πιπτω • PIPTW • piptō

Search: επεσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επεσεν; επεσενπίπτωε·πεσ·[σ]ε(ν); ε·πεσ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg

πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιπτω[LXX]πιπτ·ωπιπτομαιπιπτ·ομαι
2ndπιπτειςπιπτ·ειςπιπτῃ, πιπτει[GNT][LXX], πιπτεσαιπιπτ·ῃ, πιπτ·ει classical, πιπτ·εσαι alt
3rdπιπτει[GNT][LXX]πιπτ·ειπιπτεταιπιπτ·εται
Pl1stπιπτομενπιπτ·ομενπιπτομεθαπιπτ·ομεθα
2ndπιπτετε[LXX]πιπτ·ετεπιπτεσθεπιπτ·εσθε
3rdπιπτουσιν[LXX], πιπτουσιπιπτ·ουσι(ν), πιπτ·ουσι(ν)πιπτονταιπιπτ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιπτω[LXX]πιπτ·ωπιπτωμαιπιπτ·ωμαι
2ndπιπτῃςπιπτ·ῃςπιπτῃπιπτ·ῃ
3rdπιπτῃπιπτ·ῃπιπτηταιπιπτ·ηται
Pl1stπιπτωμενπιπτ·ωμενπιπτωμεθαπιπτ·ωμεθα
2ndπιπτητεπιπτ·ητεπιπτησθεπιπτ·ησθε
3rdπιπτωσιν, πιπτωσιπιπτ·ωσι(ν)πιπτωνταιπιπτ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιπτοιμιπιπτ·οιμιπιπτοιμηνπιπτ·οιμην
2ndπιπτοιςπιπτ·οιςπιπτοιοπιπτ·οιο
3rdπιπτοιπιπτ·οιπιπτοιτοπιπτ·οιτο
Pl1stπιπτοιμενπιπτ·οιμενπιπτοιμεθαπιπτ·οιμεθα
2ndπιπτοιτεπιπτ·οιτεπιπτοισθεπιπτ·οισθε
3rdπιπτοιεν, πιπτοισανπιπτ·οιεν, πιπτ·οισαν altπιπτοιντοπιπτ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιπτεπιπτ·επιπτουπιπτ·ου
3rdπιπτετωπιπτ·ετωπιπτεσθωπιπτ·εσθω
Pl1st
2ndπιπτετε[LXX]πιπτ·ετεπιπτεσθεπιπτ·εσθε
3rdπιπτετωσαν, πιπτοντων[GNT][LXX]πιπτ·ετωσαν, πιπτ·οντων classicalπιπτεσθωσαν, πιπτεσθωνπιπτ·εσθωσαν, πιπτ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιπτειν​πιπτ·ειν​πιπτεσθαι​πιπτ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιπτουσα[LXX]πιπτον[LXX]πιπτ·ουσ·απιπτ·ο[υ]ν[τ]
Nomπιπτων[LXX]πιπτ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπιπτουσανπιπτοντα[LXX]πιπτ·ουσ·ανπιπτ·ο[υ]ντ·α
Datπιπτουσῃπιπτοντιπιπτ·ουσ·ῃπιπτ·ο[υ]ντ·ι
Genπιπτουσηςπιπτοντοςπιπτ·ουσ·ηςπιπτ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπιπτουσαιπιπτοντες[GNT][LXX]πιπτοντα[LXX]πιπτ·ουσ·αιπιπτ·ο[υ]ντ·εςπιπτ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπιπτουσαςπιπτοντας[LXX]πιπτ·ουσ·αςπιπτ·ο[υ]ντ·ας
Datπιπτουσαιςπιπτουσι, πιπτουσιν[LXX]πιπτ·ουσ·αιςπιπτ·ου[ντ]·σι(ν), πιπτ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπιπτουσωνπιπτοντων[GNT][LXX]πιπτ·ουσ·ωνπιπτ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιπτομενηπιπτομενεπιπτ·ομεν·ηπιπτ·ομεν·ε
Nomπιπτομενοςπιπτ·ομεν·ος
Accπιπτομενηνπιπτομενονπιπτ·ομεν·ηνπιπτ·ομεν·ον
Datπιπτομενῃπιπτομενῳπιπτ·ομεν·ῃπιπτ·ομεν·ῳ
Genπιπτομενηςπιπτομενουπιπτ·ομεν·ηςπιπτ·ομεν·ου
PlVocπιπτομεναιπιπτομενοιπιπτομεναπιπτ·ομεν·αιπιπτ·ομεν·οιπιπτ·ομεν·α
Nom
Accπιπτομεναςπιπτομενουςπιπτ·ομεν·αςπιπτ·ομεν·ους
Datπιπτομεναιςπιπτομενοιςπιπτ·ομεν·αιςπιπτ·ομεν·οις
Genπιπτομενωνπιπτομενωνπιπτ·ομεν·ωνπιπτ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιπτον[LXX]ε·πιπτ·ονεπιπτομηνε·πιπτ·ομην
2ndεπιπτεςε·πιπτ·εςεπιπτουε·πιπτ·ου
3rdεπιπτεν[GNT][LXX], επιπτεε·πιπτ·ε(ν), ε·πιπτ·ε(ν)επιπτετοε·πιπτ·ετο
Pl1stεπιπτομενε·πιπτ·ομενεπιπτομεθαε·πιπτ·ομεθα
2ndεπιπτετεε·πιπτ·ετεεπιπτεσθεε·πιπτ·εσθε
3rdεπιπτον[LXX], επιπτοσανε·πιπτ·ον, ε·πιπτ·οσαν altεπιπτοντοε·πιπτ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεσω[LXX]πεσ(ε)·[σ]ωπεσουμαι[LXX]πεσ(ε)·[σ]ομαι
2ndπεσειςπεσ(ε)·[σ]ειςπεσῃ[GNT][LXX], πεσει, πεσεισαιπεσ(ε)·[σ]ῃ, πεσ(ε)·[σ]ει classical, πεσ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπεσειπεσ(ε)·[σ]ειπεσειται[GNT][LXX]πεσ(ε)·[σ]εται
Pl1stπεσουμενπεσ(ε)·[σ]ομενπεσουμεθα[LXX]πεσ(ε)·[σ]ομεθα
2ndπεσειτεπεσ(ε)·[σ]ετεπεσεισθε[LXX]πεσ(ε)·[σ]εσθε
3rdπεσουσιν, πεσουσιπεσ(ε)·[σ]ουσι(ν)πεσουνται[GNT][LXX]πεσ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεσοιμιπεσ(ε)·[σ]οιμιπεσοιμηνπεσ(ε)·[σ]οιμην
2ndπεσοιςπεσ(ε)·[σ]οιςπεσοιοπεσ(ε)·[σ]οιο
3rdπεσοι[LXX]πεσ(ε)·[σ]οιπεσοιτοπεσ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπεσοιμενπεσ(ε)·[σ]οιμενπεσοιμεθαπεσ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπεσοιτεπεσ(ε)·[σ]οιτεπεσοισθεπεσ(ε)·[σ]οισθε
3rdπεσοιενπεσ(ε)·[σ]οιενπεσοιντοπεσ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεσειν[GNT][LXX]​πεσ(ε)·[σ]εινπεσεισθαι​πεσ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεσουσα[LXX]πεσουνπεσ(ε)·[σ]ουσ·απεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπεσων[GNT][LXX]πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπεσουσαν[LXX]πεσουνταπεσ(ε)·[σ]ουσ·ανπεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπεσουσῃπεσουντιπεσ(ε)·[σ]ουσ·ῃπεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπεσουσηςπεσουντοςπεσ(ε)·[σ]ουσ·ηςπεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπεσουσαιπεσουντεςπεσουνταπεσ(ε)·[σ]ουσ·αιπεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεσουσαςπεσουνταςπεσ(ε)·[σ]ουσ·αςπεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπεσουσαιςπεσουσι, πεσουσινπεσ(ε)·[σ]ουσ·αιςπεσ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπεσουσωνπεσουντωνπεσ(ε)·[σ]ουσ·ωνπεσ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεσουμενηπεσουμενεπεσ(ε)·[σ]ομεν·ηπεσ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπεσουμενοςπεσ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπεσουμενηνπεσουμενονπεσ(ε)·[σ]ομεν·ηνπεσ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπεσουμενῃπεσουμενῳπεσ(ε)·[σ]ομεν·ῃπεσ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπεσουμενηςπεσουμενουπεσ(ε)·[σ]ομεν·ηςπεσ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπεσουμεναιπεσουμενοιπεσουμεναπεσ(ε)·[σ]ομεν·αιπεσ(ε)·[σ]ομεν·οιπεσ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπεσουμεναςπεσουμενουςπεσ(ε)·[σ]ομεν·αςπεσ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπεσουμεναιςπεσουμενοιςπεσ(ε)·[σ]ομεν·αιςπεσ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπεσουμενωνπεσουμενωνπεσ(ε)·[σ]ομεν·ωνπεσ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσα[GNT][LXX]ε·πεσ·[σ]αεπεσαμηνε·πεσ·[σ]αμην
2ndεπεσας[LXX]ε·πεσ·[σ]αςεπεσωε·πεσ·[σ]ω
3rdεπεσεν[GNT][LXX], επεσε[LXX]ε·πεσ·[σ]ε(ν)επεσατοε·πεσ·[σ]ατο
Pl1stεπεσαμενε·πεσ·[σ]αμενεπεσαμεθαε·πεσ·[σ]αμεθα
2ndεπεσατεε·πεσ·[σ]ατεεπεσασθεε·πεσ·[σ]ασθε
3rdεπεσαν[GNT][LXX]ε·πεσ·[σ]ανεπεσαντοε·πεσ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεσω[LXX]πεσ·[σ]ωπεσωμαιπεσ·[σ]ωμαι
2ndπεσῃς[LXX]πεσ·[σ]ῃςπεσῃ[GNT][LXX]πεσ·[σ]ῃ
3rdπεσῃ[GNT][LXX]πεσ·[σ]ῃπεσηταιπεσ·[σ]ηται
Pl1stπεσωμενπεσ·[σ]ωμενπεσωμεθαπεσ·[σ]ωμεθα
2ndπεσητε[GNT][LXX]πεσ·[σ]ητεπεσησθεπεσ·[σ]ησθε
3rdπεσωσιν[GNT][LXX], πεσωσιπεσ·[σ]ωσι(ν), πεσ·[σ]ωσι(ν)πεσωνταιπεσ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεσαιμιπεσ·[σ]αιμιπεσαιμηνπεσ·[σ]αιμην
2ndπεσαις, πεσειαςπεσ·[σ]αις, πεσ·[σ]ειας classicalπεσαιοπεσ·[σ]αιο
3rdπεσαι, πεσειεπεσ·[σ]αι, πεσ·[σ]ειε classicalπεσαιτοπεσ·[σ]αιτο
Pl1stπεσαιμενπεσ·[σ]αιμενπεσαιμεθαπεσ·[σ]αιμεθα
2ndπεσαιτεπεσ·[σ]αιτεπεσαισθεπεσ·[σ]αισθε
3rdπεσαιεν, πεσαισαν, πεσειαν, πεσειενπεσ·[σ]αιεν, πεσ·[σ]αισαν alt, πεσ·[σ]ειαν classical, πεσ·[σ]ειεν classicalπεσαιντοπεσ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεσον[GNT]πεσ·[σ]ονπεσαιπεσ·[σ]αι
3rdπεσατωπεσ·[σ]ατωπεσασθωπεσ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπεσατε[LXX]πεσ·[σ]ατεπεσασθεπεσ·[σ]ασθε
3rdπεσατωσαν, πεσαντωνπεσ·[σ]ατωσαν, πεσ·[σ]αντων classicalπεσασθωσαν, πεσασθωνπεσ·[σ]ασθωσαν, πεσ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεσαι​πεσ·[σ]αι​πεσασθαι​πεσ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεσασαπεσαςπεσανπεσ·[σ]ασ·απεσ·[σ]α[ντ]·ςπεσ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπεσασανπεσανταπεσ·[σ]ασ·ανπεσ·[σ]αντ·α
Datπεσασῃπεσαντιπεσ·[σ]ασ·ῃπεσ·[σ]αντ·ι
Genπεσασηςπεσαντοςπεσ·[σ]ασ·ηςπεσ·[σ]αντ·ος
PlVocπεσασαιπεσαντεςπεσανταπεσ·[σ]ασ·αιπεσ·[σ]αντ·εςπεσ·[σ]αντ·α
Nom
Accπεσασαςπεσανταςπεσ·[σ]ασ·αςπεσ·[σ]αντ·ας
Datπεσασαιςπεσασι, πεσασινπεσ·[σ]ασ·αιςπεσ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπεσασωνπεσαντωνπεσ·[σ]ασ·ωνπεσ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεσαμενηπεσαμενεπεσ·[σ]αμεν·ηπεσ·[σ]αμεν·ε
Nomπεσαμενοςπεσ·[σ]αμεν·ος
Accπεσαμενηνπεσαμενονπεσ·[σ]αμεν·ηνπεσ·[σ]αμεν·ον
Datπεσαμενῃπεσαμενῳπεσ·[σ]αμεν·ῃπεσ·[σ]αμεν·ῳ
Genπεσαμενηςπεσαμενουπεσ·[σ]αμεν·ηςπεσ·[σ]αμεν·ου
PlVocπεσαμεναιπεσαμενοιπεσαμεναπεσ·[σ]αμεν·αιπεσ·[σ]αμεν·οιπεσ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπεσαμεναςπεσαμενουςπεσ·[σ]αμεν·αςπεσ·[σ]αμεν·ους
Datπεσαμεναιςπεσαμενοιςπεσ·[σ]αμεν·αιςπεσ·[σ]αμεν·οις
Genπεσαμενωνπεσαμενωνπεσ·[σ]αμεν·ωνπεσ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεσον[GNT][LXX]ε·πεσ·ονεπεσομηνε·πεσ·ομην
2ndεπεσεςε·πεσ·εςεπεσουε·πεσ·ου
3rdεπεσεν[GNT][LXX], επεσε[LXX]ε·πεσ·ε(ν)επεσετοε·πεσ·ετο
Pl1stεπεσομενε·πεσ·ομενεπεσομεθαε·πεσ·ομεθα
2ndεπεσετεε·πεσ·ετεεπεσεσθεε·πεσ·εσθε
3rdεπεσον[GNT][LXX], επεσοσανε·πεσ·ον, ε·πεσ·οσαν altεπεσοντοε·πεσ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεσω[LXX]πεσ·ωπεσωμαιπεσ·ωμαι
2ndπεσῃς[LXX]πεσ·ῃςπεσῃ[GNT][LXX]πεσ·ῃ
3rdπεσῃ[GNT][LXX]πεσ·ῃπεσηταιπεσ·ηται
Pl1stπεσωμενπεσ·ωμενπεσωμεθαπεσ·ωμεθα
2ndπεσητε[GNT][LXX]πεσ·ητεπεσησθεπεσ·ησθε
3rdπεσωσιν[GNT][LXX], πεσωσιπεσ·ωσι(ν), πεσ·ωσι(ν)πεσωνταιπεσ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεσοιμιπεσ·οιμιπεσοιμηνπεσ·οιμην
2ndπεσοιςπεσ·οιςπεσοιοπεσ·οιο
3rdπεσοι[LXX]πεσ·οιπεσοιτοπεσ·οιτο
Pl1stπεσοιμενπεσ·οιμενπεσοιμεθαπεσ·οιμεθα
2ndπεσοιτεπεσ·οιτεπεσοισθεπεσ·οισθε
3rdπεσοιεν, πεσοισανπεσ·οιεν, πεσ·οισαν altπεσοιντοπεσ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεσεπεσ·επεσουπεσ·ου
3rdπεσετω[LXX]πεσ·ετωπεσεσθωπεσ·εσθω
Pl1st
2ndπεσετε[GNT]πεσ·ετεπεσεσθεπεσ·εσθε
3rdπεσετωσαν[LXX], πεσοντωνπεσ·ετωσαν, πεσ·οντων classicalπεσεσθωσαν, πεσεσθωνπεσ·εσθωσαν, πεσ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεσειν[GNT][LXX]​πεσ·εινπεσεσθαι​πεσ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεσουσα[LXX]πεσον[GNT]πεσ·ουσ·απεσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεσων[GNT][LXX]πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεσουσαν[LXX]πεσοντα[GNT][LXX]πεσ·ουσ·ανπεσ·ο[υ]ντ·α
Datπεσουσῃπεσοντιπεσ·ουσ·ῃπεσ·ο[υ]ντ·ι
Genπεσουσηςπεσοντοςπεσ·ουσ·ηςπεσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεσουσαιπεσοντες[GNT][LXX]πεσοντα[GNT][LXX]πεσ·ουσ·αιπεσ·ο[υ]ντ·εςπεσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεσουσαςπεσοντας[GNT]πεσ·ουσ·αςπεσ·ο[υ]ντ·ας
Datπεσουσαιςπεσουσι, πεσουσινπεσ·ουσ·αιςπεσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεσουσωνπεσοντωνπεσ·ουσ·ωνπεσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεσομενηπεσομενεπεσ·ομεν·ηπεσ·ομεν·ε
Nomπεσομενοςπεσ·ομεν·ος
Accπεσομενηνπεσομενονπεσ·ομεν·ηνπεσ·ομεν·ον
Datπεσομενῃπεσομενῳπεσ·ομεν·ῃπεσ·ομεν·ῳ
Genπεσομενηςπεσομενουπεσ·ομεν·ηςπεσ·ομεν·ου
PlVocπεσομεναιπεσομενοιπεσομεναπεσ·ομεν·αιπεσ·ομεν·οιπεσ·ομεν·α
Nom
Accπεσομεναςπεσομενουςπεσ·ομεν·αςπεσ·ομεν·ους
Datπεσομεναιςπεσομενοιςπεσ·ομεν·αιςπεσ·ομεν·οις
Genπεσομενωνπεσομενωνπεσ·ομεν·ωνπεσ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπτωκα[LXX]πεπτω·κα
2ndπεπτωκας[GNT][LXX], πεπτωκεςπεπτω·κας, πεπτω·κες alt
3rdπεπτωκεν[LXX], πεπτωκεπεπτω·κε(ν), πεπτω·κε(ν)
Pl1stπεπτωκαμενπεπτω·καμεν
2ndπεπτωκατεπεπτω·κατε
3rdπεπτωκασιν[GNT][LXX], πεπτωκασι[LXX], πεπτωκανπεπτω·κασι(ν), πεπτω·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπτωκωπεπτω·κω
2ndπεπτωκῃςπεπτω·κῃς
3rdπεπτωκῃπεπτω·κῃ
Pl1stπεπτωκωμενπεπτω·κωμεν
2ndπεπτωκητεπεπτω·κητε
3rdπεπτωκωσιν, πεπτωκωσιπεπτω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπτωκοιμι, πεπτωκοιηνπεπτω·κοιμι, πεπτω·κοιην classical
2ndπεπτωκοις, πεπτωκοιηςπεπτω·κοις, πεπτω·κοιης classical
3rdπεπτωκοι, πεπτωκοιηπεπτω·κοι, πεπτω·κοιη classical
Pl1stπεπτωκοιμενπεπτω·κοιμεν
2ndπεπτωκοιτεπεπτω·κοιτε
3rdπεπτωκοιενπεπτω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπτωκεπεπτω·κε
3rdπεπτωκετωπεπτω·κετω
Pl1st
2ndπεπτωκετεπεπτω·κετε
3rdπεπτωκετωσανπεπτω·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπτωκεναι[LXX]​πεπτω·κεναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπτωκυια[LXX]πεπτωκος[LXX]πεπτω·κυι·απεπτω·κο[τ]·ς
Nomπεπτωκως[LXX]πεπτω·κο[τ]·^ς
Accπεπτωκυιαν[GNT][LXX]πεπτωκοτα[GNT][LXX]πεπτω·κυι·ανπεπτω·κοτ·α
Datπεπτωκυιᾳπεπτωκοτιπεπτω·κυι·ᾳπεπτω·κοτ·ι
Genπεπτωκυιαςπεπτωκοτοςπεπτω·κυι·αςπεπτω·κοτ·ος
PlVocπεπτωκυιαιπεπτωκοτες[LXX]πεπτωκοτα[GNT][LXX]πεπτω·κυι·αιπεπτω·κοτ·εςπεπτω·κοτ·α
Nom
Accπεπτωκυιαςπεπτωκοτας[LXX]πεπτω·κυι·αςπεπτω·κοτ·ας
Datπεπτωκυιαιςπεπτωκοσι, πεπτωκοσινπεπτω·κυι·αιςπεπτω·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπτωκυιωνπεπτωκοτων[LXX]πεπτω·κυι·ωνπεπτω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπτωκειν, επεπτωκηε·πεπτω·κειν, ε·πεπτω·κη classical
2ndεπεπτωκεις, επεπτωκηςε·πεπτω·κεις, ε·πεπτω·κης classical
3rdεπεπτωκειε·πεπτω·κει
Pl1stεπεπτωκειμεν, επεπτωκεμενε·πεπτω·κειμεν, ε·πεπτω·κεμεν classical
2ndεπεπτωκειτε, επεπτωκετεε·πεπτω·κειτε, ε·πεπτω·κετε classical
3rdεπεπτωκεισαν, επεπτωκεσανε·πεπτω·κεισαν, ε·πεπτω·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπτωκειν, πεπτωκη[ε]·πεπτω·κειν, [ε]·πεπτω·κη classical
2ndπεπτωκεις, πεπτωκης[ε]·πεπτω·κεις, [ε]·πεπτω·κης classical
3rdπεπτωκει[ε]·πεπτω·κει
Pl1stπεπτωκειμεν, πεπτωκεμεν[ε]·πεπτω·κειμεν, [ε]·πεπτω·κεμεν classical
2ndπεπτωκειτε, πεπτωκετε[ε]·πεπτω·κειτε, [ε]·πεπτω·κετε classical
3rdπεπτωκεισαν, πεπτωκεσαν[ε]·πεπτω·κεισαν, [ε]·πεπτω·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 07:46:27 EDT