γινωσκω γιγνωσκω • GINWSKW GIGNWSKW • ginōskō gignōskō

Search: εγνωσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εγνωσανγινώσκωε·γν(ω)·σαν2aor act ind 3rd pl

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγινωσκω[GNT][LXX], γιγνωσκωγινωσκ·ω, γιγνωσκ·ωγινωσκομαι[GNT], γιγνωσκομαιγινωσκ·ομαι, γιγνωσκ·ομαι
2ndγινωσκεις[GNT][LXX], γιγνωσκειςγινωσκ·εις, γιγνωσκ·ειςγινωσκῃ[GNT], γινωσκει[GNT][LXX], γινωσκεσαι, γιγνωσκῃ, γιγνωσκει[LXX], γιγνωσκεσαιγινωσκ·ῃ, γινωσκ·ει classical, γινωσκ·εσαι alt, γιγνωσκ·ῃ, γιγνωσκ·ει classical, γιγνωσκ·εσαι alt
3rdγινωσκει[GNT][LXX], γιγνωσκει[LXX]γινωσκ·ει, γιγνωσκ·ειγινωσκεται[GNT][LXX], γιγνωσκεταιγινωσκ·εται, γιγνωσκ·εται
Pl1stγινωσκομεν[GNT][LXX], γιγνωσκομενγινωσκ·ομεν, γιγνωσκ·ομενγινωσκομεθα, γιγνωσκομεθαγινωσκ·ομεθα, γιγνωσκ·ομεθα
2ndγινωσκετε[GNT][LXX], γιγνωσκετεγινωσκ·ετε, γιγνωσκ·ετεγινωσκεσθε, γιγνωσκεσθεγινωσκ·εσθε, γιγνωσκ·εσθε
3rdγινωσκουσιν[GNT][LXX], γινωσκουσι, γιγνωσκουσιν, γιγνωσκουσιγινωσκ·ουσι(ν), γινωσκ·ουσι(ν), γιγνωσκ·ουσι(ν)γινωσκονται, γιγνωσκονταιγινωσκ·ονται, γιγνωσκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγινωσκω[GNT][LXX], γιγνωσκωγινωσκ·ω, γιγνωσκ·ωγινωσκωμαι, γιγνωσκωμαιγινωσκ·ωμαι, γιγνωσκ·ωμαι
2ndγινωσκῃς, γιγνωσκῃςγινωσκ·ῃς, γιγνωσκ·ῃςγινωσκῃ[GNT], γιγνωσκῃγινωσκ·ῃ, γιγνωσκ·ῃ
3rdγινωσκῃ[GNT], γιγνωσκῃγινωσκ·ῃ, γιγνωσκ·ῃγινωσκηται, γιγνωσκηταιγινωσκ·ηται, γιγνωσκ·ηται
Pl1stγινωσκωμεν[GNT], γιγνωσκωμενγινωσκ·ωμεν, γιγνωσκ·ωμενγινωσκωμεθα, γιγνωσκωμεθαγινωσκ·ωμεθα, γιγνωσκ·ωμεθα
2ndγινωσκητε[GNT], γιγνωσκητεγινωσκ·ητε, γιγνωσκ·ητεγινωσκησθε, γιγνωσκησθεγινωσκ·ησθε, γιγνωσκ·ησθε
3rdγινωσκωσιν[GNT], γινωσκωσι, γιγνωσκωσιν, γιγνωσκωσιγινωσκ·ωσι(ν), γινωσκ·ωσι(ν), γιγνωσκ·ωσι(ν)γινωσκωνται, γιγνωσκωνταιγινωσκ·ωνται, γιγνωσκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγινωσκοιμι, γιγνωσκοιμιγινωσκ·οιμι, γιγνωσκ·οιμιγινωσκοιμην, γιγνωσκοιμηνγινωσκ·οιμην, γιγνωσκ·οιμην
2ndγινωσκοις, γιγνωσκοιςγινωσκ·οις, γιγνωσκ·οιςγινωσκοιο, γιγνωσκοιογινωσκ·οιο, γιγνωσκ·οιο
3rdγινωσκοι, γιγνωσκοιγινωσκ·οι, γιγνωσκ·οιγινωσκοιτο, γιγνωσκοιτογινωσκ·οιτο, γιγνωσκ·οιτο
Pl1stγινωσκοιμεν, γιγνωσκοιμενγινωσκ·οιμεν, γιγνωσκ·οιμενγινωσκοιμεθα, γιγνωσκοιμεθαγινωσκ·οιμεθα, γιγνωσκ·οιμεθα
2ndγινωσκοιτε, γιγνωσκοιτεγινωσκ·οιτε, γιγνωσκ·οιτεγινωσκοισθε, γιγνωσκοισθεγινωσκ·οισθε, γιγνωσκ·οισθε
3rdγινωσκοιεν, γινωσκοισαν, γιγνωσκοιεν, γιγνωσκοισανγινωσκ·οιεν, γινωσκ·οισαν alt, γιγνωσκ·οιεν, γιγνωσκ·οισαν altγινωσκοιντο, γιγνωσκοιντογινωσκ·οιντο, γιγνωσκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγινωσκε[GNT][LXX], γιγνωσκε[LXX]γινωσκ·ε, γιγνωσκ·εγινωσκου, γιγνωσκουγινωσκ·ου, γιγνωσκ·ου
3rdγινωσκετω[GNT], γιγνωσκετωγινωσκ·ετω, γιγνωσκ·ετωγινωσκεσθω, γιγνωσκεσθωγινωσκ·εσθω, γιγνωσκ·εσθω
Pl1st
2ndγινωσκετε[GNT][LXX], γιγνωσκετεγινωσκ·ετε, γιγνωσκ·ετεγινωσκεσθε, γιγνωσκεσθεγινωσκ·εσθε, γιγνωσκ·εσθε
3rdγινωσκετωσαν, γινωσκοντων, γιγνωσκετωσαν, γιγνωσκοντωνγινωσκ·ετωσαν, γινωσκ·οντων classical, γιγνωσκ·ετωσαν, γιγνωσκ·οντων classicalγινωσκεσθωσαν, γινωσκεσθων, γιγνωσκεσθωσαν, γιγνωσκεσθωνγινωσκ·εσθωσαν, γινωσκ·εσθων classical, γιγνωσκ·εσθωσαν, γιγνωσκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γινωσκειν[GNT][LXX], γιγνωσκειν​γινωσκ·ειν, γιγνωσκ·ειν​γινωσκεσθαι, γιγνωσκεσθαι​γινωσκ·εσθαι, γιγνωσκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγινωσκουσα, γιγνωσκουσαγινωσκον, γιγνωσκονγινωσκ·ουσ·α, γιγνωσκ·ουσ·αγινωσκ·ο[υ]ν[τ], γιγνωσκ·ο[υ]ν[τ]
Nomγινωσκων[GNT][LXX], γιγνωσκωνγινωσκ·ο[υ]ν[τ]·^, γιγνωσκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accγινωσκουσαν[LXX], γιγνωσκουσανγινωσκοντα[LXX], γιγνωσκονταγινωσκ·ουσ·αν, γιγνωσκ·ουσ·ανγινωσκ·ο[υ]ντ·α, γιγνωσκ·ο[υ]ντ·α
Datγινωσκουσῃ, γιγνωσκουσῃγινωσκοντι, γιγνωσκοντιγινωσκ·ουσ·ῃ, γιγνωσκ·ουσ·ῃγινωσκ·ο[υ]ντ·ι, γιγνωσκ·ο[υ]ντ·ι
Genγινωσκουσης, γιγνωσκουσηςγινωσκοντος, γιγνωσκοντοςγινωσκ·ουσ·ης, γιγνωσκ·ουσ·ηςγινωσκ·ο[υ]ντ·ος, γιγνωσκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocγινωσκουσαι, γιγνωσκουσαιγινωσκοντες[GNT][LXX], γιγνωσκοντεςγινωσκοντα[LXX], γιγνωσκονταγινωσκ·ουσ·αι, γιγνωσκ·ουσ·αιγινωσκ·ο[υ]ντ·ες, γιγνωσκ·ο[υ]ντ·εςγινωσκ·ο[υ]ντ·α, γιγνωσκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accγινωσκουσας, γιγνωσκουσαςγινωσκοντας, γιγνωσκοντας[LXX]γινωσκ·ουσ·ας, γιγνωσκ·ουσ·αςγινωσκ·ο[υ]ντ·ας, γιγνωσκ·ο[υ]ντ·ας
Datγινωσκουσαις, γιγνωσκουσαιςγινωσκουσι, γινωσκουσιν[GNT][LXX], γιγνωσκουσι, γιγνωσκουσινγινωσκ·ουσ·αις, γιγνωσκ·ουσ·αιςγινωσκ·ου[ντ]·σι(ν), γινωσκ·ου[ντ]·σι(ν), γιγνωσκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genγινωσκουσων, γιγνωσκουσωνγινωσκοντων, γιγνωσκοντωνγινωσκ·ουσ·ων, γιγνωσκ·ουσ·ωνγινωσκ·ο[υ]ντ·ων, γιγνωσκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγινωσκομενη[GNT], γιγνωσκομενηγινωσκομενε, γιγνωσκομενεγινωσκ·ομεν·η, γιγνωσκ·ομεν·ηγινωσκ·ομεν·ε, γιγνωσκ·ομεν·ε
Nomγινωσκομενος, γιγνωσκομενοςγινωσκ·ομεν·ος, γιγνωσκ·ομεν·ος
Accγινωσκομενην, γιγνωσκομενηνγινωσκομενον, γιγνωσκομενονγινωσκ·ομεν·ην, γιγνωσκ·ομεν·ηνγινωσκ·ομεν·ον, γιγνωσκ·ομεν·ον
Datγινωσκομενῃ, γιγνωσκομενῃγινωσκομενῳ, γιγνωσκομενῳγινωσκ·ομεν·ῃ, γιγνωσκ·ομεν·ῃγινωσκ·ομεν·ῳ, γιγνωσκ·ομεν·ῳ
Genγινωσκομενης, γιγνωσκομενηςγινωσκομενου, γιγνωσκομενουγινωσκ·ομεν·ης, γιγνωσκ·ομεν·ηςγινωσκ·ομεν·ου, γιγνωσκ·ομεν·ου
PlVocγινωσκομεναι, γιγνωσκομεναιγινωσκομενοι, γιγνωσκομενοιγινωσκομενα, γιγνωσκομεναγινωσκ·ομεν·αι, γιγνωσκ·ομεν·αιγινωσκ·ομεν·οι, γιγνωσκ·ομεν·οιγινωσκ·ομεν·α, γιγνωσκ·ομεν·α
Nom
Accγινωσκομενας, γιγνωσκομεναςγινωσκομενους, γιγνωσκομενουςγινωσκ·ομεν·ας, γιγνωσκ·ομεν·αςγινωσκ·ομεν·ους, γιγνωσκ·ομεν·ους
Datγινωσκομεναις, γιγνωσκομεναιςγινωσκομενοις, γιγνωσκομενοιςγινωσκ·ομεν·αις, γιγνωσκ·ομεν·αιςγινωσκ·ομεν·οις, γιγνωσκ·ομεν·οις
Genγινωσκομενων, γιγνωσκομενωνγινωσκομενων, γιγνωσκομενωνγινωσκ·ομεν·ων, γιγνωσκ·ομεν·ωνγινωσκ·ομεν·ων, γιγνωσκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγινωσκον[GNT][LXX], εγιγνωσκονε·γινωσκ·ον, ε·γιγνωσκ·ονεγινωσκομην, εγιγνωσκομηνε·γινωσκ·ομην, ε·γιγνωσκ·ομην
2ndεγινωσκες, εγιγνωσκεςε·γινωσκ·ες, ε·γιγνωσκ·εςεγινωσκου, εγιγνωσκουε·γινωσκ·ου, ε·γιγνωσκ·ου
3rdεγινωσκεν[GNT], εγινωσκε, εγιγνωσκεν, εγιγνωσκεε·γινωσκ·ε(ν), ε·γινωσκ·ε(ν), ε·γιγνωσκ·ε(ν)εγινωσκετο, εγιγνωσκετοε·γινωσκ·ετο, ε·γιγνωσκ·ετο
Pl1stεγινωσκομεν, εγιγνωσκομενε·γινωσκ·ομεν, ε·γιγνωσκ·ομενεγινωσκομεθα, εγιγνωσκομεθαε·γινωσκ·ομεθα, ε·γιγνωσκ·ομεθα
2ndεγινωσκετε, εγιγνωσκετεε·γινωσκ·ετε, ε·γιγνωσκ·ετεεγινωσκεσθε, εγιγνωσκεσθεε·γινωσκ·εσθε, ε·γιγνωσκ·εσθε
3rdεγινωσκον[GNT][LXX], εγινωσκοσαν, εγιγνωσκον, εγιγνωσκοσανε·γινωσκ·ον, ε·γινωσκ·οσαν alt, ε·γιγνωσκ·ον, ε·γιγνωσκ·οσαν altεγινωσκοντο, εγιγνωσκοντοε·γινωσκ·οντο, ε·γιγνωσκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωσομαι[GNT][LXX]γνω·σομαι
2ndγνωσῃ[GNT][LXX], γνωσει[GNT][LXX], γνωσεσαιγνω·σῃ, γνω·σει classical, γνω·σεσαι alt
3rdγνωσεται[GNT][LXX]γνω·σεται
Pl1stγνωσομεθα[GNT][LXX]γνω·σομεθα
2ndγνωσεσθε[GNT][LXX]γνω·σεσθε
3rdγνωσονται[GNT][LXX]γνω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνωσοιμηνγνω·σοιμην
2ndγνωσοιογνω·σοιο
3rdγνωσοιτογνω·σοιτο
Pl1stγνωσοιμεθαγνω·σοιμεθα
2ndγνωσοισθεγνω·σοισθε
3rdγνωσοιντογνω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γνωσεσθαι​γνω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωσομενηγνωσομενεγνω·σομεν·ηγνω·σομεν·ε
Nomγνωσομενοςγνω·σομεν·ος
Accγνωσομενηνγνωσομενονγνω·σομεν·ηνγνω·σομεν·ον
Datγνωσομενῃγνωσομενῳγνω·σομεν·ῃγνω·σομεν·ῳ
Genγνωσομενηςγνωσομενουγνω·σομεν·ηςγνω·σομεν·ου
PlVocγνωσομεναιγνωσομενοιγνωσομεναγνω·σομεν·αιγνω·σομεν·οιγνω·σομεν·α
Nom
Accγνωσομεναςγνωσομενουςγνω·σομεν·αςγνω·σομεν·ους
Datγνωσομεναιςγνωσομενοιςγνω·σομεν·αιςγνω·σομεν·οις
Genγνωσομενωνγνωσομενωνγνω·σομεν·ωνγνω·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνων[GNT][LXX]ε·γν(ω)·^ν
2ndεγνως[GNT][LXX], εγνωσθαε·γν(ω)·^ς, ε·γν(ω)·^σθα classical
3rdεγνω[GNT][LXX]ε·γν(ω)·^
Pl1stεγνωμεν[LXX]ε·γν(ω)·μεν
2ndεγνωτε[LXX]ε·γν(ω)·τε
3rdεγνωσαν[GNT][LXX]ε·γν(ω)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνω[GNT][LXX]γν(ω)·ω
2ndγνῳς[GNT][LXX]γν(ω)·ῃς
3rdγνῳ[GNT][LXX], γνοι[GNT]γν(ω)·ῃ, irreg. γν(ο)·ῃ (for γν(ω)·ῃ > γνῳ)
Pl1stγνωμεν[LXX]γν(ω)·ωμεν
2ndγνωτε[GNT][LXX]γν(ω)·ητε
3rdγνωσιν[GNT][LXX], γνωσιγν(ω)·ωσι(ν), γν(ω)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rdγνοι[GNT]irreg. γν(ο)·οι (for ath. γν(ο)·ιη > γνοιη)
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stγνῳην[LXX], γνοιηνγν(ω)·ιην, γν(ο)·ιην
2ndγνῳης, γνοιηςγν(ω)·ιης, γν(ο)·ιης
3rdγνῳη, γνοιη[LXX]γν(ω)·ιη, γν(ο)·ιη
Pl1stγνῳημεν, γνοιημεν, γνῳμεν, γνοιμενγν(ω)·ιημεν, γν(ο)·ιημεν, γν(ω)·ιμεν classical, γν(ο)·ιμεν classical
2ndγνῳητε, γνοιητε, γνῳτε, γνοιτεγν(ω)·ιητε, γν(ο)·ιητε, γν(ω)·ιτε classical, γν(ο)·ιτε classical
3rdγνῳησαν, γνοιησαν, γνῳεν, γνοιενγν(ω)·ιησαν, γν(ο)·ιησαν, γν(ω)·ιεν classical, γν(ο)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndγνωθι[GNT][LXX], γνωςγν(ω)·θι, γν(ω)·ς
3rdγνωτω[GNT][LXX]γν(ω)·τω
Pl1st
2ndγνωτε[GNT][LXX]γν(ω)·τε
3rdγνωτωσαν[LXX], γνοντωνγν(ω)·τωσαν, γν(ο)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
γνωναι[GNT][LXX]​γν(ω)·ναι, γν(ω)·εναι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνουσαγνους[GNT][LXX]γνονγν(ο)·εσ·αγν(ο)·[ντ]·ςγν(ο)·ν[τ]
Nom
Accγνουσανγνοντα[GNT]γν(ο)·εσ·ανγν(ο)·ντ·α
Datγνουσῃγνοντιγν(ο)·εσ·ῃγν(ο)·ντ·ι
Genγνουσηςγνοντοςγν(ο)·εσ·ηςγν(ο)·ντ·ος
PlVocγνουσαιγνοντες[GNT][LXX]γνοντα[GNT]γν(ο)·εσ·αιγν(ο)·ντ·εςγν(ο)·ντ·α
Nom
Accγνουσαςγνονταςγν(ο)·εσ·αςγν(ο)·ντ·ας
Datγνουσαιςγνουσι, γνουσινγν(ο)·εσ·αιςγν(ο)·[ντ]·σι(ν) > γνουσι, γν(ο)·[ντ]·σι(ν) > γνουσιν
Genγνουσωνγνοντωνγν(ο)·εσ·ωνγν(ο)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωκα[GNT][LXX]εγνω·καεγνωσμαιεγνωσ·μαι
2ndεγνωκας[GNT], εγνωκεςεγνω·κας, εγνω·κες altεγνωσαιεγνωσ·[σ]αι
3rdεγνωκεν[GNT][LXX], εγνωκεεγνω·κε(ν), εγνω·κε(ν)εγνωσται[GNT][LXX]εγνωσ·ται
Pl1stεγνωκαμεν[GNT][LXX]εγνω·καμενεγνωσμεθαεγνωσ·μεθα
2ndεγνωκατε[GNT]εγνω·κατεεγνωσθεεγνωσ·[σ]θε
3rdεγνωκασιν, εγνωκασι, εγνωκαν[GNT]εγνω·κασι(ν), εγνω·καν altεγνωδαταιεγνωσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωσομαιεγνωσ·[σ]ομαι
2ndεγνωσῃ, εγνωσειεγνωσ·[σ]ῃ, εγνωσ·[σ]ει classical
3rdεγνωσεταιεγνωσ·[σ]εται
Pl1stεγνωσομεθαεγνωσ·[σ]ομεθα
2ndεγνωσεσθεεγνωσ·[σ]εσθε
3rdεγνωσονταιεγνωσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωκωεγνω·κω
2ndεγνωκῃςεγνω·κῃς
3rdεγνωκῃεγνω·κῃ
Pl1stεγνωκωμενεγνω·κωμεν
2ndεγνωκητεεγνω·κητε
3rdεγνωκωσιν, εγνωκωσιεγνω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωκοιμι, εγνωκοιηνεγνω·κοιμι, εγνω·κοιην classical
2ndεγνωκοις, εγνωκοιηςεγνω·κοις, εγνω·κοιης classical
3rdεγνωκοι, εγνωκοιηεγνω·κοι, εγνω·κοιη classical
Pl1stεγνωκοιμενεγνω·κοιμεν
2ndεγνωκοιτεεγνω·κοιτε
3rdεγνωκοιενεγνω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωσοιμηνεγνωσ·[σ]οιμην
2ndεγνωσοιοεγνωσ·[σ]οιο
3rdεγνωσοιτοεγνωσ·[σ]οιτο
Pl1stεγνωσοιμεθαεγνωσ·[σ]οιμεθα
2ndεγνωσοισθεεγνωσ·[σ]οισθε
3rdεγνωσοιντοεγνωσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεγνωκεεγνω·κεεγνωσοεγνωσ·[σ]ο
3rdεγνωκετωεγνω·κετωεγνωσθωεγνωσ·[σ]θω
Pl1st
2ndεγνωκετεεγνω·κετεεγνωσθεεγνωσ·[σ]θε
3rdεγνωκετωσανεγνω·κετωσανεγνωσθωσαν, εγνωσθωνεγνωσ·[σ]θωσαν, εγνωσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγνωκεναι[GNT]​εγνω·κεναιεγνωσθαι​εγνωσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εγνωσεσθαι​εγνωσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγνωκυιαεγνωκοςεγνω·κυι·αεγνω·κο[τ]·ς
Nomεγνωκωςεγνω·κο[τ]·^ς
Accεγνωκυιανεγνωκοταεγνω·κυι·ανεγνω·κοτ·α
Datεγνωκυιᾳεγνωκοτιεγνω·κυι·ᾳεγνω·κοτ·ι
Genεγνωκυιαςεγνωκοτοςεγνω·κυι·αςεγνω·κοτ·ος
PlVocεγνωκυιαιεγνωκοτες[GNT][LXX]εγνωκοταεγνω·κυι·αιεγνω·κοτ·εςεγνω·κοτ·α
Nom
Accεγνωκυιαςεγνωκοτας[LXX]εγνω·κυι·αςεγνω·κοτ·ας
Datεγνωκυιαιςεγνωκοσι, εγνωκοσινεγνω·κυι·αιςεγνω·κο[τ]·σι(ν)
Genεγνωκυιωνεγνωκοτωνεγνω·κυι·ωνεγνω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεγνωσμενηεγνωσμενεεγνωσ·μεν·ηεγνωσ·μεν·ε
Nomεγνωσμενοςεγνωσ·μεν·ος
Accεγνωσμενηνεγνωσμενονεγνωσ·μεν·ηνεγνωσ·μεν·ον
Datεγνωσμενῃεγνωσμενῳεγνωσ·μεν·ῃεγνωσ·μεν·ῳ
Genεγνωσμενηςεγνωσμενουεγνωσ·μεν·ηςεγνωσ·μεν·ου
PlVocεγνωσμεναιεγνωσμενοιεγνωσμεναεγνωσ·μεν·αιεγνωσ·μεν·οιεγνωσ·μεν·α
Nom
Accεγνωσμεναςεγνωσμενουςεγνωσ·μεν·αςεγνωσ·μεν·ους
Datεγνωσμεναιςεγνωσμενοιςεγνωσ·μεν·αιςεγνωσ·μεν·οις
Genεγνωσμενωνεγνωσμενωνεγνωσ·μεν·ωνεγνωσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεγνωκειν, εγνωκηε·εγνω·κειν, ε·εγνω·κη classicalεγνωσμηνε·εγνωσ·μην
2ndεγνωκεις, εγνωκηςε·εγνω·κεις, ε·εγνω·κης classicalεγνωσοε·εγνωσ·[σ]ο
3rdεγνωκειε·εγνω·κειεγνωστοε·εγνωσ·το
Pl1stεγνωκειμεν, εγνωκεμενε·εγνω·κειμεν, ε·εγνω·κεμεν classicalεγνωσμεθαε·εγνωσ·μεθα
2ndεγνωκειτε[GNT], εγνωκετεε·εγνω·κειτε, ε·εγνω·κετε classicalεγνωσθεε·εγνωσ·[σ]θε
3rdεγνωκεισαν, εγνωκεσανε·εγνω·κεισαν, ε·εγνω·κεσαν classicalεγνωδατοε·εγνωσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεγνωσθην[LXX]ε·γνωσ·θην
2ndεγνωσθης[LXX]ε·γνωσ·θης
3rdεγνωσθη[GNT][LXX]ε·γνωσ·θη
Pl1stεγνωσθημενε·γνωσ·θημεν
2ndεγνωσθητεε·γνωσ·θητε
3rdεγνωσθησανε·γνωσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγνωσθησομαι[LXX]γνωσ·θησομαι
2ndγνωσθησῃ[LXX], γνωσθησειγνωσ·θησῃ, γνωσ·θησει classical
3rdγνωσθησεται[GNT][LXX]γνωσ·θησεται
Pl1stγνωσθησομεθαγνωσ·θησομεθα
2ndγνωσθησεσθεγνωσ·θησεσθε
3rdγνωσθησονται[LXX]γνωσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγνωσθω[LXX]γνωσ·θω
2ndγνωσθῃςγνωσ·θῃς
3rdγνωσθῃ[GNT][LXX]γνωσ·θῃ
Pl1stγνωσθωμενγνωσ·θωμεν
2ndγνωσθητεγνωσ·θητε
3rdγνωσθωσιν, γνωσθωσιγνωσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stγνωσθειηνγνωσ·θειην
2ndγνωσθειηςγνωσ·θειης
3rdγνωσθειηγνωσ·θειη
Pl1stγνωσθειημεν, γνωσθειμενγνωσ·θειημεν, γνωσ·θειμεν classical
2ndγνωσθειητε, γνωσθειτεγνωσ·θειητε, γνωσ·θειτε classical
3rdγνωσθειησαν, γνωσθειενγνωσ·θειησαν, γνωσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stγνωσθησοιμηνγνωσ·θησοιμην
2ndγνωσθησοιογνωσ·θησοιο
3rdγνωσθησοιτογνωσ·θησοιτο
Pl1stγνωσθησοιμεθαγνωσ·θησοιμεθα
2ndγνωσθησοισθεγνωσ·θησοισθε
3rdγνωσθησοιντογνωσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndγνωσθητι[LXX]γνωσ·θητι
3rdγνωσθητω[GNT][LXX]γνωσ·θητω
Pl1st
2ndγνωσθητεγνωσ·θητε
3rdγνωσθητωσαν, γνωσθεντωνγνωσ·θητωσαν, γνωσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
γνωσθηναι[LXX]​γνωσ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
γνωσθησεσθαι​γνωσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωσθεισαγνωσθειςγνωσθενγνωσ·θεισ·αγνωσ·θει[ντ]·ςγνωσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accγνωσθεισανγνωσθενταγνωσ·θεισ·ανγνωσ·θε[ι]ντ·α
Datγνωσθεισῃγνωσθεντιγνωσ·θεισ·ῃγνωσ·θε[ι]ντ·ι
Genγνωσθεισηςγνωσθεντοςγνωσ·θεισ·ηςγνωσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocγνωσθεισαιγνωσθεντες[GNT]γνωσθενταγνωσ·θεισ·αιγνωσ·θε[ι]ντ·εςγνωσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accγνωσθεισαςγνωσθενταςγνωσ·θεισ·αςγνωσ·θε[ι]ντ·ας
Datγνωσθεισαιςγνωσθεισι, γνωσθεισινγνωσ·θεισ·αιςγνωσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genγνωσθεισωνγνωσθεντωνγνωσ·θεισ·ωνγνωσ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocγνωσθησομενηγνωσθησομενεγνωσ·θησομεν·ηγνωσ·θησομεν·ε
Nomγνωσθησομενοςγνωσ·θησομεν·ος
Accγνωσθησομενηνγνωσθησομενονγνωσ·θησομεν·ηνγνωσ·θησομεν·ον
Datγνωσθησομενῃγνωσθησομενῳγνωσ·θησομεν·ῃγνωσ·θησομεν·ῳ
Genγνωσθησομενηςγνωσθησομενουγνωσ·θησομεν·ηςγνωσ·θησομεν·ου
PlVocγνωσθησομεναιγνωσθησομενοιγνωσθησομεναγνωσ·θησομεν·αιγνωσ·θησομεν·οιγνωσ·θησομεν·α
Nom
Accγνωσθησομεναςγνωσθησομενουςγνωσ·θησομεν·αςγνωσ·θησομεν·ους
Datγνωσθησομεναιςγνωσθησομενοιςγνωσ·θησομεν·αιςγνωσ·θησομεν·οις
Genγνωσθησομενωνγνωσθησομενωνγνωσ·θησομεν·ωνγνωσ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Jun-2021 18:00:51 EDT