ενδιδωμι • ENDIDWMI • endidōmi

Search: ενδον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδονἐνδίδωμιεν·δ(ο)·ν[τ]2aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ενδονἐνδίδωμιεν·δ(ο)·ν[τ]2aor act ptcp neu nom|acc|voc sg

ἐν·δίδωμι [LXX] (ath. εν+διδ(ο)-/ath. εν+διδ(ω)-, εν+δω·σ-, 2nd ath. εν+δ(ο)-/ath. εν+δ(ω)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδιδωεν·διδ(ο)·ωενδιδουμαιεν·διδ(ο)·ομαι
2ndενδιδοιςεν·διδ(ο)·ειςενδιδοι, ενδιδουσαιεν·διδ(ο)·ῃ, εν·διδ(ο)·ει classical, εν·διδ(ο)·εσαι alt
3rdενδιδοιεν·διδ(ο)·ειενδιδουταιεν·διδ(ο)·εται
Pl1stενδιδουμενεν·διδ(ο)·ομενενδιδουμεθαεν·διδ(ο)·ομεθα
2ndενδιδουτεεν·διδ(ο)·ετεενδιδουσθεεν·διδ(ο)·εσθε
3rdενδιδουσιν, ενδιδουσιεν·διδ(ο)·ουσι(ν)ενδιδουνταιεν·διδ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδιδωμιεν·διδ(ο)·^μιενδιδομαιεν·διδ(ο)·μαι
2ndενδιδως, ενδιδωθαεν·διδ(ο)·^ς, εν·διδ(ο)·^θα classicalενδιδοσαιεν·διδ(ο)·σαι
3rdενδιδωσιν, ενδιδωσιεν·διδ(ο)·^σι(ν)ενδιδοταιεν·διδ(ο)·ται
Pl1stενδιδομενεν·διδ(ο)·μενενδιδομεθαεν·διδ(ο)·μεθα
2ndενδιδοτεεν·διδ(ο)·τεενδιδοσθεεν·διδ(ο)·σθε
3rdενδιδοασιν, ενδιδοασιεν·διδ(ο)·ασι(ν)ενδιδονταιεν·διδ(ο)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδιδωεν·διδ(ω)·ωενδιδωμαιεν·διδ(ω)·ωμαι
2ndενδιδῳςεν·διδ(ω)·ῃςενδιδῳεν·διδ(ω)·ῃ
3rdενδιδῳεν·διδ(ω)·ῃενδιδωταιεν·διδ(ω)·ηται
Pl1stενδιδωμενεν·διδ(ω)·ωμενενδιδωμεθαεν·διδ(ω)·ωμεθα
2ndενδιδωτεεν·διδ(ω)·ητεενδιδωσθεεν·διδ(ω)·ησθε
3rdενδιδωσιν, ενδιδωσιεν·διδ(ω)·ωσι(ν)ενδιδωνταιεν·διδ(ω)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδιδοιμιεν·διδ(ο)·οιμι
2ndενδιδοιςεν·διδ(ο)·οις
3rdενδιδοιεν·διδ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδιδοιηνεν·διδ(ο)·ιηνενδιδοιμηνεν·διδ(ο)·ιμην
2ndενδιδοιηςεν·διδ(ο)·ιηςενδιδοιοεν·διδ(ο)·ιο
3rdενδιδοιηεν·διδ(ο)·ιηενδιδοιτοεν·διδ(ο)·ιτο
Pl1stενδιδοιημεν, ενδιδοιμενεν·διδ(ο)·ιημεν, εν·διδ(ο)·ιμεν classicalενδιδοιμεθαεν·διδ(ο)·ιμεθα
2ndενδιδοιητε, ενδιδοιτεεν·διδ(ο)·ιητε, εν·διδ(ο)·ιτε classicalενδιδοισθεεν·διδ(ο)·ισθε
3rdενδιδοιησαν, ενδιδοιενεν·διδ(ο)·ιησαν, εν·διδ(ο)·ιεν classicalενδιδοιντοεν·διδ(ο)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδιδουεν·διδ(ο)·ε
3rdενδιδουτωεν·διδ(ο)·ετωενδιδουσθωεν·διδ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndενδιδουτεεν·διδ(ο)·ετεενδιδουσθεεν·διδ(ο)·εσθε
3rdενδιδουτωσαν, ενδιδουντωνεν·διδ(ο)·ετωσαν, εν·διδ(ο)·οντων classicalενδιδουσθωσαν, ενδιδουσθωνεν·διδ(ο)·εσθωσαν, εν·διδ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδιδοθι, ενδιδοςεν·διδ(ο)·θι, εν·διδ(ο)·ςενδιδοσοεν·διδ(ο)·σο
3rdενδιδοτωεν·διδ(ο)·τωενδιδοσθωεν·διδ(ο)·σθω
Pl1st
2ndενδιδοτεεν·διδ(ο)·τεενδιδοσθεεν·διδ(ο)·σθε
3rdενδιδοτωσαν, ενδιδοντωνεν·διδ(ο)·τωσαν, εν·διδ(ο)·ντων classicalενδιδοσθωσαν, ενδιδοσθωνεν·διδ(ο)·σθωσαν, εν·διδ(ο)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδιδουν​εν·διδ(ο)·ειν​ενδιδουσθαι​εν·διδ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδιδοναι, ενδιδουναι​εν·διδ(ο)·ναι, εν·διδ(ο)·εναι​ενδιδοσθαι​εν·διδ(ο)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδιδουνεν·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomενδιδωνεν·διδ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accενδιδουνταεν·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datενδιδουντιεν·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genενδιδουντοςεν·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocενδιδουντεςενδιδουνταεν·διδ(ο)·ο[υ]ντ·εςεν·διδ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενδιδουνταςεν·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genενδιδουντωνεν·διδ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδιδουμενηενδιδουμενεεν·διδ(ο)·ομεν·ηεν·διδ(ο)·ομεν·ε
Nomενδιδουμενοςεν·διδ(ο)·ομεν·ος
Accενδιδουμενηνενδιδουμενονεν·διδ(ο)·ομεν·ηνεν·διδ(ο)·ομεν·ον
Datενδιδουμενῃενδιδουμενῳεν·διδ(ο)·ομεν·ῃεν·διδ(ο)·ομεν·ῳ
Genενδιδουμενηςενδιδουμενουεν·διδ(ο)·ομεν·ηςεν·διδ(ο)·ομεν·ου
PlVocενδιδουμεναιενδιδουμενοιενδιδουμεναεν·διδ(ο)·ομεν·αιεν·διδ(ο)·ομεν·οιεν·διδ(ο)·ομεν·α
Nom
Accενδιδουμεναςενδιδουμενουςεν·διδ(ο)·ομεν·αςεν·διδ(ο)·ομεν·ους
Datενδιδουμεναιςενδιδουμενοιςεν·διδ(ο)·ομεν·αιςεν·διδ(ο)·ομεν·οις
Genενδιδουμενωνενδιδουμενωνεν·διδ(ο)·ομεν·ωνεν·διδ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδιδουσαενδιδουςενδιδονεν·διδ(ο)·εσ·αεν·διδ(ο)·[ντ]·ςεν·διδ(ο)·ν[τ]
Nom
Accενδιδουσανενδιδονταεν·διδ(ο)·εσ·ανεν·διδ(ο)·ντ·α
Datενδιδουσῃενδιδοντιεν·διδ(ο)·εσ·ῃεν·διδ(ο)·ντ·ι
Genενδιδουσηςενδιδοντοςεν·διδ(ο)·εσ·ηςεν·διδ(ο)·ντ·ος
PlVocενδιδουσαιενδιδοντεςενδιδονταεν·διδ(ο)·εσ·αιεν·διδ(ο)·ντ·εςεν·διδ(ο)·ντ·α
Nom
Accενδιδουσαςενδιδονταςεν·διδ(ο)·εσ·αςεν·διδ(ο)·ντ·ας
Datενδιδουσαιςενδιδουσι, ενδιδουσινεν·διδ(ο)·εσ·αιςεν·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > ενδιδουσι, εν·διδ(ο)·[ντ]·σι(ν) > ενδιδουσιν
Genενδιδουσωνενδιδοντωνεν·διδ(ο)·εσ·ωνεν·διδ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδιδομενηενδιδομενεεν·διδ(ο)·μεν·ηεν·διδ(ο)·μεν·ε
Nomενδιδομενοςεν·διδ(ο)·μεν·ος
Accενδιδομενηνενδιδομενονεν·διδ(ο)·μεν·ηνεν·διδ(ο)·μεν·ον
Datενδιδομενῃενδιδομενῳεν·διδ(ο)·μεν·ῃεν·διδ(ο)·μεν·ῳ
Genενδιδομενηςενδιδομενουεν·διδ(ο)·μεν·ηςεν·διδ(ο)·μεν·ου
PlVocενδιδομεναιενδιδομενοιενδιδομεναεν·διδ(ο)·μεν·αιεν·διδ(ο)·μεν·οιεν·διδ(ο)·μεν·α
Nom
Accενδιδομεναςενδιδομενουςεν·διδ(ο)·μεν·αςεν·διδ(ο)·μεν·ους
Datενδιδομεναιςενδιδομενοιςεν·διδ(ο)·μεν·αιςεν·διδ(ο)·μεν·οις
Genενδιδομενωνενδιδομενωνεν·διδ(ο)·μεν·ωνεν·διδ(ο)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδιδουνεν·ε·διδ(ο)·ονενεδιδουμηνεν·ε·διδ(ο)·ομην
2ndενεδιδουςεν·ε·διδ(ο)·ες
3rdενεδιδου[LXX]εν·ε·διδ(ο)·εενεδιδουτοεν·ε·διδ(ο)·ετο
Pl1stενεδιδουμενεν·ε·διδ(ο)·ομενενεδιδουμεθαεν·ε·διδ(ο)·ομεθα
2ndενεδιδουτεεν·ε·διδ(ο)·ετεενεδιδουσθεεν·ε·διδ(ο)·εσθε
3rdενεδιδουν, ενεδιδουσανεν·ε·διδ(ο)·ον, εν·ε·διδ(ο)·οσαν altενεδιδουντοεν·ε·διδ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδιδωνεν·ε·διδ(ο)·^νενεδιδομηνεν·ε·διδ(ο)·μην
2ndενεδιδως, ενεδιδωσθαεν·ε·διδ(ο)·^ς, εν·ε·διδ(ο)·^σθα classicalενεδιδοσοεν·ε·διδ(ο)·σο
3rdενεδιδωεν·ε·διδ(ο)·^ενεδιδοτοεν·ε·διδ(ο)·το
Pl1stενεδιδομενεν·ε·διδ(ο)·μενενεδιδομεθαεν·ε·διδ(ο)·μεθα
2ndενεδιδοτεεν·ε·διδ(ο)·τεενεδιδοσθεεν·ε·διδ(ο)·σθε
3rdενεδιδοσανεν·ε·διδ(ο)·σανενεδιδοντοεν·ε·διδ(ο)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδωσωεν·δω·σωενδωσομαιεν·δω·σομαι
2ndενδωσειςεν·δω·σειςενδωσῃ, ενδωσει[LXX], ενδωσεσαιεν·δω·σῃ, εν·δω·σει classical, εν·δω·σεσαι alt
3rdενδωσει[LXX]εν·δω·σειενδωσεταιεν·δω·σεται
Pl1stενδωσομενεν·δω·σομενενδωσομεθαεν·δω·σομεθα
2ndενδωσετεεν·δω·σετεενδωσεσθεεν·δω·σεσθε
3rdενδωσουσιν, ενδωσουσιεν·δω·σουσι(ν)ενδωσονταιεν·δω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδωσοιμιεν·δω·σοιμιενδωσοιμηνεν·δω·σοιμην
2ndενδωσοιςεν·δω·σοιςενδωσοιοεν·δω·σοιο
3rdενδωσοιεν·δω·σοιενδωσοιτοεν·δω·σοιτο
Pl1stενδωσοιμενεν·δω·σοιμενενδωσοιμεθαεν·δω·σοιμεθα
2ndενδωσοιτεεν·δω·σοιτεενδωσοισθεεν·δω·σοισθε
3rdενδωσοιενεν·δω·σοιενενδωσοιντοεν·δω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδωσειν​εν·δω·σειν​ενδωσεσθαι​εν·δω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδωσουσαενδωσονεν·δω·σουσ·αεν·δω·σο[υ]ν[τ]
Nomενδωσωνεν·δω·σο[υ]ν[τ]·^
Accενδωσουσανενδωσονταεν·δω·σουσ·ανεν·δω·σο[υ]ντ·α
Datενδωσουσῃενδωσοντιεν·δω·σουσ·ῃεν·δω·σο[υ]ντ·ι
Genενδωσουσηςενδωσοντοςεν·δω·σουσ·ηςεν·δω·σο[υ]ντ·ος
PlVocενδωσουσαιενδωσοντεςενδωσονταεν·δω·σουσ·αιεν·δω·σο[υ]ντ·εςεν·δω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accενδωσουσαςενδωσονταςεν·δω·σουσ·αςεν·δω·σο[υ]ντ·ας
Datενδωσουσαιςενδωσουσι, ενδωσουσινεν·δω·σουσ·αιςεν·δω·σου[ντ]·σι(ν)
Genενδωσουσωνενδωσοντωνεν·δω·σουσ·ωνεν·δω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδωσομενηενδωσομενεεν·δω·σομεν·ηεν·δω·σομεν·ε
Nomενδωσομενοςεν·δω·σομεν·ος
Accενδωσομενηνενδωσομενονεν·δω·σομεν·ηνεν·δω·σομεν·ον
Datενδωσομενῃενδωσομενῳεν·δω·σομεν·ῃεν·δω·σομεν·ῳ
Genενδωσομενηςενδωσομενουεν·δω·σομεν·ηςεν·δω·σομεν·ου
PlVocενδωσομεναιενδωσομενοιενδωσομεναεν·δω·σομεν·αιεν·δω·σομεν·οιεν·δω·σομεν·α
Nom
Accενδωσομεναςενδωσομενουςεν·δω·σομεν·αςεν·δω·σομεν·ους
Datενδωσομεναιςενδωσομενοιςεν·δω·σομεν·αιςεν·δω·σομεν·οις
Genενδωσομενωνενδωσομενωνεν·δω·σομεν·ωνεν·δω·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδουνεν·ε·δ(ο)·ονενεδουμηνεν·ε·δ(ο)·ομην
2ndενεδουςεν·ε·δ(ο)·εςενεδουεν·ε·δ(ο)·ου
3rdενεδουτοεν·ε·δ(ο)·ετο
Pl1stενεδουμενεν·ε·δ(ο)·ομενενεδουμεθαεν·ε·δ(ο)·ομεθα
2ndενεδουτεεν·ε·δ(ο)·ετεενεδουσθεεν·ε·δ(ο)·εσθε
3rdενεδουν, ενεδουσανεν·ε·δ(ο)·ον, εν·ε·δ(ο)·οσαν altενεδουντοεν·ε·δ(ο)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενεδωνεν·ε·δ(ο)·^νενεδομηνεν·ε·δ(ο)·μην
2ndενεδως, ενεδωσθαεν·ε·δ(ο)·^ς, εν·ε·δ(ο)·^σθα classicalενεδοσοεν·ε·δ(ο)·σο
3rdενεδωεν·ε·δ(ο)·^ενεδοτοεν·ε·δ(ο)·το
Pl1stενεδομενεν·ε·δ(ο)·μενενεδομεθαεν·ε·δ(ο)·μεθα
2ndενεδοτεεν·ε·δ(ο)·τεενεδοσθεεν·ε·δ(ο)·σθε
3rdενεδοσανεν·ε·δ(ο)·σανενεδοντοεν·ε·δ(ο)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδωεν·δ(ω)·ωενδωμαιεν·δ(ω)·ωμαι
2ndενδῳςεν·δ(ω)·ῃςενδῳεν·δ(ω)·ῃ
3rdενδῳεν·δ(ω)·ῃενδωταιεν·δ(ω)·ηται
Pl1stενδωμενεν·δ(ω)·ωμενενδωμεθαεν·δ(ω)·ωμεθα
2ndενδωτεεν·δ(ω)·ητεενδωσθεεν·δ(ω)·ησθε
3rdενδωσιν[LXX], ενδωσιεν·δ(ω)·ωσι(ν), εν·δ(ω)·ωσι(ν)ενδωνταιεν·δ(ω)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδοιμιεν·δ(ο)·οιμι
2ndενδοιςεν·δ(ο)·οις
3rdενδοιεν·δ(ο)·οι
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stενδοιηνεν·δ(ο)·ιηνενδοιμηνεν·δ(ο)·ιμην
2ndενδοιηςεν·δ(ο)·ιηςενδοιοεν·δ(ο)·ιο
3rdενδοιηεν·δ(ο)·ιηενδοιτοεν·δ(ο)·ιτο
Pl1stενδοιημεν, ενδοιμενεν·δ(ο)·ιημεν, εν·δ(ο)·ιμεν classicalενδοιμεθαεν·δ(ο)·ιμεθα
2ndενδοιητε, ενδοιτεεν·δ(ο)·ιητε, εν·δ(ο)·ιτε classicalενδοισθεεν·δ(ο)·ισθε
3rdενδοιησαν, ενδοιενεν·δ(ο)·ιησαν, εν·δ(ο)·ιεν classicalενδοιντοεν·δ(ο)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδουεν·δ(ο)·ου
3rdενδουτωεν·δ(ο)·ετωενδουσθωεν·δ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndενδουτεεν·δ(ο)·ετεενδουσθεεν·δ(ο)·εσθε
3rdενδουτωσαν, ενδουντωνεν·δ(ο)·ετωσαν, εν·δ(ο)·οντων classicalενδουσθωσαν, ενδουσθωνεν·δ(ο)·εσθωσαν, εν·δ(ο)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndενδοθι, ενδοςεν·δ(ο)·θι, εν·δ(ο)·ςενδοσοεν·δ(ο)·σο
3rdενδοτωεν·δ(ο)·τωενδοσθωεν·δ(ο)·σθω
Pl1st
2ndενδοτεεν·δ(ο)·τεενδοσθεεν·δ(ο)·σθε
3rdενδοτωσαν, ενδοντωνεν·δ(ο)·τωσαν, εν·δ(ο)·ντων classicalενδοσθωσαν, ενδοσθωνεν·δ(ο)·σθωσαν, εν·δ(ο)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδουν​εν·δ(ο)·ειν​ενδουσθαι​εν·δ(ο)·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ενδοναι, ενδουναι​εν·δ(ο)·ναι, εν·δ(ο)·εναι​ενδοσθαι​εν·δ(ο)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδουνεν·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomενδωνεν·δ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accενδουνταεν·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datενδουντιεν·δ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genενδουντοςεν·δ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocενδουντεςενδουνταεν·δ(ο)·ο[υ]ντ·εςεν·δ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accενδουνταςεν·δ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Dat
Genενδουντωνεν·δ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδουμενηενδουμενεεν·δ(ο)·ομεν·ηεν·δ(ο)·ομεν·ε
Nomενδουμενοςεν·δ(ο)·ομεν·ος
Accενδουμενηνενδουμενονεν·δ(ο)·ομεν·ηνεν·δ(ο)·ομεν·ον
Datενδουμενῃενδουμενῳεν·δ(ο)·ομεν·ῃεν·δ(ο)·ομεν·ῳ
Genενδουμενηςενδουμενουεν·δ(ο)·ομεν·ηςεν·δ(ο)·ομεν·ου
PlVocενδουμεναιενδουμενοιενδουμεναεν·δ(ο)·ομεν·αιεν·δ(ο)·ομεν·οιεν·δ(ο)·ομεν·α
Nom
Accενδουμεναςενδουμενουςεν·δ(ο)·ομεν·αςεν·δ(ο)·ομεν·ους
Datενδουμεναιςενδουμενοιςεν·δ(ο)·ομεν·αιςεν·δ(ο)·ομεν·οις
Genενδουμενωνενδουμενωνεν·δ(ο)·ομεν·ωνεν·δ(ο)·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδουσαενδουςενδον[LXX]εν·δ(ο)·εσ·αεν·δ(ο)·[ντ]·ςεν·δ(ο)·ν[τ]
Nom
Accενδουσανενδονταεν·δ(ο)·εσ·ανεν·δ(ο)·ντ·α
Datενδουσῃενδοντιεν·δ(ο)·εσ·ῃεν·δ(ο)·ντ·ι
Genενδουσηςενδοντοςεν·δ(ο)·εσ·ηςεν·δ(ο)·ντ·ος
PlVocενδουσαιενδοντεςενδονταεν·δ(ο)·εσ·αιεν·δ(ο)·ντ·εςεν·δ(ο)·ντ·α
Nom
Accενδουσαςενδονταςεν·δ(ο)·εσ·αςεν·δ(ο)·ντ·ας
Datενδουσαιςενδουσι, ενδουσινεν·δ(ο)·εσ·αιςεν·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > ενδουσι, εν·δ(ο)·[ντ]·σι(ν) > ενδουσιν
Genενδουσωνενδοντωνεν·δ(ο)·εσ·ωνεν·δ(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocενδομενηενδομενεεν·δ(ο)·μεν·ηεν·δ(ο)·μεν·ε
Nomενδομενοςεν·δ(ο)·μεν·ος
Accενδομενηνενδομενονεν·δ(ο)·μεν·ηνεν·δ(ο)·μεν·ον
Datενδομενῃενδομενῳεν·δ(ο)·μεν·ῃεν·δ(ο)·μεν·ῳ
Genενδομενηςενδομενουεν·δ(ο)·μεν·ηςεν·δ(ο)·μεν·ου
PlVocενδομεναιενδομενοιενδομεναεν·δ(ο)·μεν·αιεν·δ(ο)·μεν·οιεν·δ(ο)·μεν·α
Nom
Accενδομεναςενδομενουςεν·δ(ο)·μεν·αςεν·δ(ο)·μεν·ους
Datενδομεναιςενδομενοιςεν·δ(ο)·μεν·αιςεν·δ(ο)·μεν·οις
Genενδομενωνενδομενωνεν·δ(ο)·μεν·ωνεν·δ(ο)·μεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 20-Sep-2019 10:22:11 EDT