κραζω • KRAZW • krazō

Search: εκραξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκραξανκράζωε·κραγ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκραξανκράζωε·κραγ·σαν1aor act ind 3rd pl

κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραζωκραζ·ωκραζομαικραζ·ομαι
2ndκραζεις[LXX]κραζ·ειςκραζῃ, κραζει[GNT], κραζεσαικραζ·ῃ, κραζ·ει classical, κραζ·εσαι alt
3rdκραζει[GNT]κραζ·εικραζεταικραζ·εται
Pl1stκραζομεν[GNT]κραζ·ομενκραζομεθακραζ·ομεθα
2ndκραζετεκραζ·ετεκραζεσθεκραζ·εσθε
3rdκραζουσιν[GNT], κραζουσικραζ·ουσι(ν), κραζ·ουσι(ν)κραζονταικραζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραζωκραζ·ωκραζωμαικραζ·ωμαι
2ndκραζῃςκραζ·ῃςκραζῃκραζ·ῃ
3rdκραζῃκραζ·ῃκραζηταικραζ·ηται
Pl1stκραζωμενκραζ·ωμενκραζωμεθακραζ·ωμεθα
2ndκραζητεκραζ·ητεκραζησθεκραζ·ησθε
3rdκραζωσιν, κραζωσικραζ·ωσι(ν)κραζωνταικραζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραζοιμικραζ·οιμικραζοιμηνκραζ·οιμην
2ndκραζοιςκραζ·οιςκραζοιοκραζ·οιο
3rdκραζοικραζ·οικραζοιτοκραζ·οιτο
Pl1stκραζοιμενκραζ·οιμενκραζοιμεθακραζ·οιμεθα
2ndκραζοιτεκραζ·οιτεκραζοισθεκραζ·οισθε
3rdκραζοιεν, κραζοισανκραζ·οιεν, κραζ·οισαν altκραζοιντοκραζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκραζεκραζ·εκραζουκραζ·ου
3rdκραζετωκραζ·ετωκραζεσθωκραζ·εσθω
Pl1st
2ndκραζετεκραζ·ετεκραζεσθεκραζ·εσθε
3rdκραζετωσαν, κραζοντων[GNT][LXX]κραζ·ετωσαν, κραζ·οντων classicalκραζεσθωσαν, κραζεσθωνκραζ·εσθωσαν, κραζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραζειν[GNT][LXX]​κραζ·εινκραζεσθαι​κραζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραζουσα[LXX]κραζον[GNT]κραζ·ουσ·ακραζ·ο[υ]ν[τ]
Nomκραζων[GNT][LXX]κραζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκραζουσανκραζοντα[GNT]κραζ·ουσ·ανκραζ·ο[υ]ντ·α
Datκραζουσῃκραζοντικραζ·ουσ·ῃκραζ·ο[υ]ντ·ι
Genκραζουσηςκραζοντοςκραζ·ουσ·ηςκραζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκραζουσαικραζοντες[GNT]κραζοντα[GNT]κραζ·ουσ·αικραζ·ο[υ]ντ·εςκραζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκραζουσαςκραζοντας[GNT]κραζ·ουσ·αςκραζ·ο[υ]ντ·ας
Datκραζουσαιςκραζουσι, κραζουσιν[GNT]κραζ·ουσ·αιςκραζ·ου[ντ]·σι(ν), κραζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκραζουσωνκραζοντων[GNT][LXX]κραζ·ουσ·ωνκραζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραζομενηκραζομενεκραζ·ομεν·ηκραζ·ομεν·ε
Nomκραζομενοςκραζ·ομεν·ος
Accκραζομενηνκραζομενονκραζ·ομεν·ηνκραζ·ομεν·ον
Datκραζομενῃκραζομενῳκραζ·ομεν·ῃκραζ·ομεν·ῳ
Genκραζομενηςκραζομενουκραζ·ομεν·ηςκραζ·ομεν·ου
PlVocκραζομεναικραζομενοικραζομενακραζ·ομεν·αικραζ·ομεν·οικραζ·ομεν·α
Nom
Accκραζομεναςκραζομενουςκραζ·ομεν·αςκραζ·ομεν·ους
Datκραζομεναιςκραζομενοιςκραζ·ομεν·αιςκραζ·ομεν·οις
Genκραζομενωνκραζομενωνκραζ·ομεν·ωνκραζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκραζον[GNT][LXX]ε·κραζ·ονεκραζομηνε·κραζ·ομην
2ndεκραζεςε·κραζ·εςεκραζουε·κραζ·ου
3rdεκραζεν[GNT], εκραζεε·κραζ·ε(ν), ε·κραζ·ε(ν)εκραζετοε·κραζ·ετο
Pl1stεκραζομενε·κραζ·ομενεκραζομεθαε·κραζ·ομεθα
2ndεκραζετεε·κραζ·ετεεκραζεσθεε·κραζ·εσθε
3rdεκραζον[GNT][LXX], εκραζοσανε·κραζ·ον, ε·κραζ·οσαν altεκραζοντοε·κραζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραξω, κεκραξωκραγ·σω, κεκραγ·σωκραξομαι, κεκραξομαι[LXX]κραγ·σομαι, κεκραγ·σομαι
2ndκραξεις, κεκραξειςκραγ·σεις, κεκραγ·σειςκραξῃ, κραξει, κραξεσαι, κεκραξῃ[LXX], κεκραξει, κεκραξεσαικραγ·σῃ, κραγ·σει classical, κραγ·σεσαι alt, κεκραγ·σῃ, κεκραγ·σει classical, κεκραγ·σεσαι alt
3rdκραξει, κεκραξεικραγ·σει, κεκραγ·σεικραξεται, κεκραξεται[LXX]κραγ·σεται, κεκραγ·σεται
Pl1stκραξομεν, κεκραξομενκραγ·σομεν, κεκραγ·σομενκραξομεθα, κεκραξομεθακραγ·σομεθα, κεκραγ·σομεθα
2ndκραξετε, κεκραξετεκραγ·σετε, κεκραγ·σετεκραξεσθε, κεκραξεσθε[LXX]κραγ·σεσθε, κεκραγ·σεσθε
3rdκραξουσιν[GNT], κραξουσι, κεκραξουσιν, κεκραξουσικραγ·σουσι(ν), κραγ·σουσι(ν), κεκραγ·σουσι(ν)κραξονται, κεκραξονται[GNT][LXX]κραγ·σονται, κεκραγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραξοιμι, κεκραξοιμικραγ·σοιμι, κεκραγ·σοιμικραξοιμην, κεκραξοιμηνκραγ·σοιμην, κεκραγ·σοιμην
2ndκραξοις, κεκραξοιςκραγ·σοις, κεκραγ·σοιςκραξοιο, κεκραξοιοκραγ·σοιο, κεκραγ·σοιο
3rdκραξοι, κεκραξοικραγ·σοι, κεκραγ·σοικραξοιτο, κεκραξοιτοκραγ·σοιτο, κεκραγ·σοιτο
Pl1stκραξοιμεν, κεκραξοιμενκραγ·σοιμεν, κεκραγ·σοιμενκραξοιμεθα, κεκραξοιμεθακραγ·σοιμεθα, κεκραγ·σοιμεθα
2ndκραξοιτε, κεκραξοιτεκραγ·σοιτε, κεκραγ·σοιτεκραξοισθε, κεκραξοισθεκραγ·σοισθε, κεκραγ·σοισθε
3rdκραξοιεν, κεκραξοιενκραγ·σοιεν, κεκραγ·σοιενκραξοιντο, κεκραξοιντοκραγ·σοιντο, κεκραγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραξειν, κεκραξειν​κραγ·σειν, κεκραγ·σειν​κραξεσθαι, κεκραξεσθαι​κραγ·σεσθαι, κεκραγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραξουσα, κεκραξουσακραξον, κεκραξον[LXX]κραγ·σουσ·α, κεκραγ·σουσ·ακραγ·σο[υ]ν[τ], κεκραγ·σο[υ]ν[τ]
Nomκραξων, κεκραξωνκραγ·σο[υ]ν[τ]·^, κεκραγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκραξουσαν, κεκραξουσανκραξοντα, κεκραξοντακραγ·σουσ·αν, κεκραγ·σουσ·ανκραγ·σο[υ]ντ·α, κεκραγ·σο[υ]ντ·α
Datκραξουσῃ, κεκραξουσῃκραξοντι, κεκραξοντικραγ·σουσ·ῃ, κεκραγ·σουσ·ῃκραγ·σο[υ]ντ·ι, κεκραγ·σο[υ]ντ·ι
Genκραξουσης, κεκραξουσηςκραξοντος, κεκραξοντοςκραγ·σουσ·ης, κεκραγ·σουσ·ηςκραγ·σο[υ]ντ·ος, κεκραγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκραξουσαι, κεκραξουσαικραξοντες, κεκραξοντεςκραξοντα, κεκραξοντακραγ·σουσ·αι, κεκραγ·σουσ·αικραγ·σο[υ]ντ·ες, κεκραγ·σο[υ]ντ·εςκραγ·σο[υ]ντ·α, κεκραγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκραξουσας, κεκραξουσαςκραξοντας, κεκραξονταςκραγ·σουσ·ας, κεκραγ·σουσ·αςκραγ·σο[υ]ντ·ας, κεκραγ·σο[υ]ντ·ας
Datκραξουσαις, κεκραξουσαιςκραξουσι, κραξουσιν[GNT], κεκραξουσι, κεκραξουσινκραγ·σουσ·αις, κεκραγ·σουσ·αιςκραγ·σου[ντ]·σι(ν), κραγ·σου[ντ]·σι(ν), κεκραγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκραξουσων, κεκραξουσωνκραξοντων, κεκραξοντωνκραγ·σουσ·ων, κεκραγ·σουσ·ωνκραγ·σο[υ]ντ·ων, κεκραγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραξομενη, κεκραξομενηκραξομενε, κεκραξομενεκραγ·σομεν·η, κεκραγ·σομεν·ηκραγ·σομεν·ε, κεκραγ·σομεν·ε
Nomκραξομενος, κεκραξομενοςκραγ·σομεν·ος, κεκραγ·σομεν·ος
Accκραξομενην, κεκραξομενηνκραξομενον, κεκραξομενονκραγ·σομεν·ην, κεκραγ·σομεν·ηνκραγ·σομεν·ον, κεκραγ·σομεν·ον
Datκραξομενῃ, κεκραξομενῃκραξομενῳ, κεκραξομενῳκραγ·σομεν·ῃ, κεκραγ·σομεν·ῃκραγ·σομεν·ῳ, κεκραγ·σομεν·ῳ
Genκραξομενης, κεκραξομενηςκραξομενου, κεκραξομενουκραγ·σομεν·ης, κεκραγ·σομεν·ηςκραγ·σομεν·ου, κεκραγ·σομεν·ου
PlVocκραξομεναι, κεκραξομεναικραξομενοι, κεκραξομενοικραξομενα, κεκραξομενακραγ·σομεν·αι, κεκραγ·σομεν·αικραγ·σομεν·οι, κεκραγ·σομεν·οικραγ·σομεν·α, κεκραγ·σομεν·α
Nom
Accκραξομενας, κεκραξομεναςκραξομενους, κεκραξομενουςκραγ·σομεν·ας, κεκραγ·σομεν·αςκραγ·σομεν·ους, κεκραγ·σομεν·ους
Datκραξομεναις, κεκραξομεναιςκραξομενοις, κεκραξομενοιςκραγ·σομεν·αις, κεκραγ·σομεν·αιςκραγ·σομεν·οις, κεκραγ·σομεν·οις
Genκραξομενων, κεκραξομενωνκραξομενων, κεκραξομενωνκραγ·σομεν·ων, κεκραγ·σομεν·ωνκραγ·σομεν·ων, κεκραγ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκραξα[GNT], εκεκραξα[GNT][LXX]ε·κραγ·σα, ε·κεκραγ·σαεκραξαμην, εκεκραξαμηνε·κραγ·σαμην, ε·κεκραγ·σαμην
2ndεκραξας[LXX], εκεκραξαςε·κραγ·σας, ε·κεκραγ·σαςεκραξω, εκεκραξωε·κραγ·σω, ε·κεκραγ·σω
3rdεκραξεν[GNT][LXX], εκραξε, εκεκραξεν[LXX], εκεκραξεε·κραγ·σε(ν), ε·κραγ·σε(ν), ε·κεκραγ·σε(ν), ε·κεκραγ·σε(ν)εκραξατο, εκεκραξατοε·κραγ·σατο, ε·κεκραγ·σατο
Pl1stεκραξαμεν, εκεκραξαμενε·κραγ·σαμεν, ε·κεκραγ·σαμενεκραξαμεθα, εκεκραξαμεθαε·κραγ·σαμεθα, ε·κεκραγ·σαμεθα
2ndεκραξατε, εκεκραξατε[LXX]ε·κραγ·σατε, ε·κεκραγ·σατεεκραξασθε, εκεκραξασθεε·κραγ·σασθε, ε·κεκραγ·σασθε
3rdεκραξαν[GNT], εκεκραξαν[LXX]ε·κραγ·σαν, ε·κεκραγ·σανεκραξαντο, εκεκραξαντοε·κραγ·σαντο, ε·κεκραγ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραξω, κεκραξωκραγ·σω, κεκραγ·σωκραξωμαι, κεκραξωμαικραγ·σωμαι, κεκραγ·σωμαι
2ndκραξῃς, κεκραξῃςκραγ·σῃς, κεκραγ·σῃςκραξῃ, κεκραξῃ[LXX]κραγ·σῃ, κεκραγ·σῃ
3rdκραξῃ, κεκραξῃ[LXX]κραγ·σῃ, κεκραγ·σῃκραξηται, κεκραξηταικραγ·σηται, κεκραγ·σηται
Pl1stκραξωμεν, κεκραξωμενκραγ·σωμεν, κεκραγ·σωμενκραξωμεθα, κεκραξωμεθακραγ·σωμεθα, κεκραγ·σωμεθα
2ndκραξητε, κεκραξητεκραγ·σητε, κεκραγ·σητεκραξησθε, κεκραξησθεκραγ·σησθε, κεκραγ·σησθε
3rdκραξωσιν, κραξωσι, κεκραξωσιν, κεκραξωσικραγ·σωσι(ν), κεκραγ·σωσι(ν)κραξωνται, κεκραξωνταικραγ·σωνται, κεκραγ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκραξαιμι, κεκραξαιμικραγ·σαιμι, κεκραγ·σαιμικραξαιμην, κεκραξαιμηνκραγ·σαιμην, κεκραγ·σαιμην
2ndκραξαις, κραξειας, κεκραξαις, κεκραξειαςκραγ·σαις, κραγ·σειας classical, κεκραγ·σαις, κεκραγ·σειας classicalκραξαιο, κεκραξαιοκραγ·σαιο, κεκραγ·σαιο
3rdκραξαι, κραξειε, κεκραξαι[LXX], κεκραξειεκραγ·σαι, κραγ·σειε classical, κεκραγ·σαι, κεκραγ·σειε classicalκραξαιτο, κεκραξαιτοκραγ·σαιτο, κεκραγ·σαιτο
Pl1stκραξαιμεν, κεκραξαιμενκραγ·σαιμεν, κεκραγ·σαιμενκραξαιμεθα, κεκραξαιμεθακραγ·σαιμεθα, κεκραγ·σαιμεθα
2ndκραξαιτε, κεκραξαιτεκραγ·σαιτε, κεκραγ·σαιτεκραξαισθε, κεκραξαισθεκραγ·σαισθε, κεκραγ·σαισθε
3rdκραξαιεν, κραξαισαν, κραξειαν, κραξειεν, κεκραξαιεν, κεκραξαισαν, κεκραξειαν, κεκραξειενκραγ·σαιεν, κραγ·σαισαν alt, κραγ·σειαν classical, κραγ·σειεν classical, κεκραγ·σαιεν, κεκραγ·σαισαν alt, κεκραγ·σειαν classical, κεκραγ·σειεν classicalκραξαιντο, κεκραξαιντοκραγ·σαιντο, κεκραγ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκραξον, κεκραξον[LXX]κραγ·σον, κεκραγ·σονκραξαι, κεκραξαι[LXX]κραγ·σαι, κεκραγ·σαι
3rdκραξατω, κεκραξατωκραγ·σατω, κεκραγ·σατωκραξασθω, κεκραξασθωκραγ·σασθω, κεκραγ·σασθω
Pl1st
2ndκραξατε, κεκραξατε[LXX]κραγ·σατε, κεκραγ·σατεκραξασθε, κεκραξασθεκραγ·σασθε, κεκραγ·σασθε
3rdκραξατωσαν, κραξαντων, κεκραξατωσαν, κεκραξαντωνκραγ·σατωσαν, κραγ·σαντων classical, κεκραγ·σατωσαν, κεκραγ·σαντων classicalκραξασθωσαν, κραξασθων, κεκραξασθωσαν, κεκραξασθωνκραγ·σασθωσαν, κραγ·σασθων classical, κεκραγ·σασθωσαν, κεκραγ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κραξαι, κεκραξαι[LXX]​κραγ·σαι, κεκραγ·σαικραξασθαι, κεκραξασθαι​κραγ·σασθαι, κεκραγ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραξασα, κεκραξασακραξας[GNT], κεκραξαςκραξαν[GNT], κεκραξανκραγ·σασ·α, κεκραγ·σασ·ακραγ·σα[ντ]·ς, κεκραγ·σα[ντ]·ςκραγ·σαν[τ], κεκραγ·σαν[τ]
Nom
Accκραξασαν, κεκραξασανκραξαντα, κεκραξαντακραγ·σασ·αν, κεκραγ·σασ·ανκραγ·σαντ·α, κεκραγ·σαντ·α
Datκραξασῃ, κεκραξασῃκραξαντι, κεκραξαντικραγ·σασ·ῃ, κεκραγ·σασ·ῃκραγ·σαντ·ι, κεκραγ·σαντ·ι
Genκραξασης, κεκραξασηςκραξαντος, κεκραξαντοςκραγ·σασ·ης, κεκραγ·σασ·ηςκραγ·σαντ·ος, κεκραγ·σαντ·ος
PlVocκραξασαι, κεκραξασαικραξαντες[GNT], κεκραξαντες[LXX]κραξαντα, κεκραξαντακραγ·σασ·αι, κεκραγ·σασ·αικραγ·σαντ·ες, κεκραγ·σαντ·εςκραγ·σαντ·α, κεκραγ·σαντ·α
Nom
Accκραξασας, κεκραξασαςκραξαντας, κεκραξανταςκραγ·σασ·ας, κεκραγ·σασ·αςκραγ·σαντ·ας, κεκραγ·σαντ·ας
Datκραξασαις, κεκραξασαιςκραξασι, κραξασιν, κεκραξασι, κεκραξασινκραγ·σασ·αις, κεκραγ·σασ·αιςκραγ·σα[ντ]·σι(ν), κεκραγ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκραξασων, κεκραξασωνκραξαντων, κεκραξαντωνκραγ·σασ·ων, κεκραγ·σασ·ωνκραγ·σαντ·ων, κεκραγ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκραξαμενη, κεκραξαμενηκραξαμενε, κεκραξαμενεκραγ·σαμεν·η, κεκραγ·σαμεν·ηκραγ·σαμεν·ε, κεκραγ·σαμεν·ε
Nomκραξαμενος, κεκραξαμενοςκραγ·σαμεν·ος, κεκραγ·σαμεν·ος
Accκραξαμενην, κεκραξαμενηνκραξαμενον, κεκραξαμενονκραγ·σαμεν·ην, κεκραγ·σαμεν·ηνκραγ·σαμεν·ον, κεκραγ·σαμεν·ον
Datκραξαμενῃ, κεκραξαμενῃκραξαμενῳ, κεκραξαμενῳκραγ·σαμεν·ῃ, κεκραγ·σαμεν·ῃκραγ·σαμεν·ῳ, κεκραγ·σαμεν·ῳ
Genκραξαμενης, κεκραξαμενηςκραξαμενου, κεκραξαμενουκραγ·σαμεν·ης, κεκραγ·σαμεν·ηςκραγ·σαμεν·ου, κεκραγ·σαμεν·ου
PlVocκραξαμεναι, κεκραξαμεναικραξαμενοι, κεκραξαμενοικραξαμενα, κεκραξαμενακραγ·σαμεν·αι, κεκραγ·σαμεν·αικραγ·σαμεν·οι, κεκραγ·σαμεν·οικραγ·σαμεν·α, κεκραγ·σαμεν·α
Nom
Accκραξαμενας, κεκραξαμεναςκραξαμενους, κεκραξαμενουςκραγ·σαμεν·ας, κεκραγ·σαμεν·αςκραγ·σαμεν·ους, κεκραγ·σαμεν·ους
Datκραξαμεναις, κεκραξαμεναιςκραξαμενοις, κεκραξαμενοιςκραγ·σαμεν·αις, κεκραγ·σαμεν·αιςκραγ·σαμεν·οις, κεκραγ·σαμεν·οις
Genκραξαμενων, κεκραξαμενωνκραξαμενων, κεκραξαμενωνκραγ·σαμεν·ων, κεκραγ·σαμεν·ωνκραγ·σαμεν·ων, κεκραγ·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκραγον[LXX]ε·κεκραγ·ονεκεκραγομηνε·κεκραγ·ομην
2ndεκεκραγεςε·κεκραγ·εςεκεκραγουε·κεκραγ·ου
3rdεκεκραγεν[LXX], εκεκραγεε·κεκραγ·ε(ν), ε·κεκραγ·ε(ν)εκεκραγετοε·κεκραγ·ετο
Pl1stεκεκραγομενε·κεκραγ·ομενεκεκραγομεθαε·κεκραγ·ομεθα
2ndεκεκραγετεε·κεκραγ·ετεεκεκραγεσθεε·κεκραγ·εσθε
3rdεκεκραγον[LXX], εκεκραγοσανε·κεκραγ·ον, ε·κεκραγ·οσαν altεκεκραγοντοε·κεκραγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραγωκεκραγ·ωκεκραγωμαικεκραγ·ωμαι
2ndκεκραγῃςκεκραγ·ῃςκεκραγῃκεκραγ·ῃ
3rdκεκραγῃκεκραγ·ῃκεκραγηταικεκραγ·ηται
Pl1stκεκραγωμενκεκραγ·ωμενκεκραγωμεθακεκραγ·ωμεθα
2ndκεκραγητεκεκραγ·ητεκεκραγησθεκεκραγ·ησθε
3rdκεκραγωσιν, κεκραγωσικεκραγ·ωσι(ν)κεκραγωνταικεκραγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραγοιμικεκραγ·οιμικεκραγοιμηνκεκραγ·οιμην
2ndκεκραγοιςκεκραγ·οιςκεκραγοιοκεκραγ·οιο
3rdκεκραγοικεκραγ·οικεκραγοιτοκεκραγ·οιτο
Pl1stκεκραγοιμενκεκραγ·οιμενκεκραγοιμεθακεκραγ·οιμεθα
2ndκεκραγοιτεκεκραγ·οιτεκεκραγοισθεκεκραγ·οισθε
3rdκεκραγοιεν, κεκραγοισανκεκραγ·οιεν, κεκραγ·οισαν altκεκραγοιντοκεκραγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκραγεκεκραγ·εκεκραγουκεκραγ·ου
3rdκεκραγετωκεκραγ·ετωκεκραγεσθωκεκραγ·εσθω
Pl1st
2ndκεκραγετεκεκραγ·ετεκεκραγεσθεκεκραγ·εσθε
3rdκεκραγετωσαν[LXX], κεκραγοντωνκεκραγ·ετωσαν, κεκραγ·οντων classicalκεκραγεσθωσαν, κεκραγεσθωνκεκραγ·εσθωσαν, κεκραγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκραγειν​κεκραγ·ειν​κεκραγεσθαι​κεκραγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκραγουσακεκραγονκεκραγ·ουσ·ακεκραγ·ο[υ]ν[τ]
Nomκεκραγωνκεκραγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accκεκραγουσανκεκραγοντακεκραγ·ουσ·ανκεκραγ·ο[υ]ντ·α
Datκεκραγουσῃκεκραγοντικεκραγ·ουσ·ῃκεκραγ·ο[υ]ντ·ι
Genκεκραγουσηςκεκραγοντοςκεκραγ·ουσ·ηςκεκραγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocκεκραγουσαικεκραγοντεςκεκραγοντακεκραγ·ουσ·αικεκραγ·ο[υ]ντ·εςκεκραγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκεκραγουσαςκεκραγονταςκεκραγ·ουσ·αςκεκραγ·ο[υ]ντ·ας
Datκεκραγουσαιςκεκραγουσι, κεκραγουσινκεκραγ·ουσ·αιςκεκραγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genκεκραγουσωνκεκραγοντωνκεκραγ·ουσ·ωνκεκραγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκραγομενηκεκραγομενεκεκραγ·ομεν·ηκεκραγ·ομεν·ε
Nomκεκραγομενοςκεκραγ·ομεν·ος
Accκεκραγομενηνκεκραγομενονκεκραγ·ομεν·ηνκεκραγ·ομεν·ον
Datκεκραγομενῃκεκραγομενῳκεκραγ·ομεν·ῃκεκραγ·ομεν·ῳ
Genκεκραγομενηςκεκραγομενουκεκραγ·ομεν·ηςκεκραγ·ομεν·ου
PlVocκεκραγομεναικεκραγομενοικεκραγομενακεκραγ·ομεν·αικεκραγ·ομεν·οικεκραγ·ομεν·α
Nom
Accκεκραγομεναςκεκραγομενουςκεκραγ·ομεν·αςκεκραγ·ομεν·ους
Datκεκραγομεναιςκεκραγομενοιςκεκραγ·ομεν·αιςκεκραγ·ομεν·οις
Genκεκραγομενωνκεκραγομενωνκεκραγ·ομεν·ωνκεκραγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραγα[LXX]κεκραγ·[κ]α
2ndκεκραγας, κεκραγεςκεκραγ·[κ]ας, κεκραγ·[κ]ες alt
3rdκεκραγεν[GNT][LXX], κεκραγεκεκραγ·[κ]ε(ν), κεκραγ·[κ]ε(ν)
Pl1stκεκραγαμενκεκραγ·[κ]αμεν
2ndκεκραγατεκεκραγ·[κ]ατε
3rdκεκραγασιν[LXX], κεκραγασι, κεκραγανκεκραγ·[κ]ασι(ν), κεκραγ·[κ]ασι(ν), κεκραγ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραγωκεκραγ·[κ]ω
2ndκεκραγῃςκεκραγ·[κ]ῃς
3rdκεκραγῃκεκραγ·[κ]ῃ
Pl1stκεκραγωμενκεκραγ·[κ]ωμεν
2ndκεκραγητεκεκραγ·[κ]ητε
3rdκεκραγωσιν, κεκραγωσικεκραγ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραγοιμι, κεκραγοιηνκεκραγ·[κ]οιμι, κεκραγ·[κ]οιην classical
2ndκεκραγοις, κεκραγοιηςκεκραγ·[κ]οις, κεκραγ·[κ]οιης classical
3rdκεκραγοι, κεκραγοιηκεκραγ·[κ]οι, κεκραγ·[κ]οιη classical
Pl1stκεκραγοιμενκεκραγ·[κ]οιμεν
2ndκεκραγοιτεκεκραγ·[κ]οιτε
3rdκεκραγοιενκεκραγ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεκραγεκεκραγ·[κ]ε
3rdκεκραγετωκεκραγ·[κ]ετω
Pl1st
2ndκεκραγετεκεκραγ·[κ]ετε
3rdκεκραγετωσαν[LXX]κεκραγ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεκραγεναι[LXX]​κεκραγ·[κ]εναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεκραγυιακεκραγοςκεκραγ·[κ]υι·ακεκραγ·[κ]ο[τ]·ς
Nomκεκραγως[LXX]κεκραγ·[κ]ο[τ]·^ς
Accκεκραγυιανκεκραγοτακεκραγ·[κ]υι·ανκεκραγ·[κ]οτ·α
Datκεκραγυιᾳκεκραγοτικεκραγ·[κ]υι·ᾳκεκραγ·[κ]οτ·ι
Genκεκραγυιαςκεκραγοτοςκεκραγ·[κ]υι·αςκεκραγ·[κ]οτ·ος
PlVocκεκραγυιαικεκραγοτεςκεκραγοτακεκραγ·[κ]υι·αικεκραγ·[κ]οτ·εςκεκραγ·[κ]οτ·α
Nom
Accκεκραγυιαςκεκραγοταςκεκραγ·[κ]υι·αςκεκραγ·[κ]οτ·ας
Datκεκραγυιαιςκεκραγοσι, κεκραγοσινκεκραγ·[κ]υι·αιςκεκραγ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genκεκραγυιωνκεκραγοτων[LXX]κεκραγ·[κ]υι·ωνκεκραγ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεκραγειν, εκεκραγηε·κεκραγ·[κ]ειν, ε·κεκραγ·[κ]η classical
2ndεκεκραγεις, εκεκραγηςε·κεκραγ·[κ]εις, ε·κεκραγ·[κ]ης classical
3rdεκεκραγειε·κεκραγ·[κ]ει
Pl1stεκεκραγειμεν, εκεκραγεμενε·κεκραγ·[κ]ειμεν, ε·κεκραγ·[κ]εμεν classical
2ndεκεκραγειτε, εκεκραγετεε·κεκραγ·[κ]ειτε, ε·κεκραγ·[κ]ετε classical
3rdεκεκραγεισαν, εκεκραγεσανε·κεκραγ·[κ]εισαν, ε·κεκραγ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεκραγειν, κεκραγη[ε]·κεκραγ·[κ]ειν, [ε]·κεκραγ·[κ]η classical
2ndκεκραγεις, κεκραγης[ε]·κεκραγ·[κ]εις, [ε]·κεκραγ·[κ]ης classical
3rdκεκραγει[ε]·κεκραγ·[κ]ει
Pl1stκεκραγειμεν, κεκραγεμεν[ε]·κεκραγ·[κ]ειμεν, [ε]·κεκραγ·[κ]εμεν classical
2ndκεκραγειτε, κεκραγετε[ε]·κεκραγ·[κ]ειτε, [ε]·κεκραγ·[κ]ετε classical
3rdκεκραγεισαν, κεκραγεσαν[ε]·κεκραγ·[κ]εισαν, [ε]·κεκραγ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 18:33:22 EDT