πασχω • PASCW PASXW • paschō

Search: επαθεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
επαθενπάσχωε·παθ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπασχω[GNT][LXX]πασχ·ωπασχομαιπασχ·ομαι
2ndπασχειςπασχ·ειςπασχῃ, πασχει[GNT], πασχεσαιπασχ·ῃ, πασχ·ει classical, πασχ·εσαι alt
3rdπασχει[GNT]πασχ·ειπασχεταιπασχ·εται
Pl1stπασχομεν[GNT][LXX]πασχ·ομενπασχομεθαπασχ·ομεθα
2ndπασχετε[GNT]πασχ·ετεπασχεσθεπασχ·εσθε
3rdπασχουσιν[LXX], πασχουσιπασχ·ουσι(ν), πασχ·ουσι(ν)πασχονταιπασχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπασχω[GNT][LXX]πασχ·ωπασχωμαιπασχ·ωμαι
2ndπασχῃςπασχ·ῃςπασχῃπασχ·ῃ
3rdπασχῃπασχ·ῃπασχηταιπασχ·ηται
Pl1stπασχωμενπασχ·ωμενπασχωμεθαπασχ·ωμεθα
2ndπασχητεπασχ·ητεπασχησθεπασχ·ησθε
3rdπασχωσιν, πασχωσιπασχ·ωσι(ν)πασχωνταιπασχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπασχοιμιπασχ·οιμιπασχοιμηνπασχ·οιμην
2ndπασχοιςπασχ·οιςπασχοιοπασχ·οιο
3rdπασχοιπασχ·οιπασχοιτοπασχ·οιτο
Pl1stπασχοιμενπασχ·οιμενπασχοιμεθαπασχ·οιμεθα
2ndπασχοιτε[GNT]πασχ·οιτεπασχοισθεπασχ·οισθε
3rdπασχοιεν, πασχοισανπασχ·οιεν, πασχ·οισαν altπασχοιντοπασχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπασχεπασχ·επασχουπασχ·ου
3rdπασχετω[GNT]πασχ·ετωπασχεσθωπασχ·εσθω
Pl1st
2ndπασχετε[GNT]πασχ·ετεπασχεσθεπασχ·εσθε
3rdπασχετωσαν, πασχοντωνπασχ·ετωσαν, πασχ·οντων classicalπασχεσθωσαν, πασχεσθωνπασχ·εσθωσαν, πασχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πασχειν[GNT]​πασχ·εινπασχεσθαι​πασχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπασχουσαπασχονπασχ·ουσ·απασχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπασχων[GNT][LXX]πασχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπασχουσανπασχονταπασχ·ουσ·ανπασχ·ο[υ]ντ·α
Datπασχουσῃπασχοντιπασχ·ουσ·ῃπασχ·ο[υ]ντ·ι
Genπασχουσηςπασχοντοςπασχ·ουσ·ηςπασχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπασχουσαιπασχοντες[GNT][LXX]πασχονταπασχ·ουσ·αιπασχ·ο[υ]ντ·εςπασχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπασχουσαςπασχονταςπασχ·ουσ·αςπασχ·ο[υ]ντ·ας
Datπασχουσαιςπασχουσι, πασχουσιν[LXX]πασχ·ουσ·αιςπασχ·ου[ντ]·σι(ν), πασχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπασχουσωνπασχοντωνπασχ·ουσ·ωνπασχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπασχομενηπασχομενεπασχ·ομεν·ηπασχ·ομεν·ε
Nomπασχομενοςπασχ·ομεν·ος
Accπασχομενηνπασχομενονπασχ·ομεν·ηνπασχ·ομεν·ον
Datπασχομενῃπασχομενῳπασχ·ομεν·ῃπασχ·ομεν·ῳ
Genπασχομενηςπασχομενουπασχ·ομεν·ηςπασχ·ομεν·ου
PlVocπασχομεναιπασχομενοιπασχομεναπασχ·ομεν·αιπασχ·ομεν·οιπασχ·ομεν·α
Nom
Accπασχομεναςπασχομενουςπασχ·ομεν·αςπασχ·ομεν·ους
Datπασχομεναιςπασχομενοιςπασχ·ομεν·αιςπασχ·ομεν·οις
Genπασχομενωνπασχομενωνπασχ·ομεν·ωνπασχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπασχον[LXX]ε·πασχ·ονεπασχομηνε·πασχ·ομην
2ndεπασχεςε·πασχ·εςεπασχουε·πασχ·ου
3rdεπασχεν, επασχεε·πασχ·ε(ν)επασχετοε·πασχ·ετο
Pl1stεπασχομενε·πασχ·ομενεπασχομεθαε·πασχ·ομεθα
2ndεπασχετεε·πασχ·ετεεπασχεσθεε·πασχ·εσθε
3rdεπασχον[LXX], επασχοσανε·πασχ·ον, ε·πασχ·οσαν altεπασχοντοε·πασχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαθον[GNT]ε·παθ·ονεπαθομηνε·παθ·ομην
2ndεπαθεςε·παθ·εςεπαθουε·παθ·ου
3rdεπαθεν[GNT], επαθεε·παθ·ε(ν), ε·παθ·ε(ν)επαθετοε·παθ·ετο
Pl1stεπαθομενε·παθ·ομενεπαθομεθαε·παθ·ομεθα
2ndεπαθετε[GNT]ε·παθ·ετεεπαθεσθεε·παθ·εσθε
3rdεπαθον[GNT], επαθοσανε·παθ·ον, ε·παθ·οσαν altεπαθοντοε·παθ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαθωπαθ·ωπαθωμαιπαθ·ωμαι
2ndπαθῃςπαθ·ῃςπαθῃ[GNT]παθ·ῃ
3rdπαθῃ[GNT]παθ·ῃπαθηταιπαθ·ηται
Pl1stπαθωμενπαθ·ωμενπαθωμεθαπαθ·ωμεθα
2ndπαθητεπαθ·ητεπαθησθεπαθ·ησθε
3rdπαθωσιν[LXX], παθωσιπαθ·ωσι(ν), παθ·ωσι(ν)παθωνταιπαθ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαθοιμιπαθ·οιμιπαθοιμηνπαθ·οιμην
2ndπαθοιςπαθ·οιςπαθοιοπαθ·οιο
3rdπαθοιπαθ·οιπαθοιτοπαθ·οιτο
Pl1stπαθοιμενπαθ·οιμενπαθοιμεθαπαθ·οιμεθα
2ndπαθοιτεπαθ·οιτεπαθοισθεπαθ·οισθε
3rdπαθοιεν, παθοισανπαθ·οιεν, παθ·οισαν altπαθοιντοπαθ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαθεπαθ·επαθουπαθ·ου
3rdπαθετωπαθ·ετωπαθεσθωπαθ·εσθω
Pl1st
2ndπαθετεπαθ·ετεπαθεσθεπαθ·εσθε
3rdπαθετωσαν, παθοντωνπαθ·ετωσαν, παθ·οντων classicalπαθεσθωσαν, παθεσθωνπαθ·εσθωσαν, παθ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παθειν[GNT][LXX]​παθ·εινπαθεσθαι​παθ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαθουσα[GNT]παθονπαθ·ουσ·απαθ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαθων[GNT][LXX]παθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαθουσανπαθονταπαθ·ουσ·ανπαθ·ο[υ]ντ·α
Datπαθουσῃπαθοντιπαθ·ουσ·ῃπαθ·ο[υ]ντ·ι
Genπαθουσηςπαθοντος[GNT]παθ·ουσ·ηςπαθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαθουσαιπαθοντεςπαθονταπαθ·ουσ·αιπαθ·ο[υ]ντ·εςπαθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαθουσαςπαθοντας[GNT]παθ·ουσ·αςπαθ·ο[υ]ντ·ας
Datπαθουσαιςπαθουσι, παθουσινπαθ·ουσ·αιςπαθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαθουσωνπαθοντωνπαθ·ουσ·ωνπαθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαθομενηπαθομενεπαθ·ομεν·ηπαθ·ομεν·ε
Nomπαθομενοςπαθ·ομεν·ος
Accπαθομενηνπαθομενονπαθ·ομεν·ηνπαθ·ομεν·ον
Datπαθομενῃπαθομενῳπαθ·ομεν·ῃπαθ·ομεν·ῳ
Genπαθομενηςπαθομενουπαθ·ομεν·ηςπαθ·ομεν·ου
PlVocπαθομεναιπαθομενοιπαθομεναπαθ·ομεν·αιπαθ·ομεν·οιπαθ·ομεν·α
Nom
Accπαθομεναςπαθομενουςπαθ·ομεν·αςπαθ·ομεν·ους
Datπαθομεναιςπαθομενοιςπαθ·ομεν·αιςπαθ·ομεν·οις
Genπαθομενωνπαθομενωνπαθ·ομεν·ωνπαθ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπονθαπεπονθ·[κ]α
2ndπεπονθας, πεπονθεςπεπονθ·[κ]ας, πεπονθ·[κ]ες alt
3rdπεπονθεν[GNT], πεπονθεπεπονθ·[κ]ε(ν), πεπονθ·[κ]ε(ν)
Pl1stπεπονθαμενπεπονθ·[κ]αμεν
2ndπεπονθατεπεπονθ·[κ]ατε
3rdπεπονθασιν[GNT][LXX], πεπονθασι, πεπονθανπεπονθ·[κ]ασι(ν), πεπονθ·[κ]ασι(ν), πεπονθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπονθωπεπονθ·[κ]ω
2ndπεπονθῃςπεπονθ·[κ]ῃς
3rdπεπονθῃπεπονθ·[κ]ῃ
Pl1stπεπονθωμενπεπονθ·[κ]ωμεν
2ndπεπονθητεπεπονθ·[κ]ητε
3rdπεπονθωσιν, πεπονθωσιπεπονθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπονθοιμι, πεπονθοιηνπεπονθ·[κ]οιμι, πεπονθ·[κ]οιην classical
2ndπεπονθοις, πεπονθοιηςπεπονθ·[κ]οις, πεπονθ·[κ]οιης classical
3rdπεπονθοι, πεπονθοιηπεπονθ·[κ]οι, πεπονθ·[κ]οιη classical
Pl1stπεπονθοιμενπεπονθ·[κ]οιμεν
2ndπεπονθοιτεπεπονθ·[κ]οιτε
3rdπεπονθοιενπεπονθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπονθεπεπονθ·[κ]ε
3rdπεπονθετωπεπονθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndπεπονθετεπεπονθ·[κ]ετε
3rdπεπονθετωσανπεπονθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπονθεναι​πεπονθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπονθυιαπεπονθοςπεπονθ·[κ]υι·απεπονθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomπεπονθωςπεπονθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accπεπονθυιανπεπονθοταπεπονθ·[κ]υι·ανπεπονθ·[κ]οτ·α
Datπεπονθυιᾳπεπονθοτιπεπονθ·[κ]υι·ᾳπεπονθ·[κ]οτ·ι
Genπεπονθυιαςπεπονθοτοςπεπονθ·[κ]υι·αςπεπονθ·[κ]οτ·ος
PlVocπεπονθυιαιπεπονθοτεςπεπονθοταπεπονθ·[κ]υι·αιπεπονθ·[κ]οτ·εςπεπονθ·[κ]οτ·α
Nom
Accπεπονθυιαςπεπονθοταςπεπονθ·[κ]υι·αςπεπονθ·[κ]οτ·ας
Datπεπονθυιαιςπεπονθοσι, πεπονθοσινπεπονθ·[κ]υι·αιςπεπονθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genπεπονθυιωνπεπονθοτωνπεπονθ·[κ]υι·ωνπεπονθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπονθειν, επεπονθηε·πεπονθ·[κ]ειν, ε·πεπονθ·[κ]η classical
2ndεπεπονθεις, επεπονθηςε·πεπονθ·[κ]εις, ε·πεπονθ·[κ]ης classical
3rdεπεπονθειε·πεπονθ·[κ]ει
Pl1stεπεπονθειμεν, επεπονθεμενε·πεπονθ·[κ]ειμεν, ε·πεπονθ·[κ]εμεν classical
2ndεπεπονθειτε, επεπονθετεε·πεπονθ·[κ]ειτε, ε·πεπονθ·[κ]ετε classical
3rdεπεπονθεισαν[LXX], επεπονθεσανε·πεπονθ·[κ]εισαν, ε·πεπονθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπονθειν, πεπονθη[ε]·πεπονθ·[κ]ειν, [ε]·πεπονθ·[κ]η classical
2ndπεπονθεις, πεπονθης[ε]·πεπονθ·[κ]εις, [ε]·πεπονθ·[κ]ης classical
3rdπεπονθει[ε]·πεπονθ·[κ]ει
Pl1stπεπονθειμεν, πεπονθεμεν[ε]·πεπονθ·[κ]ειμεν, [ε]·πεπονθ·[κ]εμεν classical
2ndπεπονθειτε, πεπονθετε[ε]·πεπονθ·[κ]ειτε, [ε]·πεπονθ·[κ]ετε classical
3rdπεπονθεισαν, πεπονθεσαν[ε]·πεπονθ·[κ]εισαν, [ε]·πεπονθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 05:48:43 EDT