ερχομαι • ERCOMAI ERXOMAI • erchomai

Search: ερχεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερχεταιἔρχομαιερχ·εταιpres mp ind 3rd sg

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερχομαι[GNT][LXX]ερχ·ομαι
2ndερχῃ[GNT][LXX], ερχει, ερχεσαιερχ·ῃ, ερχ·ει classical, ερχ·εσαι alt
3rdερχεται[GNT][LXX]ερχ·εται
Pl1stερχομεθα[GNT]ερχ·ομεθα
2ndερχεσθε[GNT][LXX]ερχ·εσθε
3rdερχονται[GNT][LXX]ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερχωμαιερχ·ωμαι
2ndερχῃ[GNT][LXX]ερχ·ῃ
3rdερχηται[GNT][LXX]ερχ·ηται
Pl1stερχωμεθαερχ·ωμεθα
2ndερχησθε[LXX]ερχ·ησθε
3rdερχωνταιερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερχοιμηνερχ·οιμην
2ndερχοιοερχ·οιο
3rdερχοιτοερχ·οιτο
Pl1stερχοιμεθαερχ·οιμεθα
2ndερχοισθεερχ·οισθε
3rdερχοιντοερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερχου[GNT][LXX]ερχ·ου
3rdερχεσθω[GNT][LXX]ερχ·εσθω
Pl1st
2ndερχεσθε[GNT][LXX]ερχ·εσθε
3rdερχεσθωσαν[LXX], ερχεσθωνερχ·εσθωσαν, ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερχεσθαι[GNT][LXX]​ερχ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερχομενη[GNT][LXX]ερχομενεερχ·ομεν·ηερχ·ομεν·ε
Nomερχομενος[GNT][LXX]ερχ·ομεν·ος
Accερχομενην[GNT][LXX]ερχομενον[GNT][LXX]ερχ·ομεν·ηνερχ·ομεν·ον
Datερχομενῃ[LXX]ερχομενῳ[GNT][LXX]ερχ·ομεν·ῃερχ·ομεν·ῳ
Genερχομενης[GNT]ερχομενου[GNT]ερχ·ομεν·ηςερχ·ομεν·ου
PlVocερχομεναι[LXX]ερχομενοι[GNT][LXX]ερχομενα[GNT][LXX]ερχ·ομεν·αιερχ·ομεν·οιερχ·ομεν·α
Nom
Accερχομενας[LXX]ερχομενους[GNT][LXX]ερχ·ομεν·αςερχ·ομεν·ους
Datερχομεναιςερχομενοις[LXX]ερχ·ομεν·αιςερχ·ομεν·οις
Genερχομενων[GNT][LXX]ερχομενων[GNT][LXX]ερχ·ομεν·ωνερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηρχομην[LXX]ε·ερχ·ομην
2ndηρχου[GNT][LXX]ε·ερχ·ου
3rdηρχετο[GNT][LXX]ε·ερχ·ετο
Pl1stηρχομεθαε·ερχ·ομεθα
2ndηρχεσθεε·ερχ·εσθε
3rdηρχοντο[GNT][LXX]ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευσομαι[GNT][LXX]ελευ·σομαι
2ndελευσῃ[LXX], ελευσει, ελευσεσαιελευ·σῃ, ελευ·σει classical, ελευ·σεσαι alt
3rdελευσεται[GNT][LXX]ελευ·σεται
Pl1stελευσομεθα[GNT][LXX]ελευ·σομεθα
2ndελευσεσθεελευ·σεσθε
3rdελευσονται[GNT][LXX]ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελευσοιμηνελευ·σοιμην
2ndελευσοιοελευ·σοιο
3rdελευσοιτοελευ·σοιτο
Pl1stελευσοιμεθαελευ·σοιμεθα
2ndελευσοισθεελευ·σοισθε
3rdελευσοιντοελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελευσεσθαι​ελευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελευσομενηελευσομενεελευ·σομεν·ηελευ·σομεν·ε
Nomελευσομενοςελευ·σομεν·ος
Accελευσομενηνελευσομενονελευ·σομεν·ηνελευ·σομεν·ον
Datελευσομενῃελευσομενῳελευ·σομεν·ῃελευ·σομεν·ῳ
Genελευσομενηςελευσομενουελευ·σομεν·ηςελευ·σομεν·ου
PlVocελευσομεναιελευσομενοιελευσομεναελευ·σομεν·αιελευ·σομεν·οιελευ·σομεν·α
Nom
Accελευσομεναςελευσομενουςελευ·σομεν·αςελευ·σομεν·ους
Datελευσομεναιςελευσομενοιςελευ·σομεν·αιςελευ·σομεν·οις
Genελευσομενωνελευσομενωνελευ·σομεν·ωνελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλθα[LXX]ε·ελθ·[σ]α
2ndηλθαςε·ελθ·[σ]ας
3rdηλθεν[GNT][LXX], ηλθε[LXX]ε·ελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stηλθαμεν[GNT][LXX]ε·ελθ·[σ]αμεν
2ndηλθατε[GNT][LXX]ε·ελθ·[σ]ατε
3rdηλθαν[GNT][LXX]ε·ελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελθω[GNT][LXX]ελθ·[σ]ω
2ndελθῃς[GNT][LXX]ελθ·[σ]ῃς
3rdελθῃ[GNT][LXX]ελθ·[σ]ῃ
Pl1stελθωμεν[LXX]ελθ·[σ]ωμεν
2ndελθητε[GNT][LXX]ελθ·[σ]ητε
3rdελθωσιν[GNT][LXX], ελθωσι[LXX]ελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελθαιμιελθ·[σ]αιμι
2ndελθαις, ελθειαςελθ·[σ]αις, ελθ·[σ]ειας classical
3rdελθαι, ελθειεελθ·[σ]αι, ελθ·[σ]ειε classical
Pl1stελθαιμενελθ·[σ]αιμεν
2ndελθαιτεελθ·[σ]αιτε
3rdελθαιεν, ελθαισαν, ελθειαν, ελθειενελθ·[σ]αιεν, ελθ·[σ]αισαν alt, ελθ·[σ]ειαν classical, ελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελθον[GNT][LXX]ελθ·[σ]ον
3rdελθατω[GNT][LXX]ελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndελθατε[LXX]ελθ·[σ]ατε
3rdελθατωσαν[LXX], ελθαντωνελθ·[σ]ατωσαν, ελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελθαι​ελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελθασαελθαςελθανελθ·[σ]ασ·αελθ·[σ]α[ντ]·ςελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accελθασανελθανταελθ·[σ]ασ·ανελθ·[σ]αντ·α
Datελθασῃελθαντιελθ·[σ]ασ·ῃελθ·[σ]αντ·ι
Genελθασηςελθαντοςελθ·[σ]ασ·ηςελθ·[σ]αντ·ος
PlVocελθασαιελθαντεςελθανταελθ·[σ]ασ·αιελθ·[σ]αντ·εςελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accελθασαςελθανταςελθ·[σ]ασ·αςελθ·[σ]αντ·ας
Datελθασαιςελθασι, ελθασινελθ·[σ]ασ·αιςελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genελθασωνελθαντωνελθ·[σ]ασ·ωνελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηλθον[GNT][LXX]ε·ελθ·ον
2ndηλθες[GNT][LXX]ε·ελθ·ες
3rdηλθεν[GNT][LXX], ηλθε[LXX]ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stηλθομεν[GNT][LXX]ε·ελθ·ομεν
2ndηλθετε[GNT][LXX]ε·ελθ·ετε
3rdηλθον[GNT][LXX], ηλθοσαν[LXX]ε·ελθ·ον, ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελθω[GNT][LXX]ελθ·ω
2ndελθῃς[GNT][LXX]ελθ·ῃς
3rdελθῃ[GNT][LXX]ελθ·ῃ
Pl1stελθωμεν[LXX]ελθ·ωμεν
2ndελθητε[GNT][LXX]ελθ·ητε
3rdελθωσιν[GNT][LXX], ελθωσι[LXX]ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελθοιμι[LXX]ελθ·οιμι
2ndελθοις[LXX]ελθ·οις
3rdελθοι[LXX]ελθ·οι
Pl1stελθοιμενελθ·οιμεν
2ndελθοιτεελθ·οιτε
3rdελθοιεν, ελθοισαν[LXX]ελθ·οιεν, ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελθε[GNT][LXX]ελθ·ε
3rdελθετω[GNT][LXX]ελθ·ετω
Pl1st
2ndελθετε[LXX]ελθ·ετε
3rdελθετωσαν[LXX], ελθοντων[GNT][LXX]ελθ·ετωσαν, ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελθειν[GNT][LXX]​ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελθουσα[GNT][LXX]ελθον[GNT][LXX]ελθ·ουσ·αελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomελθων[GNT][LXX]ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accελθουσαν[LXX]ελθοντα[GNT][LXX]ελθ·ουσ·ανελθ·ο[υ]ντ·α
Datελθουσῃ[LXX]ελθοντι[GNT][LXX]ελθ·ουσ·ῃελθ·ο[υ]ντ·ι
Genελθουσης[GNT]ελθοντος[GNT][LXX]ελθ·ουσ·ηςελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocελθουσαι[GNT]ελθοντες[GNT][LXX]ελθοντα[GNT][LXX]ελθ·ουσ·αιελθ·ο[υ]ντ·εςελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελθουσαςελθοντας[GNT][LXX]ελθ·ουσ·αςελθ·ο[υ]ντ·ας
Datελθουσαιςελθουσι, ελθουσινελθ·ουσ·αιςελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genελθουσωνελθοντων[GNT][LXX]ελθ·ουσ·ωνελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεληλυθα[GNT][LXX]εληλυθ·[κ]α
2ndεληλυθας[GNT], εληλυθεςεληλυθ·[κ]ας, εληλυθ·[κ]ες alt
3rdεληλυθεν[GNT], εληλυθεεληλυθ·[κ]ε(ν), εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stεληλυθαμενεληλυθ·[κ]αμεν
2ndεληλυθατεεληλυθ·[κ]ατε
3rdεληλυθασιν[LXX], εληλυθασι, εληλυθανεληλυθ·[κ]ασι(ν), εληλυθ·[κ]ασι(ν), εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεληλυθωεληλυθ·[κ]ω
2ndεληλυθῃςεληλυθ·[κ]ῃς
3rdεληλυθῃεληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stεληλυθωμενεληλυθ·[κ]ωμεν
2ndεληλυθητεεληλυθ·[κ]ητε
3rdεληλυθωσιν, εληλυθωσιεληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεληλυθοιμι, εληλυθοιηνεληλυθ·[κ]οιμι, εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndεληλυθοις, εληλυθοιηςεληλυθ·[κ]οις, εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdεληλυθοι, εληλυθοιηεληλυθ·[κ]οι, εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stεληλυθοιμενεληλυθ·[κ]οιμεν
2ndεληλυθοιτεεληλυθ·[κ]οιτε
3rdεληλυθοιενεληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεληλυθεεληλυθ·[κ]ε
3rdεληλυθετωεληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndεληλυθετεεληλυθ·[κ]ετε
3rdεληλυθετωσανεληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εληλυθεναι​εληλυθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεληλυθυιαεληλυθοςεληλυθ·[κ]υι·αεληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomεληλυθως[LXX]εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accεληλυθυιαν[GNT]εληλυθοτα[GNT]εληλυθ·[κ]υι·ανεληλυθ·[κ]οτ·α
Datεληλυθυιᾳεληλυθοτιεληλυθ·[κ]υι·ᾳεληλυθ·[κ]οτ·ι
Genεληλυθυιαςεληλυθοτος[LXX]εληλυθ·[κ]υι·αςεληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocεληλυθυιαιεληλυθοτες[GNT]εληλυθοτα[GNT]εληλυθ·[κ]υι·αιεληλυθ·[κ]οτ·εςεληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accεληλυθυιαςεληλυθοταςεληλυθ·[κ]υι·αςεληλυθ·[κ]οτ·ας
Datεληλυθυιαιςεληλυθοσι, εληλυθοσινεληλυθ·[κ]υι·αιςεληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genεληλυθυιωνεληλυθοτωνεληλυθ·[κ]υι·ωνεληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stηληλυθειν, ηληλυθηε·εληλυθ·[κ]ειν, ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndηληλυθεις, ηληλυθηςε·εληλυθ·[κ]εις, ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdηληλυθειε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stηληλυθειμεν, ηληλυθεμενε·εληλυθ·[κ]ειμεν, ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndηληλυθειτε, ηληλυθετεε·εληλυθ·[κ]ειτε, ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdηληλυθεισαν, ηληλυθεσανε·εληλυθ·[κ]εισαν, ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεληλυθειν, εληλυθη[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, [ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndεληλυθεις, εληλυθης[ε]·εληλυθ·[κ]εις, [ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdεληλυθει[GNT][LXX][ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stεληλυθειμεν, εληλυθεμεν[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, [ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndεληλυθειτε, εληλυθετε[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, [ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdεληλυθεισαν[GNT], εληλυθεσαν[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, [ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:50:07 EDT