δεω • DEW • deō

Search: εδησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εδησενδέωε·δη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εδησενδέωε·δη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεω, δω[LXX]δε·ω, δ(ε)·ω
2ndδεεις, δειςδε·εις, δ(ε)·εις
3rdδεει, δει[GNT][LXX]δε·ει, δ(ε)·ει
Pl1stδεομεν, δουμενδε·ομεν, δ(ε)·ομεν
2ndδεετε, δειτεδε·ετε, δ(ε)·ετε
3rdδεουσιν, δεουσι, δουσιν, δουσιδε·ουσι(ν), δ(ε)·ουσι(ν)

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεω, δω[LXX]δε·ω, δ(ε)·ω
2ndδεῃς, δῃςδε·ῃς, δ(ε)·ῃς
3rdδεῃ[GNT][LXX], δῃδε·ῃ, δ(ε)·ῃ
Pl1stδεωμεν, δωμεν[GNT][LXX]δε·ωμεν, δ(ε)·ωμεν
2ndδεητε, δητεδε·ητε, δ(ε)·ητε
3rdδεωσιν, δεωσι, δωσιν[GNT][LXX], δωσι[LXX]δε·ωσι(ν), δ(ε)·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεοιμι, δοιμιδε·οιμι, δ(ε)·οιμι
2ndδεοις, δοιςδε·οις, δ(ε)·οις
3rdδεοι, δοι[GNT]δε·οι, δ(ε)·οι
Pl1stδεοιμεν, δοιμενδε·οιμεν, δ(ε)·οιμεν
2ndδεοιτε, δοιτεδε·οιτε, δ(ε)·οιτε
3rdδεοιεν, δεοισαν, δοιεν, δοισανδε·οιεν, δε·οισαν alt, δ(ε)·οιεν, δ(ε)·οισαν alt

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεε, δει[GNT][LXX]δε·ε, δ(ε)·ε
3rdδεετω, δειτωδε·ετω, δ(ε)·ετω
Pl1st
2ndδεετε, δειτεδε·ετε, δ(ε)·ετε
3rdδεετωσαν, δεοντων, δειτωσαν, δουντωνδε·ετωσαν, δε·οντων classical, δ(ε)·ετωσαν, δ(ε)·οντων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεειν, δειν[GNT][LXX]​δε·ειν, δ(ε)·ειν

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεουσα, δουσα[LXX]δεον[GNT][LXX], δουνδε·ουσ·α, δ(ε)·ουσ·αδε·ο[υ]ν[τ], δ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomδεων, δωνδε·ο[υ]ν[τ]·^, δ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accδεουσαν, δουσανδεοντα[GNT][LXX], δουνταδε·ουσ·αν, δ(ε)·ουσ·ανδε·ο[υ]ντ·α, δ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datδεουσῃ, δουσῃδεοντι, δουντιδε·ουσ·ῃ, δ(ε)·ουσ·ῃδε·ο[υ]ντ·ι, δ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genδεουσης, δουσηςδεοντος, δουντοςδε·ουσ·ης, δ(ε)·ουσ·ηςδε·ο[υ]ντ·ος, δ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocδεουσαι, δουσαιδεοντες, δουντεςδεοντα[GNT][LXX], δουνταδε·ουσ·αι, δ(ε)·ουσ·αιδε·ο[υ]ντ·ες, δ(ε)·ο[υ]ντ·εςδε·ο[υ]ντ·α, δ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδεουσας, δουσαςδεοντας, δουνταςδε·ουσ·ας, δ(ε)·ουσ·αςδε·ο[υ]ντ·ας, δ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datδεουσαις, δουσαιςδεουσι, δεουσιν, δουσι, δουσινδε·ουσ·αις, δ(ε)·ουσ·αιςδε·ου[ντ]·σι(ν), δ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genδεουσων, δουσωνδεοντων, δουντωνδε·ουσ·ων, δ(ε)·ουσ·ωνδε·ο[υ]ντ·ων, δ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεον, εδουνε·δε·ον, ε·δ(ε)·ον
2ndεδεες, εδειςε·δε·ες, ε·δ(ε)·ες
3rdεδεεν, εδεε, εδει[GNT][LXX]ε·δε·ε(ν), ε·δ(ε)·ε
Pl1stεδεομεν, εδουμενε·δε·ομεν, ε·δ(ε)·ομεν
2ndεδεετε, εδειτεε·δε·ετε, ε·δ(ε)·ετε
3rdεδεον, εδεοσαν, εδουν, εδουσανε·δε·ον, ε·δε·οσαν alt, ε·δ(ε)·ον, ε·δ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδησωδη·σωδησομαιδη·σομαι
2ndδησεις[LXX]δη·σειςδησῃ[GNT], δησει, δησεσαιδη·σῃ, δη·σει classical, δη·σεσαι alt
3rdδησειδη·σειδησεταιδη·σεται
Pl1stδησομεν[LXX]δη·σομενδησομεθαδη·σομεθα
2ndδησετεδη·σετεδησεσθεδη·σεσθε
3rdδησουσιν[GNT][LXX], δησουσι[LXX]δη·σουσι(ν)δησονταιδη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδησοιμιδη·σοιμιδησοιμηνδη·σοιμην
2ndδησοιςδη·σοιςδησοιοδη·σοιο
3rdδησοιδη·σοιδησοιτοδη·σοιτο
Pl1stδησοιμενδη·σοιμενδησοιμεθαδη·σοιμεθα
2ndδησοιτεδη·σοιτεδησοισθεδη·σοισθε
3rdδησοιενδη·σοιενδησοιντοδη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δησειν​δη·σειν​δησεσθαι​δη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδησουσαδησονδη·σουσ·αδη·σο[υ]ν[τ]
Nomδησων[LXX]δη·σο[υ]ν[τ]·^
Accδησουσανδησονταδη·σουσ·ανδη·σο[υ]ντ·α
Datδησουσῃδησοντιδη·σουσ·ῃδη·σο[υ]ντ·ι
Genδησουσηςδησοντοςδη·σουσ·ηςδη·σο[υ]ντ·ος
PlVocδησουσαιδησοντεςδησονταδη·σουσ·αιδη·σο[υ]ντ·εςδη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδησουσαςδησονταςδη·σουσ·αςδη·σο[υ]ντ·ας
Datδησουσαιςδησουσι[LXX], δησουσιν[GNT][LXX]δη·σουσ·αιςδη·σου[ντ]·σι(ν)
Genδησουσωνδησοντωνδη·σουσ·ωνδη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδησομενηδησομενεδη·σομεν·ηδη·σομεν·ε
Nomδησομενοςδη·σομεν·ος
Accδησομενηνδησομενονδη·σομεν·ηνδη·σομεν·ον
Datδησομενῃδησομενῳδη·σομεν·ῃδη·σομεν·ῳ
Genδησομενηςδησομενουδη·σομεν·ηςδη·σομεν·ου
PlVocδησομεναιδησομενοιδησομεναδη·σομεν·αιδη·σομεν·οιδη·σομεν·α
Nom
Accδησομεναςδησομενουςδη·σομεν·αςδη·σομεν·ους
Datδησομεναιςδησομενοιςδη·σομεν·αιςδη·σομεν·οις
Genδησομενωνδησομενωνδη·σομεν·ωνδη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδησαε·δη·σαεδησαμηνε·δη·σαμην
2ndεδησαςε·δη·σαςεδησωε·δη·σω
3rdεδησεν[GNT][LXX], εδησεε·δη·σε(ν), ε·δη·σε(ν)εδησατο[LXX]ε·δη·σατο
Pl1stεδησαμενε·δη·σαμενεδησαμεθαε·δη·σαμεθα
2ndεδησατεε·δη·σατεεδησασθεε·δη·σασθε
3rdεδησαν[GNT][LXX]ε·δη·σανεδησαντοε·δη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδησωδη·σωδησωμαιδη·σωμαι
2ndδησῃς[GNT]δη·σῃςδησῃ[GNT]δη·σῃ
3rdδησῃ[GNT]δη·σῃδησηταιδη·σηται
Pl1stδησωμεν[LXX]δη·σωμενδησωμεθαδη·σωμεθα
2ndδησητε[GNT]δη·σητεδησησθεδη·σησθε
3rdδησωσιν[LXX], δησωσιδη·σωσι(ν), δη·σωσι(ν)δησωνταιδη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδησαιμιδη·σαιμιδησαιμηνδη·σαιμην
2ndδησαις, δησειαςδη·σαις, δη·σειας classicalδησαιοδη·σαιο
3rdδησαι[GNT][LXX], δησειεδη·σαι, δη·σειε classicalδησαιτοδη·σαιτο
Pl1stδησαιμενδη·σαιμενδησαιμεθαδη·σαιμεθα
2ndδησαιτεδη·σαιτεδησαισθεδη·σαισθε
3rdδησαιεν, δησαισαν, δησειαν, δησειενδη·σαιεν, δη·σαισαν alt, δη·σειαν classical, δη·σειεν classicalδησαιντοδη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδησονδη·σονδησαι[GNT][LXX]δη·σαι
3rdδησατωδη·σατωδησασθωδη·σασθω
Pl1st
2ndδησατε[GNT]δη·σατεδησασθεδη·σασθε
3rdδησατωσαν, δησαντωνδη·σατωσαν, δη·σαντων classicalδησασθωσαν, δησασθωνδη·σασθωσαν, δη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δησαι[GNT][LXX]​δη·σαιδησασθαι​δη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδησασαδησας[GNT][LXX]δησανδη·σασ·αδη·σα[ντ]·ςδη·σαν[τ]
Nom
Accδησασανδησανταδη·σασ·ανδη·σαντ·α
Datδησασῃδησαντιδη·σασ·ῃδη·σαντ·ι
Genδησασηςδησαντοςδη·σασ·ηςδη·σαντ·ος
PlVocδησασαιδησαντες[GNT][LXX]δησανταδη·σασ·αιδη·σαντ·εςδη·σαντ·α
Nom
Accδησασαςδησανταςδη·σασ·αςδη·σαντ·ας
Datδησασαιςδησασι, δησασινδη·σασ·αιςδη·σα[ντ]·σι(ν)
Genδησασωνδησαντωνδη·σασ·ωνδη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδησαμενηδησαμενεδη·σαμεν·ηδη·σαμεν·ε
Nomδησαμενοςδη·σαμεν·ος
Accδησαμενηνδησαμενονδη·σαμεν·ηνδη·σαμεν·ον
Datδησαμενῃδησαμενῳδη·σαμεν·ῃδη·σαμεν·ῳ
Genδησαμενηςδησαμενουδη·σαμεν·ηςδη·σαμεν·ου
PlVocδησαμεναιδησαμενοιδησαμεναδη·σαμεν·αιδη·σαμεν·οιδη·σαμεν·α
Nom
Accδησαμεναςδησαμενουςδη·σαμεν·αςδη·σαμεν·ους
Datδησαμεναιςδησαμενοιςδη·σαμεν·αιςδη·σαμεν·οις
Genδησαμενωνδησαμενωνδη·σαμεν·ωνδη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκαδεδε·καδεδεμαι[GNT]δεδε·μαι
2ndδεδεκας, δεδεκεςδεδε·κας, δεδε·κες altδεδεσαι[GNT]δεδε·σαι
3rdδεδεκεν, δεδεκεδεδε·κε(ν)δεδεται[GNT][LXX]δεδε·ται
Pl1stδεδεκαμενδεδε·καμενδεδεμεθαδεδε·μεθα
2ndδεδεκατεδεδε·κατεδεδεσθεδεδε·σθε
3rdδεδεκασιν, δεδεκασι, δεδεκανδεδε·κασι(ν), δεδε·καν altδεδενταιδεδε·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεσομαιδεδε·σομαι
2ndδεδεσῃ, δεδεσειδεδε·σῃ, δεδε·σει classical
3rdδεδεσεταιδεδε·σεται
Pl1stδεδεσομεθαδεδε·σομεθα
2ndδεδεσεσθεδεδε·σεσθε
3rdδεδεσονταιδεδε·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκωδεδε·κω
2ndδεδεκῃςδεδε·κῃς
3rdδεδεκῃδεδε·κῃ
Pl1stδεδεκωμενδεδε·κωμεν
2ndδεδεκητεδεδε·κητε
3rdδεδεκωσιν, δεδεκωσιδεδε·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκοιμι, δεδεκοιηνδεδε·κοιμι, δεδε·κοιην classical
2ndδεδεκοις, δεδεκοιηςδεδε·κοις, δεδε·κοιης classical
3rdδεδεκοι, δεδεκοιηδεδε·κοι, δεδε·κοιη classical
Pl1stδεδεκοιμενδεδε·κοιμεν
2ndδεδεκοιτεδεδε·κοιτε
3rdδεδεκοιενδεδε·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεσοιμηνδεδε·σοιμην
2ndδεδεσοιοδεδε·σοιο
3rdδεδεσοιτοδεδε·σοιτο
Pl1stδεδεσοιμεθαδεδε·σοιμεθα
2ndδεδεσοισθεδεδε·σοισθε
3rdδεδεσοιντοδεδε·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεδεκεδεδε·κεδεδεσοδεδε·σο
3rdδεδεκετωδεδε·κετωδεδεσθωδεδε·σθω
Pl1st
2ndδεδεκετεδεδε·κετεδεδεσθεδεδε·σθε
3rdδεδεκετωσανδεδε·κετωσανδεδεσθωσαν, δεδεσθωνδεδε·σθωσαν, δεδε·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεκεναι​δεδε·κεναι​δεδεσθαι[GNT]​δεδε·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεδεσεσθαι​δεδε·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδεκυιαδεδεκοςδεδε·κυι·αδεδε·κο[τ]·ς
Nomδεδεκως[GNT]δεδε·κο[τ]·^ς
Accδεδεκυιανδεδεκοταδεδε·κυι·ανδεδε·κοτ·α
Datδεδεκυιᾳδεδεκοτιδεδε·κυι·ᾳδεδε·κοτ·ι
Genδεδεκυιαςδεδεκοτοςδεδε·κυι·αςδεδε·κοτ·ος
PlVocδεδεκυιαιδεδεκοτεςδεδεκοταδεδε·κυι·αιδεδε·κοτ·εςδεδε·κοτ·α
Nom
Accδεδεκυιαςδεδεκοταςδεδε·κυι·αςδεδε·κοτ·ας
Datδεδεκυιαιςδεδεκοσι, δεδεκοσινδεδε·κυι·αιςδεδε·κο[τ]·σι(ν)
Genδεδεκυιωνδεδεκοτωνδεδε·κυι·ωνδεδε·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεδεμενηδεδεμενεδεδε·μεν·ηδεδε·μεν·ε
Nomδεδεμενος[GNT][LXX]δεδε·μεν·ος
Accδεδεμενην[GNT]δεδεμενον[GNT]δεδε·μεν·ηνδεδε·μεν·ον
Datδεδεμενῃδεδεμενῳδεδε·μεν·ῃδεδε·μεν·ῳ
Genδεδεμενηςδεδεμενουδεδε·μεν·ηςδεδε·μεν·ου
PlVocδεδεμεναιδεδεμενοι[LXX]δεδεμενα[GNT]δεδε·μεν·αιδεδε·μεν·οιδεδε·μεν·α
Nom
Accδεδεμεναςδεδεμενους[GNT][LXX]δεδε·μεν·αςδεδε·μεν·ους
Datδεδεμεναιςδεδεμενοιςδεδε·μεν·αιςδεδε·μεν·οις
Genδεδεμενωνδεδεμενωνδεδε·μεν·ωνδεδε·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεδεκειν, εδεδεκηε·δεδε·κειν, ε·δεδε·κη classicalεδεδεμηνε·δεδε·μην
2ndεδεδεκεις, εδεδεκηςε·δεδε·κεις, ε·δεδε·κης classicalεδεδεσοε·δεδε·σο
3rdεδεδεκειε·δεδε·κειεδεδετοε·δεδε·το
Pl1stεδεδεκειμεν, εδεδεκεμενε·δεδε·κειμεν, ε·δεδε·κεμεν classicalεδεδεμεθαε·δεδε·μεθα
2ndεδεδεκειτε, εδεδεκετεε·δεδε·κειτε, ε·δεδε·κετε classicalεδεδεσθεε·δεδε·σθε
3rdεδεδεκεισαν, εδεδεκεσανε·δεδε·κεισαν, ε·δεδε·κεσαν classicalεδεδεντοε·δεδε·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεδεκειν, δεδεκη[ε]·δεδε·κειν, [ε]·δεδε·κη classicalδεδεμην[ε]·δεδε·μην
2ndδεδεκεις, δεδεκης[ε]·δεδε·κεις, [ε]·δεδε·κης classicalδεδεσο[ε]·δεδε·σο
3rdδεδεκει[ε]·δεδε·κειδεδετο[ε]·δεδε·το
Pl1stδεδεκειμεν, δεδεκεμεν[ε]·δεδε·κειμεν, [ε]·δεδε·κεμεν classicalδεδεμεθα[ε]·δεδε·μεθα
2ndδεδεκειτε, δεδεκετε[ε]·δεδε·κειτε, [ε]·δεδε·κετε classicalδεδεσθε[ε]·δεδε·σθε
3rdδεδεκεισαν, δεδεκεσαν[ε]·δεδε·κεισαν, [ε]·δεδε·κεσαν classicalδεδεντο[ε]·δεδε·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδεθηνε·δε·θην
2ndεδεθηςε·δε·θης
3rdεδεθη[LXX]ε·δε·θη
Pl1stεδεθημενε·δε·θημεν
2ndεδεθητεε·δε·θητε
3rdεδεθησαν[LXX]ε·δε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδεθησομαιδε·θησομαι
2ndδεθησῃ[LXX], δεθησειδε·θησῃ, δε·θησει classical
3rdδεθησεταιδε·θησεται
Pl1stδεθησομεθαδε·θησομεθα
2ndδεθησεσθεδε·θησεσθε
3rdδεθησονται[LXX]δε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδεθωδε·θω
2ndδεθῃςδε·θῃς
3rdδεθῃδε·θῃ
Pl1stδεθωμενδε·θωμεν
2ndδεθητεδε·θητε
3rdδεθωσιν, δεθωσιδε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδεθειηνδε·θειην
2ndδεθειηςδε·θειης
3rdδεθειηδε·θειη
Pl1stδεθειημεν, δεθειμενδε·θειημεν, δε·θειμεν classical
2ndδεθειητε, δεθειτεδε·θειητε, δε·θειτε classical
3rdδεθειησαν, δεθειενδε·θειησαν, δε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδεθησοιμηνδε·θησοιμην
2ndδεθησοιοδε·θησοιο
3rdδεθησοιτοδε·θησοιτο
Pl1stδεθησοιμεθαδε·θησοιμεθα
2ndδεθησοισθεδε·θησοισθε
3rdδεθησοιντοδε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεθητιδε·θητι
3rdδεθητωδε·θητω
Pl1st
2ndδεθητεδε·θητε
3rdδεθητωσαν, δεθεντωνδε·θητωσαν, δε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δεθηναι[GNT]​δε·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δεθησεσθαι​δε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεθεισαδεθειςδεθενδε·θεισ·αδε·θει[ντ]·ςδε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδεθεισανδεθενταδε·θεισ·ανδε·θε[ι]ντ·α
Datδεθεισῃδεθεντιδε·θεισ·ῃδε·θε[ι]ντ·ι
Genδεθεισηςδεθεντοςδε·θεισ·ηςδε·θε[ι]ντ·ος
PlVocδεθεισαιδεθεντεςδεθενταδε·θεισ·αιδε·θε[ι]ντ·εςδε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδεθεισαςδεθενταςδε·θεισ·αςδε·θε[ι]ντ·ας
Datδεθεισαιςδεθεισι, δεθεισινδε·θεισ·αιςδε·θει[ντ]·σι(ν)
Genδεθεισωνδεθεντωνδε·θεισ·ωνδε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεθησομενηδεθησομενεδε·θησομεν·ηδε·θησομεν·ε
Nomδεθησομενοςδε·θησομεν·ος
Accδεθησομενηνδεθησομενονδε·θησομεν·ηνδε·θησομεν·ον
Datδεθησομενῃδεθησομενῳδε·θησομεν·ῃδε·θησομεν·ῳ
Genδεθησομενηςδεθησομενουδε·θησομεν·ηςδε·θησομεν·ου
PlVocδεθησομεναιδεθησομενοιδεθησομεναδε·θησομεν·αιδε·θησομεν·οιδε·θησομεν·α
Nom
Accδεθησομεναςδεθησομενουςδε·θησομεν·αςδε·θησομεν·ους
Datδεθησομεναιςδεθησομενοιςδε·θησομεν·αιςδε·θησομεν·οις
Genδεθησομενωνδεθησομενωνδε·θησομεν·ωνδε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 24-Feb-2020 09:01:15 EST