κλαιω • KLAIW • klaiō

Search: εκλαυσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκλαυσενκλαίωε·κλαυ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλαιω[LXX]κλαι·ωκλαιομαικλαι·ομαι
2ndκλαιεις[GNT][LXX]κλαι·ειςκλαιῃ, κλαιει[LXX], κλαιεσαικλαι·ῃ, κλαι·ει classical, κλαι·εσαι alt
3rdκλαιει[LXX]κλαι·εικλαιεταικλαι·εται
Pl1stκλαιομενκλαι·ομενκλαιομεθακλαι·ομεθα
2ndκλαιετε[GNT][LXX]κλαι·ετεκλαιεσθεκλαι·εσθε
3rdκλαιουσιν[GNT][LXX], κλαιουσικλαι·ουσι(ν), κλαι·ουσι(ν)κλαιονταικλαι·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλαιω[LXX]κλαι·ωκλαιωμαικλαι·ωμαι
2ndκλαιῃςκλαι·ῃςκλαιῃκλαι·ῃ
3rdκλαιῃκλαι·ῃκλαιηταικλαι·ηται
Pl1stκλαιωμενκλαι·ωμενκλαιωμεθακλαι·ωμεθα
2ndκλαιητεκλαι·ητεκλαιησθεκλαι·ησθε
3rdκλαιωσιν, κλαιωσικλαι·ωσι(ν)κλαιωνταικλαι·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλαιοιμικλαι·οιμικλαιοιμηνκλαι·οιμην
2ndκλαιοιςκλαι·οιςκλαιοιοκλαι·οιο
3rdκλαιοικλαι·οικλαιοιτοκλαι·οιτο
Pl1stκλαιοιμενκλαι·οιμενκλαιοιμεθακλαι·οιμεθα
2ndκλαιοιτεκλαι·οιτεκλαιοισθεκλαι·οισθε
3rdκλαιοιεν, κλαιοισανκλαι·οιεν, κλαι·οισαν altκλαιοιντοκλαι·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλαιε[GNT]κλαι·εκλαιουκλαι·ου
3rdκλαιετωκλαι·ετωκλαιεσθωκλαι·εσθω
Pl1st
2ndκλαιετε[GNT][LXX]κλαι·ετεκλαιεσθεκλαι·εσθε
3rdκλαιετωσαν, κλαιοντων[GNT][LXX]κλαι·ετωσαν, κλαι·οντων classicalκλαιεσθωσαν, κλαιεσθωνκλαι·εσθωσαν, κλαι·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλαιειν[GNT][LXX]​κλαι·εινκλαιεσθαι​κλαι·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαιουσα[GNT][LXX]κλαιον[LXX]κλαι·ουσ·ακλαι·ο[υ]ν[τ]
Nomκλαιων[GNT][LXX]κλαι·ο[υ]ν[τ]·^
Accκλαιουσαν[GNT]κλαιοντακλαι·ουσ·ανκλαι·ο[υ]ντ·α
Datκλαιουσῃκλαιοντικλαι·ουσ·ῃκλαι·ο[υ]ντ·ι
Genκλαιουσηςκλαιοντοςκλαι·ουσ·ηςκλαι·ο[υ]ντ·ος
PlVocκλαιουσαι[GNT]κλαιοντες[GNT][LXX]κλαιοντακλαι·ουσ·αικλαι·ο[υ]ντ·εςκλαι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accκλαιουσαςκλαιοντας[GNT]κλαι·ουσ·αςκλαι·ο[υ]ντ·ας
Datκλαιουσαιςκλαιουσι, κλαιουσιν[GNT][LXX]κλαι·ουσ·αιςκλαι·ου[ντ]·σι(ν), κλαι·ου[ντ]·σι(ν)
Genκλαιουσωνκλαιοντων[GNT][LXX]κλαι·ουσ·ωνκλαι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαιομενηκλαιομενεκλαι·ομεν·ηκλαι·ομεν·ε
Nomκλαιομενοςκλαι·ομεν·ος
Accκλαιομενηνκλαιομενονκλαι·ομεν·ηνκλαι·ομεν·ον
Datκλαιομενῃκλαιομενῳκλαι·ομεν·ῃκλαι·ομεν·ῳ
Genκλαιομενηςκλαιομενουκλαι·ομεν·ηςκλαι·ομεν·ου
PlVocκλαιομεναικλαιομενοικλαιομενακλαι·ομεν·αικλαι·ομεν·οικλαι·ομεν·α
Nom
Accκλαιομεναςκλαιομενουςκλαι·ομεν·αςκλαι·ομεν·ους
Datκλαιομεναιςκλαιομενοιςκλαι·ομεν·αιςκλαι·ομεν·οις
Genκλαιομενωνκλαιομενωνκλαι·ομεν·ωνκλαι·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαιον[GNT][LXX]ε·κλαι·ονεκλαιομηνε·κλαι·ομην
2ndεκλαιες[LXX]ε·κλαι·εςεκλαιουε·κλαι·ου
3rdεκλαιεν[GNT][LXX], εκλαιεε·κλαι·ε(ν), ε·κλαι·ε(ν)εκλαιετοε·κλαι·ετο
Pl1stεκλαιομενε·κλαι·ομενεκλαιομεθαε·κλαι·ομεθα
2ndεκλαιετε[LXX]ε·κλαι·ετεεκλαιεσθεε·κλαι·εσθε
3rdεκλαιον[GNT][LXX], εκλαιοσαν[LXX]ε·κλαι·ον, ε·κλαι·οσαν altεκλαιοντοε·κλαι·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλαυσωκλαυ·σωκλαυσομαι[LXX]κλαυ·σομαι
2ndκλαυσειςκλαυ·σειςκλαυσῃ[GNT], κλαυσει, κλαυσεσαικλαυ·σῃ, κλαυ·σει classical, κλαυ·σεσαι alt
3rdκλαυσεικλαυ·σεικλαυσεται[LXX]κλαυ·σεται
Pl1stκλαυσομενκλαυ·σομενκλαυσομεθακλαυ·σομεθα
2ndκλαυσετε[GNT]κλαυ·σετεκλαυσεσθεκλαυ·σεσθε
3rdκλαυσουσιν[GNT], κλαυσουσικλαυ·σουσι(ν), κλαυ·σουσι(ν)κλαυσονται[LXX]κλαυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλαυσοιμικλαυ·σοιμικλαυσοιμηνκλαυ·σοιμην
2ndκλαυσοιςκλαυ·σοιςκλαυσοιοκλαυ·σοιο
3rdκλαυσοικλαυ·σοικλαυσοιτοκλαυ·σοιτο
Pl1stκλαυσοιμενκλαυ·σοιμενκλαυσοιμεθακλαυ·σοιμεθα
2ndκλαυσοιτεκλαυ·σοιτεκλαυσοισθεκλαυ·σοισθε
3rdκλαυσοιενκλαυ·σοιενκλαυσοιντοκλαυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλαυσειν​κλαυ·σειν​κλαυσεσθαι​κλαυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαυσουσακλαυσον[LXX]κλαυ·σουσ·ακλαυ·σο[υ]ν[τ]
Nomκλαυσωνκλαυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accκλαυσουσανκλαυσοντακλαυ·σουσ·ανκλαυ·σο[υ]ντ·α
Datκλαυσουσῃκλαυσοντικλαυ·σουσ·ῃκλαυ·σο[υ]ντ·ι
Genκλαυσουσηςκλαυσοντοςκλαυ·σουσ·ηςκλαυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocκλαυσουσαικλαυσοντεςκλαυσοντακλαυ·σουσ·αικλαυ·σο[υ]ντ·εςκλαυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accκλαυσουσαςκλαυσονταςκλαυ·σουσ·αςκλαυ·σο[υ]ντ·ας
Datκλαυσουσαιςκλαυσουσι, κλαυσουσιν[GNT]κλαυ·σουσ·αιςκλαυ·σου[ντ]·σι(ν), κλαυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genκλαυσουσωνκλαυσοντωνκλαυ·σουσ·ωνκλαυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαυσομενηκλαυσομενεκλαυ·σομεν·ηκλαυ·σομεν·ε
Nomκλαυσομενοςκλαυ·σομεν·ος
Accκλαυσομενηνκλαυσομενονκλαυ·σομεν·ηνκλαυ·σομεν·ον
Datκλαυσομενῃκλαυσομενῳκλαυ·σομεν·ῃκλαυ·σομεν·ῳ
Genκλαυσομενηςκλαυσομενουκλαυ·σομεν·ηςκλαυ·σομεν·ου
PlVocκλαυσομεναικλαυσομενοικλαυσομενακλαυ·σομεν·αικλαυ·σομεν·οικλαυ·σομεν·α
Nom
Accκλαυσομεναςκλαυσομενουςκλαυ·σομεν·αςκλαυ·σομεν·ους
Datκλαυσομεναιςκλαυσομενοιςκλαυ·σομεν·αιςκλαυ·σομεν·οις
Genκλαυσομενωνκλαυσομενωνκλαυ·σομεν·ωνκλαυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκλαυσα[LXX]ε·κλαυ·σαεκλαυσαμηνε·κλαυ·σαμην
2ndεκλαυσας[LXX]ε·κλαυ·σαςεκλαυσωε·κλαυ·σω
3rdεκλαυσεν[GNT][LXX], εκλαυσε[LXX]ε·κλαυ·σε(ν)εκλαυσατοε·κλαυ·σατο
Pl1stεκλαυσαμεν[LXX]ε·κλαυ·σαμενεκλαυσαμεθαε·κλαυ·σαμεθα
2ndεκλαυσατε[GNT][LXX]ε·κλαυ·σατεεκλαυσασθεε·κλαυ·σασθε
3rdεκλαυσαν[LXX]ε·κλαυ·σανεκλαυσαντοε·κλαυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλαυσωκλαυ·σωκλαυσωμαικλαυ·σωμαι
2ndκλαυσῃςκλαυ·σῃςκλαυσῃ[GNT]κλαυ·σῃ
3rdκλαυσῃ[GNT]κλαυ·σῃκλαυσηταικλαυ·σηται
Pl1stκλαυσωμεν[LXX]κλαυ·σωμενκλαυσωμεθακλαυ·σωμεθα
2ndκλαυσητε[LXX]κλαυ·σητεκλαυσησθεκλαυ·σησθε
3rdκλαυσωσιν, κλαυσωσικλαυ·σωσι(ν)κλαυσωνταικλαυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκλαυσαιμικλαυ·σαιμικλαυσαιμηνκλαυ·σαιμην
2ndκλαυσαις, κλαυσειαςκλαυ·σαις, κλαυ·σειας classicalκλαυσαιοκλαυ·σαιο
3rdκλαυσαι[LXX], κλαυσειεκλαυ·σαι, κλαυ·σειε classicalκλαυσαιτοκλαυ·σαιτο
Pl1stκλαυσαιμενκλαυ·σαιμενκλαυσαιμεθακλαυ·σαιμεθα
2ndκλαυσαιτεκλαυ·σαιτεκλαυσαισθεκλαυ·σαισθε
3rdκλαυσαιεν, κλαυσαισαν, κλαυσειαν, κλαυσειενκλαυ·σαιεν, κλαυ·σαισαν alt, κλαυ·σειαν classical, κλαυ·σειεν classicalκλαυσαιντοκλαυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλαυσον[LXX]κλαυ·σονκλαυσαι[LXX]κλαυ·σαι
3rdκλαυσατωκλαυ·σατωκλαυσασθωκλαυ·σασθω
Pl1st
2ndκλαυσατε[GNT][LXX]κλαυ·σατεκλαυσασθεκλαυ·σασθε
3rdκλαυσατωσαν, κλαυσαντωνκλαυ·σατωσαν, κλαυ·σαντων classicalκλαυσασθωσαν, κλαυσασθωνκλαυ·σασθωσαν, κλαυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κλαυσαι[LXX]​κλαυ·σαικλαυσασθαι​κλαυ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαυσασακλαυσαςκλαυσανκλαυ·σασ·ακλαυ·σα[ντ]·ςκλαυ·σαν[τ]
Nom
Accκλαυσασανκλαυσαντακλαυ·σασ·ανκλαυ·σαντ·α
Datκλαυσασῃκλαυσαντικλαυ·σασ·ῃκλαυ·σαντ·ι
Genκλαυσασηςκλαυσαντοςκλαυ·σασ·ηςκλαυ·σαντ·ος
PlVocκλαυσασαικλαυσαντεςκλαυσαντακλαυ·σασ·αικλαυ·σαντ·εςκλαυ·σαντ·α
Nom
Accκλαυσασαςκλαυσανταςκλαυ·σασ·αςκλαυ·σαντ·ας
Datκλαυσασαιςκλαυσασι, κλαυσασινκλαυ·σασ·αιςκλαυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genκλαυσασωνκλαυσαντωνκλαυ·σασ·ωνκλαυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαυσαμενηκλαυσαμενεκλαυ·σαμεν·ηκλαυ·σαμεν·ε
Nomκλαυσαμενοςκλαυ·σαμεν·ος
Accκλαυσαμενηνκλαυσαμενονκλαυ·σαμεν·ηνκλαυ·σαμεν·ον
Datκλαυσαμενῃκλαυσαμενῳκλαυ·σαμεν·ῃκλαυ·σαμεν·ῳ
Genκλαυσαμενηςκλαυσαμενουκλαυ·σαμεν·ηςκλαυ·σαμεν·ου
PlVocκλαυσαμεναικλαυσαμενοικλαυσαμενακλαυ·σαμεν·αικλαυ·σαμεν·οικλαυ·σαμεν·α
Nom
Accκλαυσαμεναςκλαυσαμενουςκλαυ·σαμεν·αςκλαυ·σαμεν·ους
Datκλαυσαμεναιςκλαυσαμενοιςκλαυ·σαμεν·αιςκλαυ·σαμεν·οις
Genκλαυσαμενωνκλαυσαμενωνκλαυ·σαμεν·ωνκλαυ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκλαυσθηνε·κλαυσ·θην
2ndεκλαυσθηςε·κλαυσ·θης
3rdεκλαυσθηε·κλαυσ·θη
Pl1stεκλαυσθημενε·κλαυσ·θημεν
2ndεκλαυσθητεε·κλαυσ·θητε
3rdεκλαυσθησανε·κλαυσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλαυσθησομαικλαυσ·θησομαι
2ndκλαυσθησῃ, κλαυσθησεικλαυσ·θησῃ, κλαυσ·θησει classical
3rdκλαυσθησεταικλαυσ·θησεται
Pl1stκλαυσθησομεθακλαυσ·θησομεθα
2ndκλαυσθησεσθεκλαυσ·θησεσθε
3rdκλαυσθησονται[LXX]κλαυσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλαυσθωκλαυσ·θω
2ndκλαυσθῃς[LXX]κλαυσ·θῃς
3rdκλαυσθῃκλαυσ·θῃ
Pl1stκλαυσθωμενκλαυσ·θωμεν
2ndκλαυσθητεκλαυσ·θητε
3rdκλαυσθωσιν, κλαυσθωσικλαυσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stκλαυσθειηνκλαυσ·θειην
2ndκλαυσθειηςκλαυσ·θειης
3rdκλαυσθειηκλαυσ·θειη
Pl1stκλαυσθειημεν, κλαυσθειμενκλαυσ·θειημεν, κλαυσ·θειμεν classical
2ndκλαυσθειητε, κλαυσθειτεκλαυσ·θειητε, κλαυσ·θειτε classical
3rdκλαυσθειησαν, κλαυσθειενκλαυσ·θειησαν, κλαυσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stκλαυσθησοιμηνκλαυσ·θησοιμην
2ndκλαυσθησοιοκλαυσ·θησοιο
3rdκλαυσθησοιτοκλαυσ·θησοιτο
Pl1stκλαυσθησοιμεθακλαυσ·θησοιμεθα
2ndκλαυσθησοισθεκλαυσ·θησοισθε
3rdκλαυσθησοιντοκλαυσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndκλαυσθητικλαυσ·θητι
3rdκλαυσθητωκλαυσ·θητω
Pl1st
2ndκλαυσθητεκλαυσ·θητε
3rdκλαυσθητωσαν, κλαυσθεντωνκλαυσ·θητωσαν, κλαυσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
κλαυσθηναι​κλαυσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
κλαυσθησεσθαι​κλαυσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαυσθεισακλαυσθειςκλαυσθενκλαυσ·θεισ·ακλαυσ·θει[ντ]·ςκλαυσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accκλαυσθεισανκλαυσθεντακλαυσ·θεισ·ανκλαυσ·θε[ι]ντ·α
Datκλαυσθεισῃκλαυσθεντικλαυσ·θεισ·ῃκλαυσ·θε[ι]ντ·ι
Genκλαυσθεισηςκλαυσθεντοςκλαυσ·θεισ·ηςκλαυσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocκλαυσθεισαικλαυσθεντεςκλαυσθεντακλαυσ·θεισ·αικλαυσ·θε[ι]ντ·εςκλαυσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accκλαυσθεισαςκλαυσθενταςκλαυσ·θεισ·αςκλαυσ·θε[ι]ντ·ας
Datκλαυσθεισαιςκλαυσθεισι, κλαυσθεισινκλαυσ·θεισ·αιςκλαυσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genκλαυσθεισωνκλαυσθεντωνκλαυσ·θεισ·ωνκλαυσ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκλαυσθησομενηκλαυσθησομενεκλαυσ·θησομεν·ηκλαυσ·θησομεν·ε
Nomκλαυσθησομενοςκλαυσ·θησομεν·ος
Accκλαυσθησομενηνκλαυσθησομενονκλαυσ·θησομεν·ηνκλαυσ·θησομεν·ον
Datκλαυσθησομενῃκλαυσθησομενῳκλαυσ·θησομεν·ῃκλαυσ·θησομεν·ῳ
Genκλαυσθησομενηςκλαυσθησομενουκλαυσ·θησομεν·ηςκλαυσ·θησομεν·ου
PlVocκλαυσθησομεναικλαυσθησομενοικλαυσθησομενακλαυσ·θησομεν·αικλαυσ·θησομεν·οικλαυσ·θησομεν·α
Nom
Accκλαυσθησομεναςκλαυσθησομενουςκλαυσ·θησομεν·αςκλαυσ·θησομεν·ους
Datκλαυσθησομεναιςκλαυσθησομενοιςκλαυσ·θησομεν·αιςκλαυσ·θησομεν·οις
Genκλαυσθησομενωνκλαυσθησομενωνκλαυσ·θησομεν·ωνκλαυσ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 16-Jun-2021 22:06:27 EDT