ριπτω ριπτεω • hRIPTW hRIPTEW • rhiptō rhipteō

Search: ερριψε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερριψεῥίπτωε·ριπτ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ερριψεῥίπτωε·ριπτ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stριπτω[LXX]ριπτ·ω, ριπτ(ε)·ωριπτομαι, ριπτουμαιριπτ·ομαι, ριπτ(ε)·ομαι
2ndριπτειςριπτ·εις, ριπτ(ε)·ειςριπτεσαι, ριπτῃ, ριπτει, ριπτεισαιριπτ·ῃ, ριπτ·ει classical, ριπτ·εσαι alt, ριπτ(ε)·ῃ, ριπτ(ε)·ει classical, ριπτ(ε)·εσαι alt
3rdριπτειριπτ·ει, ριπτ(ε)·ειριπτεται, ριπτειταιριπτ·εται, ριπτ(ε)·εται
Pl1stριπτομεν, ριπτουμεν[LXX]ριπτ·ομεν, ριπτ(ε)·ομενριπτομεθα, ριπτουμεθαριπτ·ομεθα, ριπτ(ε)·ομεθα
2ndριπτετε, ριπτειτεριπτ·ετε, ριπτ(ε)·ετεριπτεσθε, ριπτεισθεριπτ·εσθε, ριπτ(ε)·εσθε
3rdριπτουσιν, ριπτουσιριπτ·ουσι(ν), ριπτ(ε)·ουσι(ν)ριπτονται, ριπτουνταιριπτ·ονται, ριπτ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stριπτω[LXX]ριπτ·ω, ριπτ(ε)·ωριπτωμαιριπτ·ωμαι, ριπτ(ε)·ωμαι
2ndριπτῃςριπτ·ῃς, ριπτ(ε)·ῃςριπτῃριπτ·ῃ, ριπτ(ε)·ῃ
3rdριπτῃριπτ·ῃ, ριπτ(ε)·ῃριπτηταιριπτ·ηται, ριπτ(ε)·ηται
Pl1stριπτωμενριπτ·ωμεν, ριπτ(ε)·ωμενριπτωμεθαριπτ·ωμεθα, ριπτ(ε)·ωμεθα
2ndριπτητεριπτ·ητε, ριπτ(ε)·ητεριπτησθεριπτ·ησθε, ριπτ(ε)·ησθε
3rdριπτωσιν, ριπτωσιριπτ·ωσι(ν), ριπτ(ε)·ωσι(ν)ριπτωνταιριπτ·ωνται, ριπτ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stριπτοιμιριπτ·οιμι, ριπτ(ε)·οιμιριπτοιμηνριπτ·οιμην, ριπτ(ε)·οιμην
2ndριπτοιςριπτ·οις, ριπτ(ε)·οιςριπτοιοριπτ·οιο, ριπτ(ε)·οιο
3rdριπτοιριπτ·οι, ριπτ(ε)·οιριπτοιτοριπτ·οιτο, ριπτ(ε)·οιτο
Pl1stριπτοιμενριπτ·οιμεν, ριπτ(ε)·οιμενριπτοιμεθαριπτ·οιμεθα, ριπτ(ε)·οιμεθα
2ndριπτοιτεριπτ·οιτε, ριπτ(ε)·οιτεριπτοισθεριπτ·οισθε, ριπτ(ε)·οισθε
3rdριπτοιεν, ριπτοισανριπτ·οιεν, ριπτ·οισαν alt, ριπτ(ε)·οιεν, ριπτ(ε)·οισαν altριπτοιντοριπτ·οιντο, ριπτ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndριπτε, ριπτειριπτ·ε, ριπτ(ε)·εριπτουριπτ·ου, ριπτ(ε)·ου
3rdριπτετω, ριπτειτωριπτ·ετω, ριπτ(ε)·ετωριπτεσθω, ριπτεισθωριπτ·εσθω, ριπτ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndριπτετε, ριπτειτεριπτ·ετε, ριπτ(ε)·ετεριπτεσθε, ριπτεισθεριπτ·εσθε, ριπτ(ε)·εσθε
3rdριπτετωσαν, ριπτοντων, ριπτειτωσαν, ριπτουντων[GNT]ριπτ·ετωσαν, ριπτ·οντων classical, ριπτ(ε)·ετωσαν, ριπτ(ε)·οντων classicalριπτεσθωσαν, ριπτεσθων, ριπτεισθωσαν, ριπτεισθωνριπτ·εσθωσαν, ριπτ·εσθων classical, ριπτ(ε)·εσθωσαν, ριπτ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ριπτειν​ριπτ·ειν, ριπτ(ε)·ειν​ριπτεσθαι, ριπτεισθαι​ριπτ·εσθαι, ριπτ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocριπτουσαριπτον, ριπτουνριπτ·ουσ·α, ριπτ(ε)·ουσ·αριπτ·ο[υ]ν[τ], ριπτ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomριπτωνριπτ·ο[υ]ν[τ]·^, ριπτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accριπτουσανριπτοντα, ριπτουνταριπτ·ουσ·αν, ριπτ(ε)·ουσ·ανριπτ·ο[υ]ντ·α, ριπτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datριπτουσῃριπτοντι, ριπτουντιριπτ·ουσ·ῃ, ριπτ(ε)·ουσ·ῃριπτ·ο[υ]ντ·ι, ριπτ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genριπτουσηςριπτοντος, ριπτουντος[LXX]ριπτ·ουσ·ης, ριπτ(ε)·ουσ·ηςριπτ·ο[υ]ντ·ος, ριπτ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocριπτουσαιριπτοντες, ριπτουντεςριπτοντα, ριπτουνταριπτ·ουσ·αι, ριπτ(ε)·ουσ·αιριπτ·ο[υ]ντ·ες, ριπτ(ε)·ο[υ]ντ·εςριπτ·ο[υ]ντ·α, ριπτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accριπτουσαςριπτοντας, ριπτουνταςριπτ·ουσ·ας, ριπτ(ε)·ουσ·αςριπτ·ο[υ]ντ·ας, ριπτ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datριπτουσαιςριπτουσι, ριπτουσινριπτ·ουσ·αις, ριπτ(ε)·ουσ·αιςριπτ·ου[ντ]·σι(ν), ριπτ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genριπτουσωνριπτοντων, ριπτουντων[GNT]ριπτ·ουσ·ων, ριπτ(ε)·ουσ·ωνριπτ·ο[υ]ντ·ων, ριπτ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocριπτομενη, ριπτουμενηριπτομενε, ριπτουμενεριπτ·ομεν·η, ριπτ(ε)·ομεν·ηριπτ·ομεν·ε, ριπτ(ε)·ομεν·ε
Nomριπτομενος, ριπτουμενοςριπτ·ομεν·ος, ριπτ(ε)·ομεν·ος
Accριπτομενην, ριπτουμενηνριπτομενον, ριπτουμενονριπτ·ομεν·ην, ριπτ(ε)·ομεν·ηνριπτ·ομεν·ον, ριπτ(ε)·ομεν·ον
Datριπτομενῃ, ριπτουμενῃριπτομενῳ, ριπτουμενῳριπτ·ομεν·ῃ, ριπτ(ε)·ομεν·ῃριπτ·ομεν·ῳ, ριπτ(ε)·ομεν·ῳ
Genριπτομενης, ριπτουμενηςριπτομενου, ριπτουμενουριπτ·ομεν·ης, ριπτ(ε)·ομεν·ηςριπτ·ομεν·ου, ριπτ(ε)·ομεν·ου
PlVocριπτομεναι, ριπτουμεναιριπτομενοι, ριπτουμενοιριπτομενα, ριπτουμεναριπτ·ομεν·αι, ριπτ(ε)·ομεν·αιριπτ·ομεν·οι, ριπτ(ε)·ομεν·οιριπτ·ομεν·α, ριπτ(ε)·ομεν·α
Nom
Accριπτομενας, ριπτουμεναςριπτομενους, ριπτουμενουςριπτ·ομεν·ας, ριπτ(ε)·ομεν·αςριπτ·ομεν·ους, ριπτ(ε)·ομεν·ους
Datριπτομεναις, ριπτουμεναιςριπτομενοις, ριπτουμενοιςριπτ·ομεν·αις, ριπτ(ε)·ομεν·αιςριπτ·ομεν·οις, ριπτ(ε)·ομεν·οις
Genριπτομενων, ριπτουμενωνριπτομενων, ριπτουμενωνριπτ·ομεν·ων, ριπτ(ε)·ομεν·ωνριπτ·ομεν·ων, ριπτ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερριπτον, ερριπτουνε·ριπτ·ον, ε·ριπτ(ε)·ονερριπτομην, ερριπτουμηνε·ριπτ·ομην, ε·ριπτ(ε)·ομην
2ndερριπτες, ερριπτειςε·ριπτ·ες, ε·ριπτ(ε)·εςερριπτουε·ριπτ·ου, ε·ριπτ(ε)·ου
3rdερριπτεν[LXX], ερριπτε, ερριπτειε·ριπτ·ε(ν), ε·ριπτ·ε(ν), ε·ριπτ(ε)·εερριπτετο, ερριπτειτοε·ριπτ·ετο, ε·ριπτ(ε)·ετο
Pl1stερριπτομεν, ερριπτουμενε·ριπτ·ομεν, ε·ριπτ(ε)·ομενερριπτομεθα, ερριπτουμεθαε·ριπτ·ομεθα, ε·ριπτ(ε)·ομεθα
2ndερριπτετε, ερριπτειτεε·ριπτ·ετε, ε·ριπτ(ε)·ετεερριπτεσθε, ερριπτεισθεε·ριπτ·εσθε, ε·ριπτ(ε)·εσθε
3rdερριπτον, ερριπτοσαν, ερριπτουν, ερριπτουσανε·ριπτ·ον, ε·ριπτ·οσαν alt, ε·ριπτ(ε)·ον, ε·ριπτ(ε)·οσαν altερριπτοντο, ερριπτουντοε·ριπτ·οντο, ε·ριπτ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stριψωριπτ·σωριψομαιριπτ·σομαι
2ndριψεις[LXX]ριπτ·σειςριψῃ, ριψει[LXX], ριψεσαιριπτ·σῃ, ριπτ·σει classical, ριπτ·σεσαι alt
3rdριψει[LXX]ριπτ·σειριψεταιριπτ·σεται
Pl1stριψομενριπτ·σομενριψομεθαριπτ·σομεθα
2ndριψετεριπτ·σετεριψεσθεριπτ·σεσθε
3rdριψουσιν, ριψουσιριπτ·σουσι(ν)ριψονταιριπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stριψοιμιριπτ·σοιμιριψοιμηνριπτ·σοιμην
2ndριψοιςριπτ·σοιςριψοιοριπτ·σοιο
3rdριψοιριπτ·σοιριψοιτοριπτ·σοιτο
Pl1stριψοιμενριπτ·σοιμενριψοιμεθαριπτ·σοιμεθα
2ndριψοιτεριπτ·σοιτεριψοισθεριπτ·σοισθε
3rdριψοιενριπτ·σοιενριψοιντοριπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ριψειν​ριπτ·σειν​ριψεσθαι​ριπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocριψουσαριψον[LXX]ριπτ·σουσ·αριπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomριψωνριπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accριψουσανριψονταριπτ·σουσ·ανριπτ·σο[υ]ντ·α
Datριψουσῃριψοντιριπτ·σουσ·ῃριπτ·σο[υ]ντ·ι
Genριψουσηςριψοντοςριπτ·σουσ·ηςριπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocριψουσαιριψοντεςριψονταριπτ·σουσ·αιριπτ·σο[υ]ντ·εςριπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accριψουσαςριψονταςριπτ·σουσ·αςριπτ·σο[υ]ντ·ας
Datριψουσαιςριψουσι, ριψουσινριπτ·σουσ·αιςριπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genριψουσωνριψοντωνριπτ·σουσ·ωνριπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocριψομενηριψομενεριπτ·σομεν·ηριπτ·σομεν·ε
Nomριψομενοςριπτ·σομεν·ος
Accριψομενηνριψομενονριπτ·σομεν·ηνριπτ·σομεν·ον
Datριψομενῃριψομενῳριπτ·σομεν·ῃριπτ·σομεν·ῳ
Genριψομενηςριψομενουριπτ·σομεν·ηςριπτ·σομεν·ου
PlVocριψομεναιριψομενοιριψομεναριπτ·σομεν·αιριπτ·σομεν·οιριπτ·σομεν·α
Nom
Accριψομεναςριψομενουςριπτ·σομεν·αςριπτ·σομεν·ους
Datριψομεναιςριψομενοιςριπτ·σομεν·αιςριπτ·σομεν·οις
Genριψομενωνριψομενωνριπτ·σομεν·ωνριπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερριψα[LXX]ε·ριπτ·σαερριψαμηνε·ριπτ·σαμην
2ndερριψας[LXX]ε·ριπτ·σαςερριψωε·ριπτ·σω
3rdερριψεν[LXX], ερριψε[LXX]ε·ριπτ·σε(ν)ερριψατοε·ριπτ·σατο
Pl1stερριψαμεν[GNT]ε·ριπτ·σαμενερριψαμεθαε·ριπτ·σαμεθα
2ndερριψατεε·ριπτ·σατεερριψασθεε·ριπτ·σασθε
3rdερριψαν[GNT][LXX]ε·ριπτ·σανερριψαντοε·ριπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stριψωριπτ·σωριψωμαιριπτ·σωμαι
2ndριψῃςριπτ·σῃςριψῃριπτ·σῃ
3rdριψῃριπτ·σῃριψηταιριπτ·σηται
Pl1stριψωμεν[LXX]ριπτ·σωμενριψωμεθαριπτ·σωμεθα
2ndριψητεριπτ·σητεριψησθεριπτ·σησθε
3rdριψωσιν, ριψωσιριπτ·σωσι(ν)ριψωνταιριπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stριψαιμιριπτ·σαιμιριψαιμηνριπτ·σαιμην
2ndριψαις, ριψειαςριπτ·σαις, ριπτ·σειας classicalριψαιοριπτ·σαιο
3rdριψαι, ριψειεριπτ·σαι, ριπτ·σειε classicalριψαιτοριπτ·σαιτο
Pl1stριψαιμενριπτ·σαιμενριψαιμεθαριπτ·σαιμεθα
2ndριψαιτεριπτ·σαιτεριψαισθεριπτ·σαισθε
3rdριψαιεν, ριψαισαν, ριψειαν, ριψειενριπτ·σαιεν, ριπτ·σαισαν alt, ριπτ·σειαν classical, ριπτ·σειεν classicalριψαιντοριπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndριψον[LXX]ριπτ·σονριψαιριπτ·σαι
3rdριψατωριπτ·σατωριψασθωριπτ·σασθω
Pl1st
2ndριψατε[LXX]ριπτ·σατεριψασθεριπτ·σασθε
3rdριψατωσαν, ριψαντωνριπτ·σατωσαν, ριπτ·σαντων classicalριψασθωσαν, ριψασθωνριπτ·σασθωσαν, ριπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ριψαι​ριπτ·σαι​ριψασθαι​ριπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocριψασαριψας[GNT]ριψαν[GNT]ριπτ·σασ·αριπτ·σα[ντ]·ςριπτ·σαν[τ]
Nom
Accριψασανριψανταριπτ·σασ·ανριπτ·σαντ·α
Datριψασῃριψαντιριπτ·σασ·ῃριπτ·σαντ·ι
Genριψασηςριψαντοςριπτ·σασ·ηςριπτ·σαντ·ος
PlVocριψασαιριψαντες[GNT][LXX]ριψανταριπτ·σασ·αιριπτ·σαντ·εςριπτ·σαντ·α
Nom
Accριψασαςριψανταςριπτ·σασ·αςριπτ·σαντ·ας
Datριψασαιςριψασι, ριψασινριπτ·σασ·αιςριπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genριψασωνριψαντωνριπτ·σασ·ωνριπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocριψαμενηριψαμενεριπτ·σαμεν·ηριπτ·σαμεν·ε
Nomριψαμενοςριπτ·σαμεν·ος
Accριψαμενηνριψαμενονριπτ·σαμεν·ηνριπτ·σαμεν·ον
Datριψαμενῃριψαμενῳριπτ·σαμεν·ῃριπτ·σαμεν·ῳ
Genριψαμενηςριψαμενουριπτ·σαμεν·ηςριπτ·σαμεν·ου
PlVocριψαμεναιριψαμενοιριψαμεναριπτ·σαμεν·αιριπτ·σαμεν·οιριπτ·σαμεν·α
Nom
Accριψαμεναςριψαμενουςριπτ·σαμεν·αςριπτ·σαμεν·ους
Datριψαμεναιςριψαμενοιςριπτ·σαμεν·αιςριπτ·σαμεν·οις
Genριψαμενωνριψαμενωνριπτ·σαμεν·ωνριπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερριμμαι, ρεριμμαιερριπτ·μαι, ρεριπτ·μαι
2ndερριψαι, ρεριψαιερριπτ·σαι, ρεριπτ·σαι
3rdερριπται[GNT][LXX], ρεριπταιερριπτ·ται, ρεριπτ·ται
Pl1stερριμμεθα, ρεριμμεθαερριπτ·μεθα, ρεριπτ·μεθα
2ndερριφθε, ρεριφθεερριπτ·σθε, ρεριπτ·σθε
3rdερριφαται, ρεριφαταιερριπτ·νται, ρεριπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερριψομαι, ρεριψομαιερριπτ·σομαι, ρεριπτ·σομαι
2ndερριψῃ, ερριψει, ρεριψῃ, ρεριψειερριπτ·σῃ, ερριπτ·σει classical, ρεριπτ·σῃ, ρεριπτ·σει classical
3rdερριψεται, ρεριψεταιερριπτ·σεται, ρεριπτ·σεται
Pl1stερριψομεθα, ρεριψομεθαερριπτ·σομεθα, ρεριπτ·σομεθα
2ndερριψεσθε, ρεριψεσθεερριπτ·σεσθε, ρεριπτ·σεσθε
3rdερριψονται, ρεριψονταιερριπτ·σονται, ρεριπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερριψοιμην, ρεριψοιμηνερριπτ·σοιμην, ρεριπτ·σοιμην
2ndερριψοιο, ρεριψοιοερριπτ·σοιο, ρεριπτ·σοιο
3rdερριψοιτο, ρεριψοιτοερριπτ·σοιτο, ρεριπτ·σοιτο
Pl1stερριψοιμεθα, ρεριψοιμεθαερριπτ·σοιμεθα, ρεριπτ·σοιμεθα
2ndερριψοισθε, ρεριψοισθεερριπτ·σοισθε, ρεριπτ·σοισθε
3rdερριψοιντο, ρεριψοιντοερριπτ·σοιντο, ρεριπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndερριψο, ρεριψοερριπτ·σο, ρεριπτ·σο
3rdερριφθω, ρεριφθωερριπτ·σθω, ρεριπτ·σθω
Pl1st
2ndερριφθε, ρεριφθεερριπτ·σθε, ρεριπτ·σθε
3rdερριφθωσαν, ερριφθων, ρεριφθωσαν, ρεριφθωνερριπτ·σθωσαν, ερριπτ·σθων classical, ρεριπτ·σθωσαν, ρεριπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερριφθαι, ρεριφθαι​ερριπτ·σθαι, ρεριπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ερριψεσθαι, ρεριψεσθαι​ερριπτ·σεσθαι, ρεριπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocερριμμενη[LXX], ρεριμμενηερριμμενε, ρεριμμενεερριπτ·μεν·η, ρεριπτ·μεν·ηερριπτ·μεν·ε, ρεριπτ·μεν·ε
Nomερριμμενος, ρεριμμενος[LXX]ερριπτ·μεν·ος, ρεριπτ·μεν·ος
Accερριμμενην[LXX], ρεριμμενηνερριμμενον[LXX], ρεριμμενονερριπτ·μεν·ην, ρεριπτ·μεν·ηνερριπτ·μεν·ον, ρεριπτ·μεν·ον
Datερριμμενῃ, ρεριμμενῃερριμμενῳ[LXX], ρεριμμενῳερριπτ·μεν·ῃ, ρεριπτ·μεν·ῃερριπτ·μεν·ῳ, ρεριπτ·μεν·ῳ
Genερριμμενης, ρεριμμενηςερριμμενου, ρεριμμενουερριπτ·μεν·ης, ρεριπτ·μεν·ηςερριπτ·μεν·ου, ρεριπτ·μεν·ου
PlVocερριμμεναι, ρεριμμεναιερριμμενοι[GNT][LXX], ρεριμμενοιερριμμενα[LXX], ρεριμμεναερριπτ·μεν·αι, ρεριπτ·μεν·αιερριπτ·μεν·οι, ρεριπτ·μεν·οιερριπτ·μεν·α, ρεριπτ·μεν·α
Nom
Accερριμμενας, ρεριμμεναςερριμμενους, ρεριμμενουςερριπτ·μεν·ας, ρεριπτ·μεν·αςερριπτ·μεν·ους, ρεριπτ·μεν·ους
Datερριμμεναις, ρεριμμεναιςερριμμενοις, ρεριμμενοιςερριπτ·μεν·αις, ρεριπτ·μεν·αιςερριπτ·μεν·οις, ρεριπτ·μεν·οις
Genερριμμενων, ρεριμμενωνερριμμενων, ρεριμμενωνερριπτ·μεν·ων, ρεριπτ·μεν·ωνερριπτ·μεν·ων, ρεριπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stερριμμην, ερεριμμηνε·ερριπτ·μην, ε·ρεριπτ·μην
2ndερριψο, ερεριψοε·ερριπτ·σο, ε·ρεριπτ·σο
3rdερριπτο[LXX], ερεριπτοε·ερριπτ·το, ε·ρεριπτ·το
Pl1stερριμμεθα, ερεριμμεθαε·ερριπτ·μεθα, ε·ρεριπτ·μεθα
2ndερριφθε, ερεριφθεε·ερριπτ·σθε, ε·ρεριπτ·σθε
3rdερριφατο, ερεριφατοε·ερριπτ·ντο, ε·ρεριπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stρεριμμην[ε]·ρεριπτ·μην
2ndρεριψο[ε]·ρεριπτ·σο
3rdρεριπτο[ε]·ρεριπτ·το
Pl1stρεριμμεθα[ε]·ρεριπτ·μεθα
2ndρεριφθε[ε]·ρεριπτ·σθε
3rdρεριφατο[ε]·ρεριπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stερριφηνε·ριφ·[θ]ην
2ndερριφηςε·ριφ·[θ]ης
3rdερριφη[LXX]ε·ριφ·[θ]η
Pl1stερριφημενε·ριφ·[θ]ημεν
2ndερριφητεε·ριφ·[θ]ητε
3rdερριφησαν[LXX]ε·ριφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stριφησομαιριφ·[θ]ησομαι
2ndριφησῃ[LXX], ριφησειριφ·[θ]ησῃ, ριφ·[θ]ησει classical
3rdριφησεται[LXX]ριφ·[θ]ησεται
Pl1stριφησομεθαριφ·[θ]ησομεθα
2ndριφησεσθεριφ·[θ]ησεσθε
3rdριφησονται[LXX]ριφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stριφωριφ·[θ]ω
2ndριφῃςριφ·[θ]ῃς
3rdριφῃ[LXX]ριφ·[θ]ῃ
Pl1stριφωμενριφ·[θ]ωμεν
2ndριφητεριφ·[θ]ητε
3rdριφωσιν, ριφωσιριφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stριφειηνριφ·[θ]ειην
2ndριφειηςριφ·[θ]ειης
3rdριφειηριφ·[θ]ειη
Pl1stριφειημεν, ριφειμενριφ·[θ]ειημεν, ριφ·[θ]ειμεν classical
2ndριφειητε, ριφειτεριφ·[θ]ειητε, ριφ·[θ]ειτε classical
3rdριφειησαν, ριφειενριφ·[θ]ειησαν, ριφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stριφησοιμηνριφ·[θ]ησοιμην
2ndριφησοιοριφ·[θ]ησοιο
3rdριφησοιτοριφ·[θ]ησοιτο
Pl1stριφησοιμεθαριφ·[θ]ησοιμεθα
2ndριφησοισθεριφ·[θ]ησοισθε
3rdριφησοιντοριφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndριφηθιριφ·[θ]ητι
3rdριφητωριφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndριφητεριφ·[θ]ητε
3rdριφητωσαν, ριφεντωνριφ·[θ]ητωσαν, ριφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ριφηναι[LXX]​ριφ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ριφησεσθαι​ριφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocριφεισαριφεις[LXX]ριφενριφ·[θ]εισ·αριφ·[θ]ει[ντ]·ςριφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accριφεισανριφεντα[LXX]ριφ·[θ]εισ·ανριφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datριφεισῃριφεντιριφ·[θ]εισ·ῃριφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genριφεισηςριφεντοςριφ·[θ]εισ·ηςριφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocριφεισαιριφεντεςριφεντα[LXX]ριφ·[θ]εισ·αιριφ·[θ]ε[ι]ντ·εςριφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accριφεισαςριφενταςριφ·[θ]εισ·αςριφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datριφεισαιςριφεισι, ριφεισινριφ·[θ]εισ·αιςριφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genριφεισωνριφεντωνριφ·[θ]εισ·ωνριφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocριφησομενηριφησομενεριφ·[θ]ησομεν·ηριφ·[θ]ησομεν·ε
Nomριφησομενοςριφ·[θ]ησομεν·ος
Accριφησομενηνριφησομενονριφ·[θ]ησομεν·ηνριφ·[θ]ησομεν·ον
Datριφησομενῃριφησομενῳριφ·[θ]ησομεν·ῃριφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genριφησομενηςριφησομενουριφ·[θ]ησομεν·ηςριφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocριφησομεναιριφησομενοιριφησομεναριφ·[θ]ησομεν·αιριφ·[θ]ησομεν·οιριφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accριφησομεναςριφησομενουςριφ·[θ]ησομεν·αςριφ·[θ]ησομεν·ους
Datριφησομεναιςριφησομενοιςριφ·[θ]ησομεν·αιςριφ·[θ]ησομεν·οις
Genριφησομενωνριφησομενωνριφ·[θ]ησομεν·ωνριφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 12:00:30 EST