πνιγω • PNIGW • pnigō

Search: επνιγεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επνιγενπνίγωε·πνιγ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επνιγενπνίγωε·πνιγ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

πνίγω (πνιγ-, -, πνιξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνιγωπνιγ·ωπνιγομαιπνιγ·ομαι
2ndπνιγειςπνιγ·ειςπνιγῃ, πνιγει[LXX], πνιγεσαιπνιγ·ῃ, πνιγ·ει classical, πνιγ·εσαι alt
3rdπνιγει[LXX]πνιγ·ειπνιγεταιπνιγ·εται
Pl1stπνιγομενπνιγ·ομενπνιγομεθαπνιγ·ομεθα
2ndπνιγετεπνιγ·ετεπνιγεσθεπνιγ·εσθε
3rdπνιγουσιν, πνιγουσιπνιγ·ουσι(ν)πνιγονταιπνιγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνιγωπνιγ·ωπνιγωμαιπνιγ·ωμαι
2ndπνιγῃςπνιγ·ῃςπνιγῃπνιγ·ῃ
3rdπνιγῃπνιγ·ῃπνιγηταιπνιγ·ηται
Pl1stπνιγωμενπνιγ·ωμενπνιγωμεθαπνιγ·ωμεθα
2ndπνιγητεπνιγ·ητεπνιγησθεπνιγ·ησθε
3rdπνιγωσιν, πνιγωσιπνιγ·ωσι(ν)πνιγωνταιπνιγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνιγοιμιπνιγ·οιμιπνιγοιμηνπνιγ·οιμην
2ndπνιγοιςπνιγ·οιςπνιγοιοπνιγ·οιο
3rdπνιγοιπνιγ·οιπνιγοιτοπνιγ·οιτο
Pl1stπνιγοιμενπνιγ·οιμενπνιγοιμεθαπνιγ·οιμεθα
2ndπνιγοιτεπνιγ·οιτεπνιγοισθεπνιγ·οισθε
3rdπνιγοιεν, πνιγοισανπνιγ·οιεν, πνιγ·οισαν altπνιγοιντοπνιγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπνιγεπνιγ·επνιγουπνιγ·ου
3rdπνιγετωπνιγ·ετωπνιγεσθωπνιγ·εσθω
Pl1st
2ndπνιγετεπνιγ·ετεπνιγεσθεπνιγ·εσθε
3rdπνιγετωσαν, πνιγοντωνπνιγ·ετωσαν, πνιγ·οντων classicalπνιγεσθωσαν, πνιγεσθωνπνιγ·εσθωσαν, πνιγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πνιγειν​πνιγ·ειν​πνιγεσθαι​πνιγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνιγουσαπνιγονπνιγ·ουσ·απνιγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπνιγωνπνιγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπνιγουσανπνιγονταπνιγ·ουσ·ανπνιγ·ο[υ]ντ·α
Datπνιγουσῃπνιγοντιπνιγ·ουσ·ῃπνιγ·ο[υ]ντ·ι
Genπνιγουσηςπνιγοντοςπνιγ·ουσ·ηςπνιγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπνιγουσαιπνιγοντεςπνιγονταπνιγ·ουσ·αιπνιγ·ο[υ]ντ·εςπνιγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπνιγουσαςπνιγονταςπνιγ·ουσ·αςπνιγ·ο[υ]ντ·ας
Datπνιγουσαιςπνιγουσι, πνιγουσινπνιγ·ουσ·αιςπνιγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπνιγουσωνπνιγοντωνπνιγ·ουσ·ωνπνιγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνιγομενηπνιγομενεπνιγ·ομεν·ηπνιγ·ομεν·ε
Nomπνιγομενοςπνιγ·ομεν·ος
Accπνιγομενηνπνιγομενονπνιγ·ομεν·ηνπνιγ·ομεν·ον
Datπνιγομενῃπνιγομενῳπνιγ·ομεν·ῃπνιγ·ομεν·ῳ
Genπνιγομενηςπνιγομενουπνιγ·ομεν·ηςπνιγ·ομεν·ου
PlVocπνιγομεναιπνιγομενοιπνιγομεναπνιγ·ομεν·αιπνιγ·ομεν·οιπνιγ·ομεν·α
Nom
Accπνιγομεναςπνιγομενουςπνιγ·ομεν·αςπνιγ·ομεν·ους
Datπνιγομεναιςπνιγομενοιςπνιγ·ομεν·αιςπνιγ·ομεν·οις
Genπνιγομενωνπνιγομενωνπνιγ·ομεν·ωνπνιγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπνιγονε·πνιγ·ονεπνιγομηνε·πνιγ·ομην
2ndεπνιγεςε·πνιγ·εςεπνιγουε·πνιγ·ου
3rdεπνιγεν[GNT][LXX], επνιγεε·πνιγ·ε(ν), ε·πνιγ·ε(ν)επνιγετοε·πνιγ·ετο
Pl1stεπνιγομενε·πνιγ·ομενεπνιγομεθαε·πνιγ·ομεθα
2ndεπνιγετεε·πνιγ·ετεεπνιγεσθεε·πνιγ·εσθε
3rdεπνιγον, επνιγοσανε·πνιγ·ον, ε·πνιγ·οσαν altεπνιγοντο[GNT]ε·πνιγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπνιξαε·πνιγ·σαεπνιξαμηνε·πνιγ·σαμην
2ndεπνιξαςε·πνιγ·σαςεπνιξωε·πνιγ·σω
3rdεπνιξεν, επνιξεε·πνιγ·σε(ν)επνιξατοε·πνιγ·σατο
Pl1stεπνιξαμενε·πνιγ·σαμενεπνιξαμεθαε·πνιγ·σαμεθα
2ndεπνιξατεε·πνιγ·σατεεπνιξασθεε·πνιγ·σασθε
3rdεπνιξαν[GNT]ε·πνιγ·σανεπνιξαντοε·πνιγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνιξωπνιγ·σωπνιξωμαιπνιγ·σωμαι
2ndπνιξῃςπνιγ·σῃςπνιξῃπνιγ·σῃ
3rdπνιξῃπνιγ·σῃπνιξηταιπνιγ·σηται
Pl1stπνιξωμενπνιγ·σωμενπνιξωμεθαπνιγ·σωμεθα
2ndπνιξητεπνιγ·σητεπνιξησθεπνιγ·σησθε
3rdπνιξωσιν, πνιξωσιπνιγ·σωσι(ν)πνιξωνταιπνιγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπνιξαιμιπνιγ·σαιμιπνιξαιμηνπνιγ·σαιμην
2ndπνιξαις, πνιξειαςπνιγ·σαις, πνιγ·σειας classicalπνιξαιοπνιγ·σαιο
3rdπνιξαι, πνιξειεπνιγ·σαι, πνιγ·σειε classicalπνιξαιτοπνιγ·σαιτο
Pl1stπνιξαιμενπνιγ·σαιμενπνιξαιμεθαπνιγ·σαιμεθα
2ndπνιξαιτεπνιγ·σαιτεπνιξαισθεπνιγ·σαισθε
3rdπνιξαιεν, πνιξαισαν, πνιξειαν, πνιξειενπνιγ·σαιεν, πνιγ·σαισαν alt, πνιγ·σειαν classical, πνιγ·σειεν classicalπνιξαιντοπνιγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπνιξονπνιγ·σονπνιξαιπνιγ·σαι
3rdπνιξατωπνιγ·σατωπνιξασθωπνιγ·σασθω
Pl1st
2ndπνιξατεπνιγ·σατεπνιξασθεπνιγ·σασθε
3rdπνιξατωσαν, πνιξαντωνπνιγ·σατωσαν, πνιγ·σαντων classicalπνιξασθωσαν, πνιξασθωνπνιγ·σασθωσαν, πνιγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πνιξαι​πνιγ·σαι​πνιξασθαι​πνιγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνιξασαπνιξαςπνιξανπνιγ·σασ·απνιγ·σα[ντ]·ςπνιγ·σαν[τ]
Nom
Accπνιξασανπνιξανταπνιγ·σασ·ανπνιγ·σαντ·α
Datπνιξασῃπνιξαντιπνιγ·σασ·ῃπνιγ·σαντ·ι
Genπνιξασηςπνιξαντοςπνιγ·σασ·ηςπνιγ·σαντ·ος
PlVocπνιξασαιπνιξαντεςπνιξανταπνιγ·σασ·αιπνιγ·σαντ·εςπνιγ·σαντ·α
Nom
Accπνιξασαςπνιξανταςπνιγ·σασ·αςπνιγ·σαντ·ας
Datπνιξασαιςπνιξασι, πνιξασινπνιγ·σασ·αιςπνιγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπνιξασωνπνιξαντωνπνιγ·σασ·ωνπνιγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπνιξαμενηπνιξαμενεπνιγ·σαμεν·ηπνιγ·σαμεν·ε
Nomπνιξαμενοςπνιγ·σαμεν·ος
Accπνιξαμενηνπνιξαμενονπνιγ·σαμεν·ηνπνιγ·σαμεν·ον
Datπνιξαμενῃπνιξαμενῳπνιγ·σαμεν·ῃπνιγ·σαμεν·ῳ
Genπνιξαμενηςπνιξαμενουπνιγ·σαμεν·ηςπνιγ·σαμεν·ου
PlVocπνιξαμεναιπνιξαμενοιπνιξαμεναπνιγ·σαμεν·αιπνιγ·σαμεν·οιπνιγ·σαμεν·α
Nom
Accπνιξαμεναςπνιξαμενουςπνιγ·σαμεν·αςπνιγ·σαμεν·ους
Datπνιξαμεναιςπνιξαμενοιςπνιγ·σαμεν·αιςπνιγ·σαμεν·οις
Genπνιξαμενωνπνιξαμενωνπνιγ·σαμεν·ωνπνιγ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 22:16:59 EST