λανθανω • LANQANW • lanthanō

Search: ελαθον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαθον; ελαθονλανθάνωε·λαθ·ον; ε·λαθ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελαθονλανθάνωε·λαθ·ον2aor act ind 1st sg
ελαθονλανθάνωε·λαθ·ον2aor act ind 3rd pl

λανθάνω (λανθαν-, λη·σ-, 2nd λαθ-, λεληθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλανθανωλανθαν·ωλανθανομαιλανθαν·ομαι
2ndλανθανειςλανθαν·ειςλανθανῃ, λανθανει[GNT], λανθανεσαιλανθαν·ῃ, λανθαν·ει classical, λανθαν·εσαι alt
3rdλανθανει[GNT]λανθαν·ειλανθανεταιλανθαν·εται
Pl1stλανθανομενλανθαν·ομενλανθανομεθαλανθαν·ομεθα
2ndλανθανετελανθαν·ετελανθανεσθελανθαν·εσθε
3rdλανθανουσιν, λανθανουσιλανθαν·ουσι(ν)λανθανονταιλανθαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλανθανωλανθαν·ωλανθανωμαιλανθαν·ωμαι
2ndλανθανῃςλανθαν·ῃςλανθανῃλανθαν·ῃ
3rdλανθανῃλανθαν·ῃλανθανηταιλανθαν·ηται
Pl1stλανθανωμενλανθαν·ωμενλανθανωμεθαλανθαν·ωμεθα
2ndλανθανητελανθαν·ητελανθανησθελανθαν·ησθε
3rdλανθανωσιν, λανθανωσιλανθαν·ωσι(ν)λανθανωνταιλανθαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλανθανοιμιλανθαν·οιμιλανθανοιμηνλανθαν·οιμην
2ndλανθανοιςλανθαν·οιςλανθανοιολανθαν·οιο
3rdλανθανοιλανθαν·οιλανθανοιτολανθαν·οιτο
Pl1stλανθανοιμενλανθαν·οιμενλανθανοιμεθαλανθαν·οιμεθα
2ndλανθανοιτελανθαν·οιτελανθανοισθελανθαν·οισθε
3rdλανθανοιεν, λανθανοισανλανθαν·οιεν, λανθαν·οισαν altλανθανοιντολανθαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλανθανελανθαν·ελανθανουλανθαν·ου
3rdλανθανετω[GNT]λανθαν·ετωλανθανεσθωλανθαν·εσθω
Pl1st
2ndλανθανετελανθαν·ετελανθανεσθελανθαν·εσθε
3rdλανθανετωσαν, λανθανοντωνλανθαν·ετωσαν, λανθαν·οντων classicalλανθανεσθωσαν, λανθανεσθωνλανθαν·εσθωσαν, λανθαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λανθανειν[GNT][LXX]​λανθαν·εινλανθανεσθαι​λανθαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλανθανουσαλανθανονλανθαν·ουσ·αλανθαν·ο[υ]ν[τ]
Nomλανθανωνλανθαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accλανθανουσανλανθανονταλανθαν·ουσ·ανλανθαν·ο[υ]ντ·α
Datλανθανουσῃλανθανοντιλανθαν·ουσ·ῃλανθαν·ο[υ]ντ·ι
Genλανθανουσηςλανθανοντοςλανθαν·ουσ·ηςλανθαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocλανθανουσαιλανθανοντεςλανθανονταλανθαν·ουσ·αιλανθαν·ο[υ]ντ·εςλανθαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλανθανουσαςλανθανονταςλανθαν·ουσ·αςλανθαν·ο[υ]ντ·ας
Datλανθανουσαιςλανθανουσι, λανθανουσινλανθαν·ουσ·αιςλανθαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genλανθανουσωνλανθανοντωνλανθαν·ουσ·ωνλανθαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλανθανομενηλανθανομενελανθαν·ομεν·ηλανθαν·ομεν·ε
Nomλανθανομενοςλανθαν·ομεν·ος
Accλανθανομενηνλανθανομενονλανθαν·ομεν·ηνλανθαν·ομεν·ον
Datλανθανομενῃλανθανομενῳλανθαν·ομεν·ῃλανθαν·ομεν·ῳ
Genλανθανομενηςλανθανομενουλανθαν·ομεν·ηςλανθαν·ομεν·ου
PlVocλανθανομεναιλανθανομενοιλανθανομεναλανθαν·ομεν·αιλανθαν·ομεν·οιλανθαν·ομεν·α
Nom
Accλανθανομεναςλανθανομενουςλανθαν·ομεν·αςλανθαν·ομεν·ους
Datλανθανομεναιςλανθανομενοιςλανθαν·ομεν·αιςλανθαν·ομεν·οις
Genλανθανομενωνλανθανομενωνλανθαν·ομεν·ωνλανθαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελανθανονε·λανθαν·ονελανθανομηνε·λανθαν·ομην
2ndελανθανεςε·λανθαν·εςελανθανουε·λανθαν·ου
3rdελανθανεν, ελανθανεε·λανθαν·ε(ν)ελανθανετοε·λανθαν·ετο
Pl1stελανθανομενε·λανθαν·ομενελανθανομεθαε·λανθαν·ομεθα
2ndελανθανετεε·λανθαν·ετεελανθανεσθεε·λανθαν·εσθε
3rdελανθανον, ελανθανοσανε·λανθαν·ον, ε·λανθαν·οσαν altελανθανοντοε·λανθαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλησωλη·σωλησομαιλη·σομαι
2ndλησειςλη·σειςλησῃ, λησει, λησεσαιλη·σῃ, λη·σει classical, λη·σεσαι alt
3rdλησειλη·σειλησεται[LXX]λη·σεται
Pl1stλησομενλη·σομενλησομεθαλη·σομεθα
2ndλησετελη·σετελησεσθελη·σεσθε
3rdλησουσιν, λησουσιλη·σουσι(ν)λησονταιλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλησοιμιλη·σοιμιλησοιμηνλη·σοιμην
2ndλησοιςλη·σοιςλησοιολη·σοιο
3rdλησοιλη·σοιλησοιτολη·σοιτο
Pl1stλησοιμενλη·σοιμενλησοιμεθαλη·σοιμεθα
2ndλησοιτελη·σοιτελησοισθελη·σοισθε
3rdλησοιενλη·σοιενλησοιντολη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λησειν​λη·σειν​λησεσθαι​λη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλησουσαλησονλη·σουσ·αλη·σο[υ]ν[τ]
Nomλησωνλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accλησουσανλησονταλη·σουσ·ανλη·σο[υ]ντ·α
Datλησουσῃλησοντιλη·σουσ·ῃλη·σο[υ]ντ·ι
Genλησουσηςλησοντοςλη·σουσ·ηςλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocλησουσαιλησοντεςλησονταλη·σουσ·αιλη·σο[υ]ντ·εςλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accλησουσαςλησονταςλη·σουσ·αςλη·σο[υ]ντ·ας
Datλησουσαιςλησουσι, λησουσινλη·σουσ·αιςλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genλησουσωνλησοντωνλη·σουσ·ωνλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλησομενηλησομενελη·σομεν·ηλη·σομεν·ε
Nomλησομενοςλη·σομεν·ος
Accλησομενηνλησομενονλη·σομεν·ηνλη·σομεν·ον
Datλησομενῃλησομενῳλη·σομεν·ῃλη·σομεν·ῳ
Genλησομενηςλησομενουλη·σομεν·ηςλη·σομεν·ου
PlVocλησομεναιλησομενοιλησομεναλη·σομεν·αιλη·σομεν·οιλη·σομεν·α
Nom
Accλησομεναςλησομενουςλη·σομεν·αςλη·σομεν·ους
Datλησομεναιςλησομενοιςλη·σομεν·αιςλη·σομεν·οις
Genλησομενωνλησομενωνλη·σομεν·ωνλη·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελαθον[GNT][LXX]ε·λαθ·ονελαθομηνε·λαθ·ομην
2ndελαθες[LXX]ε·λαθ·εςελαθουε·λαθ·ου
3rdελαθεν[GNT][LXX], ελαθεε·λαθ·ε(ν), ε·λαθ·ε(ν)ελαθετοε·λαθ·ετο
Pl1stελαθομενε·λαθ·ομενελαθομεθαε·λαθ·ομεθα
2ndελαθετεε·λαθ·ετεελαθεσθεε·λαθ·εσθε
3rdελαθον[GNT][LXX], ελαθοσανε·λαθ·ον, ε·λαθ·οσαν altελαθοντοε·λαθ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαθωλαθ·ωλαθωμαιλαθ·ωμαι
2ndλαθῃςλαθ·ῃςλαθῃ[LXX]λαθ·ῃ
3rdλαθῃ[LXX]λαθ·ῃλαθηταιλαθ·ηται
Pl1stλαθωμενλαθ·ωμενλαθωμεθαλαθ·ωμεθα
2ndλαθητελαθ·ητελαθησθελαθ·ησθε
3rdλαθωσιν, λαθωσιλαθ·ωσι(ν)λαθωνταιλαθ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλαθοιμιλαθ·οιμιλαθοιμηνλαθ·οιμην
2ndλαθοιςλαθ·οιςλαθοιολαθ·οιο
3rdλαθοιλαθ·οιλαθοιτολαθ·οιτο
Pl1stλαθοιμενλαθ·οιμενλαθοιμεθαλαθ·οιμεθα
2ndλαθοιτελαθ·οιτελαθοισθελαθ·οισθε
3rdλαθοιεν, λαθοισανλαθ·οιεν, λαθ·οισαν altλαθοιντολαθ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλαθελαθ·ελαθουλαθ·ου
3rdλαθετωλαθ·ετωλαθεσθωλαθ·εσθω
Pl1st
2ndλαθετελαθ·ετελαθεσθελαθ·εσθε
3rdλαθετωσαν, λαθοντωνλαθ·ετωσαν, λαθ·οντων classicalλαθεσθωσαν, λαθεσθωνλαθ·εσθωσαν, λαθ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λαθειν[GNT][LXX]​λαθ·εινλαθεσθαι​λαθ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαθουσαλαθονλαθ·ουσ·αλαθ·ο[υ]ν[τ]
Nomλαθωνλαθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accλαθουσανλαθονταλαθ·ουσ·ανλαθ·ο[υ]ντ·α
Datλαθουσῃλαθοντιλαθ·ουσ·ῃλαθ·ο[υ]ντ·ι
Genλαθουσηςλαθοντοςλαθ·ουσ·ηςλαθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocλαθουσαιλαθοντες[LXX]λαθονταλαθ·ουσ·αιλαθ·ο[υ]ντ·εςλαθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accλαθουσαςλαθονταςλαθ·ουσ·αςλαθ·ο[υ]ντ·ας
Datλαθουσαιςλαθουσι, λαθουσινλαθ·ουσ·αιςλαθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genλαθουσωνλαθοντωνλαθ·ουσ·ωνλαθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλαθομενηλαθομενελαθ·ομεν·ηλαθ·ομεν·ε
Nomλαθομενοςλαθ·ομεν·ος
Accλαθομενηνλαθομενονλαθ·ομεν·ηνλαθ·ομεν·ον
Datλαθομενῃλαθομενῳλαθ·ομεν·ῃλαθ·ομεν·ῳ
Genλαθομενηςλαθομενουλαθ·ομεν·ηςλαθ·ομεν·ου
PlVocλαθομεναιλαθομενοιλαθομεναλαθ·ομεν·αιλαθ·ομεν·οιλαθ·ομεν·α
Nom
Accλαθομεναςλαθομενουςλαθ·ομεν·αςλαθ·ομεν·ους
Datλαθομεναιςλαθομενοιςλαθ·ομεν·αιςλαθ·ομεν·οις
Genλαθομενωνλαθομενωνλαθ·ομεν·ωνλαθ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλεληθαλεληθ·[κ]α
2ndλεληθας, λεληθεςλεληθ·[κ]ας, λεληθ·[κ]ες alt
3rdλεληθεν[LXX], λεληθελεληθ·[κ]ε(ν), λεληθ·[κ]ε(ν)
Pl1stλεληθαμενλεληθ·[κ]αμεν
2ndλεληθατελεληθ·[κ]ατε
3rdλεληθασιν, λεληθασι, λεληθανλεληθ·[κ]ασι(ν), λεληθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλεληθωλεληθ·[κ]ω
2ndλεληθῃςλεληθ·[κ]ῃς
3rdλεληθῃλεληθ·[κ]ῃ
Pl1stλεληθωμενλεληθ·[κ]ωμεν
2ndλεληθητελεληθ·[κ]ητε
3rdλεληθωσιν, λεληθωσιλεληθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλεληθοιμι, λεληθοιηνλεληθ·[κ]οιμι, λεληθ·[κ]οιην classical
2ndλεληθοις, λεληθοιηςλεληθ·[κ]οις, λεληθ·[κ]οιης classical
3rdλεληθοι, λεληθοιηλεληθ·[κ]οι, λεληθ·[κ]οιη classical
Pl1stλεληθοιμενλεληθ·[κ]οιμεν
2ndλεληθοιτελεληθ·[κ]οιτε
3rdλεληθοιενλεληθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndλεληθελεληθ·[κ]ε
3rdλεληθετωλεληθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndλεληθετελεληθ·[κ]ετε
3rdλεληθετωσανλεληθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
λεληθεναι​λεληθ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocλεληθυιαλεληθοςλεληθ·[κ]υι·αλεληθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomλεληθωςλεληθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accλεληθυιανλεληθοταλεληθ·[κ]υι·ανλεληθ·[κ]οτ·α
Datλεληθυιᾳλεληθοτιλεληθ·[κ]υι·ᾳλεληθ·[κ]οτ·ι
Genλεληθυιαςλεληθοτοςλεληθ·[κ]υι·αςλεληθ·[κ]οτ·ος
PlVocλεληθυιαιλεληθοτεςλεληθοταλεληθ·[κ]υι·αιλεληθ·[κ]οτ·εςλεληθ·[κ]οτ·α
Nom
Accλεληθυιαςλεληθοταςλεληθ·[κ]υι·αςλεληθ·[κ]οτ·ας
Datλεληθυιαιςλεληθοσι, λεληθοσινλεληθ·[κ]υι·αιςλεληθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genλεληθυιωνλεληθοτωνλεληθ·[κ]υι·ωνλεληθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελεληθειν, ελεληθηε·λεληθ·[κ]ειν, ε·λεληθ·[κ]η classical
2ndελεληθεις, ελεληθηςε·λεληθ·[κ]εις, ε·λεληθ·[κ]ης classical
3rdελεληθειε·λεληθ·[κ]ει
Pl1stελεληθειμεν, ελεληθεμενε·λεληθ·[κ]ειμεν, ε·λεληθ·[κ]εμεν classical
2ndελεληθειτε, ελεληθετεε·λεληθ·[κ]ειτε, ε·λεληθ·[κ]ετε classical
3rdελεληθεισαν, ελεληθεσανε·λεληθ·[κ]εισαν, ε·λεληθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stλεληθειν, λεληθη[ε]·λεληθ·[κ]ειν, [ε]·λεληθ·[κ]η classical
2ndλεληθεις, λεληθης[ε]·λεληθ·[κ]εις, [ε]·λεληθ·[κ]ης classical
3rdλεληθει[ε]·λεληθ·[κ]ει
Pl1stλεληθειμεν, λεληθεμεν[ε]·λεληθ·[κ]ειμεν, [ε]·λεληθ·[κ]εμεν classical
2ndλεληθειτε, λεληθετε[ε]·λεληθ·[κ]ειτε, [ε]·λεληθ·[κ]ετε classical
3rdλεληθεισαν, λεληθεσαν[ε]·λεληθ·[κ]εισαν, [ε]·λεληθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:37:56 EST