δεικνυμι • DEIKNUMI • deiknumi

Search: εδειξεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εδειξενδείκνυμιε·δεικ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εδειξενδείκνυμιε·δεικ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεικνυω[LXX]δεικνυ·ωδεικνυομαιδεικνυ·ομαι
2ndδεικνυεις[GNT]δεικνυ·ειςδεικνυῃ, δεικνυει, δεικνυεσαιδεικνυ·ῃ, δεικνυ·ει classical, δεικνυ·εσαι alt
3rdδεικνυειδεικνυ·ειδεικνυεταιδεικνυ·εται
Pl1stδεικνυομενδεικνυ·ομενδεικνυομεθαδεικνυ·ομεθα
2ndδεικνυετεδεικνυ·ετεδεικνυεσθεδεικνυ·εσθε
3rdδεικνυουσιν[LXX], δεικνυουσιδεικνυ·ουσι(ν), δεικνυ·ουσι(ν)δεικνυονταιδεικνυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεικνυμι[GNT]δεικνυ·^μιδεικνυμαιδεικνυ·μαι
2ndδεικνυς[LXX], δεικνυθαδεικνυ·^ς, δεικνυ·^θα classicalδεικνυσαιδεικνυ·σαι
3rdδεικνυσιν[GNT], δεικνυσιδεικνυ·^σι(ν), δεικνυ·^σι(ν)δεικνυταιδεικνυ·ται
Pl1stδεικνυμενδεικνυ·μενδεικνυμεθαδεικνυ·μεθα
2ndδεικνυτεδεικνυ·τεδεικνυσθεδεικνυ·σθε
3rdδεικνυασιν, δεικνυασιδεικνυ·ασι(ν)δεικνυνταιδεικνυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεικνυω[LXX]δεικνυ·ωδεικνυωμαιδεικνυ·ωμαι
2ndδεικνυῃςδεικνυ·ῃςδεικνυῃδεικνυ·ῃ
3rdδεικνυῃδεικνυ·ῃδεικνυηταιδεικνυ·ηται
Pl1stδεικνυωμενδεικνυ·ωμενδεικνυωμεθαδεικνυ·ωμεθα
2ndδεικνυητεδεικνυ·ητεδεικνυησθεδεικνυ·ησθε
3rdδεικνυωσιν, δεικνυωσιδεικνυ·ωσι(ν)δεικνυωνταιδεικνυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεικνυοιμιδεικνυ·οιμιδεικνυοιμηνδεικνυ·οιμην
2ndδεικνυοιςδεικνυ·οιςδεικνυοιοδεικνυ·οιο
3rdδεικνυοιδεικνυ·οιδεικνυοιτοδεικνυ·οιτο
Pl1stδεικνυοιμενδεικνυ·οιμενδεικνυοιμεθαδεικνυ·οιμεθα
2ndδεικνυοιτεδεικνυ·οιτεδεικνυοισθεδεικνυ·οισθε
3rdδεικνυοιεν, δεικνυοισανδεικνυ·οιεν, δεικνυ·οισαν altδεικνυοιντοδεικνυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδεικνυιηνδεικνυ·ιηνδεικνυιμηνδεικνυ·ιμην
2ndδεικνυιηςδεικνυ·ιηςδεικνυιοδεικνυ·ιο
3rdδεικνυιηδεικνυ·ιηδεικνυιτοδεικνυ·ιτο
Pl1stδεικνυιημεν, δεικνυιμενδεικνυ·ιημεν, δεικνυ·ιμεν classicalδεικνυιμεθαδεικνυ·ιμεθα
2ndδεικνυιητε, δεικνυιτεδεικνυ·ιητε, δεικνυ·ιτε classicalδεικνυισθεδεικνυ·ισθε
3rdδεικνυιησαν, δεικνυιενδεικνυ·ιησαν, δεικνυ·ιεν classicalδεικνυιντοδεικνυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεικνυεδεικνυ·εδεικνυουδεικνυ·ου
3rdδεικνυετωδεικνυ·ετωδεικνυεσθωδεικνυ·εσθω
Pl1st
2ndδεικνυετεδεικνυ·ετεδεικνυεσθεδεικνυ·εσθε
3rdδεικνυετωσαν, δεικνυοντωνδεικνυ·ετωσαν, δεικνυ·οντων classicalδεικνυεσθωσαν, δεικνυεσθωνδεικνυ·εσθωσαν, δεικνυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδεικνυθι, δεικνυς[LXX]δεικνυ·θι, δεικνυ·ςδεικνυσοδεικνυ·σο
3rdδεικνυτωδεικνυ·τωδεικνυσθωδεικνυ·σθω
Pl1st
2ndδεικνυτεδεικνυ·τεδεικνυσθεδεικνυ·σθε
3rdδεικνυτωσαν, δεικνυντωνδεικνυ·τωσαν, δεικνυ·ντων classicalδεικνυσθωσαν, δεικνυσθωνδεικνυ·σθωσαν, δεικνυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεικνυειν[GNT]​δεικνυ·εινδεικνυεσθαι​δεικνυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δεικνυναι, δεικνυεναι​δεικνυ·ναι, δεικνυ·εναι​δεικνυσθαι​δεικνυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεικνυουσαδεικνυονδεικνυ·ουσ·αδεικνυ·ο[υ]ν[τ]
Nomδεικνυων[LXX]δεικνυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accδεικνυουσανδεικνυονταδεικνυ·ουσ·ανδεικνυ·ο[υ]ντ·α
Datδεικνυουσῃδεικνυοντιδεικνυ·ουσ·ῃδεικνυ·ο[υ]ντ·ι
Genδεικνυουσηςδεικνυοντος[GNT]δεικνυ·ουσ·ηςδεικνυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocδεικνυουσαιδεικνυοντεςδεικνυονταδεικνυ·ουσ·αιδεικνυ·ο[υ]ντ·εςδεικνυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accδεικνυουσαςδεικνυονταςδεικνυ·ουσ·αςδεικνυ·ο[υ]ντ·ας
Datδεικνυουσαιςδεικνυουσι, δεικνυουσιν[LXX]δεικνυ·ουσ·αιςδεικνυ·ου[ντ]·σι(ν), δεικνυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genδεικνυουσωνδεικνυοντωνδεικνυ·ουσ·ωνδεικνυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεικνυομενηδεικνυομενεδεικνυ·ομεν·ηδεικνυ·ομεν·ε
Nomδεικνυομενοςδεικνυ·ομεν·ος
Accδεικνυομενηνδεικνυομενονδεικνυ·ομεν·ηνδεικνυ·ομεν·ον
Datδεικνυομενῃδεικνυομενῳδεικνυ·ομεν·ῃδεικνυ·ομεν·ῳ
Genδεικνυομενηςδεικνυομενουδεικνυ·ομεν·ηςδεικνυ·ομεν·ου
PlVocδεικνυομεναιδεικνυομενοιδεικνυομεναδεικνυ·ομεν·αιδεικνυ·ομεν·οιδεικνυ·ομεν·α
Nom
Accδεικνυομεναςδεικνυομενουςδεικνυ·ομεν·αςδεικνυ·ομεν·ους
Datδεικνυομεναιςδεικνυομενοιςδεικνυ·ομεν·αιςδεικνυ·ομεν·οις
Genδεικνυομενωνδεικνυομενωνδεικνυ·ομεν·ωνδεικνυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεικνυεσαδεικνυς[LXX]δεικνυνδεικνυ·εσ·αδεικνυ·[ντ]·ςδεικνυ·ν[τ]
Nom
Accδεικνυεσανδεικνυνταδεικνυ·εσ·ανδεικνυ·ντ·α
Datδεικνυεσῃδεικνυντιδεικνυ·εσ·ῃδεικνυ·ντ·ι
Genδεικνυεσηςδεικνυντοςδεικνυ·εσ·ηςδεικνυ·ντ·ος
PlVocδεικνυεσαιδεικνυντεςδεικνυνταδεικνυ·εσ·αιδεικνυ·ντ·εςδεικνυ·ντ·α
Nom
Accδεικνυεσαςδεικνυντας[LXX]δεικνυ·εσ·αςδεικνυ·ντ·ας
Datδεικνυεσαιςδεικνυσι, δεικνυσιν[GNT]δεικνυ·εσ·αιςδεικνυ·[ντ]·σι(ν), δεικνυ·[ντ]·σι(ν)
Genδεικνυεσωνδεικνυντωνδεικνυ·εσ·ωνδεικνυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδεικνυμενηδεικνυμενεδεικνυ·μεν·ηδεικνυ·μεν·ε
Nomδεικνυμενοςδεικνυ·μεν·ος
Accδεικνυμενηνδεικνυμενονδεικνυ·μεν·ηνδεικνυ·μεν·ον
Datδεικνυμενῃδεικνυμενῳδεικνυ·μεν·ῃδεικνυ·μεν·ῳ
Genδεικνυμενηςδεικνυμενουδεικνυ·μεν·ηςδεικνυ·μεν·ου
PlVocδεικνυμεναιδεικνυμενοιδεικνυμεναδεικνυ·μεν·αιδεικνυ·μεν·οιδεικνυ·μεν·α
Nom
Accδεικνυμεναςδεικνυμενουςδεικνυ·μεν·αςδεικνυ·μεν·ους
Datδεικνυμεναιςδεικνυμενοιςδεικνυ·μεν·αιςδεικνυ·μεν·οις
Genδεικνυμενωνδεικνυμενωνδεικνυ·μεν·ωνδεικνυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεικνυονε·δεικνυ·ονεδεικνυομηνε·δεικνυ·ομην
2ndεδεικνυεςε·δεικνυ·εςεδεικνυουε·δεικνυ·ου
3rdεδεικνυεν, εδεικνυεε·δεικνυ·ε(ν)εδεικνυετοε·δεικνυ·ετο
Pl1stεδεικνυομενε·δεικνυ·ομενεδεικνυομεθαε·δεικνυ·ομεθα
2ndεδεικνυετεε·δεικνυ·ετεεδεικνυεσθεε·δεικνυ·εσθε
3rdεδεικνυον, εδεικνυοσανε·δεικνυ·ον, ε·δεικνυ·οσαν altεδεικνυοντοε·δεικνυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδεικνυνε·δεικνυ·^νεδεικνυμηνε·δεικνυ·μην
2ndεδεικνυς, εδεικνυσθαε·δεικνυ·^ς, ε·δεικνυ·^σθα classicalεδεικνυσοε·δεικνυ·σο
3rdεδεικνυε·δεικνυ·^εδεικνυτοε·δεικνυ·το
Pl1stεδεικνυμενε·δεικνυ·μενεδεικνυμεθαε·δεικνυ·μεθα
2ndεδεικνυτεε·δεικνυ·τεεδεικνυσθεε·δεικνυ·σθε
3rdεδεικνυσανε·δεικνυ·σανεδεικνυντοε·δεικνυ·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειξω[GNT][LXX]δεικ·σωδειξομαιδεικ·σομαι
2ndδειξεις[LXX]δεικ·σειςδειξῃ[LXX], δειξει[GNT][LXX], δειξεσαιδεικ·σῃ, δεικ·σει classical, δεικ·σεσαι alt
3rdδειξει[GNT][LXX]δεικ·σειδειξεταιδεικ·σεται
Pl1stδειξομενδεικ·σομενδειξομεθαδεικ·σομεθα
2ndδειξετεδεικ·σετεδειξεσθεδεικ·σεσθε
3rdδειξουσιν[LXX], δειξουσιδεικ·σουσι(ν), δεικ·σουσι(ν)δειξονταιδεικ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειξοιμιδεικ·σοιμιδειξοιμηνδεικ·σοιμην
2ndδειξοιςδεικ·σοιςδειξοιοδεικ·σοιο
3rdδειξοιδεικ·σοιδειξοιτοδεικ·σοιτο
Pl1stδειξοιμενδεικ·σοιμενδειξοιμεθαδεικ·σοιμεθα
2ndδειξοιτεδεικ·σοιτεδειξοισθεδεικ·σοισθε
3rdδειξοιενδεικ·σοιενδειξοιντοδεικ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειξειν​δεικ·σειν​δειξεσθαι​δεικ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειξουσαδειξον[GNT][LXX]δεικ·σουσ·αδεικ·σο[υ]ν[τ]
Nomδειξωνδεικ·σο[υ]ν[τ]·^
Accδειξουσανδειξονταδεικ·σουσ·ανδεικ·σο[υ]ντ·α
Datδειξουσῃδειξοντιδεικ·σουσ·ῃδεικ·σο[υ]ντ·ι
Genδειξουσηςδειξοντοςδεικ·σουσ·ηςδεικ·σο[υ]ντ·ος
PlVocδειξουσαιδειξοντεςδειξονταδεικ·σουσ·αιδεικ·σο[υ]ντ·εςδεικ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accδειξουσαςδειξονταςδεικ·σουσ·αςδεικ·σο[υ]ντ·ας
Datδειξουσαιςδειξουσι, δειξουσιν[LXX]δεικ·σουσ·αιςδεικ·σου[ντ]·σι(ν), δεικ·σου[ντ]·σι(ν)
Genδειξουσωνδειξοντωνδεικ·σουσ·ωνδεικ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειξομενηδειξομενεδεικ·σομεν·ηδεικ·σομεν·ε
Nomδειξομενοςδεικ·σομεν·ος
Accδειξομενηνδειξομενονδεικ·σομεν·ηνδεικ·σομεν·ον
Datδειξομενῃδειξομενῳδεικ·σομεν·ῃδεικ·σομεν·ῳ
Genδειξομενηςδειξομενουδεικ·σομεν·ηςδεικ·σομεν·ου
PlVocδειξομεναιδειξομενοιδειξομεναδεικ·σομεν·αιδεικ·σομεν·οιδεικ·σομεν·α
Nom
Accδειξομεναςδειξομενουςδεικ·σομεν·αςδεικ·σομεν·ους
Datδειξομεναιςδειξομενοιςδεικ·σομεν·αιςδεικ·σομεν·οις
Genδειξομενωνδειξομενωνδεικ·σομεν·ωνδεικ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεδειξα[GNT][LXX]ε·δεικ·σαεδειξαμηνε·δεικ·σαμην
2ndεδειξας[LXX]ε·δεικ·σαςεδειξωε·δεικ·σω
3rdεδειξεν[GNT][LXX], εδειξεε·δεικ·σε(ν), ε·δεικ·σε(ν)εδειξατοε·δεικ·σατο
Pl1stεδειξαμενε·δεικ·σαμενεδειξαμεθαε·δεικ·σαμεθα
2ndεδειξατεε·δεικ·σατεεδειξασθεε·δεικ·σασθε
3rdεδειξαν[LXX]ε·δεικ·σανεδειξαντοε·δεικ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειξω[GNT][LXX]δεικ·σωδειξωμαιδεικ·σωμαι
2ndδειξῃς[LXX]δεικ·σῃςδειξῃ[LXX]δεικ·σῃ
3rdδειξῃ[LXX]δεικ·σῃδειξηταιδεικ·σηται
Pl1stδειξωμενδεικ·σωμενδειξωμεθαδεικ·σωμεθα
2ndδειξητε[LXX]δεικ·σητεδειξησθεδεικ·σησθε
3rdδειξωσιν[LXX], δειξωσιδεικ·σωσι(ν), δεικ·σωσι(ν)δειξωνταιδεικ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stδειξαιμιδεικ·σαιμιδειξαιμηνδεικ·σαιμην
2ndδειξαις, δειξειαςδεικ·σαις, δεικ·σειας classicalδειξαιοδεικ·σαιο
3rdδειξαι[GNT][LXX], δειξειεδεικ·σαι, δεικ·σειε classicalδειξαιτοδεικ·σαιτο
Pl1stδειξαιμενδεικ·σαιμενδειξαιμεθαδεικ·σαιμεθα
2ndδειξαιτεδεικ·σαιτεδειξαισθεδεικ·σαισθε
3rdδειξαιεν, δειξαισαν, δειξειαν, δειξειενδεικ·σαιεν, δεικ·σαισαν alt, δεικ·σειαν classical, δεικ·σειεν classicalδειξαιντοδεικ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndδειξον[GNT][LXX]δεικ·σονδειξαι[GNT][LXX]δεικ·σαι
3rdδειξατω[GNT]δεικ·σατωδειξασθωδεικ·σασθω
Pl1st
2ndδειξατε[GNT]δεικ·σατεδειξασθεδεικ·σασθε
3rdδειξατωσαν, δειξαντωνδεικ·σατωσαν, δεικ·σαντων classicalδειξασθωσαν, δειξασθωνδεικ·σασθωσαν, δεικ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
δειξαι[GNT][LXX]​δεικ·σαιδειξασθαι​δεικ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειξασα[LXX]δειξας[LXX]δειξανδεικ·σασ·αδεικ·σα[ντ]·ςδεικ·σαν[τ]
Nom
Accδειξασανδειξανταδεικ·σασ·ανδεικ·σαντ·α
Datδειξασῃδειξαντιδεικ·σασ·ῃδεικ·σαντ·ι
Genδειξασηςδειξαντοςδεικ·σασ·ηςδεικ·σαντ·ος
PlVocδειξασαιδειξαντεςδειξανταδεικ·σασ·αιδεικ·σαντ·εςδεικ·σαντ·α
Nom
Accδειξασαςδειξανταςδεικ·σασ·αςδεικ·σαντ·ας
Datδειξασαιςδειξασι, δειξασινδεικ·σασ·αιςδεικ·σα[ντ]·σι(ν)
Genδειξασωνδειξαντωνδεικ·σασ·ωνδεικ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειξαμενηδειξαμενεδεικ·σαμεν·ηδεικ·σαμεν·ε
Nomδειξαμενοςδεικ·σαμεν·ος
Accδειξαμενηνδειξαμενονδεικ·σαμεν·ηνδεικ·σαμεν·ον
Datδειξαμενῃδειξαμενῳδεικ·σαμεν·ῃδεικ·σαμεν·ῳ
Genδειξαμενηςδειξαμενουδεικ·σαμεν·ηςδεικ·σαμεν·ου
PlVocδειξαμεναιδειξαμενοιδειξαμεναδεικ·σαμεν·αιδεικ·σαμεν·οιδεικ·σαμεν·α
Nom
Accδειξαμεναςδειξαμενουςδεικ·σαμεν·αςδεικ·σαμεν·ους
Datδειξαμεναιςδειξαμενοιςδεικ·σαμεν·αιςδεικ·σαμεν·οις
Genδειξαμενωνδειξαμενωνδεικ·σαμεν·ωνδεικ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεδειχθηνε·δεικ·θην
2ndεδειχθηςε·δεικ·θης
3rdεδειχθη[LXX]ε·δεικ·θη
Pl1stεδειχθημενε·δεικ·θημεν
2ndεδειχθητεε·δεικ·θητε
3rdεδειχθησανε·δεικ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδειχθησομαιδεικ·θησομαι
2ndδειχθησῃ, δειχθησειδεικ·θησῃ, δεικ·θησει classical
3rdδειχθησεταιδεικ·θησεται
Pl1stδειχθησομεθαδεικ·θησομεθα
2ndδειχθησεσθεδεικ·θησεσθε
3rdδειχθησονταιδεικ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδειχθωδεικ·θω
2ndδειχθῃςδεικ·θῃς
3rdδειχθῃδεικ·θῃ
Pl1stδειχθωμενδεικ·θωμεν
2ndδειχθητεδεικ·θητε
3rdδειχθωσιν, δειχθωσιδεικ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stδειχθειηνδεικ·θειην
2ndδειχθειηςδεικ·θειης
3rdδειχθειηδεικ·θειη
Pl1stδειχθειημεν, δειχθειμενδεικ·θειημεν, δεικ·θειμεν classical
2ndδειχθειητε, δειχθειτεδεικ·θειητε, δεικ·θειτε classical
3rdδειχθειησαν, δειχθειενδεικ·θειησαν, δεικ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stδειχθησοιμηνδεικ·θησοιμην
2ndδειχθησοιοδεικ·θησοιο
3rdδειχθησοιτοδεικ·θησοιτο
Pl1stδειχθησοιμεθαδεικ·θησοιμεθα
2ndδειχθησοισθεδεικ·θησοισθε
3rdδειχθησοιντοδεικ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndδειχθητιδεικ·θητι
3rdδειχθητω[LXX]δεικ·θητω
Pl1st
2ndδειχθητεδεικ·θητε
3rdδειχθητωσαν, δειχθεντωνδεικ·θητωσαν, δεικ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
δειχθηναι[LXX]​δεικ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
δειχθησεσθαι​δεικ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειχθεισαδειχθειςδειχθενδεικ·θεισ·αδεικ·θει[ντ]·ςδεικ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accδειχθεισανδειχθεντα[GNT]δεικ·θεισ·ανδεικ·θε[ι]ντ·α
Datδειχθεισῃδειχθεντιδεικ·θεισ·ῃδεικ·θε[ι]ντ·ι
Genδειχθεισηςδειχθεντοςδεικ·θεισ·ηςδεικ·θε[ι]ντ·ος
PlVocδειχθεισαιδειχθεντεςδειχθεντα[GNT]δεικ·θεισ·αιδεικ·θε[ι]ντ·εςδεικ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accδειχθεισαςδειχθενταςδεικ·θεισ·αςδεικ·θε[ι]ντ·ας
Datδειχθεισαιςδειχθεισι, δειχθεισινδεικ·θεισ·αιςδεικ·θει[ντ]·σι(ν)
Genδειχθεισωνδειχθεντωνδεικ·θεισ·ωνδεικ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδειχθησομενηδειχθησομενεδεικ·θησομεν·ηδεικ·θησομεν·ε
Nomδειχθησομενοςδεικ·θησομεν·ος
Accδειχθησομενηνδειχθησομενονδεικ·θησομεν·ηνδεικ·θησομεν·ον
Datδειχθησομενῃδειχθησομενῳδεικ·θησομεν·ῃδεικ·θησομεν·ῳ
Genδειχθησομενηςδειχθησομενουδεικ·θησομεν·ηςδεικ·θησομεν·ου
PlVocδειχθησομεναιδειχθησομενοιδειχθησομεναδεικ·θησομεν·αιδεικ·θησομεν·οιδεικ·θησομεν·α
Nom
Accδειχθησομεναςδειχθησομενουςδεικ·θησομεν·αςδεικ·θησομεν·ους
Datδειχθησομεναιςδειχθησομενοιςδεικ·θησομεν·αιςδεικ·θησομεν·οις
Genδειχθησομενωνδειχθησομενωνδεικ·θησομεν·ωνδεικ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 28-Oct-2020 17:09:36 EDT