, εστακεισαν, εστηκεσαν, εστασαν, εστακεσαν[ε]·εστη·κεισαν, [ε]·εστ(α)·[κ]εισαν, [ε]·εστα·κεισαν, [ε]·εστη·κεσαν classical, [ε]·εστ(α)·[κ]εσαν classical, [ε]·εστα·κεσαν classicalεστηντο, εσταντο[ε]·εστη·ντο, [ε]·εστα·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσταθην[GNT]ε·στα·θην
2ndεσταθηςε·στα·θης
3rdεσταθη[GNT][LXX]ε·στα·θη
Pl1stεσταθημενε·στα·θημεν
2ndεσταθητεε·στα·θητε
3rdεσταθησαν[GNT][LXX]ε·στα·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσταθησομαιστα·θησομαι
2ndσταθησῃ, σταθησειστα·θησῃ, στα·θησει classical
3rdσταθησεται[GNT][LXX]στα·θησεται
Pl1stσταθησομεθαστα·θησομεθα
2ndσταθησεσθε[GNT]στα·θησεσθε
3rdσταθησονται[LXX]στα·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσταθωστα·θω
2ndσταθῃςστα·θῃς
3rdσταθῃ[GNT][LXX]στα·θῃ
Pl1stσταθωμενστα·θωμεν
2ndσταθητε[GNT][LXX]στα·θητε
3rdσταθωσιν, σταθωσιστα·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσταθειηνστα·θειην
2ndσταθειηςστα·θειης
3rdσταθειηστα·θειη
Pl1stσταθειημεν, σταθειμενστα·θειημεν, στα·θειμεν classical
2ndσταθειητε, σταθειτεστα·θειητε, στα·θειτε classical
3rdσταθειησαν, σταθειενστα·θειησαν, στα·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσταθησοιμηνστα·θησοιμην
2ndσταθησοιοστα·θησοιο
3rdσταθησοιτοστα·θησοιτο
Pl1stσταθησοιμεθαστα·θησοιμεθα
2ndσταθησοισθεστα·θησοισθε
3rdσταθησοιντοστα·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσταθητιστα·θητι
3rdσταθητωστα·θητω
Pl1st
2ndσταθητε[GNT][LXX]στα·θητε
3rdσταθητωσαν, σταθεντωνστα·θητωσαν, στα·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σταθηναι[GNT]​στα·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σταθησεσθαι​στα·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταθεισασταθεις[GNT]σταθεν[LXX]στα·θεισ·αστα·θει[ντ]·ςστα·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσταθεισανσταθεντα[GNT]στα·θεισ·ανστα·θε[ι]ντ·α
Datσταθεισῃσταθεντιστα·θεισ·ῃστα·θε[ι]ντ·ι
Genσταθεισηςσταθεντοςστα·θεισ·ηςστα·θε[ι]ντ·ος
PlVocσταθεισαισταθεντες[GNT]σταθεντα[GNT]στα·θεισ·αιστα·θε[ι]ντ·εςστα·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσταθεισαςσταθενταςστα·θεισ·αςστα·θε[ι]ντ·ας
Datσταθεισαιςσταθεισι, σταθεισινστα·θεισ·αιςστα·θει[ντ]·σι(ν)
Genσταθεισωνσταθεντωνστα·θεισ·ωνστα·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσταθησομενησταθησομενεστα·θησομεν·ηστα·θησομεν·ε
Nomσταθησομενοςστα·θησομεν·ος
Accσταθησομενηνσταθησομενονστα·θησομεν·ηνστα·θησομεν·ον
Datσταθησομενῃσταθησομενῳστα·θησομεν·ῃστα·θησομεν·ῳ
Genσταθησομενηςσταθησομενουστα·θησομεν·ηςστα·θησομεν·ου
PlVocσταθησομεναισταθησομενοισταθησομεναστα·θησομεν·αιστα·θησομεν·οιστα·θησομεν·α
Nom
Accσταθησομεναςσταθησομενουςστα·θησομεν·αςστα·θησομεν·ους
Datσταθησομεναιςσταθησομενοιςστα·θησομεν·αιςστα·θησομεν·οις
Genσταθησομενωνσταθησομενωνστα·θησομεν·ωνστα·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-May-2021 10:22:43 EDT