ετεροδιδασκαλεω • hETERODIDASKALEW • heterodidaskaleō

Search: ετεροδιδασκαλειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετεροδιδασκαλεινἑτεροδιδασκαλέωετεροδιδασκαλ(ε)·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετεροδιδασκαλεινἑτεροδιδασκαλέωετεροδιδασκαλ(ε)·εινpres act inf

ἑτερο·διδασκαλέω (ετεροδιδασκαλ(ε)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεροδιδασκαλωετεροδιδασκαλ(ε)·ωετεροδιδασκαλουμαιετεροδιδασκαλ(ε)·ομαι
2ndετεροδιδασκαλειςετεροδιδασκαλ(ε)·ειςετεροδιδασκαλῃ, ετεροδιδασκαλει[GNT], ετεροδιδασκαλεισαιετεροδιδασκαλ(ε)·ῃ, ετεροδιδασκαλ(ε)·ει classical, ετεροδιδασκαλ(ε)·εσαι alt
3rdετεροδιδασκαλει[GNT]ετεροδιδασκαλ(ε)·ειετεροδιδασκαλειταιετεροδιδασκαλ(ε)·εται
Pl1stετεροδιδασκαλουμενετεροδιδασκαλ(ε)·ομενετεροδιδασκαλουμεθαετεροδιδασκαλ(ε)·ομεθα
2ndετεροδιδασκαλειτεετεροδιδασκαλ(ε)·ετεετεροδιδασκαλεισθεετεροδιδασκαλ(ε)·εσθε
3rdετεροδιδασκαλουσιν, ετεροδιδασκαλουσιετεροδιδασκαλ(ε)·ουσι(ν)ετεροδιδασκαλουνταιετεροδιδασκαλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεροδιδασκαλωετεροδιδασκαλ(ε)·ωετεροδιδασκαλωμαιετεροδιδασκαλ(ε)·ωμαι
2ndετεροδιδασκαλῃςετεροδιδασκαλ(ε)·ῃςετεροδιδασκαλῃετεροδιδασκαλ(ε)·ῃ
3rdετεροδιδασκαλῃετεροδιδασκαλ(ε)·ῃετεροδιδασκαληταιετεροδιδασκαλ(ε)·ηται
Pl1stετεροδιδασκαλωμενετεροδιδασκαλ(ε)·ωμενετεροδιδασκαλωμεθαετεροδιδασκαλ(ε)·ωμεθα
2ndετεροδιδασκαλητεετεροδιδασκαλ(ε)·ητεετεροδιδασκαλησθεετεροδιδασκαλ(ε)·ησθε
3rdετεροδιδασκαλωσιν, ετεροδιδασκαλωσιετεροδιδασκαλ(ε)·ωσι(ν)ετεροδιδασκαλωνταιετεροδιδασκαλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετεροδιδασκαλοιμιετεροδιδασκαλ(ε)·οιμιετεροδιδασκαλοιμηνετεροδιδασκαλ(ε)·οιμην
2ndετεροδιδασκαλοιςετεροδιδασκαλ(ε)·οιςετεροδιδασκαλοιοετεροδιδασκαλ(ε)·οιο
3rdετεροδιδασκαλοιετεροδιδασκαλ(ε)·οιετεροδιδασκαλοιτοετεροδιδασκαλ(ε)·οιτο
Pl1stετεροδιδασκαλοιμενετεροδιδασκαλ(ε)·οιμενετεροδιδασκαλοιμεθαετεροδιδασκαλ(ε)·οιμεθα
2ndετεροδιδασκαλοιτεετεροδιδασκαλ(ε)·οιτεετεροδιδασκαλοισθεετεροδιδασκαλ(ε)·οισθε
3rdετεροδιδασκαλοιεν, ετεροδιδασκαλοισανετεροδιδασκαλ(ε)·οιεν, ετεροδιδασκαλ(ε)·οισαν altετεροδιδασκαλοιντοετεροδιδασκαλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndετεροδιδασκαλει[GNT]ετεροδιδασκαλ(ε)·εετεροδιδασκαλουετεροδιδασκαλ(ε)·ου
3rdετεροδιδασκαλειτωετεροδιδασκαλ(ε)·ετωετεροδιδασκαλεισθωετεροδιδασκαλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndετεροδιδασκαλειτεετεροδιδασκαλ(ε)·ετεετεροδιδασκαλεισθεετεροδιδασκαλ(ε)·εσθε
3rdετεροδιδασκαλειτωσαν, ετεροδιδασκαλουντωνετεροδιδασκαλ(ε)·ετωσαν, ετεροδιδασκαλ(ε)·οντων classicalετεροδιδασκαλεισθωσαν, ετεροδιδασκαλεισθωνετεροδιδασκαλ(ε)·εσθωσαν, ετεροδιδασκαλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ετεροδιδασκαλειν[GNT]​ετεροδιδασκαλ(ε)·εινετεροδιδασκαλεισθαι​ετεροδιδασκαλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετεροδιδασκαλουσαετεροδιδασκαλουνετεροδιδασκαλ(ε)·ουσ·αετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomετεροδιδασκαλωνετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accετεροδιδασκαλουσανετεροδιδασκαλουνταετεροδιδασκαλ(ε)·ουσ·ανετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datετεροδιδασκαλουσῃετεροδιδασκαλουντιετεροδιδασκαλ(ε)·ουσ·ῃετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genετεροδιδασκαλουσηςετεροδιδασκαλουντοςετεροδιδασκαλ(ε)·ουσ·ηςετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocετεροδιδασκαλουσαιετεροδιδασκαλουντεςετεροδιδασκαλουνταετεροδιδασκαλ(ε)·ουσ·αιετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ντ·εςετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accετεροδιδασκαλουσαςετεροδιδασκαλουνταςετεροδιδασκαλ(ε)·ουσ·αςετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datετεροδιδασκαλουσαιςετεροδιδασκαλουσι, ετεροδιδασκαλουσινετεροδιδασκαλ(ε)·ουσ·αιςετεροδιδασκαλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genετεροδιδασκαλουσωνετεροδιδασκαλουντωνετεροδιδασκαλ(ε)·ουσ·ωνετεροδιδασκαλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocετεροδιδασκαλουμενηετεροδιδασκαλουμενεετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ηετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ε
Nomετεροδιδασκαλουμενοςετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ος
Accετεροδιδασκαλουμενηνετεροδιδασκαλουμενονετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ηνετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ον
Datετεροδιδασκαλουμενῃετεροδιδασκαλουμενῳετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ῃετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ῳ
Genετεροδιδασκαλουμενηςετεροδιδασκαλουμενουετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ηςετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ου
PlVocετεροδιδασκαλουμεναιετεροδιδασκαλουμενοιετεροδιδασκαλουμεναετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·αιετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·οιετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accετεροδιδασκαλουμεναςετεροδιδασκαλουμενουςετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·αςετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ους
Datετεροδιδασκαλουμεναιςετεροδιδασκαλουμενοιςετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·αιςετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·οις
Genετεροδιδασκαλουμενωνετεροδιδασκαλουμενωνετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ωνετεροδιδασκαλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stητεροδιδασκαλουνε·ετεροδιδασκαλ(ε)·ονητεροδιδασκαλουμηνε·ετεροδιδασκαλ(ε)·ομην
2ndητεροδιδασκαλειςε·ετεροδιδασκαλ(ε)·εςητεροδιδασκαλουε·ετεροδιδασκαλ(ε)·ου
3rdητεροδιδασκαλειε·ετεροδιδασκαλ(ε)·εητεροδιδασκαλειτοε·ετεροδιδασκαλ(ε)·ετο
Pl1stητεροδιδασκαλουμενε·ετεροδιδασκαλ(ε)·ομενητεροδιδασκαλουμεθαε·ετεροδιδασκαλ(ε)·ομεθα
2ndητεροδιδασκαλειτεε·ετεροδιδασκαλ(ε)·ετεητεροδιδασκαλεισθεε·ετεροδιδασκαλ(ε)·εσθε
3rdητεροδιδασκαλουν, ητεροδιδασκαλουσανε·ετεροδιδασκαλ(ε)·ον, ε·ετεροδιδασκαλ(ε)·οσαν altητεροδιδασκαλουντοε·ετεροδιδασκαλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 19:40:08 EST