πιμπλημι • PIMPLHMI • pimplēmi

Search: επλησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επλησενπίμπλημιε·πλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επλησενπίμπλημιε·πλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιμπλωπιμπλ(α)·ωπιμπλωμαιπιμπλ(α)·ομαι
2ndπιμπλᾳςπιμπλ(α)·ειςπιμπλᾳ, πιμπλασαιπιμπλ(α)·ῃ, πιμπλ(α)·ει classical, πιμπλ(α)·εσαι alt
3rdπιμπλᾳπιμπλ(α)·ειπιμπλαται, πιμπληται[LXX]πιμπλ(α)·εται, irreg. πιμπλ(η)·ται (for πιμπλ(α)·ται), irreg. πιμπλ(η)·εται (for πιμπλ(α)·εται)
Pl1stπιμπλωμενπιμπλ(α)·ομενπιμπλωμεθαπιμπλ(α)·ομεθα
2ndπιμπλατεπιμπλ(α)·ετεπιμπλασθεπιμπλ(α)·εσθε
3rdπιμπλωσιν, πιμπλωσιπιμπλ(α)·ουσι(ν)πιμπλωνταιπιμπλ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιμπλημιπιμπλ(α)·^μιπιμπλαμαιπιμπλ(α)·μαι
2ndπιμπλης, πιμπληθαπιμπλ(α)·^ς, πιμπλ(α)·^θα classicalπιμπλασαιπιμπλ(α)·σαι
3rdπιμπλησιν[LXX], πιμπλησιπιμπλ(α)·^σι(ν), πιμπλ(α)·^σι(ν)πιμπλαταιπιμπλ(α)·ται
Pl1stπιμπλαμενπιμπλ(α)·μενπιμπλαμεθαπιμπλ(α)·μεθα
2ndπιμπλατεπιμπλ(α)·τεπιμπλασθεπιμπλ(α)·σθε
3rdπιμπλασιν, πιμπλασιπιμπλ(α)·ασι(ν)πιμπλανταιπιμπλ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιμπλωπιμπλ(α)·ωπιμπλωμαιπιμπλ(α)·ωμαι
2ndπιμπλᾳςπιμπλ(α)·ῃςπιμπλᾳπιμπλ(α)·ῃ
3rdπιμπλᾳπιμπλ(α)·ῃπιμπλαται, πιμπληται[LXX]πιμπλ(α)·ηται, irreg. πιμπλ(η)·ηται (for πιμπλ(α)·ηται)
Pl1stπιμπλωμενπιμπλ(α)·ωμενπιμπλωμεθαπιμπλ(α)·ωμεθα
2ndπιμπλατεπιμπλ(α)·ητεπιμπλασθεπιμπλ(α)·ησθε
3rdπιμπλωσιν, πιμπλωσιπιμπλ(α)·ωσι(ν)πιμπλωνταιπιμπλ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιμπλῳμιπιμπλ(α)·οιμιπιμπλῳμηνπιμπλ(α)·οιμην
2ndπιμπλῳςπιμπλ(α)·οιςπιμπλῳοπιμπλ(α)·οιο
3rdπιμπλῳπιμπλ(α)·οιπιμπλῳτοπιμπλ(α)·οιτο
Pl1stπιμπλῳμενπιμπλ(α)·οιμενπιμπλῳμεθαπιμπλ(α)·οιμεθα
2ndπιμπλῳτεπιμπλ(α)·οιτεπιμπλῳσθεπιμπλ(α)·οισθε
3rdπιμπλῳεν, πιμπλῳσανπιμπλ(α)·οιεν, πιμπλ(α)·οισαν altπιμπλῳντοπιμπλ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιμπλαιηνπιμπλ(α)·ιηνπιμπλαιμηνπιμπλ(α)·ιμην
2ndπιμπλαιηςπιμπλ(α)·ιηςπιμπλαιοπιμπλ(α)·ιο
3rdπιμπλαιηπιμπλ(α)·ιηπιμπλαιτοπιμπλ(α)·ιτο
Pl1stπιμπλαιημεν, πιμπλαιμενπιμπλ(α)·ιημεν, πιμπλ(α)·ιμεν classicalπιμπλαιμεθαπιμπλ(α)·ιμεθα
2ndπιμπλαιητε, πιμπλαιτεπιμπλ(α)·ιητε, πιμπλ(α)·ιτε classicalπιμπλαισθεπιμπλ(α)·ισθε
3rdπιμπλαιησαν, πιμπλαιενπιμπλ(α)·ιησαν, πιμπλ(α)·ιεν classicalπιμπλαιντοπιμπλ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιμπλαπιμπλ(α)·επιμπλωπιμπλ(α)·ου
3rdπιμπλατωπιμπλ(α)·ετωπιμπλασθωπιμπλ(α)·εσθω
Pl1st
2ndπιμπλατεπιμπλ(α)·ετεπιμπλασθεπιμπλ(α)·εσθε
3rdπιμπλατωσαν, πιμπλωντωνπιμπλ(α)·ετωσαν, πιμπλ(α)·οντων classicalπιμπλασθωσαν, πιμπλασθωνπιμπλ(α)·εσθωσαν, πιμπλ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιμπλαθι, πιμπλαςπιμπλ(α)·θι, πιμπλ(α)·ςπιμπλασοπιμπλ(α)·σο
3rdπιμπλατωπιμπλ(α)·τωπιμπλασθωπιμπλ(α)·σθω
Pl1st
2ndπιμπλατεπιμπλ(α)·τεπιμπλασθεπιμπλ(α)·σθε
3rdπιμπλατωσαν, πιμπλαντωνπιμπλ(α)·τωσαν, πιμπλ(α)·ντων classicalπιμπλασθωσαν, πιμπλασθωνπιμπλ(α)·σθωσαν, πιμπλ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιμπλᾳν, πιμπλαν​πιμπλ(α)·ειν, πιμπλ(α)·ειν > πιμπλαν​πιμπλασθαι​πιμπλ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιμπλαναι​πιμπλ(α)·ναι, πιμπλ(α)·εναι​πιμπλασθαι​πιμπλ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιμπλωσαπιμπλων[LXX]πιμπλ(α)·ουσ·απιμπλ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomπιμπλων[LXX]πιμπλ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπιμπλωσανπιμπλωνταπιμπλ(α)·ουσ·ανπιμπλ(α)·ο[υ]ντ·α
Datπιμπλωσῃπιμπλωντιπιμπλ(α)·ουσ·ῃπιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genπιμπλωσηςπιμπλωντοςπιμπλ(α)·ουσ·ηςπιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπιμπλωσαιπιμπλωντεςπιμπλωνταπιμπλ(α)·ουσ·αιπιμπλ(α)·ο[υ]ντ·εςπιμπλ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπιμπλωσαςπιμπλωνταςπιμπλ(α)·ουσ·αςπιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datπιμπλωσαιςπιμπλωσι, πιμπλωσινπιμπλ(α)·ουσ·αιςπιμπλ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπιμπλωσωνπιμπλωντωνπιμπλ(α)·ουσ·ωνπιμπλ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιμπλωμενηπιμπλωμενεπιμπλ(α)·ομεν·ηπιμπλ(α)·ομεν·ε
Nomπιμπλωμενοςπιμπλ(α)·ομεν·ος
Accπιμπλωμενηνπιμπλωμενονπιμπλ(α)·ομεν·ηνπιμπλ(α)·ομεν·ον
Datπιμπλωμενῃπιμπλωμενῳπιμπλ(α)·ομεν·ῃπιμπλ(α)·ομεν·ῳ
Genπιμπλωμενηςπιμπλωμενουπιμπλ(α)·ομεν·ηςπιμπλ(α)·ομεν·ου
PlVocπιμπλωμεναιπιμπλωμενοιπιμπλωμεναπιμπλ(α)·ομεν·αιπιμπλ(α)·ομεν·οιπιμπλ(α)·ομεν·α
Nom
Accπιμπλωμεναςπιμπλωμενουςπιμπλ(α)·ομεν·αςπιμπλ(α)·ομεν·ους
Datπιμπλωμεναιςπιμπλωμενοιςπιμπλ(α)·ομεν·αιςπιμπλ(α)·ομεν·οις
Genπιμπλωμενωνπιμπλωμενωνπιμπλ(α)·ομεν·ωνπιμπλ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιμπλασαπιμπλαςπιμπλανπιμπλ(α)·εσ·απιμπλ(α)·[ντ]·ςπιμπλ(α)·ν[τ]
Nom
Accπιμπλασανπιμπλανταπιμπλ(α)·εσ·ανπιμπλ(α)·ντ·α
Datπιμπλασῃπιμπλαντιπιμπλ(α)·εσ·ῃπιμπλ(α)·ντ·ι
Genπιμπλασηςπιμπλαντοςπιμπλ(α)·εσ·ηςπιμπλ(α)·ντ·ος
PlVocπιμπλασαιπιμπλαντεςπιμπλανταπιμπλ(α)·εσ·αιπιμπλ(α)·ντ·εςπιμπλ(α)·ντ·α
Nom
Accπιμπλασαςπιμπλανταςπιμπλ(α)·εσ·αςπιμπλ(α)·ντ·ας
Datπιμπλασαιςπιμπλασι, πιμπλασινπιμπλ(α)·εσ·αιςπιμπλ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπιμπλασωνπιμπλαντωνπιμπλ(α)·εσ·ωνπιμπλ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιμπλαμενηπιμπλαμενεπιμπλ(α)·μεν·ηπιμπλ(α)·μεν·ε
Nomπιμπλαμενοςπιμπλ(α)·μεν·ος
Accπιμπλαμενηνπιμπλαμενονπιμπλ(α)·μεν·ηνπιμπλ(α)·μεν·ον
Datπιμπλαμενῃπιμπλαμενῳπιμπλ(α)·μεν·ῃπιμπλ(α)·μεν·ῳ
Genπιμπλαμενηςπιμπλαμενουπιμπλ(α)·μεν·ηςπιμπλ(α)·μεν·ου
PlVocπιμπλαμεναιπιμπλαμενοιπιμπλαμεναπιμπλ(α)·μεν·αιπιμπλ(α)·μεν·οιπιμπλ(α)·μεν·α
Nom
Accπιμπλαμεναςπιμπλαμενουςπιμπλ(α)·μεν·αςπιμπλ(α)·μεν·ους
Datπιμπλαμεναιςπιμπλαμενοιςπιμπλ(α)·μεν·αιςπιμπλ(α)·μεν·οις
Genπιμπλαμενωνπιμπλαμενωνπιμπλ(α)·μεν·ωνπιμπλ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμπλωνε·πιμπλ(α)·ονεπιμπλωμηνε·πιμπλ(α)·ομην
2ndεπιμπλαςε·πιμπλ(α)·εςεπιμπλωε·πιμπλ(α)·ου
3rdεπιμπλαε·πιμπλ(α)·εεπιμπλατοε·πιμπλ(α)·ετο
Pl1stεπιμπλωμενε·πιμπλ(α)·ομενεπιμπλωμεθαε·πιμπλ(α)·ομεθα
2ndεπιμπλατεε·πιμπλ(α)·ετεεπιμπλασθεε·πιμπλ(α)·εσθε
3rdεπιμπλων, επιμπλωσανε·πιμπλ(α)·ον, ε·πιμπλ(α)·οσαν altεπιμπλωντοε·πιμπλ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιμπληνε·πιμπλ(α)·^νεπιμπλαμηνε·πιμπλ(α)·μην
2ndεπιμπλης, επιμπλησθαε·πιμπλ(α)·^ς, ε·πιμπλ(α)·^σθα classicalεπιμπλασοε·πιμπλ(α)·σο
3rdεπιμπληε·πιμπλ(α)·^επιμπλατοε·πιμπλ(α)·το
Pl1stεπιμπλαμενε·πιμπλ(α)·μενεπιμπλαμεθαε·πιμπλ(α)·μεθα
2ndεπιμπλατεε·πιμπλ(α)·τεεπιμπλασθεε·πιμπλ(α)·σθε
3rdεπιμπλασανε·πιμπλ(α)·σανεπιμπλαντοε·πιμπλ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλησω[LXX]πλη·σωπλησομαιπλη·σομαι
2ndπλησειςπλη·σειςπλησῃ, πλησει[LXX], πλησεσαιπλη·σῃ, πλη·σει classical, πλη·σεσαι alt
3rdπλησει[LXX]πλη·σειπλησεταιπλη·σεται
Pl1stπλησομενπλη·σομενπλησομεθαπλη·σομεθα
2ndπλησετεπλη·σετεπλησεσθεπλη·σεσθε
3rdπλησουσιν[LXX], πλησουσιπλη·σουσι(ν), πλη·σουσι(ν)πλησονταιπλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλησοιμιπλη·σοιμιπλησοιμηνπλη·σοιμην
2ndπλησοιςπλη·σοιςπλησοιοπλη·σοιο
3rdπλησοιπλη·σοιπλησοιτοπλη·σοιτο
Pl1stπλησοιμενπλη·σοιμενπλησοιμεθαπλη·σοιμεθα
2ndπλησοιτεπλη·σοιτεπλησοισθεπλη·σοισθε
3rdπλησοιενπλη·σοιενπλησοιντοπλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλησειν​πλη·σειν​πλησεσθαι​πλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλησουσαπλησον[LXX]πλη·σουσ·απλη·σο[υ]ν[τ]
Nomπλησωνπλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπλησουσανπλησονταπλη·σουσ·ανπλη·σο[υ]ντ·α
Datπλησουσῃπλησοντιπλη·σουσ·ῃπλη·σο[υ]ντ·ι
Genπλησουσηςπλησοντοςπλη·σουσ·ηςπλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπλησουσαιπλησοντεςπλησονταπλη·σουσ·αιπλη·σο[υ]ντ·εςπλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπλησουσαςπλησονταςπλη·σουσ·αςπλη·σο[υ]ντ·ας
Datπλησουσαιςπλησουσι, πλησουσιν[LXX]πλη·σουσ·αιςπλη·σου[ντ]·σι(ν), πλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπλησουσωνπλησοντωνπλη·σουσ·ωνπλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλησομενηπλησομενεπλη·σομεν·ηπλη·σομεν·ε
Nomπλησομενοςπλη·σομεν·ος
Accπλησομενηνπλησομενονπλη·σομεν·ηνπλη·σομεν·ον
Datπλησομενῃπλησομενῳπλη·σομεν·ῃπλη·σομεν·ῳ
Genπλησομενηςπλησομενουπλη·σομεν·ηςπλη·σομεν·ου
PlVocπλησομεναιπλησομενοιπλησομεναπλη·σομεν·αιπλη·σομεν·οιπλη·σομεν·α
Nom
Accπλησομεναςπλησομενουςπλη·σομεν·αςπλη·σομεν·ους
Datπλησομεναιςπλησομενοιςπλη·σομεν·αιςπλη·σομεν·οις
Genπλησομενωνπλησομενωνπλη·σομεν·ωνπλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλησα[LXX]ε·πλη·σαεπλησαμηνε·πλη·σαμην
2ndεπλησας[LXX]ε·πλη·σαςεπλησωε·πλη·σω
3rdεπλησεν[LXX], επλησε[LXX]ε·πλη·σε(ν)επλησατοε·πλη·σατο
Pl1stεπλησαμεν[LXX]ε·πλη·σαμενεπλησαμεθαε·πλη·σαμεθα
2ndεπλησατεε·πλη·σατεεπλησασθεε·πλη·σασθε
3rdεπλησαν[GNT][LXX]ε·πλη·σανεπλησαντοε·πλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλησω[LXX]πλη·σωπλησωμαιπλη·σωμαι
2ndπλησῃςπλη·σῃςπλησῃπλη·σῃ
3rdπλησῃπλη·σῃπλησηταιπλη·σηται
Pl1stπλησωμεν[LXX]πλη·σωμενπλησωμεθαπλη·σωμεθα
2ndπλησητεπλη·σητεπλησησθεπλη·σησθε
3rdπλησωσιν, πλησωσιπλη·σωσι(ν)πλησωνταιπλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλησαιμιπλη·σαιμιπλησαιμηνπλη·σαιμην
2ndπλησαις, πλησειαςπλη·σαις, πλη·σειας classicalπλησαιοπλη·σαιο
3rdπλησαι, πλησειεπλη·σαι, πλη·σειε classicalπλησαιτοπλη·σαιτο
Pl1stπλησαιμενπλη·σαιμενπλησαιμεθαπλη·σαιμεθα
2ndπλησαιτεπλη·σαιτεπλησαισθεπλη·σαισθε
3rdπλησαιεν, πλησαισαν, πλησειαν, πλησειενπλη·σαιεν, πλη·σαισαν alt, πλη·σειαν classical, πλη·σειεν classicalπλησαιντοπλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλησον[LXX]πλη·σονπλησαιπλη·σαι
3rdπλησατωπλη·σατωπλησασθωπλη·σασθω
Pl1st
2ndπλησατε[LXX]πλη·σατεπλησασθεπλη·σασθε
3rdπλησατωσαν, πλησαντωνπλη·σατωσαν, πλη·σαντων classicalπλησασθωσαν, πλησασθωνπλη·σασθωσαν, πλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλησαι​πλη·σαι​πλησασθαι​πλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλησασαπλησας[GNT]πλησανπλη·σασ·απλη·σα[ντ]·ςπλη·σαν[τ]
Nom
Accπλησασανπλησανταπλη·σασ·ανπλη·σαντ·α
Datπλησασῃπλησαντιπλη·σασ·ῃπλη·σαντ·ι
Genπλησασηςπλησαντοςπλη·σασ·ηςπλη·σαντ·ος
PlVocπλησασαιπλησαντες[GNT]πλησανταπλη·σασ·αιπλη·σαντ·εςπλη·σαντ·α
Nom
Accπλησασαςπλησανταςπλη·σασ·αςπλη·σαντ·ας
Datπλησασαιςπλησασι, πλησασινπλη·σασ·αιςπλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπλησασωνπλησαντωνπλη·σασ·ωνπλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλησαμενηπλησαμενεπλη·σαμεν·ηπλη·σαμεν·ε
Nomπλησαμενοςπλη·σαμεν·ος
Accπλησαμενηνπλησαμενονπλη·σαμεν·ηνπλη·σαμεν·ον
Datπλησαμενῃπλησαμενῳπλη·σαμεν·ῃπλη·σαμεν·ῳ
Genπλησαμενηςπλησαμενουπλη·σαμεν·ηςπλη·σαμεν·ου
PlVocπλησαμεναιπλησαμενοιπλησαμεναπλη·σαμεν·αιπλη·σαμεν·οιπλη·σαμεν·α
Nom
Accπλησαμεναςπλησαμενουςπλη·σαμεν·αςπλη·σαμεν·ους
Datπλησαμεναιςπλησαμενοιςπλη·σαμεν·αιςπλη·σαμεν·οις
Genπλησαμενωνπλησαμενωνπλη·σαμεν·ωνπλη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπλησθην[LXX]ε·πλησ·θην
2ndεπλησθηςε·πλησ·θης
3rdεπλησθη[GNT][LXX]ε·πλησ·θη
Pl1stεπλησθημεν[LXX]ε·πλησ·θημεν
2ndεπλησθητεε·πλησ·θητε
3rdεπλησθησαν[GNT][LXX]ε·πλησ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλησθησομαιπλησ·θησομαι
2ndπλησθησῃ[LXX], πλησθησειπλησ·θησῃ, πλησ·θησει classical
3rdπλησθησεται[GNT][LXX]πλησ·θησεται
Pl1stπλησθησομεθα[LXX]πλησ·θησομεθα
2ndπλησθησεσθε[LXX]πλησ·θησεσθε
3rdπλησθησονται[LXX]πλησ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλησθωπλησ·θω
2ndπλησθῃς[GNT][LXX]πλησ·θῃς
3rdπλησθῃ[LXX]πλησ·θῃ
Pl1stπλησθωμεν[LXX]πλησ·θωμεν
2ndπλησθητεπλησ·θητε
3rdπλησθωσιν[LXX], πλησθωσιπλησ·θωσι(ν), πλησ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλησθειηνπλησ·θειην
2ndπλησθειηςπλησ·θειης
3rdπλησθειηπλησ·θειη
Pl1stπλησθειημεν, πλησθειμενπλησ·θειημεν, πλησ·θειμεν classical
2ndπλησθειητε, πλησθειτεπλησ·θειητε, πλησ·θειτε classical
3rdπλησθειησαν, πλησθειενπλησ·θειησαν, πλησ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλησθησοιμηνπλησ·θησοιμην
2ndπλησθησοιοπλησ·θησοιο
3rdπλησθησοιτοπλησ·θησοιτο
Pl1stπλησθησοιμεθαπλησ·θησοιμεθα
2ndπλησθησοισθεπλησ·θησοισθε
3rdπλησθησοιντοπλησ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλησθητιπλησ·θητι
3rdπλησθητωπλησ·θητω
Pl1st
2ndπλησθητεπλησ·θητε
3rdπλησθητωσαν, πλησθεντωνπλησ·θητωσαν, πλησ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πλησθηναι[GNT][LXX]​πλησ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πλησθησεσθαι​πλησ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλησθεισαπλησθεις[GNT][LXX]πλησθενπλησ·θεισ·απλησ·θει[ντ]·ςπλησ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπλησθεισανπλησθενταπλησ·θεισ·ανπλησ·θε[ι]ντ·α
Datπλησθεισῃπλησθεντιπλησ·θεισ·ῃπλησ·θε[ι]ντ·ι
Genπλησθεισηςπλησθεντοςπλησ·θεισ·ηςπλησ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπλησθεισαιπλησθεντεςπλησθενταπλησ·θεισ·αιπλησ·θε[ι]ντ·εςπλησ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπλησθεισαςπλησθενταςπλησ·θεισ·αςπλησ·θε[ι]ντ·ας
Datπλησθεισαιςπλησθεισι, πλησθεισινπλησ·θεισ·αιςπλησ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπλησθεισωνπλησθεντωνπλησ·θεισ·ωνπλησ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλησθησομενηπλησθησομενεπλησ·θησομεν·ηπλησ·θησομεν·ε
Nomπλησθησομενοςπλησ·θησομεν·ος
Accπλησθησομενηνπλησθησομενονπλησ·θησομεν·ηνπλησ·θησομεν·ον
Datπλησθησομενῃπλησθησομενῳπλησ·θησομεν·ῃπλησ·θησομεν·ῳ
Genπλησθησομενηςπλησθησομενουπλησ·θησομεν·ηςπλησ·θησομεν·ου
PlVocπλησθησομεναιπλησθησομενοιπλησθησομεναπλησ·θησομεν·αιπλησ·θησομεν·οιπλησ·θησομεν·α
Nom
Accπλησθησομεναςπλησθησομενουςπλησ·θησομεν·αςπλησ·θησομεν·ους
Datπλησθησομεναιςπλησθησομενοιςπλησ·θησομεν·αιςπλησ·θησομεν·οις
Genπλησθησομενωνπλησθησομενωνπλησ·θησομεν·ωνπλησ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:42:19 EST