εφοραω • EFORAW • ephoraō

Search: επιδε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιδεἐφοράωεπ·ιδ·ε2aor act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επιδεἐφοράωεπ·ιδ·ε2aor act imp 2nd sg

ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφορωεφ·ορ(α)·ωεφορωμαιεφ·ορ(α)·ομαι
2ndεφορᾳςεφ·ορ(α)·ειςεφορᾳ[LXX], εφορασαιεφ·ορ(α)·ῃ, εφ·ορ(α)·ει classical, εφ·ορ(α)·εσαι alt
3rdεφορᾳ[LXX]εφ·ορ(α)·ειεφοραταιεφ·ορ(α)·εται
Pl1stεφορωμενεφ·ορ(α)·ομενεφορωμεθαεφ·ορ(α)·ομεθα
2ndεφορατεεφ·ορ(α)·ετεεφορασθεεφ·ορ(α)·εσθε
3rdεφορωσιν, εφορωσιεφ·ορ(α)·ουσι(ν)εφορωνταιεφ·ορ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφορωεφ·ορ(α)·ωεφορωμαιεφ·ορ(α)·ωμαι
2ndεφορᾳςεφ·ορ(α)·ῃςεφορᾳ[LXX]εφ·ορ(α)·ῃ
3rdεφορᾳ[LXX]εφ·ορ(α)·ῃεφοραταιεφ·ορ(α)·ηται
Pl1stεφορωμενεφ·ορ(α)·ωμενεφορωμεθαεφ·ορ(α)·ωμεθα
2ndεφορατεεφ·ορ(α)·ητεεφορασθεεφ·ορ(α)·ησθε
3rdεφορωσιν, εφορωσιεφ·ορ(α)·ωσι(ν)εφορωνταιεφ·ορ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφορῳμιεφ·ορ(α)·οιμιεφορῳμηνεφ·ορ(α)·οιμην
2ndεφορῳςεφ·ορ(α)·οιςεφορῳοεφ·ορ(α)·οιο
3rdεφορῳεφ·ορ(α)·οιεφορῳτοεφ·ορ(α)·οιτο
Pl1stεφορῳμενεφ·ορ(α)·οιμενεφορῳμεθαεφ·ορ(α)·οιμεθα
2ndεφορῳτεεφ·ορ(α)·οιτεεφορῳσθεεφ·ορ(α)·οισθε
3rdεφορῳεν, εφορῳσανεφ·ορ(α)·οιεν, εφ·ορ(α)·οισαν altεφορῳντοεφ·ορ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεφοραεφ·ορ(α)·εεφορωεφ·ορ(α)·ου
3rdεφορατωεφ·ορ(α)·ετωεφορασθωεφ·ορ(α)·εσθω
Pl1st
2ndεφορατεεφ·ορ(α)·ετεεφορασθεεφ·ορ(α)·εσθε
3rdεφορατωσαν, εφορωντωνεφ·ορ(α)·ετωσαν, εφ·ορ(α)·οντων classicalεφορασθωσαν, εφορασθωνεφ·ορ(α)·εσθωσαν, εφ·ορ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφορᾳν, εφοραν​εφ·ορ(α)·ειν, εφ·ορ(α)·ειν > εφοραν​εφορασθαι​εφ·ορ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφορωσαεφορων[LXX]εφ·ορ(α)·ουσ·αεφ·ορ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomεφορων[LXX]εφ·ορ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accεφορωσανεφορωνταεφ·ορ(α)·ουσ·ανεφ·ορ(α)·ο[υ]ντ·α
Datεφορωσῃεφορωντιεφ·ορ(α)·ουσ·ῃεφ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genεφορωσηςεφορωντος[LXX]εφ·ορ(α)·ουσ·ηςεφ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocεφορωσαιεφορωντες[LXX]εφορωνταεφ·ορ(α)·ουσ·αιεφ·ορ(α)·ο[υ]ντ·εςεφ·ορ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεφορωσαςεφορωνταςεφ·ορ(α)·ουσ·αςεφ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datεφορωσαιςεφορωσι, εφορωσινεφ·ορ(α)·ουσ·αιςεφ·ορ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genεφορωσωνεφορωντωνεφ·ορ(α)·ουσ·ωνεφ·ορ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφορωμενηεφορωμενεεφ·ορ(α)·ομεν·ηεφ·ορ(α)·ομεν·ε
Nomεφορωμενοςεφ·ορ(α)·ομεν·ος
Accεφορωμενηνεφορωμενονεφ·ορ(α)·ομεν·ηνεφ·ορ(α)·ομεν·ον
Datεφορωμενῃεφορωμενῳεφ·ορ(α)·ομεν·ῃεφ·ορ(α)·ομεν·ῳ
Genεφορωμενηςεφορωμενουεφ·ορ(α)·ομεν·ηςεφ·ορ(α)·ομεν·ου
PlVocεφορωμεναιεφορωμενοιεφορωμεναεφ·ορ(α)·ομεν·αιεφ·ορ(α)·ομεν·οιεφ·ορ(α)·ομεν·α
Nom
Accεφορωμεναςεφορωμενουςεφ·ορ(α)·ομεν·αςεφ·ορ(α)·ομεν·ους
Datεφορωμεναιςεφορωμενοιςεφ·ορ(α)·ομεν·αιςεφ·ορ(α)·ομεν·οις
Genεφορωμενωνεφορωμενωνεφ·ορ(α)·ομεν·ωνεφ·ορ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφεωρωνεφ·ε·ορ(α)·ονεφεωρωμηνεφ·ε·ορ(α)·ομην
2ndεφεωραςεφ·ε·ορ(α)·εςεφεωρωεφ·ε·ορ(α)·ου
3rdεφεωραεφ·ε·ορ(α)·εεφεωρατοεφ·ε·ορ(α)·ετο
Pl1stεφεωρωμενεφ·ε·ορ(α)·ομενεφεωρωμεθαεφ·ε·ορ(α)·ομεθα
2ndεφεωρατεεφ·ε·ορ(α)·ετεεφεωρασθεεφ·ε·ορ(α)·εσθε
3rdεφεωρων, εφεωρωσανεφ·ε·ορ(α)·ον, εφ·ε·ορ(α)·οσαν altεφεωρωντοεφ·ε·ορ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεποψωεπ·οφ·σωεποψομαι[LXX]επ·οφ·σομαι
2ndεποψειςεπ·οφ·σειςεποψῃ[LXX], εποψει, εποψεσαιεπ·οφ·σῃ, επ·οφ·σει classical, επ·οφ·σεσαι alt
3rdεποψειεπ·οφ·σειεποψεται[LXX]επ·οφ·σεται
Pl1stεποψομενεπ·οφ·σομενεποψομεθαεπ·οφ·σομεθα
2ndεποψετεεπ·οφ·σετεεποψεσθεεπ·οφ·σεσθε
3rdεποψουσιν, εποψουσιεπ·οφ·σουσι(ν)εποψονται[LXX]επ·οφ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεποψοιμιεπ·οφ·σοιμιεποψοιμηνεπ·οφ·σοιμην
2ndεποψοιςεπ·οφ·σοιςεποψοιοεπ·οφ·σοιο
3rdεποψοιεπ·οφ·σοιεποψοιτοεπ·οφ·σοιτο
Pl1stεποψοιμενεπ·οφ·σοιμενεποψοιμεθαεπ·οφ·σοιμεθα
2ndεποψοιτεεπ·οφ·σοιτεεποψοισθεεπ·οφ·σοισθε
3rdεποψοιενεπ·οφ·σοιενεποψοιντοεπ·οφ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εποψειν​επ·οφ·σειν​εποψεσθαι​επ·οφ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεποψουσαεποψονεπ·οφ·σουσ·αεπ·οφ·σο[υ]ν[τ]
Nomεποψωνεπ·οφ·σο[υ]ν[τ]·^
Accεποψουσανεποψονταεπ·οφ·σουσ·ανεπ·οφ·σο[υ]ντ·α
Datεποψουσῃεποψοντιεπ·οφ·σουσ·ῃεπ·οφ·σο[υ]ντ·ι
Genεποψουσηςεποψοντοςεπ·οφ·σουσ·ηςεπ·οφ·σο[υ]ντ·ος
PlVocεποψουσαιεποψοντεςεποψονταεπ·οφ·σουσ·αιεπ·οφ·σο[υ]ντ·εςεπ·οφ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεποψουσαςεποψονταςεπ·οφ·σουσ·αςεπ·οφ·σο[υ]ντ·ας
Datεποψουσαιςεποψουσι, εποψουσινεπ·οφ·σουσ·αιςεπ·οφ·σου[ντ]·σι(ν)
Genεποψουσωνεποψοντωνεπ·οφ·σουσ·ωνεπ·οφ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεποψομενηεποψομενεεπ·οφ·σομεν·ηεπ·οφ·σομεν·ε
Nomεποψομενοςεπ·οφ·σομεν·ος
Accεποψομενηνεποψομενονεπ·οφ·σομεν·ηνεπ·οφ·σομεν·ον
Datεποψομενῃεποψομενῳεπ·οφ·σομεν·ῃεπ·οφ·σομεν·ῳ
Genεποψομενηςεποψομενουεπ·οφ·σομεν·ηςεπ·οφ·σομεν·ου
PlVocεποψομεναιεποψομενοιεποψομεναεπ·οφ·σομεν·αιεπ·οφ·σομεν·οιεπ·οφ·σομεν·α
Nom
Accεποψομεναςεποψομενουςεπ·οφ·σομεν·αςεπ·οφ·σομεν·ους
Datεποψομεναιςεποψομενοιςεπ·οφ·σομεν·αιςεπ·οφ·σομεν·οις
Genεποψομενωνεποψομενωνεπ·οφ·σομεν·ωνεπ·οφ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειδον[LXX]επ·ε·ιδ·ονεπειδομηνεπ·ε·ιδ·ομην
2ndεπειδες[LXX]επ·ε·ιδ·εςεπειδουεπ·ε·ιδ·ου
3rdεπειδεν[GNT][LXX], επειδεεπ·ε·ιδ·ε(ν), επ·ε·ιδ·ε(ν)επειδετοεπ·ε·ιδ·ετο
Pl1stεπειδομενεπ·ε·ιδ·ομενεπειδομεθαεπ·ε·ιδ·ομεθα
2ndεπειδετεεπ·ε·ιδ·ετεεπειδεσθεεπ·ε·ιδ·εσθε
3rdεπειδον[LXX], επειδοσανεπ·ε·ιδ·ον, επ·ε·ιδ·οσαν altεπειδοντοεπ·ε·ιδ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδωεπ·ιδ·ωεπιδωμαιεπ·ιδ·ωμαι
2ndεπιδῃς[LXX]επ·ιδ·ῃςεπιδῃ[LXX]επ·ιδ·ῃ
3rdεπιδῃ[LXX]επ·ιδ·ῃεπιδηταιεπ·ιδ·ηται
Pl1stεπιδωμενεπ·ιδ·ωμενεπιδωμεθαεπ·ιδ·ωμεθα
2ndεπιδητεεπ·ιδ·ητεεπιδησθεεπ·ιδ·ησθε
3rdεπιδωσιν, επιδωσιεπ·ιδ·ωσι(ν)επιδωνταιεπ·ιδ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιδοιμιεπ·ιδ·οιμιεπιδοιμηνεπ·ιδ·οιμην
2ndεπιδοιςεπ·ιδ·οιςεπιδοιοεπ·ιδ·οιο
3rdεπιδοι[LXX]επ·ιδ·οιεπιδοιτοεπ·ιδ·οιτο
Pl1stεπιδοιμενεπ·ιδ·οιμενεπιδοιμεθαεπ·ιδ·οιμεθα
2ndεπιδοιτεεπ·ιδ·οιτεεπιδοισθεεπ·ιδ·οισθε
3rdεπιδοιεν, επιδοισανεπ·ιδ·οιεν, επ·ιδ·οισαν altεπιδοιντοεπ·ιδ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεπιδε[GNT][LXX]επ·ιδ·εεπιδουεπ·ιδ·ου
3rdεπιδετωεπ·ιδ·ετωεπιδεσθωεπ·ιδ·εσθω
Pl1st
2ndεπιδετε[LXX]επ·ιδ·ετεεπιδεσθεεπ·ιδ·εσθε
3rdεπιδετωσαν, επιδοντωνεπ·ιδ·ετωσαν, επ·ιδ·οντων classicalεπιδεσθωσαν, επιδεσθωνεπ·ιδ·εσθωσαν, επ·ιδ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
επιδειν[LXX]​επ·ιδ·εινεπιδεσθαι​επ·ιδ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδουσαεπιδονεπ·ιδ·ουσ·αεπ·ιδ·ο[υ]ν[τ]
Nomεπιδων[LXX]επ·ιδ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεπιδουσανεπιδονταεπ·ιδ·ουσ·ανεπ·ιδ·ο[υ]ντ·α
Datεπιδουσῃεπιδοντιεπ·ιδ·ουσ·ῃεπ·ιδ·ο[υ]ντ·ι
Genεπιδουσηςεπιδοντοςεπ·ιδ·ουσ·ηςεπ·ιδ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεπιδουσαιεπιδοντες[GNT][LXX]επιδονταεπ·ιδ·ουσ·αιεπ·ιδ·ο[υ]ντ·εςεπ·ιδ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεπιδουσαςεπιδονταςεπ·ιδ·ουσ·αςεπ·ιδ·ο[υ]ντ·ας
Datεπιδουσαιςεπιδουσι, επιδουσινεπ·ιδ·ουσ·αιςεπ·ιδ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεπιδουσωνεπιδοντωνεπ·ιδ·ουσ·ωνεπ·ιδ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεπιδομενηεπιδομενεεπ·ιδ·ομεν·ηεπ·ιδ·ομεν·ε
Nomεπιδομενοςεπ·ιδ·ομεν·ος
Accεπιδομενηνεπιδομενονεπ·ιδ·ομεν·ηνεπ·ιδ·ομεν·ον
Datεπιδομενῃεπιδομενῳεπ·ιδ·ομεν·ῃεπ·ιδ·ομεν·ῳ
Genεπιδομενηςεπιδομενουεπ·ιδ·ομεν·ηςεπ·ιδ·ομεν·ου
PlVocεπιδομεναιεπιδομενοιεπιδομεναεπ·ιδ·ομεν·αιεπ·ιδ·ομεν·οιεπ·ιδ·ομεν·α
Nom
Accεπιδομεναςεπιδομενουςεπ·ιδ·ομεν·αςεπ·ιδ·ομεν·ους
Datεπιδομεναιςεπιδομενοιςεπ·ιδ·ομεν·αιςεπ·ιδ·ομεν·οις
Genεπιδομενωνεπιδομενωνεπ·ιδ·ομεν·ωνεπ·ιδ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:20:32 EST