εκβαλλω • EKBALLW • ekballō

Search: εκβαλε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εκβαλεἐκβάλλωεκ·βαλ·ε2aor act imp 2nd sg

ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαλλω[GNT][LXX]εκ·βαλλ·ωεκβαλλομαιεκ·βαλλ·ομαι
2ndεκβαλλεις[GNT][LXX]εκ·βαλλ·ειςεκβαλλῃ, εκβαλλει[GNT][LXX], εκβαλλεσαιεκ·βαλλ·ῃ, εκ·βαλλ·ει classical, εκ·βαλλ·εσαι alt
3rdεκβαλλει[GNT][LXX]εκ·βαλλ·ειεκβαλλεται[GNT]εκ·βαλλ·εται
Pl1stεκβαλλομενεκ·βαλλ·ομενεκβαλλομεθαεκ·βαλλ·ομεθα
2ndεκβαλλετε[GNT]εκ·βαλλ·ετεεκβαλλεσθεεκ·βαλλ·εσθε
3rdεκβαλλουσιν[GNT][LXX], εκβαλλουσιεκ·βαλλ·ουσι(ν), εκ·βαλλ·ουσι(ν)εκβαλλονταιεκ·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαλλω[GNT][LXX]εκ·βαλλ·ωεκβαλλωμαιεκ·βαλλ·ωμαι
2ndεκβαλλῃςεκ·βαλλ·ῃςεκβαλλῃεκ·βαλλ·ῃ
3rdεκβαλλῃεκ·βαλλ·ῃεκβαλληταιεκ·βαλλ·ηται
Pl1stεκβαλλωμενεκ·βαλλ·ωμενεκβαλλωμεθαεκ·βαλλ·ωμεθα
2ndεκβαλλητεεκ·βαλλ·ητεεκβαλλησθεεκ·βαλλ·ησθε
3rdεκβαλλωσιν, εκβαλλωσιεκ·βαλλ·ωσι(ν)εκβαλλωνταιεκ·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαλλοιμιεκ·βαλλ·οιμιεκβαλλοιμηνεκ·βαλλ·οιμην
2ndεκβαλλοιςεκ·βαλλ·οιςεκβαλλοιοεκ·βαλλ·οιο
3rdεκβαλλοιεκ·βαλλ·οιεκβαλλοιτοεκ·βαλλ·οιτο
Pl1stεκβαλλοιμενεκ·βαλλ·οιμενεκβαλλοιμεθαεκ·βαλλ·οιμεθα
2ndεκβαλλοιτεεκ·βαλλ·οιτεεκβαλλοισθεεκ·βαλλ·οισθε
3rdεκβαλλοιεν, εκβαλλοισανεκ·βαλλ·οιεν, εκ·βαλλ·οισαν altεκβαλλοιντοεκ·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκβαλλεεκ·βαλλ·εεκβαλλουεκ·βαλλ·ου
3rdεκβαλλετωεκ·βαλλ·ετωεκβαλλεσθωεκ·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndεκβαλλετε[GNT]εκ·βαλλ·ετεεκβαλλεσθεεκ·βαλλ·εσθε
3rdεκβαλλετωσαν, εκβαλλοντωνεκ·βαλλ·ετωσαν, εκ·βαλλ·οντων classicalεκβαλλεσθωσαν, εκβαλλεσθωνεκ·βαλλ·εσθωσαν, εκ·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκβαλλειν[GNT]​εκ·βαλλ·εινεκβαλλεσθαι​εκ·βαλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβαλλουσαεκβαλλονεκ·βαλλ·ουσ·αεκ·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκβαλλων[GNT]εκ·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκβαλλουσανεκβαλλοντα[GNT]εκ·βαλλ·ουσ·ανεκ·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datεκβαλλουσῃεκβαλλοντιεκ·βαλλ·ουσ·ῃεκ·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genεκβαλλουσηςεκβαλλοντοςεκ·βαλλ·ουσ·ηςεκ·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκβαλλουσαιεκβαλλοντες[LXX]εκβαλλοντα[GNT]εκ·βαλλ·ουσ·αιεκ·βαλλ·ο[υ]ντ·εςεκ·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκβαλλουσαςεκβαλλοντας[LXX]εκ·βαλλ·ουσ·αςεκ·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datεκβαλλουσαιςεκβαλλουσι, εκβαλλουσιν[GNT][LXX]εκ·βαλλ·ουσ·αιςεκ·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν), εκ·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκβαλλουσωνεκβαλλοντωνεκ·βαλλ·ουσ·ωνεκ·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβαλλομενηεκβαλλομενεεκ·βαλλ·ομεν·ηεκ·βαλλ·ομεν·ε
Nomεκβαλλομενοςεκ·βαλλ·ομεν·ος
Accεκβαλλομενηνεκβαλλομενονεκ·βαλλ·ομεν·ηνεκ·βαλλ·ομεν·ον
Datεκβαλλομενῃεκβαλλομενῳεκ·βαλλ·ομεν·ῃεκ·βαλλ·ομεν·ῳ
Genεκβαλλομενηςεκβαλλομενουεκ·βαλλ·ομεν·ηςεκ·βαλλ·ομεν·ου
PlVocεκβαλλομεναιεκβαλλομενοι[GNT]εκβαλλομεναεκ·βαλλ·ομεν·αιεκ·βαλλ·ομεν·οιεκ·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accεκβαλλομεναςεκβαλλομενους[GNT]εκ·βαλλ·ομεν·αςεκ·βαλλ·ομεν·ους
Datεκβαλλομεναιςεκβαλλομενοιςεκ·βαλλ·ομεν·αιςεκ·βαλλ·ομεν·οις
Genεκβαλλομενωνεκβαλλομενωνεκ·βαλλ·ομεν·ωνεκ·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεβαλλον[GNT]εκ·ε·βαλλ·ονεξεβαλλομηνεκ·ε·βαλλ·ομην
2ndεξεβαλλεςεκ·ε·βαλλ·εςεξεβαλλουεκ·ε·βαλλ·ου
3rdεξεβαλλεν, εξεβαλλεεκ·ε·βαλλ·ε(ν)εξεβαλλετοεκ·ε·βαλλ·ετο
Pl1stεξεβαλλομενεκ·ε·βαλλ·ομενεξεβαλλομεθαεκ·ε·βαλλ·ομεθα
2ndεξεβαλλετεεκ·ε·βαλλ·ετεεξεβαλλεσθεεκ·ε·βαλλ·εσθε
3rdεξεβαλλον[GNT], εξεβαλλοσανεκ·ε·βαλλ·ον, εκ·ε·βαλλ·οσαν altεξεβαλλοντο[LXX]εκ·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαλω[GNT][LXX]εκ·βαλ(ε)·[σ]ωεκβαλουμαιεκ·βαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndεκβαλειςεκ·βαλ(ε)·[σ]ειςεκβαλῃ[GNT][LXX], εκβαλει[LXX], εκβαλεισαιεκ·βαλ(ε)·[σ]ῃ, εκ·βαλ(ε)·[σ]ει classical, εκ·βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεκβαλει[LXX]εκ·βαλ(ε)·[σ]ειεκβαλειταιεκ·βαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stεκβαλουμενεκ·βαλ(ε)·[σ]ομενεκβαλουμεθαεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεκβαλειτεεκ·βαλ(ε)·[σ]ετεεκβαλεισθεεκ·βαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdεκβαλουσιν[GNT][LXX], εκβαλουσιεκ·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν), εκ·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)εκβαλουνταιεκ·βαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαλοιμιεκ·βαλ(ε)·[σ]οιμιεκβαλοιμηνεκ·βαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndεκβαλοιςεκ·βαλ(ε)·[σ]οιςεκβαλοιοεκ·βαλ(ε)·[σ]οιο
3rdεκβαλοιεκ·βαλ(ε)·[σ]οιεκβαλοιτοεκ·βαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεκβαλοιμενεκ·βαλ(ε)·[σ]οιμενεκβαλοιμεθαεκ·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεκβαλοιτεεκ·βαλ(ε)·[σ]οιτεεκβαλοισθεεκ·βαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdεκβαλοιενεκ·βαλ(ε)·[σ]οιενεκβαλοιντοεκ·βαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκβαλειν[GNT][LXX]​εκ·βαλ(ε)·[σ]εινεκβαλεισθαι​εκ·βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβαλουσα[GNT]εκβαλουνεκ·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αεκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomεκβαλων[GNT][LXX]εκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accεκβαλουσανεκβαλουνταεκ·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ανεκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datεκβαλουσῃεκβαλουντιεκ·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃεκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genεκβαλουσηςεκβαλουντοςεκ·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςεκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocεκβαλουσαιεκβαλουντεςεκβαλουνταεκ·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιεκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςεκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκβαλουσαςεκβαλουνταςεκ·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αςεκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datεκβαλουσαιςεκβαλουσι, εκβαλουσιν[GNT][LXX]εκ·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςεκ·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), εκ·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genεκβαλουσωνεκβαλουντωνεκ·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνεκ·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβαλουμενηεκβαλουμενεεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεκβαλουμενοςεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεκβαλουμενηνεκβαλουμενονεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεκβαλουμενῃεκβαλουμενῳεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεκβαλουμενηςεκβαλουμενουεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεκβαλουμεναιεκβαλουμενοιεκβαλουμεναεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οιεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεκβαλουμεναςεκβαλουμενουςεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αςεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεκβαλουμεναιςεκβαλουμενοιςεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεκβαλουμενωνεκβαλουμενωνεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνεκ·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεβαλον[GNT][LXX]εκ·ε·βαλ·ονεξεβαλομηνεκ·ε·βαλ·ομην
2ndεξεβαλες[LXX]εκ·ε·βαλ·εςεξεβαλουεκ·ε·βαλ·ου
3rdεξεβαλεν[GNT][LXX], εξεβαλεεκ·ε·βαλ·ε(ν), εκ·ε·βαλ·ε(ν)εξεβαλετοεκ·ε·βαλ·ετο
Pl1stεξεβαλομεν[GNT]εκ·ε·βαλ·ομενεξεβαλομεθαεκ·ε·βαλ·ομεθα
2ndεξεβαλετε[LXX]εκ·ε·βαλ·ετεεξεβαλεσθεεκ·ε·βαλ·εσθε
3rdεξεβαλον[GNT][LXX], εξεβαλοσανεκ·ε·βαλ·ον, εκ·ε·βαλ·οσαν altεξεβαλοντοεκ·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαλω[GNT][LXX]εκ·βαλ·ωεκβαλωμαιεκ·βαλ·ωμαι
2ndεκβαλῃς[LXX]εκ·βαλ·ῃςεκβαλῃ[GNT][LXX]εκ·βαλ·ῃ
3rdεκβαλῃ[GNT][LXX]εκ·βαλ·ῃεκβαληταιεκ·βαλ·ηται
Pl1stεκβαλωμενεκ·βαλ·ωμενεκβαλωμεθαεκ·βαλ·ωμεθα
2ndεκβαλητεεκ·βαλ·ητεεκβαλησθεεκ·βαλ·ησθε
3rdεκβαλωσιν[GNT], εκβαλωσιεκ·βαλ·ωσι(ν), εκ·βαλ·ωσι(ν)εκβαλωνταιεκ·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβαλοιμιεκ·βαλ·οιμιεκβαλοιμηνεκ·βαλ·οιμην
2ndεκβαλοιςεκ·βαλ·οιςεκβαλοιοεκ·βαλ·οιο
3rdεκβαλοιεκ·βαλ·οιεκβαλοιτοεκ·βαλ·οιτο
Pl1stεκβαλοιμενεκ·βαλ·οιμενεκβαλοιμεθαεκ·βαλ·οιμεθα
2ndεκβαλοιτεεκ·βαλ·οιτεεκβαλοισθεεκ·βαλ·οισθε
3rdεκβαλοιεν, εκβαλοισανεκ·βαλ·οιεν, εκ·βαλ·οισαν altεκβαλοιντοεκ·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκβαλε[GNT][LXX]εκ·βαλ·εεκβαλουεκ·βαλ·ου
3rdεκβαλετωεκ·βαλ·ετωεκβαλεσθωεκ·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndεκβαλετε[GNT][LXX]εκ·βαλ·ετεεκβαλεσθεεκ·βαλ·εσθε
3rdεκβαλετωσαν, εκβαλοντωνεκ·βαλ·ετωσαν, εκ·βαλ·οντων classicalεκβαλεσθωσαν, εκβαλεσθωνεκ·βαλ·εσθωσαν, εκ·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκβαλειν[GNT][LXX]​εκ·βαλ·εινεκβαλεσθαι​εκ·βαλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβαλουσα[GNT]εκβαλονεκ·βαλ·ουσ·αεκ·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomεκβαλων[GNT][LXX]εκ·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεκβαλουσανεκβαλονταεκ·βαλ·ουσ·ανεκ·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datεκβαλουσῃεκβαλοντιεκ·βαλ·ουσ·ῃεκ·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genεκβαλουσηςεκβαλοντοςεκ·βαλ·ουσ·ηςεκ·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεκβαλουσαιεκβαλοντες[GNT]εκβαλονταεκ·βαλ·ουσ·αιεκ·βαλ·ο[υ]ντ·εςεκ·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεκβαλουσαςεκβαλοντας[LXX]εκ·βαλ·ουσ·αςεκ·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datεκβαλουσαιςεκβαλουσι, εκβαλουσιν[GNT][LXX]εκ·βαλ·ουσ·αιςεκ·βαλ·ου[ντ]·σι(ν), εκ·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεκβαλουσωνεκβαλοντωνεκ·βαλ·ουσ·ωνεκ·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβαλομενηεκβαλομενεεκ·βαλ·ομεν·ηεκ·βαλ·ομεν·ε
Nomεκβαλομενοςεκ·βαλ·ομεν·ος
Accεκβαλομενηνεκβαλομενονεκ·βαλ·ομεν·ηνεκ·βαλ·ομεν·ον
Datεκβαλομενῃεκβαλομενῳεκ·βαλ·ομεν·ῃεκ·βαλ·ομεν·ῳ
Genεκβαλομενηςεκβαλομενουεκ·βαλ·ομεν·ηςεκ·βαλ·ομεν·ου
PlVocεκβαλομεναιεκβαλομενοιεκβαλομεναεκ·βαλ·ομεν·αιεκ·βαλ·ομεν·οιεκ·βαλ·ομεν·α
Nom
Accεκβαλομεναςεκβαλομενουςεκ·βαλ·ομεν·αςεκ·βαλ·ομεν·ους
Datεκβαλομεναιςεκβαλομενοιςεκ·βαλ·ομεν·αιςεκ·βαλ·ομεν·οις
Genεκβαλομενωνεκβαλομενωνεκ·βαλ·ομεν·ωνεκ·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβεβληκαεκ·βεβλη·καεκβεβλημαιεκ·βεβλη·μαι
2ndεκβεβληκας, εκβεβληκεςεκ·βεβλη·κας, εκ·βεβλη·κες altεκβεβλησαιεκ·βεβλη·σαι
3rdεκβεβληκεν, εκβεβληκεεκ·βεβλη·κε(ν)εκβεβληταιεκ·βεβλη·ται
Pl1stεκβεβληκαμενεκ·βεβλη·καμενεκβεβλημεθαεκ·βεβλη·μεθα
2ndεκβεβληκατεεκ·βεβλη·κατεεκβεβλησθεεκ·βεβλη·σθε
3rdεκβεβληκασιν, εκβεβληκασι, εκβεβληκανεκ·βεβλη·κασι(ν), εκ·βεβλη·καν altεκβεβληνταιεκ·βεβλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβεβλησομαιεκ·βεβλη·σομαι
2ndεκβεβλησῃ, εκβεβλησειεκ·βεβλη·σῃ, εκ·βεβλη·σει classical
3rdεκβεβλησεταιεκ·βεβλη·σεται
Pl1stεκβεβλησομεθαεκ·βεβλη·σομεθα
2ndεκβεβλησεσθεεκ·βεβλη·σεσθε
3rdεκβεβλησονταιεκ·βεβλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβεβληκωεκ·βεβλη·κω
2ndεκβεβληκῃςεκ·βεβλη·κῃς
3rdεκβεβληκῃεκ·βεβλη·κῃ
Pl1stεκβεβληκωμενεκ·βεβλη·κωμεν
2ndεκβεβληκητεεκ·βεβλη·κητε
3rdεκβεβληκωσιν, εκβεβληκωσιεκ·βεβλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβεβληκοιμι, εκβεβληκοιηνεκ·βεβλη·κοιμι, εκ·βεβλη·κοιην classical
2ndεκβεβληκοις, εκβεβληκοιηςεκ·βεβλη·κοις, εκ·βεβλη·κοιης classical
3rdεκβεβληκοι, εκβεβληκοιηεκ·βεβλη·κοι, εκ·βεβλη·κοιη classical
Pl1stεκβεβληκοιμενεκ·βεβλη·κοιμεν
2ndεκβεβληκοιτεεκ·βεβλη·κοιτε
3rdεκβεβληκοιενεκ·βεβλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβεβλησοιμηνεκ·βεβλη·σοιμην
2ndεκβεβλησοιοεκ·βεβλη·σοιο
3rdεκβεβλησοιτοεκ·βεβλη·σοιτο
Pl1stεκβεβλησοιμεθαεκ·βεβλη·σοιμεθα
2ndεκβεβλησοισθεεκ·βεβλη·σοισθε
3rdεκβεβλησοιντοεκ·βεβλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκβεβληκεεκ·βεβλη·κεεκβεβλησοεκ·βεβλη·σο
3rdεκβεβληκετωεκ·βεβλη·κετωεκβεβλησθωεκ·βεβλη·σθω
Pl1st
2ndεκβεβληκετεεκ·βεβλη·κετεεκβεβλησθεεκ·βεβλη·σθε
3rdεκβεβληκετωσανεκ·βεβλη·κετωσανεκβεβλησθωσαν, εκβεβλησθωνεκ·βεβλη·σθωσαν, εκ·βεβλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκβεβληκεναι​εκ·βεβλη·κεναι​εκβεβλησθαι​εκ·βεβλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εκβεβλησεσθαι​εκ·βεβλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβεβληκυιαεκβεβληκοςεκ·βεβλη·κυι·αεκ·βεβλη·κο[τ]·ς
Nomεκβεβληκωςεκ·βεβλη·κο[τ]·^ς
Accεκβεβληκυιανεκβεβληκοταεκ·βεβλη·κυι·ανεκ·βεβλη·κοτ·α
Datεκβεβληκυιᾳεκβεβληκοτιεκ·βεβλη·κυι·ᾳεκ·βεβλη·κοτ·ι
Genεκβεβληκυιαςεκβεβληκοτοςεκ·βεβλη·κυι·αςεκ·βεβλη·κοτ·ος
PlVocεκβεβληκυιαιεκβεβληκοτεςεκβεβληκοταεκ·βεβλη·κυι·αιεκ·βεβλη·κοτ·εςεκ·βεβλη·κοτ·α
Nom
Accεκβεβληκυιαςεκβεβληκοταςεκ·βεβλη·κυι·αςεκ·βεβλη·κοτ·ας
Datεκβεβληκυιαιςεκβεβληκοσι, εκβεβληκοσινεκ·βεβλη·κυι·αιςεκ·βεβλη·κο[τ]·σι(ν)
Genεκβεβληκυιωνεκβεβληκοτωνεκ·βεβλη·κυι·ωνεκ·βεβλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβεβλημενη[LXX]εκβεβλημενεεκ·βεβλη·μεν·ηεκ·βεβλη·μεν·ε
Nomεκβεβλημενοςεκ·βεβλη·μεν·ος
Accεκβεβλημενην[LXX]εκβεβλημενονεκ·βεβλη·μεν·ηνεκ·βεβλη·μεν·ον
Datεκβεβλημενῃεκβεβλημενῳεκ·βεβλη·μεν·ῃεκ·βεβλη·μεν·ῳ
Genεκβεβλημενης[LXX]εκβεβλημενουεκ·βεβλη·μεν·ηςεκ·βεβλη·μεν·ου
PlVocεκβεβλημεναιεκβεβλημενοιεκβεβλημεναεκ·βεβλη·μεν·αιεκ·βεβλη·μεν·οιεκ·βεβλη·μεν·α
Nom
Accεκβεβλημεναςεκβεβλημενουςεκ·βεβλη·μεν·αςεκ·βεβλη·μεν·ους
Datεκβεβλημεναιςεκβεβλημενοιςεκ·βεβλη·μεν·αιςεκ·βεβλη·μεν·οις
Genεκβεβλημενωνεκβεβλημενωνεκ·βεβλη·μεν·ωνεκ·βεβλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεξεβεβληκειν, εξεβεβληκηεκ·ε·βεβλη·κειν, εκ·ε·βεβλη·κη classicalεξεβεβλημηνεκ·ε·βεβλη·μην
2ndεξεβεβληκεις, εξεβεβληκηςεκ·ε·βεβλη·κεις, εκ·ε·βεβλη·κης classicalεξεβεβλησοεκ·ε·βεβλη·σο
3rdεξεβεβληκειεκ·ε·βεβλη·κειεξεβεβλητοεκ·ε·βεβλη·το
Pl1stεξεβεβληκειμεν, εξεβεβληκεμενεκ·ε·βεβλη·κειμεν, εκ·ε·βεβλη·κεμεν classicalεξεβεβλημεθαεκ·ε·βεβλη·μεθα
2ndεξεβεβληκειτε, εξεβεβληκετεεκ·ε·βεβλη·κειτε, εκ·ε·βεβλη·κετε classicalεξεβεβλησθεεκ·ε·βεβλη·σθε
3rdεξεβεβληκεισαν, εξεβεβληκεσανεκ·ε·βεβλη·κεισαν, εκ·ε·βεβλη·κεσαν classicalεξεβεβληντοεκ·ε·βεβλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκβεβληκειν, εκβεβληκηεκ·[ε]·βεβλη·κειν, εκ·[ε]·βεβλη·κη classicalεκβεβλημηνεκ·[ε]·βεβλη·μην
2ndεκβεβληκεις, εκβεβληκηςεκ·[ε]·βεβλη·κεις, εκ·[ε]·βεβλη·κης classicalεκβεβλησοεκ·[ε]·βεβλη·σο
3rdεκβεβληκει[GNT]εκ·[ε]·βεβλη·κειεκβεβλητοεκ·[ε]·βεβλη·το
Pl1stεκβεβληκειμεν, εκβεβληκεμενεκ·[ε]·βεβλη·κειμεν, εκ·[ε]·βεβλη·κεμεν classicalεκβεβλημεθαεκ·[ε]·βεβλη·μεθα
2ndεκβεβληκειτε, εκβεβληκετεεκ·[ε]·βεβλη·κειτε, εκ·[ε]·βεβλη·κετε classicalεκβεβλησθεεκ·[ε]·βεβλη·σθε
3rdεκβεβληκεισαν, εκβεβληκεσανεκ·[ε]·βεβλη·κεισαν, εκ·[ε]·βεβλη·κεσαν classicalεκβεβληντοεκ·[ε]·βεβλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεξεβληθηνεκ·ε·βλη·θην
2ndεξεβληθηςεκ·ε·βλη·θης
3rdεξεβληθη[GNT][LXX]εκ·ε·βλη·θη
Pl1stεξεβληθημενεκ·ε·βλη·θημεν
2ndεξεβληθητεεκ·ε·βλη·θητε
3rdεξεβληθησανεκ·ε·βλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκβληθησομαιεκ·βλη·θησομαι
2ndεκβληθησῃ, εκβληθησειεκ·βλη·θησῃ, εκ·βλη·θησει classical
3rdεκβληθησεται[GNT]εκ·βλη·θησεται
Pl1stεκβληθησομεθαεκ·βλη·θησομεθα
2ndεκβληθησεσθεεκ·βλη·θησεσθε
3rdεκβληθησονται[GNT]εκ·βλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκβληθωεκ·βλη·θω
2ndεκβληθῃςεκ·βλη·θῃς
3rdεκβληθῃεκ·βλη·θῃ
Pl1stεκβληθωμενεκ·βλη·θωμεν
2ndεκβληθητεεκ·βλη·θητε
3rdεκβληθωσιν, εκβληθωσιεκ·βλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεκβληθειηνεκ·βλη·θειην
2ndεκβληθειηςεκ·βλη·θειης
3rdεκβληθειηεκ·βλη·θειη
Pl1stεκβληθειημεν, εκβληθειμενεκ·βλη·θειημεν, εκ·βλη·θειμεν classical
2ndεκβληθειητε, εκβληθειτεεκ·βλη·θειητε, εκ·βλη·θειτε classical
3rdεκβληθειησαν, εκβληθειενεκ·βλη·θειησαν, εκ·βλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stεκβληθησοιμηνεκ·βλη·θησοιμην
2ndεκβληθησοιοεκ·βλη·θησοιο
3rdεκβληθησοιτοεκ·βλη·θησοιτο
Pl1stεκβληθησοιμεθαεκ·βλη·θησοιμεθα
2ndεκβληθησοισθεεκ·βλη·θησοισθε
3rdεκβληθησοιντοεκ·βλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndεκβληθητιεκ·βλη·θητι
3rdεκβληθητωεκ·βλη·θητω
Pl1st
2ndεκβληθητεεκ·βλη·θητε
3rdεκβληθητωσαν[LXX], εκβληθεντωνεκ·βλη·θητωσαν, εκ·βλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
εκβληθηναι​εκ·βλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
εκβληθησεσθαι​εκ·βλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβληθεισαεκβληθειςεκβληθενεκ·βλη·θεισ·αεκ·βλη·θει[ντ]·ςεκ·βλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accεκβληθεισανεκβληθενταεκ·βλη·θεισ·ανεκ·βλη·θε[ι]ντ·α
Datεκβληθεισῃεκβληθεντιεκ·βλη·θεισ·ῃεκ·βλη·θε[ι]ντ·ι
Genεκβληθεισηςεκβληθεντος[GNT]εκ·βλη·θεισ·ηςεκ·βλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocεκβληθεισαιεκβληθεντεςεκβληθενταεκ·βλη·θεισ·αιεκ·βλη·θε[ι]ντ·εςεκ·βλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accεκβληθεισαςεκβληθενταςεκ·βλη·θεισ·αςεκ·βλη·θε[ι]ντ·ας
Datεκβληθεισαιςεκβληθεισι, εκβληθεισινεκ·βλη·θεισ·αιςεκ·βλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genεκβληθεισωνεκβληθεντωνεκ·βλη·θεισ·ωνεκ·βλη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεκβληθησομενηεκβληθησομενεεκ·βλη·θησομεν·ηεκ·βλη·θησομεν·ε
Nomεκβληθησομενοςεκ·βλη·θησομεν·ος
Accεκβληθησομενηνεκβληθησομενονεκ·βλη·θησομεν·ηνεκ·βλη·θησομεν·ον
Datεκβληθησομενῃεκβληθησομενῳεκ·βλη·θησομεν·ῃεκ·βλη·θησομεν·ῳ
Genεκβληθησομενηςεκβληθησομενουεκ·βλη·θησομεν·ηςεκ·βλη·θησομεν·ου
PlVocεκβληθησομεναιεκβληθησομενοιεκβληθησομεναεκ·βλη·θησομεν·αιεκ·βλη·θησομεν·οιεκ·βλη·θησομεν·α
Nom
Accεκβληθησομεναςεκβληθησομενουςεκ·βλη·θησομεν·αςεκ·βλη·θησομεν·ους
Datεκβληθησομεναιςεκβληθησομενοιςεκ·βλη·θησομεν·αιςεκ·βλη·θησομεν·οις
Genεκβληθησομενωνεκβληθησομενωνεκ·βλη·θησομεν·ωνεκ·βλη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 19-Apr-2021 18:40:05 EDT