βαπτω • BAPTW • baptō

Search: εβαψεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβαψενβάπτωε·βαπτ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εβαψενβάπτωε·βαπτ·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαψω[GNT]βαπτ·σωβαψομαιβαπτ·σομαι
2ndβαψεις[LXX]βαπτ·σειςβαψῃ[GNT], βαψει[LXX], βαψεσαιβαπτ·σῃ, βαπτ·σει classical, βαπτ·σεσαι alt
3rdβαψει[LXX]βαπτ·σειβαψεταιβαπτ·σεται
Pl1stβαψομενβαπτ·σομενβαψομεθαβαπτ·σομεθα
2ndβαψετεβαπτ·σετεβαψεσθεβαπτ·σεσθε
3rdβαψουσιν, βαψουσιβαπτ·σουσι(ν)βαψονταιβαπτ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαψοιμιβαπτ·σοιμιβαψοιμηνβαπτ·σοιμην
2ndβαψοιςβαπτ·σοιςβαψοιοβαπτ·σοιο
3rdβαψοιβαπτ·σοιβαψοιτοβαπτ·σοιτο
Pl1stβαψοιμενβαπτ·σοιμενβαψοιμεθαβαπτ·σοιμεθα
2ndβαψοιτεβαπτ·σοιτεβαψοισθεβαπτ·σοισθε
3rdβαψοιενβαπτ·σοιενβαψοιντοβαπτ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαψειν​βαπτ·σειν​βαψεσθαι​βαπτ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαψουσαβαψονβαπτ·σουσ·αβαπτ·σο[υ]ν[τ]
Nomβαψωνβαπτ·σο[υ]ν[τ]·^
Accβαψουσανβαψονταβαπτ·σουσ·ανβαπτ·σο[υ]ντ·α
Datβαψουσῃβαψοντιβαπτ·σουσ·ῃβαπτ·σο[υ]ντ·ι
Genβαψουσηςβαψοντοςβαπτ·σουσ·ηςβαπτ·σο[υ]ντ·ος
PlVocβαψουσαιβαψοντεςβαψονταβαπτ·σουσ·αιβαπτ·σο[υ]ντ·εςβαπτ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accβαψουσαςβαψονταςβαπτ·σουσ·αςβαπτ·σο[υ]ντ·ας
Datβαψουσαιςβαψουσι, βαψουσινβαπτ·σουσ·αιςβαπτ·σου[ντ]·σι(ν)
Genβαψουσωνβαψοντωνβαπτ·σουσ·ωνβαπτ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαψομενηβαψομενεβαπτ·σομεν·ηβαπτ·σομεν·ε
Nomβαψομενοςβαπτ·σομεν·ος
Accβαψομενηνβαψομενονβαπτ·σομεν·ηνβαπτ·σομεν·ον
Datβαψομενῃβαψομενῳβαπτ·σομεν·ῃβαπτ·σομεν·ῳ
Genβαψομενηςβαψομενουβαπτ·σομεν·ηςβαπτ·σομεν·ου
PlVocβαψομεναιβαψομενοιβαψομεναβαπτ·σομεν·αιβαπτ·σομεν·οιβαπτ·σομεν·α
Nom
Accβαψομεναςβαψομενουςβαπτ·σομεν·αςβαπτ·σομεν·ους
Datβαψομεναιςβαψομενοιςβαπτ·σομεν·αιςβαπτ·σομεν·οις
Genβαψομενωνβαψομενωνβαπτ·σομεν·ωνβαπτ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβαψαε·βαπτ·σαεβαψαμηνε·βαπτ·σαμην
2ndεβαψας[LXX]ε·βαπτ·σαςεβαψωε·βαπτ·σω
3rdεβαψεν[LXX], εβαψεε·βαπτ·σε(ν), ε·βαπτ·σε(ν)εβαψατοε·βαπτ·σατο
Pl1stεβαψαμενε·βαπτ·σαμενεβαψαμεθαε·βαπτ·σαμεθα
2ndεβαψατεε·βαπτ·σατεεβαψασθεε·βαπτ·σασθε
3rdεβαψανε·βαπτ·σανεβαψαντοε·βαπτ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαψω[GNT]βαπτ·σωβαψωμαιβαπτ·σωμαι
2ndβαψῃςβαπτ·σῃςβαψῃ[GNT]βαπτ·σῃ
3rdβαψῃ[GNT]βαπτ·σῃβαψηταιβαπτ·σηται
Pl1stβαψωμενβαπτ·σωμενβαψωμεθαβαπτ·σωμεθα
2ndβαψητεβαπτ·σητεβαψησθεβαπτ·σησθε
3rdβαψωσιν, βαψωσιβαπτ·σωσι(ν)βαψωνταιβαπτ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβαψαιμιβαπτ·σαιμιβαψαιμηνβαπτ·σαιμην
2ndβαψαις, βαψειαςβαπτ·σαις, βαπτ·σειας classicalβαψαιοβαπτ·σαιο
3rdβαψαι, βαψειεβαπτ·σαι, βαπτ·σειε classicalβαψαιτοβαπτ·σαιτο
Pl1stβαψαιμενβαπτ·σαιμενβαψαιμεθαβαπτ·σαιμεθα
2ndβαψαιτεβαπτ·σαιτεβαψαισθεβαπτ·σαισθε
3rdβαψαιεν, βαψαισαν, βαψειαν, βαψειενβαπτ·σαιεν, βαπτ·σαισαν alt, βαπτ·σειαν classical, βαπτ·σειεν classicalβαψαιντοβαπτ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαψονβαπτ·σονβαψαιβαπτ·σαι
3rdβαψατωβαπτ·σατωβαψασθωβαπτ·σασθω
Pl1st
2ndβαψατεβαπτ·σατεβαψασθεβαπτ·σασθε
3rdβαψατωσαν, βαψαντωνβαπτ·σατωσαν, βαπτ·σαντων classicalβαψασθωσαν, βαψασθωνβαπτ·σασθωσαν, βαπτ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βαψαι​βαπτ·σαι​βαψασθαι​βαπτ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαψασαβαψας[GNT]βαψανβαπτ·σασ·αβαπτ·σα[ντ]·ςβαπτ·σαν[τ]
Nom
Accβαψασανβαψανταβαπτ·σασ·ανβαπτ·σαντ·α
Datβαψασῃβαψαντιβαπτ·σασ·ῃβαπτ·σαντ·ι
Genβαψασηςβαψαντοςβαπτ·σασ·ηςβαπτ·σαντ·ος
PlVocβαψασαιβαψαντες[LXX]βαψανταβαπτ·σασ·αιβαπτ·σαντ·εςβαπτ·σαντ·α
Nom
Accβαψασαςβαψανταςβαπτ·σασ·αςβαπτ·σαντ·ας
Datβαψασαιςβαψασι, βαψασινβαπτ·σασ·αιςβαπτ·σα[ντ]·σι(ν)
Genβαψασωνβαψαντωνβαπτ·σασ·ωνβαπτ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαψαμενηβαψαμενεβαπτ·σαμεν·ηβαπτ·σαμεν·ε
Nomβαψαμενοςβαπτ·σαμεν·ος
Accβαψαμενηνβαψαμενονβαπτ·σαμεν·ηνβαπτ·σαμεν·ον
Datβαψαμενῃβαψαμενῳβαπτ·σαμεν·ῃβαπτ·σαμεν·ῳ
Genβαψαμενηςβαψαμενουβαπτ·σαμεν·ηςβαπτ·σαμεν·ου
PlVocβαψαμεναιβαψαμενοιβαψαμεναβαπτ·σαμεν·αιβαπτ·σαμεν·οιβαπτ·σαμεν·α
Nom
Accβαψαμεναςβαψαμενουςβαπτ·σαμεν·αςβαπτ·σαμεν·ους
Datβαψαμεναιςβαψαμενοιςβαπτ·σαμεν·αιςβαπτ·σαμεν·οις
Genβαψαμενωνβαψαμενωνβαπτ·σαμεν·ωνβαπτ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαμμαιβεβαπτ·μαι
2ndβεβαψαιβεβαπτ·σαι
3rdβεβαπταιβεβαπτ·ται
Pl1stβεβαμμεθαβεβαπτ·μεθα
2ndβεβαφθεβεβαπτ·σθε
3rdβεβαφαταιβεβαπτ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαψομαιβεβαπτ·σομαι
2ndβεβαψῃ, βεβαψειβεβαπτ·σῃ, βεβαπτ·σει classical
3rdβεβαψεταιβεβαπτ·σεται
Pl1stβεβαψομεθαβεβαπτ·σομεθα
2ndβεβαψεσθεβεβαπτ·σεσθε
3rdβεβαψονταιβεβαπτ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαψοιμηνβεβαπτ·σοιμην
2ndβεβαψοιοβεβαπτ·σοιο
3rdβεβαψοιτοβεβαπτ·σοιτο
Pl1stβεβαψοιμεθαβεβαπτ·σοιμεθα
2ndβεβαψοισθεβεβαπτ·σοισθε
3rdβεβαψοιντοβεβαπτ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndβεβαψοβεβαπτ·σο
3rdβεβαφθωβεβαπτ·σθω
Pl1st
2ndβεβαφθεβεβαπτ·σθε
3rdβεβαφθωσαν, βεβαφθωνβεβαπτ·σθωσαν, βεβαπτ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαφθαι​βεβαπτ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
βεβαψεσθαι​βεβαπτ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβεβαμμενηβεβαμμενεβεβαπτ·μεν·ηβεβαπτ·μεν·ε
Nomβεβαμμενοςβεβαπτ·μεν·ος
Accβεβαμμενηνβεβαμμενον[GNT]βεβαπτ·μεν·ηνβεβαπτ·μεν·ον
Datβεβαμμενῃβεβαμμενῳβεβαπτ·μεν·ῃβεβαπτ·μεν·ῳ
Genβεβαμμενηςβεβαμμενουβεβαπτ·μεν·ηςβεβαπτ·μεν·ου
PlVocβεβαμμεναιβεβαμμενοιβεβαμμεναβεβαπτ·μεν·αιβεβαπτ·μεν·οιβεβαπτ·μεν·α
Nom
Accβεβαμμεναςβεβαμμενουςβεβαπτ·μεν·αςβεβαπτ·μεν·ους
Datβεβαμμεναιςβεβαμμενοιςβεβαπτ·μεν·αιςβεβαπτ·μεν·οις
Genβεβαμμενωνβεβαμμενωνβεβαπτ·μεν·ωνβεβαπτ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεβεβαμμηνε·βεβαπτ·μην
2ndεβεβαψοε·βεβαπτ·σο
3rdεβεβαπτοε·βεβαπτ·το
Pl1stεβεβαμμεθαε·βεβαπτ·μεθα
2ndεβεβαφθεε·βεβαπτ·σθε
3rdεβεβαφατοε·βεβαπτ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stβεβαμμην[ε]·βεβαπτ·μην
2ndβεβαψο[ε]·βεβαπτ·σο
3rdβεβαπτο[ε]·βεβαπτ·το
Pl1stβεβαμμεθα[ε]·βεβαπτ·μεθα
2ndβεβαφθε[ε]·βεβαπτ·σθε
3rdβεβαφατο[ε]·βεβαπτ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεβαφηνε·βαφ·[θ]ην
2ndεβαφηςε·βαφ·[θ]ης
3rdεβαφη[LXX]ε·βαφ·[θ]η
Pl1stεβαφημενε·βαφ·[θ]ημεν
2ndεβαφητεε·βαφ·[θ]ητε
3rdεβαφησαν[LXX]ε·βαφ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβαφησομαιβαφ·[θ]ησομαι
2ndβαφησῃ, βαφησειβαφ·[θ]ησῃ, βαφ·[θ]ησει classical
3rdβαφησεται[LXX]βαφ·[θ]ησεται
Pl1stβαφησομεθαβαφ·[θ]ησομεθα
2ndβαφησεσθεβαφ·[θ]ησεσθε
3rdβαφησονταιβαφ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβαφωβαφ·[θ]ω
2ndβαφῃςβαφ·[θ]ῃς
3rdβαφῃ[LXX]βαφ·[θ]ῃ
Pl1stβαφωμενβαφ·[θ]ωμεν
2ndβαφητεβαφ·[θ]ητε
3rdβαφωσιν, βαφωσιβαφ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stβαφειηνβαφ·[θ]ειην
2ndβαφειηςβαφ·[θ]ειης
3rdβαφειηβαφ·[θ]ειη
Pl1stβαφειημεν, βαφειμενβαφ·[θ]ειημεν, βαφ·[θ]ειμεν classical
2ndβαφειητε, βαφειτεβαφ·[θ]ειητε, βαφ·[θ]ειτε classical
3rdβαφειησαν, βαφειενβαφ·[θ]ειησαν, βαφ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stβαφησοιμηνβαφ·[θ]ησοιμην
2ndβαφησοιοβαφ·[θ]ησοιο
3rdβαφησοιτοβαφ·[θ]ησοιτο
Pl1stβαφησοιμεθαβαφ·[θ]ησοιμεθα
2ndβαφησοισθεβαφ·[θ]ησοισθε
3rdβαφησοιντοβαφ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndβαφηθιβαφ·[θ]ητι
3rdβαφητωβαφ·[θ]ητω
Pl1st
2ndβαφητεβαφ·[θ]ητε
3rdβαφητωσαν, βαφεντωνβαφ·[θ]ητωσαν, βαφ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
βαφηναι​βαφ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
βαφησεσθαι​βαφ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαφεισαβαφειςβαφενβαφ·[θ]εισ·αβαφ·[θ]ει[ντ]·ςβαφ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accβαφεισανβαφενταβαφ·[θ]εισ·ανβαφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datβαφεισῃβαφεντιβαφ·[θ]εισ·ῃβαφ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genβαφεισηςβαφεντοςβαφ·[θ]εισ·ηςβαφ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocβαφεισαιβαφεντεςβαφενταβαφ·[θ]εισ·αιβαφ·[θ]ε[ι]ντ·εςβαφ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accβαφεισαςβαφενταςβαφ·[θ]εισ·αςβαφ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datβαφεισαιςβαφεισι, βαφεισινβαφ·[θ]εισ·αιςβαφ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genβαφεισωνβαφεντωνβαφ·[θ]εισ·ωνβαφ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβαφησομενηβαφησομενεβαφ·[θ]ησομεν·ηβαφ·[θ]ησομεν·ε
Nomβαφησομενοςβαφ·[θ]ησομεν·ος
Accβαφησομενηνβαφησομενονβαφ·[θ]ησομεν·ηνβαφ·[θ]ησομεν·ον
Datβαφησομενῃβαφησομενῳβαφ·[θ]ησομεν·ῃβαφ·[θ]ησομεν·ῳ
Genβαφησομενηςβαφησομενουβαφ·[θ]ησομεν·ηςβαφ·[θ]ησομεν·ου
PlVocβαφησομεναιβαφησομενοιβαφησομεναβαφ·[θ]ησομεν·αιβαφ·[θ]ησομεν·οιβαφ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accβαφησομεναςβαφησομενουςβαφ·[θ]ησομεν·αςβαφ·[θ]ησομεν·ους
Datβαφησομεναιςβαφησομενοιςβαφ·[θ]ησομεν·αιςβαφ·[θ]ησομεν·οις
Genβαφησομενωνβαφησομενωνβαφ·[θ]ησομεν·ωνβαφ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 10:50:28 EST