θλαω • QLAW • thlaō

Search: εθλασας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθλασαςθλάωε·θλα·σας1aor act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εθλασαςθλάωε·θλα·σας1aor act ind 2nd sg

θλάω [LXX] (θλ(α)-, θλα·σ-, θλα·σ-, -, τεθλασ-, θλασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλωθλ(α)·ωθλωμαιθλ(α)·ομαι
2ndθλᾳςθλ(α)·ειςθλᾳ, θλασαιθλ(α)·ῃ, θλ(α)·ει classical, θλ(α)·εσαι alt
3rdθλᾳθλ(α)·ειθλαταιθλ(α)·εται
Pl1stθλωμενθλ(α)·ομενθλωμεθαθλ(α)·ομεθα
2ndθλατεθλ(α)·ετεθλασθεθλ(α)·εσθε
3rdθλωσιν, θλωσιθλ(α)·ουσι(ν)θλωνταιθλ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλωθλ(α)·ωθλωμαιθλ(α)·ωμαι
2ndθλᾳςθλ(α)·ῃςθλᾳθλ(α)·ῃ
3rdθλᾳθλ(α)·ῃθλαταιθλ(α)·ηται
Pl1stθλωμενθλ(α)·ωμενθλωμεθαθλ(α)·ωμεθα
2ndθλατεθλ(α)·ητεθλασθεθλ(α)·ησθε
3rdθλωσιν, θλωσιθλ(α)·ωσι(ν)θλωνταιθλ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλῳμιθλ(α)·οιμιθλῳμηνθλ(α)·οιμην
2ndθλῳςθλ(α)·οιςθλῳοθλ(α)·οιο
3rdθλῳθλ(α)·οιθλῳτοθλ(α)·οιτο
Pl1stθλῳμενθλ(α)·οιμενθλῳμεθαθλ(α)·οιμεθα
2ndθλῳτεθλ(α)·οιτεθλῳσθεθλ(α)·οισθε
3rdθλῳεν, θλῳσανθλ(α)·οιεν, θλ(α)·οισαν altθλῳντοθλ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθλαθλ(α)·εθλωθλ(α)·ου
3rdθλατωθλ(α)·ετωθλασθωθλ(α)·εσθω
Pl1st
2ndθλατεθλ(α)·ετεθλασθεθλ(α)·εσθε
3rdθλατωσαν, θλωντωνθλ(α)·ετωσαν, θλ(α)·οντων classicalθλασθωσαν, θλασθωνθλ(α)·εσθωσαν, θλ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θλᾳν, θλαν​θλ(α)·ειν, θλ(α)·ειν > θλαν​θλασθαι​θλ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλωσαθλωνθλ(α)·ουσ·αθλ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomθλωνθλ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accθλωσανθλωνταθλ(α)·ουσ·ανθλ(α)·ο[υ]ντ·α
Datθλωσῃθλωντιθλ(α)·ουσ·ῃθλ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genθλωσηςθλωντοςθλ(α)·ουσ·ηςθλ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocθλωσαιθλωντεςθλωνταθλ(α)·ουσ·αιθλ(α)·ο[υ]ντ·εςθλ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accθλωσαςθλωνταςθλ(α)·ουσ·αςθλ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datθλωσαιςθλωσι, θλωσινθλ(α)·ουσ·αιςθλ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genθλωσωνθλωντωνθλ(α)·ουσ·ωνθλ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλωμενηθλωμενεθλ(α)·ομεν·ηθλ(α)·ομεν·ε
Nomθλωμενοςθλ(α)·ομεν·ος
Accθλωμενηνθλωμενονθλ(α)·ομεν·ηνθλ(α)·ομεν·ον
Datθλωμενῃθλωμενῳθλ(α)·ομεν·ῃθλ(α)·ομεν·ῳ
Genθλωμενηςθλωμενουθλ(α)·ομεν·ηςθλ(α)·ομεν·ου
PlVocθλωμεναιθλωμενοιθλωμεναθλ(α)·ομεν·αιθλ(α)·ομεν·οιθλ(α)·ομεν·α
Nom
Accθλωμεναςθλωμενουςθλ(α)·ομεν·αςθλ(α)·ομεν·ους
Datθλωμεναιςθλωμενοιςθλ(α)·ομεν·αιςθλ(α)·ομεν·οις
Genθλωμενωνθλωμενωνθλ(α)·ομεν·ωνθλ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθλων[LXX]ε·θλ(α)·ονεθλωμηνε·θλ(α)·ομην
2ndεθλαςε·θλ(α)·εςεθλωε·θλ(α)·ου
3rdεθλαε·θλ(α)·εεθλατοε·θλ(α)·ετο
Pl1stεθλωμενε·θλ(α)·ομενεθλωμεθαε·θλ(α)·ομεθα
2ndεθλατεε·θλ(α)·ετεεθλασθεε·θλ(α)·εσθε
3rdεθλων[LXX], εθλωσανε·θλ(α)·ον, ε·θλ(α)·οσαν altεθλωντοε·θλ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλασω[LXX]θλα·σωθλασομαιθλα·σομαι
2ndθλασειςθλα·σειςθλασῃ, θλασει, θλασεσαιθλα·σῃ, θλα·σει classical, θλα·σεσαι alt
3rdθλασειθλα·σειθλασεταιθλα·σεται
Pl1stθλασομενθλα·σομενθλασομεθαθλα·σομεθα
2ndθλασετεθλα·σετεθλασεσθεθλα·σεσθε
3rdθλασουσιν, θλασουσιθλα·σουσι(ν)θλασονταιθλα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλασοιμιθλα·σοιμιθλασοιμηνθλα·σοιμην
2ndθλασοιςθλα·σοιςθλασοιοθλα·σοιο
3rdθλασοιθλα·σοιθλασοιτοθλα·σοιτο
Pl1stθλασοιμενθλα·σοιμενθλασοιμεθαθλα·σοιμεθα
2ndθλασοιτεθλα·σοιτεθλασοισθεθλα·σοισθε
3rdθλασοιενθλα·σοιενθλασοιντοθλα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θλασειν​θλα·σειν​θλασεσθαι​θλα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλασουσαθλασον[LXX]θλα·σουσ·αθλα·σο[υ]ν[τ]
Nomθλασωνθλα·σο[υ]ν[τ]·^
Accθλασουσανθλασονταθλα·σουσ·ανθλα·σο[υ]ντ·α
Datθλασουσῃθλασοντιθλα·σουσ·ῃθλα·σο[υ]ντ·ι
Genθλασουσηςθλασοντοςθλα·σουσ·ηςθλα·σο[υ]ντ·ος
PlVocθλασουσαιθλασοντεςθλασονταθλα·σουσ·αιθλα·σο[υ]ντ·εςθλα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accθλασουσαςθλασονταςθλα·σουσ·αςθλα·σο[υ]ντ·ας
Datθλασουσαιςθλασουσι, θλασουσινθλα·σουσ·αιςθλα·σου[ντ]·σι(ν)
Genθλασουσωνθλασοντωνθλα·σουσ·ωνθλα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλασομενηθλασομενεθλα·σομεν·ηθλα·σομεν·ε
Nomθλασομενοςθλα·σομεν·ος
Accθλασομενηνθλασομενονθλα·σομεν·ηνθλα·σομεν·ον
Datθλασομενῃθλασομενῳθλα·σομεν·ῃθλα·σομεν·ῳ
Genθλασομενηςθλασομενουθλα·σομεν·ηςθλα·σομεν·ου
PlVocθλασομεναιθλασομενοιθλασομεναθλα·σομεν·αιθλα·σομεν·οιθλα·σομεν·α
Nom
Accθλασομεναςθλασομενουςθλα·σομεν·αςθλα·σομεν·ους
Datθλασομεναιςθλασομενοιςθλα·σομεν·αιςθλα·σομεν·οις
Genθλασομενωνθλασομενωνθλα·σομεν·ωνθλα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεθλασαε·θλα·σαεθλασαμηνε·θλα·σαμην
2ndεθλασας[LXX]ε·θλα·σαςεθλασωε·θλα·σω
3rdεθλασεν[LXX], εθλασεε·θλα·σε(ν), ε·θλα·σε(ν)εθλασατοε·θλα·σατο
Pl1stεθλασαμενε·θλα·σαμενεθλασαμεθαε·θλα·σαμεθα
2ndεθλασατεε·θλα·σατεεθλασασθεε·θλα·σασθε
3rdεθλασαν[LXX]ε·θλα·σανεθλασαντοε·θλα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλασω[LXX]θλα·σωθλασωμαιθλα·σωμαι
2ndθλασῃςθλα·σῃςθλασῃθλα·σῃ
3rdθλασῃθλα·σῃθλασηταιθλα·σηται
Pl1stθλασωμενθλα·σωμενθλασωμεθαθλα·σωμεθα
2ndθλασητεθλα·σητεθλασησθεθλα·σησθε
3rdθλασωσιν, θλασωσιθλα·σωσι(ν)θλασωνταιθλα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stθλασαιμιθλα·σαιμιθλασαιμηνθλα·σαιμην
2ndθλασαις, θλασειαςθλα·σαις, θλα·σειας classicalθλασαιοθλα·σαιο
3rdθλασαι, θλασειεθλα·σαι, θλα·σειε classicalθλασαιτοθλα·σαιτο
Pl1stθλασαιμενθλα·σαιμενθλασαιμεθαθλα·σαιμεθα
2ndθλασαιτεθλα·σαιτεθλασαισθεθλα·σαισθε
3rdθλασαιεν, θλασαισαν, θλασειαν, θλασειενθλα·σαιεν, θλα·σαισαν alt, θλα·σειαν classical, θλα·σειεν classicalθλασαιντοθλα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndθλασον[LXX]θλα·σονθλασαιθλα·σαι
3rdθλασατωθλα·σατωθλασασθωθλα·σασθω
Pl1st
2ndθλασατεθλα·σατεθλασασθεθλα·σασθε
3rdθλασατωσαν, θλασαντωνθλα·σατωσαν, θλα·σαντων classicalθλασασθωσαν, θλασασθωνθλα·σασθωσαν, θλα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
θλασαι​θλα·σαι​θλασασθαι​θλα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλασασαθλασαςθλασανθλα·σασ·αθλα·σα[ντ]·ςθλα·σαν[τ]
Nom
Accθλασασανθλασανταθλα·σασ·ανθλα·σαντ·α
Datθλασασῃθλασαντιθλα·σασ·ῃθλα·σαντ·ι
Genθλασασηςθλασαντοςθλα·σασ·ηςθλα·σαντ·ος
PlVocθλασασαιθλασαντεςθλασανταθλα·σασ·αιθλα·σαντ·εςθλα·σαντ·α
Nom
Accθλασασαςθλασανταςθλα·σασ·αςθλα·σαντ·ας
Datθλασασαιςθλασασι, θλασασινθλα·σασ·αιςθλα·σα[ντ]·σι(ν)
Genθλασασωνθλασαντωνθλα·σασ·ωνθλα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλασαμενηθλασαμενεθλα·σαμεν·ηθλα·σαμεν·ε
Nomθλασαμενοςθλα·σαμεν·ος
Accθλασαμενηνθλασαμενονθλα·σαμεν·ηνθλα·σαμεν·ον
Datθλασαμενῃθλασαμενῳθλα·σαμεν·ῃθλα·σαμεν·ῳ
Genθλασαμενηςθλασαμενουθλα·σαμεν·ηςθλα·σαμεν·ου
PlVocθλασαμεναιθλασαμενοιθλασαμεναθλα·σαμεν·αιθλα·σαμεν·οιθλα·σαμεν·α
Nom
Accθλασαμεναςθλασαμενουςθλα·σαμεν·αςθλα·σαμεν·ους
Datθλασαμεναιςθλασαμενοιςθλα·σαμεν·αιςθλα·σαμεν·οις
Genθλασαμενωνθλασαμενωνθλα·σαμεν·ωνθλα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθλασμαιτεθλασ·μαι
2ndτεθλασαιτεθλασ·[σ]αι
3rdτεθλασταιτεθλασ·ται
Pl1stτεθλασμεθατεθλασ·μεθα
2ndτεθλασθετεθλασ·[σ]θε
3rdτεθλαδαταιτεθλασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθλασομαιτεθλασ·[σ]ομαι
2ndτεθλασῃ, τεθλασειτεθλασ·[σ]ῃ, τεθλασ·[σ]ει classical
3rdτεθλασεταιτεθλασ·[σ]εται
Pl1stτεθλασομεθατεθλασ·[σ]ομεθα
2ndτεθλασεσθετεθλασ·[σ]εσθε
3rdτεθλασονταιτεθλασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθλασοιμηντεθλασ·[σ]οιμην
2ndτεθλασοιοτεθλασ·[σ]οιο
3rdτεθλασοιτοτεθλασ·[σ]οιτο
Pl1stτεθλασοιμεθατεθλασ·[σ]οιμεθα
2ndτεθλασοισθετεθλασ·[σ]οισθε
3rdτεθλασοιντοτεθλασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτεθλασοτεθλασ·[σ]ο
3rdτεθλασθωτεθλασ·[σ]θω
Pl1st
2ndτεθλασθετεθλασ·[σ]θε
3rdτεθλασθωσαν, τεθλασθωντεθλασ·[σ]θωσαν, τεθλασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθλασθαι​τεθλασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τεθλασεσθαι​τεθλασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεθλασμενητεθλασμενετεθλασ·μεν·ητεθλασ·μεν·ε
Nomτεθλασμενοςτεθλασ·μεν·ος
Accτεθλασμενην[LXX]τεθλασμενον[LXX]τεθλασ·μεν·ηντεθλασ·μεν·ον
Datτεθλασμενῃτεθλασμενῳτεθλασ·μεν·ῃτεθλασ·μεν·ῳ
Genτεθλασμενηςτεθλασμενουτεθλασ·μεν·ηςτεθλασ·μεν·ου
PlVocτεθλασμεναιτεθλασμενοιτεθλασμενατεθλασ·μεν·αιτεθλασ·μεν·οιτεθλασ·μεν·α
Nom
Accτεθλασμεναςτεθλασμενουςτεθλασ·μεν·αςτεθλασ·μεν·ους
Datτεθλασμεναιςτεθλασμενοιςτεθλασ·μεν·αιςτεθλασ·μεν·οις
Genτεθλασμενωντεθλασμενωντεθλασ·μεν·ωντεθλασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεθλασμηνε·τεθλασ·μην
2ndετεθλασοε·τεθλασ·[σ]ο
3rdετεθλαστοε·τεθλασ·το
Pl1stετεθλασμεθαε·τεθλασ·μεθα
2ndετεθλασθεε·τεθλασ·[σ]θε
3rdετεθλαδατοε·τεθλασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτεθλασμην[ε]·τεθλασ·μην
2ndτεθλασο[ε]·τεθλασ·[σ]ο
3rdτεθλαστο[ε]·τεθλασ·το
Pl1stτεθλασμεθα[ε]·τεθλασ·μεθα
2ndτεθλασθε[ε]·τεθλασ·[σ]θε
3rdτεθλαδατο[ε]·τεθλασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεθλασθηνε·θλασ·θην
2ndεθλασθης[LXX]ε·θλασ·θης
3rdεθλασθηε·θλασ·θη
Pl1stεθλασθημενε·θλασ·θημεν
2ndεθλασθητεε·θλασ·θητε
3rdεθλασθησανε·θλασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθλασθησομαιθλασ·θησομαι
2ndθλασθησῃ, θλασθησειθλασ·θησῃ, θλασ·θησει classical
3rdθλασθησεταιθλασ·θησεται
Pl1stθλασθησομεθαθλασ·θησομεθα
2ndθλασθησεσθεθλασ·θησεσθε
3rdθλασθησονταιθλασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθλασθωθλασ·θω
2ndθλασθῃςθλασ·θῃς
3rdθλασθῃθλασ·θῃ
Pl1stθλασθωμενθλασ·θωμεν
2ndθλασθητεθλασ·θητε
3rdθλασθωσιν, θλασθωσιθλασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stθλασθειηνθλασ·θειην
2ndθλασθειηςθλασ·θειης
3rdθλασθειηθλασ·θειη
Pl1stθλασθειημεν, θλασθειμενθλασ·θειημεν, θλασ·θειμεν classical
2ndθλασθειητε, θλασθειτεθλασ·θειητε, θλασ·θειτε classical
3rdθλασθειησαν, θλασθειενθλασ·θειησαν, θλασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stθλασθησοιμηνθλασ·θησοιμην
2ndθλασθησοιοθλασ·θησοιο
3rdθλασθησοιτοθλασ·θησοιτο
Pl1stθλασθησοιμεθαθλασ·θησοιμεθα
2ndθλασθησοισθεθλασ·θησοισθε
3rdθλασθησοιντοθλασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndθλασθητιθλασ·θητι
3rdθλασθητωθλασ·θητω
Pl1st
2ndθλασθητεθλασ·θητε
3rdθλασθητωσαν, θλασθεντωνθλασ·θητωσαν, θλασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
θλασθηναι​θλασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
θλασθησεσθαι​θλασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλασθεισαθλασθειςθλασθενθλασ·θεισ·αθλασ·θει[ντ]·ςθλασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accθλασθεισανθλασθενταθλασ·θεισ·ανθλασ·θε[ι]ντ·α
Datθλασθεισῃθλασθεντιθλασ·θεισ·ῃθλασ·θε[ι]ντ·ι
Genθλασθεισηςθλασθεντοςθλασ·θεισ·ηςθλασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocθλασθεισαιθλασθεντεςθλασθενταθλασ·θεισ·αιθλασ·θε[ι]ντ·εςθλασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accθλασθεισαςθλασθενταςθλασ·θεισ·αςθλασ·θε[ι]ντ·ας
Datθλασθεισαιςθλασθεισι, θλασθεισινθλασ·θεισ·αιςθλασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genθλασθεισωνθλασθεντωνθλασ·θεισ·ωνθλασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocθλασθησομενηθλασθησομενεθλασ·θησομεν·ηθλασ·θησομεν·ε
Nomθλασθησομενοςθλασ·θησομεν·ος
Accθλασθησομενηνθλασθησομενονθλασ·θησομεν·ηνθλασ·θησομεν·ον
Datθλασθησομενῃθλασθησομενῳθλασ·θησομεν·ῃθλασ·θησομεν·ῳ
Genθλασθησομενηςθλασθησομενουθλασ·θησομεν·ηςθλασ·θησομεν·ου
PlVocθλασθησομεναιθλασθησομενοιθλασθησομεναθλασ·θησομεν·αιθλασ·θησομεν·οιθλασ·θησομεν·α
Nom
Accθλασθησομεναςθλασθησομενουςθλασ·θησομεν·αςθλασ·θησομεν·ους
Datθλασθησομεναιςθλασθησομενοιςθλασ·θησομεν·αιςθλασ·θησομεν·οις
Genθλασθησομενωνθλασθησομενωνθλασ·θησομεν·ωνθλασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 09:08:54 EST