σπενδω • SPENDW • spendō

Search: εσπεισεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσπεισενσπένδωε·σπει·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσπεισενσπένδωε·σπει·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

σπένδω (σπενδ-, σπει·σ-, σπει·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπενδωσπενδ·ωσπενδομαι[GNT]σπενδ·ομαι
2ndσπενδειςσπενδ·ειςσπενδῃ, σπενδει[LXX], σπενδεσαισπενδ·ῃ, σπενδ·ει classical, σπενδ·εσαι alt
3rdσπενδει[LXX]σπενδ·εισπενδεταισπενδ·εται
Pl1stσπενδομενσπενδ·ομενσπενδομεθασπενδ·ομεθα
2ndσπενδετεσπενδ·ετεσπενδεσθεσπενδ·εσθε
3rdσπενδουσιν, σπενδουσισπενδ·ουσι(ν)σπενδονταισπενδ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπενδωσπενδ·ωσπενδωμαισπενδ·ωμαι
2ndσπενδῃςσπενδ·ῃςσπενδῃσπενδ·ῃ
3rdσπενδῃσπενδ·ῃσπενδηταισπενδ·ηται
Pl1stσπενδωμενσπενδ·ωμενσπενδωμεθασπενδ·ωμεθα
2ndσπενδητεσπενδ·ητεσπενδησθεσπενδ·ησθε
3rdσπενδωσιν, σπενδωσισπενδ·ωσι(ν)σπενδωνταισπενδ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπενδοιμισπενδ·οιμισπενδοιμηνσπενδ·οιμην
2ndσπενδοιςσπενδ·οιςσπενδοιοσπενδ·οιο
3rdσπενδοισπενδ·οισπενδοιτοσπενδ·οιτο
Pl1stσπενδοιμενσπενδ·οιμενσπενδοιμεθασπενδ·οιμεθα
2ndσπενδοιτεσπενδ·οιτεσπενδοισθεσπενδ·οισθε
3rdσπενδοιεν, σπενδοισανσπενδ·οιεν, σπενδ·οισαν altσπενδοιντοσπενδ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπενδεσπενδ·εσπενδουσπενδ·ου
3rdσπενδετωσπενδ·ετωσπενδεσθωσπενδ·εσθω
Pl1st
2ndσπενδετεσπενδ·ετεσπενδεσθεσπενδ·εσθε
3rdσπενδετωσαν, σπενδοντωνσπενδ·ετωσαν, σπενδ·οντων classicalσπενδεσθωσαν, σπενδεσθωνσπενδ·εσθωσαν, σπενδ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπενδειν[LXX]​σπενδ·εινσπενδεσθαι​σπενδ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπενδουσασπενδονσπενδ·ουσ·ασπενδ·ο[υ]ν[τ]
Nomσπενδωνσπενδ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσπενδουσανσπενδοντασπενδ·ουσ·ανσπενδ·ο[υ]ντ·α
Datσπενδουσῃσπενδοντισπενδ·ουσ·ῃσπενδ·ο[υ]ντ·ι
Genσπενδουσηςσπενδοντοςσπενδ·ουσ·ηςσπενδ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσπενδουσαισπενδοντεςσπενδοντασπενδ·ουσ·αισπενδ·ο[υ]ντ·εςσπενδ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσπενδουσαςσπενδονταςσπενδ·ουσ·αςσπενδ·ο[υ]ντ·ας
Datσπενδουσαιςσπενδουσι, σπενδουσινσπενδ·ουσ·αιςσπενδ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσπενδουσωνσπενδοντωνσπενδ·ουσ·ωνσπενδ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπενδομενησπενδομενεσπενδ·ομεν·ησπενδ·ομεν·ε
Nomσπενδομενοςσπενδ·ομεν·ος
Accσπενδομενηνσπενδομενονσπενδ·ομεν·ηνσπενδ·ομεν·ον
Datσπενδομενῃσπενδομενῳσπενδ·ομεν·ῃσπενδ·ομεν·ῳ
Genσπενδομενηςσπενδομενουσπενδ·ομεν·ηςσπενδ·ομεν·ου
PlVocσπενδομεναισπενδομενοισπενδομενασπενδ·ομεν·αισπενδ·ομεν·οισπενδ·ομεν·α
Nom
Accσπενδομεναςσπενδομενουςσπενδ·ομεν·αςσπενδ·ομεν·ους
Datσπενδομεναιςσπενδομενοιςσπενδ·ομεν·αιςσπενδ·ομεν·οις
Genσπενδομενωνσπενδομενωνσπενδ·ομεν·ωνσπενδ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπενδον[LXX]ε·σπενδ·ονεσπενδομηνε·σπενδ·ομην
2ndεσπενδεςε·σπενδ·εςεσπενδουε·σπενδ·ου
3rdεσπενδεν, εσπενδεε·σπενδ·ε(ν)εσπενδετοε·σπενδ·ετο
Pl1stεσπενδομενε·σπενδ·ομενεσπενδομεθαε·σπενδ·ομεθα
2ndεσπενδετεε·σπενδ·ετεεσπενδεσθεε·σπενδ·εσθε
3rdεσπενδον[LXX], εσπενδοσανε·σπενδ·ον, ε·σπενδ·οσαν altεσπενδοντοε·σπενδ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπεισωσπει·σωσπεισομαισπει·σομαι
2ndσπεισεις[LXX]σπει·σειςσπεισῃ, σπεισει[LXX], σπεισεσαισπει·σῃ, σπει·σει classical, σπει·σεσαι alt
3rdσπεισει[LXX]σπει·σεισπεισεταισπει·σεται
Pl1stσπεισομενσπει·σομενσπεισομεθασπει·σομεθα
2ndσπεισετεσπει·σετεσπεισεσθεσπει·σεσθε
3rdσπεισουσιν, σπεισουσισπει·σουσι(ν)σπεισονταισπει·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπεισοιμισπει·σοιμισπεισοιμηνσπει·σοιμην
2ndσπεισοιςσπει·σοιςσπεισοιοσπει·σοιο
3rdσπεισοισπει·σοισπεισοιτοσπει·σοιτο
Pl1stσπεισοιμενσπει·σοιμενσπεισοιμεθασπει·σοιμεθα
2ndσπεισοιτεσπει·σοιτεσπεισοισθεσπει·σοισθε
3rdσπεισοιενσπει·σοιενσπεισοιντοσπει·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπεισειν​σπει·σειν​σπεισεσθαι​σπει·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπεισουσασπεισονσπει·σουσ·ασπει·σο[υ]ν[τ]
Nomσπεισωνσπει·σο[υ]ν[τ]·^
Accσπεισουσανσπεισοντασπει·σουσ·ανσπει·σο[υ]ντ·α
Datσπεισουσῃσπεισοντισπει·σουσ·ῃσπει·σο[υ]ντ·ι
Genσπεισουσηςσπεισοντοςσπει·σουσ·ηςσπει·σο[υ]ντ·ος
PlVocσπεισουσαισπεισοντεςσπεισοντασπει·σουσ·αισπει·σο[υ]ντ·εςσπει·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσπεισουσαςσπεισονταςσπει·σουσ·αςσπει·σο[υ]ντ·ας
Datσπεισουσαιςσπεισουσι, σπεισουσινσπει·σουσ·αιςσπει·σου[ντ]·σι(ν)
Genσπεισουσωνσπεισοντωνσπει·σουσ·ωνσπει·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπεισομενησπεισομενεσπει·σομεν·ησπει·σομεν·ε
Nomσπεισομενοςσπει·σομεν·ος
Accσπεισομενηνσπεισομενονσπει·σομεν·ηνσπει·σομεν·ον
Datσπεισομενῃσπεισομενῳσπει·σομεν·ῃσπει·σομεν·ῳ
Genσπεισομενηςσπεισομενουσπει·σομεν·ηςσπει·σομεν·ου
PlVocσπεισομεναισπεισομενοισπεισομενασπει·σομεν·αισπει·σομεν·οισπει·σομεν·α
Nom
Accσπεισομεναςσπεισομενουςσπει·σομεν·αςσπει·σομεν·ους
Datσπεισομεναιςσπεισομενοιςσπει·σομεν·αιςσπει·σομεν·οις
Genσπεισομενωνσπεισομενωνσπει·σομεν·ωνσπει·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσπεισαε·σπει·σαεσπεισαμηνε·σπει·σαμην
2ndεσπεισαςε·σπει·σαςεσπεισωε·σπει·σω
3rdεσπεισεν[LXX], εσπεισεε·σπει·σε(ν), ε·σπει·σε(ν)εσπεισατοε·σπει·σατο
Pl1stεσπεισαμεν[LXX]ε·σπει·σαμενεσπεισαμεθαε·σπει·σαμεθα
2ndεσπεισατεε·σπει·σατεεσπεισασθεε·σπει·σασθε
3rdεσπεισαν[LXX]ε·σπει·σανεσπεισαντοε·σπει·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπεισωσπει·σωσπεισωμαισπει·σωμαι
2ndσπεισῃςσπει·σῃςσπεισῃσπει·σῃ
3rdσπεισῃσπει·σῃσπεισηταισπει·σηται
Pl1stσπεισωμενσπει·σωμενσπεισωμεθασπει·σωμεθα
2ndσπεισητεσπει·σητεσπεισησθεσπει·σησθε
3rdσπεισωσιν, σπεισωσισπει·σωσι(ν)σπεισωνταισπει·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσπεισαιμισπει·σαιμισπεισαιμηνσπει·σαιμην
2ndσπεισαις, σπεισειαςσπει·σαις, σπει·σειας classicalσπεισαιοσπει·σαιο
3rdσπεισαι[LXX], σπεισειεσπει·σαι, σπει·σειε classicalσπεισαιτοσπει·σαιτο
Pl1stσπεισαιμενσπει·σαιμενσπεισαιμεθασπει·σαιμεθα
2ndσπεισαιτεσπει·σαιτεσπεισαισθεσπει·σαισθε
3rdσπεισαιεν, σπεισαισαν, σπεισειαν, σπεισειενσπει·σαιεν, σπει·σαισαν alt, σπει·σειαν classical, σπει·σειεν classicalσπεισαιντοσπει·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσπεισονσπει·σονσπεισαι[LXX]σπει·σαι
3rdσπεισατωσπει·σατωσπεισασθωσπει·σασθω
Pl1st
2ndσπεισατεσπει·σατεσπεισασθεσπει·σασθε
3rdσπεισατωσαν, σπεισαντωνσπει·σατωσαν, σπει·σαντων classicalσπεισασθωσαν, σπεισασθωνσπει·σασθωσαν, σπει·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σπεισαι[LXX]​σπει·σαισπεισασθαι​σπει·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπεισασασπεισαςσπεισανσπει·σασ·ασπει·σα[ντ]·ςσπει·σαν[τ]
Nom
Accσπεισασανσπεισαντασπει·σασ·ανσπει·σαντ·α
Datσπεισασῃσπεισαντισπει·σασ·ῃσπει·σαντ·ι
Genσπεισασηςσπεισαντοςσπει·σασ·ηςσπει·σαντ·ος
PlVocσπεισασαισπεισαντεςσπεισαντασπει·σασ·αισπει·σαντ·εςσπει·σαντ·α
Nom
Accσπεισασαςσπεισανταςσπει·σασ·αςσπει·σαντ·ας
Datσπεισασαιςσπεισασι, σπεισασινσπει·σασ·αιςσπει·σα[ντ]·σι(ν)
Genσπεισασωνσπεισαντωνσπει·σασ·ωνσπει·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσπεισαμενησπεισαμενεσπει·σαμεν·ησπει·σαμεν·ε
Nomσπεισαμενοςσπει·σαμεν·ος
Accσπεισαμενηνσπεισαμενονσπει·σαμεν·ηνσπει·σαμεν·ον
Datσπεισαμενῃσπεισαμενῳσπει·σαμεν·ῃσπει·σαμεν·ῳ
Genσπεισαμενηςσπεισαμενουσπει·σαμεν·ηςσπει·σαμεν·ου
PlVocσπεισαμεναισπεισαμενοισπεισαμενασπει·σαμεν·αισπει·σαμεν·οισπει·σαμεν·α
Nom
Accσπεισαμεναςσπεισαμενουςσπει·σαμεν·αςσπει·σαμεν·ους
Datσπεισαμεναιςσπεισαμενοιςσπει·σαμεν·αιςσπει·σαμεν·οις
Genσπεισαμενωνσπεισαμενωνσπει·σαμεν·ωνσπει·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:55:45 EST