κρυπτω κρυβω • KRUPTW KRUBW • kruptō krubō

Search: εκρυψας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκρυψαςκρύπτωε·κρυπτ·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκρυψαςκρύπτωε·κρυπτ·σας1aor act ind 2nd sg

κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρυπτω, κρυβω[LXX]κρυπτ·ω, κρυβ·ωκρυπτομαι, κρυβομαικρυπτ·ομαι, κρυβ·ομαι
2ndκρυπτεις, κρυβειςκρυπτ·εις, κρυβ·ειςκρυπτῃ[LXX], κρυπτει[LXX], κρυπτεσαι, κρυβῃ[LXX], κρυβει, κρυβεσαικρυπτ·ῃ, κρυπτ·ει classical, κρυπτ·εσαι alt, κρυβ·ῃ, κρυβ·ει classical, κρυβ·εσαι alt
3rdκρυπτει[LXX], κρυβεικρυπτ·ει, κρυβ·εικρυπτεται[LXX], κρυβεταικρυπτ·εται, κρυβ·εται
Pl1stκρυπτομεν, κρυβομενκρυπτ·ομεν, κρυβ·ομενκρυπτομεθα, κρυβομεθακρυπτ·ομεθα, κρυβ·ομεθα
2ndκρυπτετε, κρυβετεκρυπτ·ετε, κρυβ·ετεκρυπτεσθε[LXX], κρυβεσθεκρυπτ·εσθε, κρυβ·εσθε
3rdκρυπτουσιν, κρυπτουσι, κρυβουσιν, κρυβουσικρυπτ·ουσι(ν), κρυβ·ουσι(ν)κρυπτονται, κρυβονταικρυπτ·ονται, κρυβ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρυπτω, κρυβω[LXX]κρυπτ·ω, κρυβ·ωκρυπτωμαι, κρυβωμαικρυπτ·ωμαι, κρυβ·ωμαι
2ndκρυπτῃς, κρυβῃςκρυπτ·ῃς, κρυβ·ῃςκρυπτῃ[LXX], κρυβῃ[LXX]κρυπτ·ῃ, κρυβ·ῃ
3rdκρυπτῃ[LXX], κρυβῃ[LXX]κρυπτ·ῃ, κρυβ·ῃκρυπτηται, κρυβηταικρυπτ·ηται, κρυβ·ηται
Pl1stκρυπτωμεν, κρυβωμενκρυπτ·ωμεν, κρυβ·ωμενκρυπτωμεθα, κρυβωμεθακρυπτ·ωμεθα, κρυβ·ωμεθα
2ndκρυπτητε, κρυβητεκρυπτ·ητε, κρυβ·ητεκρυπτησθε, κρυβησθεκρυπτ·ησθε, κρυβ·ησθε
3rdκρυπτωσιν, κρυπτωσι, κρυβωσιν, κρυβωσικρυπτ·ωσι(ν), κρυβ·ωσι(ν)κρυπτωνται, κρυβωνταικρυπτ·ωνται, κρυβ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρυπτοιμι, κρυβοιμικρυπτ·οιμι, κρυβ·οιμικρυπτοιμην, κρυβοιμηνκρυπτ·οιμην, κρυβ·οιμην
2ndκρυπτοις, κρυβοιςκρυπτ·οις, κρυβ·οιςκρυπτοιο, κρυβοιοκρυπτ·οιο, κρυβ·οιο
3rdκρυπτοι, κρυβοικρυπτ·οι, κρυβ·οικρυπτοιτο, κρυβοιτοκρυπτ·οιτο, κρυβ·οιτο
Pl1stκρυπτοιμεν, κρυβοιμενκρυπτ·οιμεν, κρυβ·οιμενκρυπτοιμεθα, κρυβοιμεθακρυπτ·οιμεθα, κρυβ·οιμεθα
2ndκρυπτοιτε, κρυβοιτεκρυπτ·οιτε, κρυβ·οιτεκρυπτοισθε, κρυβοισθεκρυπτ·οισθε, κρυβ·οισθε
3rdκρυπτοιεν, κρυπτοισαν, κρυβοιεν, κρυβοισανκρυπτ·οιεν, κρυπτ·οισαν alt, κρυβ·οιεν, κρυβ·οισαν altκρυπτοιντο, κρυβοιντοκρυπτ·οιντο, κρυβ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκρυπτε, κρυβεκρυπτ·ε, κρυβ·εκρυπτου, κρυβουκρυπτ·ου, κρυβ·ου
3rdκρυπτετω, κρυβετωκρυπτ·ετω, κρυβ·ετωκρυπτεσθω, κρυβεσθωκρυπτ·εσθω, κρυβ·εσθω
Pl1st
2ndκρυπτετε, κρυβετεκρυπτ·ετε, κρυβ·ετεκρυπτεσθε[LXX], κρυβεσθεκρυπτ·εσθε, κρυβ·εσθε
3rdκρυπτετωσαν, κρυπτοντων, κρυβετωσαν, κρυβοντωνκρυπτ·ετωσαν, κρυπτ·οντων classical, κρυβ·ετωσαν, κρυβ·οντων classicalκρυπτεσθωσαν, κρυπτεσθων, κρυβεσθωσαν, κρυβεσθωνκρυπτ·εσθωσαν, κρυπτ·εσθων classical, κρυβ·εσθωσαν, κρυβ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κρυπτειν[LXX], κρυβειν​κρυπτ·ειν, κρυβ·ειν​κρυπτεσθαι, κρυβεσθαι​κρυπτ·εσθαι, κρυβ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυπτουσα, κρυβουσακρυπτον[GNT][LXX], κρυβονκρυπτ·ουσ·α, κρυβ·ουσ·ακρυπτ·ο[υ]ν[τ], κρυβ·ο[υ]ν[τ]
Nomκρυπτων[LXX], κρυβωνκρυπτ·ο[υ]ν[τ]·^, κρυβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκρυπτουσαν, κρυβουσανκρυπτοντα, κρυβοντακρυπτ·ουσ·αν, κρυβ·ουσ·ανκρυπτ·ο[υ]ντ·α, κρυβ·ο[υ]ντ·α
Datκρυπτουσῃ, κρυβουσῃκρυπτοντι, κρυβοντικρυπτ·ουσ·ῃ, κρυβ·ουσ·ῃκρυπτ·ο[υ]ντ·ι, κρυβ·ο[υ]ντ·ι
Genκρυπτουσης, κρυβουσηςκρυπτοντος, κρυβοντοςκρυπτ·ουσ·ης, κρυβ·ουσ·ηςκρυπτ·ο[υ]ντ·ος, κρυβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκρυπτουσαι, κρυβουσαικρυπτοντες, κρυβοντεςκρυπτοντα, κρυβοντακρυπτ·ουσ·αι, κρυβ·ουσ·αικρυπτ·ο[υ]ντ·ες, κρυβ·ο[υ]ντ·εςκρυπτ·ο[υ]ντ·α, κρυβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκρυπτουσας, κρυβουσαςκρυπτοντας, κρυβονταςκρυπτ·ουσ·ας, κρυβ·ουσ·αςκρυπτ·ο[υ]ντ·ας, κρυβ·ο[υ]ντ·ας
Datκρυπτουσαις, κρυβουσαιςκρυπτουσι, κρυπτουσιν, κρυβουσι, κρυβουσινκρυπτ·ουσ·αις, κρυβ·ουσ·αιςκρυπτ·ου[ντ]·σι(ν), κρυβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκρυπτουσων, κρυβουσωνκρυπτοντων, κρυβοντωνκρυπτ·ουσ·ων, κρυβ·ουσ·ωνκρυπτ·ο[υ]ντ·ων, κρυβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυπτομενη, κρυβομενηκρυπτομενε, κρυβομενεκρυπτ·ομεν·η, κρυβ·ομεν·ηκρυπτ·ομεν·ε, κρυβ·ομεν·ε
Nomκρυπτομενος, κρυβομενος[LXX]κρυπτ·ομεν·ος, κρυβ·ομεν·ος
Accκρυπτομενην, κρυβομενηνκρυπτομενον, κρυβομενονκρυπτ·ομεν·ην, κρυβ·ομεν·ηνκρυπτ·ομεν·ον, κρυβ·ομεν·ον
Datκρυπτομενῃ, κρυβομενῃκρυπτομενῳ, κρυβομενῳκρυπτ·ομεν·ῃ, κρυβ·ομεν·ῃκρυπτ·ομεν·ῳ, κρυβ·ομεν·ῳ
Genκρυπτομενης[LXX], κρυβομενηςκρυπτομενου, κρυβομενουκρυπτ·ομεν·ης, κρυβ·ομεν·ηςκρυπτ·ομεν·ου, κρυβ·ομεν·ου
PlVocκρυπτομεναι, κρυβομεναικρυπτομενοι[LXX], κρυβομενοικρυπτομενα, κρυβομενακρυπτ·ομεν·αι, κρυβ·ομεν·αικρυπτ·ομεν·οι, κρυβ·ομεν·οικρυπτ·ομεν·α, κρυβ·ομεν·α
Nom
Accκρυπτομενας, κρυβομεναςκρυπτομενους, κρυβομενουςκρυπτ·ομεν·ας, κρυβ·ομεν·αςκρυπτ·ομεν·ους, κρυβ·ομεν·ους
Datκρυπτομεναις, κρυβομεναιςκρυπτομενοις, κρυβομενοιςκρυπτ·ομεν·αις, κρυβ·ομεν·αιςκρυπτ·ομεν·οις, κρυβ·ομεν·οις
Genκρυπτομενων, κρυβομενωνκρυπτομενων, κρυβομενωνκρυπτ·ομεν·ων, κρυβ·ομεν·ωνκρυπτ·ομεν·ων, κρυβ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκρυπτον, εκρυβονε·κρυπτ·ον, ε·κρυβ·ονεκρυπτομην, εκρυβομηνε·κρυπτ·ομην, ε·κρυβ·ομην
2ndεκρυπτες, εκρυβεςε·κρυπτ·ες, ε·κρυβ·εςεκρυπτου, εκρυβουε·κρυπτ·ου, ε·κρυβ·ου
3rdεκρυπτεν, εκρυπτε, εκρυβεν, εκρυβεε·κρυπτ·ε(ν), ε·κρυβ·ε(ν)εκρυπτετο, εκρυβετοε·κρυπτ·ετο, ε·κρυβ·ετο
Pl1stεκρυπτομεν, εκρυβομενε·κρυπτ·ομεν, ε·κρυβ·ομενεκρυπτομεθα, εκρυβομεθαε·κρυπτ·ομεθα, ε·κρυβ·ομεθα
2ndεκρυπτετε, εκρυβετεε·κρυπτ·ετε, ε·κρυβ·ετεεκρυπτεσθε, εκρυβεσθεε·κρυπτ·εσθε, ε·κρυβ·εσθε
3rdεκρυπτον, εκρυπτοσαν, εκρυβον, εκρυβοσανε·κρυπτ·ον, ε·κρυπτ·οσαν alt, ε·κρυβ·ον, ε·κρυβ·οσαν altεκρυπτοντο, εκρυβοντοε·κρυπτ·οντο, ε·κρυβ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρυψω[LXX]κρυπτ·σωκρυψομαικρυπτ·σομαι
2ndκρυψειςκρυπτ·σειςκρυψῃ[LXX], κρυψει[LXX], κρυψεσαικρυπτ·σῃ, κρυπτ·σει classical, κρυπτ·σεσαι alt
3rdκρυψει[LXX]κρυπτ·σεικρυψεταικρυπτ·σεται
Pl1stκρυψομενκρυπτ·σομενκρυψομεθακρυπτ·σομεθα
2ndκρυψετεκρυπτ·σετεκρυψεσθεκρυπτ·σεσθε
3rdκρυψουσιν[LXX], κρυψουσικρυπτ·σουσι(ν), κρυπτ·σουσι(ν)κρυψονταικρυπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρυψοιμικρυπτ·σοιμικρυψοιμηνκρυπτ·σοιμην
2ndκρυψοιςκρυπτ·σοιςκρυψοιοκρυπτ·σοιο
3rdκρυψοικρυπτ·σοικρυψοιτοκρυπτ·σοιτο
Pl1stκρυψοιμενκρυπτ·σοιμενκρυψοιμεθακρυπτ·σοιμεθα
2ndκρυψοιτεκρυπτ·σοιτεκρυψοισθεκρυπτ·σοισθε
3rdκρυψοιενκρυπτ·σοιενκρυψοιντοκρυπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κρυψειν​κρυπτ·σειν​κρυψεσθαι​κρυπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυψουσακρυψον[LXX]κρυπτ·σουσ·ακρυπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomκρυψωνκρυπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκρυψουσανκρυψοντακρυπτ·σουσ·ανκρυπτ·σο[υ]ντ·α
Datκρυψουσῃκρυψοντικρυπτ·σουσ·ῃκρυπτ·σο[υ]ντ·ι
Genκρυψουσηςκρυψοντοςκρυπτ·σουσ·ηςκρυπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκρυψουσαικρυψοντεςκρυψοντακρυπτ·σουσ·αικρυπτ·σο[υ]ντ·εςκρυπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκρυψουσαςκρυψονταςκρυπτ·σουσ·αςκρυπτ·σο[υ]ντ·ας
Datκρυψουσαιςκρυψουσι, κρυψουσιν[LXX]κρυπτ·σουσ·αιςκρυπτ·σου[ντ]·σι(ν), κρυπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκρυψουσωνκρυψοντωνκρυπτ·σουσ·ωνκρυπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυψομενηκρυψομενεκρυπτ·σομεν·ηκρυπτ·σομεν·ε
Nomκρυψομενοςκρυπτ·σομεν·ος
Accκρυψομενηνκρυψομενονκρυπτ·σομεν·ηνκρυπτ·σομεν·ον
Datκρυψομενῃκρυψομενῳκρυπτ·σομεν·ῃκρυπτ·σομεν·ῳ
Genκρυψομενηςκρυψομενουκρυπτ·σομεν·ηςκρυπτ·σομεν·ου
PlVocκρυψομεναικρυψομενοικρυψομενακρυπτ·σομεν·αικρυπτ·σομεν·οικρυπτ·σομεν·α
Nom
Accκρυψομεναςκρυψομενουςκρυπτ·σομεν·αςκρυπτ·σομεν·ους
Datκρυψομεναιςκρυψομενοιςκρυπτ·σομεν·αιςκρυπτ·σομεν·οις
Genκρυψομενωνκρυψομενωνκρυπτ·σομεν·ωνκρυπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκρυψα[GNT][LXX]ε·κρυπτ·σαεκρυψαμηνε·κρυπτ·σαμην
2ndεκρυψας[GNT][LXX]ε·κρυπτ·σαςεκρυψωε·κρυπτ·σω
3rdεκρυψεν[GNT][LXX], εκρυψεε·κρυπτ·σε(ν), ε·κρυπτ·σε(ν)εκρυψατοε·κρυπτ·σατο
Pl1stεκρυψαμενε·κρυπτ·σαμενεκρυψαμεθαε·κρυπτ·σαμεθα
2ndεκρυψατεε·κρυπτ·σατεεκρυψασθεε·κρυπτ·σασθε
3rdεκρυψαν[GNT][LXX]ε·κρυπτ·σανεκρυψαντοε·κρυπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρυψω[LXX]κρυπτ·σωκρυψωμαικρυπτ·σωμαι
2ndκρυψῃς[LXX]κρυπτ·σῃςκρυψῃ[LXX]κρυπτ·σῃ
3rdκρυψῃ[LXX]κρυπτ·σῃκρυψηταικρυπτ·σηται
Pl1stκρυψωμεν[LXX]κρυπτ·σωμενκρυψωμεθακρυπτ·σωμεθα
2ndκρυψητε[LXX]κρυπτ·σητεκρυψησθεκρυπτ·σησθε
3rdκρυψωσιν, κρυψωσικρυπτ·σωσι(ν)κρυψωνταικρυπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκρυψαιμικρυπτ·σαιμικρυψαιμηνκρυπτ·σαιμην
2ndκρυψαις, κρυψειαςκρυπτ·σαις, κρυπτ·σειας classicalκρυψαιοκρυπτ·σαιο
3rdκρυψαι[LXX], κρυψειεκρυπτ·σαι, κρυπτ·σειε classicalκρυψαιτοκρυπτ·σαιτο
Pl1stκρυψαιμενκρυπτ·σαιμενκρυψαιμεθακρυπτ·σαιμεθα
2ndκρυψαιτεκρυπτ·σαιτεκρυψαισθεκρυπτ·σαισθε
3rdκρυψαιεν, κρυψαισαν, κρυψειαν, κρυψειενκρυπτ·σαιεν, κρυπτ·σαισαν alt, κρυπτ·σειαν classical, κρυπτ·σειεν classicalκρυψαιντοκρυπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκρυψον[LXX]κρυπτ·σονκρυψαι[LXX]κρυπτ·σαι
3rdκρυψατωκρυπτ·σατωκρυψασθωκρυπτ·σασθω
Pl1st
2ndκρυψατε[GNT]κρυπτ·σατεκρυψασθεκρυπτ·σασθε
3rdκρυψατωσαν, κρυψαντωνκρυπτ·σατωσαν, κρυπτ·σαντων classicalκρυψασθωσαν, κρυψασθωνκρυπτ·σασθωσαν, κρυπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κρυψαι[LXX]​κρυπτ·σαικρυψασθαι​κρυπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυψασακρυψας[LXX]κρυψανκρυπτ·σασ·ακρυπτ·σα[ντ]·ςκρυπτ·σαν[τ]
Nom
Accκρυψασανκρυψαντακρυπτ·σασ·ανκρυπτ·σαντ·α
Datκρυψασῃκρυψαντικρυπτ·σασ·ῃκρυπτ·σαντ·ι
Genκρυψασηςκρυψαντοςκρυπτ·σασ·ηςκρυπτ·σαντ·ος
PlVocκρυψασαικρυψαντεςκρυψαντακρυπτ·σασ·αικρυπτ·σαντ·εςκρυπτ·σαντ·α
Nom
Accκρυψασαςκρυψανταςκρυπτ·σασ·αςκρυπτ·σαντ·ας
Datκρυψασαιςκρυψασι, κρυψασινκρυπτ·σασ·αιςκρυπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκρυψασωνκρυψαντωνκρυπτ·σασ·ωνκρυπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυψαμενηκρυψαμενεκρυπτ·σαμεν·ηκρυπτ·σαμεν·ε
Nomκρυψαμενοςκρυπτ·σαμεν·ος
Accκρυψαμενηνκρυψαμενονκρυπτ·σαμεν·ηνκρυπτ·σαμεν·ον
Datκρυψαμενῃκρυψαμενῳκρυπτ·σαμεν·ῃκρυπτ·σαμεν·ῳ
Genκρυψαμενηςκρυψαμενουκρυπτ·σαμεν·ηςκρυπτ·σαμεν·ου
PlVocκρυψαμεναικρυψαμενοικρυψαμενακρυπτ·σαμεν·αικρυπτ·σαμεν·οικρυπτ·σαμεν·α
Nom
Accκρυψαμεναςκρυψαμενουςκρυπτ·σαμεν·αςκρυπτ·σαμεν·ους
Datκρυψαμεναιςκρυψαμενοιςκρυπτ·σαμεν·αιςκρυπτ·σαμεν·οις
Genκρυψαμενωνκρυψαμενωνκρυπτ·σαμεν·ωνκρυπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρυμμαικεκρυπτ·μαι
2ndκεκρυψαικεκρυπτ·σαι
3rdκεκρυπται[GNT][LXX]κεκρυπτ·ται
Pl1stκεκρυμμεθακεκρυπτ·μεθα
2ndκεκρυφθεκεκρυπτ·σθε
3rdκεκρυφαταικεκρυπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρυψομαικεκρυπτ·σομαι
2ndκεκρυψῃ, κεκρυψεικεκρυπτ·σῃ, κεκρυπτ·σει classical
3rdκεκρυψεταικεκρυπτ·σεται
Pl1stκεκρυψομεθακεκρυπτ·σομεθα
2ndκεκρυψεσθεκεκρυπτ·σεσθε
3rdκεκρυψονταικεκρυπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρυψοιμηνκεκρυπτ·σοιμην
2ndκεκρυψοιοκεκρυπτ·σοιο
3rdκεκρυψοιτοκεκρυπτ·σοιτο
Pl1stκεκρυψοιμεθακεκρυπτ·σοιμεθα
2ndκεκρυψοισθεκεκρυπτ·σοισθε
3rdκεκρυψοιντοκεκρυπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκρυψοκεκρυπτ·σο
3rdκεκρυφθωκεκρυπτ·σθω
Pl1st
2ndκεκρυφθεκεκρυπτ·σθε
3rdκεκρυφθωσαν, κεκρυφθωνκεκρυπτ·σθωσαν, κεκρυπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκρυφθαι​κεκρυπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκρυψεσθαι​κεκρυπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκρυμμενη[LXX]κεκρυμμενεκεκρυπτ·μεν·ηκεκρυπτ·μεν·ε
Nomκεκρυμμενος[GNT][LXX]κεκρυπτ·μεν·ος
Accκεκρυμμενην[LXX]κεκρυμμενον[GNT]κεκρυπτ·μεν·ηνκεκρυπτ·μεν·ον
Datκεκρυμμενῃκεκρυμμενῳ[GNT]κεκρυπτ·μεν·ῃκεκρυπτ·μεν·ῳ
Genκεκρυμμενηςκεκρυμμενου[GNT]κεκρυπτ·μεν·ηςκεκρυπτ·μεν·ου
PlVocκεκρυμμεναικεκρυμμενοι[LXX]κεκρυμμενα[GNT][LXX]κεκρυπτ·μεν·αικεκρυπτ·μεν·οικεκρυπτ·μεν·α
Nom
Accκεκρυμμεναςκεκρυμμενουςκεκρυπτ·μεν·αςκεκρυπτ·μεν·ους
Datκεκρυμμεναιςκεκρυμμενοιςκεκρυπτ·μεν·αιςκεκρυπτ·μεν·οις
Genκεκρυμμενων[LXX]κεκρυμμενων[LXX]κεκρυπτ·μεν·ωνκεκρυπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκρυμμηνε·κεκρυπτ·μην
2ndεκεκρυψοε·κεκρυπτ·σο
3rdεκεκρυπτοε·κεκρυπτ·το
Pl1stεκεκρυμμεθαε·κεκρυπτ·μεθα
2ndεκεκρυφθεε·κεκρυπτ·σθε
3rdεκεκρυφατοε·κεκρυπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκρυμμην[ε]·κεκρυπτ·μην
2ndκεκρυψο[ε]·κεκρυπτ·σο
3rdκεκρυπτο[ε]·κεκρυπτ·το
Pl1stκεκρυμμεθα[ε]·κεκρυπτ·μεθα
2ndκεκρυφθε[ε]·κεκρυπτ·σθε
3rdκεκρυφατο[ε]·κεκρυπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκρυβην[LXX]ε·κρυβ·[θ]ην
2ndεκρυβης[LXX]ε·κρυβ·[θ]ης
3rdεκρυβη[GNT][LXX]ε·κρυβ·[θ]η
Pl1stεκρυβημενε·κρυβ·[θ]ημεν
2ndεκρυβητεε·κρυβ·[θ]ητε
3rdεκρυβησαν[LXX]ε·κρυβ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκρυβησομαι[LXX]κρυβ·[θ]ησομαι
2ndκρυβησῃ, κρυβησεικρυβ·[θ]ησῃ, κρυβ·[θ]ησει classical
3rdκρυβησεται[LXX]κρυβ·[θ]ησεται
Pl1stκρυβησομεθακρυβ·[θ]ησομεθα
2ndκρυβησεσθε[LXX]κρυβ·[θ]ησεσθε
3rdκρυβησονται[LXX]κρυβ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκρυβω[LXX]κρυβ·[θ]ω
2ndκρυβῃςκρυβ·[θ]ῃς
3rdκρυβῃ[LXX]κρυβ·[θ]ῃ
Pl1stκρυβωμενκρυβ·[θ]ωμεν
2ndκρυβητεκρυβ·[θ]ητε
3rdκρυβωσιν, κρυβωσικρυβ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκρυβειηνκρυβ·[θ]ειην
2ndκρυβειηςκρυβ·[θ]ειης
3rdκρυβειηκρυβ·[θ]ειη
Pl1stκρυβειημεν, κρυβειμενκρυβ·[θ]ειημεν, κρυβ·[θ]ειμεν classical
2ndκρυβειητε, κρυβειτεκρυβ·[θ]ειητε, κρυβ·[θ]ειτε classical
3rdκρυβειησαν, κρυβειενκρυβ·[θ]ειησαν, κρυβ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκρυβησοιμηνκρυβ·[θ]ησοιμην
2ndκρυβησοιοκρυβ·[θ]ησοιο
3rdκρυβησοιτοκρυβ·[θ]ησοιτο
Pl1stκρυβησοιμεθακρυβ·[θ]ησοιμεθα
2ndκρυβησοισθεκρυβ·[θ]ησοισθε
3rdκρυβησοιντοκρυβ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκρυβηθι[LXX]κρυβ·[θ]ητι
3rdκρυβητωκρυβ·[θ]ητω
Pl1st
2ndκρυβητεκρυβ·[θ]ητε
3rdκρυβητωσαν, κρυβεντωνκρυβ·[θ]ητωσαν, κρυβ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κρυβηναι[GNT][LXX]​κρυβ·[θ]ηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κρυβησεσθαι​κρυβ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυβεισακρυβειςκρυβενκρυβ·[θ]εισ·ακρυβ·[θ]ει[ντ]·ςκρυβ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accκρυβεισανκρυβεντακρυβ·[θ]εισ·ανκρυβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datκρυβεισῃκρυβεντικρυβ·[θ]εισ·ῃκρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genκρυβεισηςκρυβεντοςκρυβ·[θ]εισ·ηςκρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocκρυβεισαικρυβεντεςκρυβεντακρυβ·[θ]εισ·αικρυβ·[θ]ε[ι]ντ·εςκρυβ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accκρυβεισαςκρυβενταςκρυβ·[θ]εισ·αςκρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datκρυβεισαιςκρυβεισι, κρυβεισινκρυβ·[θ]εισ·αιςκρυβ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genκρυβεισωνκρυβεντωνκρυβ·[θ]εισ·ωνκρυβ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκρυβησομενηκρυβησομενεκρυβ·[θ]ησομεν·ηκρυβ·[θ]ησομεν·ε
Nomκρυβησομενοςκρυβ·[θ]ησομεν·ος
Accκρυβησομενηνκρυβησομενονκρυβ·[θ]ησομεν·ηνκρυβ·[θ]ησομεν·ον
Datκρυβησομενῃκρυβησομενῳκρυβ·[θ]ησομεν·ῃκρυβ·[θ]ησομεν·ῳ
Genκρυβησομενηςκρυβησομενουκρυβ·[θ]ησομεν·ηςκρυβ·[θ]ησομεν·ου
PlVocκρυβησομεναικρυβησομενοικρυβησομενακρυβ·[θ]ησομεν·αικρυβ·[θ]ησομεν·οικρυβ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accκρυβησομεναςκρυβησομενουςκρυβ·[θ]ησομεν·αςκρυβ·[θ]ησομεν·ους
Datκρυβησομεναιςκρυβησομενοιςκρυβ·[θ]ησομεν·αιςκρυβ·[θ]ησομεν·οις
Genκρυβησομενωνκρυβησομενωνκρυβ·[θ]ησομεν·ωνκρυβ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 30-Sep-2020 13:57:34 EDT