εορταζω • hEORTAZW • heortazō

Search: εορταζοντας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εορταζονταςἑορτάζωεορταζ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εορταζονταςἑορτάζωεορταζ·ο[υ]ντ·αςpres act ptcp mas acc pl

ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεορταζωεορταζ·ωεορταζομαιεορταζ·ομαι
2ndεορταζειςεορταζ·ειςεορταζῃ, εορταζει, εορταζεσαιεορταζ·ῃ, εορταζ·ει classical, εορταζ·εσαι alt
3rdεορταζειεορταζ·ειεορταζεταιεορταζ·εται
Pl1stεορταζομενεορταζ·ομενεορταζομεθαεορταζ·ομεθα
2ndεορταζετεεορταζ·ετεεορταζεσθεεορταζ·εσθε
3rdεορταζουσιν, εορταζουσιεορταζ·ουσι(ν)εορταζονταιεορταζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεορταζωεορταζ·ωεορταζωμαιεορταζ·ωμαι
2ndεορταζῃςεορταζ·ῃςεορταζῃεορταζ·ῃ
3rdεορταζῃεορταζ·ῃεορταζηταιεορταζ·ηται
Pl1stεορταζωμεν[GNT]εορταζ·ωμενεορταζωμεθαεορταζ·ωμεθα
2ndεορταζητεεορταζ·ητεεορταζησθεεορταζ·ησθε
3rdεορταζωσιν, εορταζωσιεορταζ·ωσι(ν)εορταζωνταιεορταζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεορταζοιμιεορταζ·οιμιεορταζοιμηνεορταζ·οιμην
2ndεορταζοιςεορταζ·οιςεορταζοιοεορταζ·οιο
3rdεορταζοιεορταζ·οιεορταζοιτοεορταζ·οιτο
Pl1stεορταζοιμενεορταζ·οιμενεορταζοιμεθαεορταζ·οιμεθα
2ndεορταζοιτεεορταζ·οιτεεορταζοισθεεορταζ·οισθε
3rdεορταζοιεν, εορταζοισανεορταζ·οιεν, εορταζ·οισαν altεορταζοιντοεορταζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεορταζε[LXX]εορταζ·εεορταζουεορταζ·ου
3rdεορταζετωεορταζ·ετωεορταζεσθωεορταζ·εσθω
Pl1st
2ndεορταζετεεορταζ·ετεεορταζεσθεεορταζ·εσθε
3rdεορταζετωσαν, εορταζοντωνεορταζ·ετωσαν, εορταζ·οντων classicalεορταζεσθωσαν, εορταζεσθωνεορταζ·εσθωσαν, εορταζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εορταζειν[LXX]​εορταζ·εινεορταζεσθαι​εορταζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεορταζουσαεορταζονεορταζ·ουσ·αεορταζ·ο[υ]ν[τ]
Nomεορταζωνεορταζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accεορταζουσανεορταζονταεορταζ·ουσ·ανεορταζ·ο[υ]ντ·α
Datεορταζουσῃεορταζοντιεορταζ·ουσ·ῃεορταζ·ο[υ]ντ·ι
Genεορταζουσηςεορταζοντος[LXX]εορταζ·ουσ·ηςεορταζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocεορταζουσαιεορταζοντες[LXX]εορταζονταεορταζ·ουσ·αιεορταζ·ο[υ]ντ·εςεορταζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accεορταζουσαςεορταζοντας[LXX]εορταζ·ουσ·αςεορταζ·ο[υ]ντ·ας
Datεορταζουσαιςεορταζουσι, εορταζουσινεορταζ·ουσ·αιςεορταζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genεορταζουσωνεορταζοντωνεορταζ·ουσ·ωνεορταζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεορταζομενηεορταζομενεεορταζ·ομεν·ηεορταζ·ομεν·ε
Nomεορταζομενοςεορταζ·ομεν·ος
Accεορταζομενηνεορταζομενονεορταζ·ομεν·ηνεορταζ·ομεν·ον
Datεορταζομενῃεορταζομενῳεορταζ·ομεν·ῃεορταζ·ομεν·ῳ
Genεορταζομενηςεορταζομενουεορταζ·ομεν·ηςεορταζ·ομεν·ου
PlVocεορταζομεναιεορταζομενοιεορταζομεναεορταζ·ομεν·αιεορταζ·ομεν·οιεορταζ·ομεν·α
Nom
Accεορταζομεναςεορταζομενουςεορταζ·ομεν·αςεορταζ·ομεν·ους
Datεορταζομεναιςεορταζομενοιςεορταζ·ομεν·αιςεορταζ·ομεν·οις
Genεορταζομενωνεορταζομενωνεορταζ·ομεν·ωνεορταζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρταζονε·εορταζ·ονεωρταζομηνε·εορταζ·ομην
2ndεωρταζεςε·εορταζ·εςεωρταζουε·εορταζ·ου
3rdεωρταζεν, εωρταζεε·εορταζ·ε(ν)εωρταζετοε·εορταζ·ετο
Pl1stεωρταζομενε·εορταζ·ομενεωρταζομεθαε·εορταζ·ομεθα
2ndεωρταζετεε·εορταζ·ετεεωρταζεσθεε·εορταζ·εσθε
3rdεωρταζον, εωρταζοσανε·εορταζ·ον, ε·εορταζ·οσαν altεωρταζοντοε·εορταζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεορτασωεορτα·σωεορτασομαιεορτα·σομαι
2ndεορτασεις[LXX]εορτα·σειςεορτασῃ, εορτασει[LXX], εορτασεσαιεορτα·σῃ, εορτα·σει classical, εορτα·σεσαι alt
3rdεορτασει[LXX]εορτα·σειεορτασεταιεορτα·σεται
Pl1stεορτασομενεορτα·σομενεορτασομεθαεορτα·σομεθα
2ndεορτασετε[LXX]εορτα·σετεεορτασεσθεεορτα·σεσθε
3rdεορτασουσιν, εορτασουσιεορτα·σουσι(ν)εορτασονταιεορτα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεορτασοιμιεορτα·σοιμιεορτασοιμηνεορτα·σοιμην
2ndεορτασοιςεορτα·σοιςεορτασοιοεορτα·σοιο
3rdεορτασοιεορτα·σοιεορτασοιτοεορτα·σοιτο
Pl1stεορτασοιμενεορτα·σοιμενεορτασοιμεθαεορτα·σοιμεθα
2ndεορτασοιτεεορτα·σοιτεεορτασοισθεεορτα·σοισθε
3rdεορτασοιενεορτα·σοιενεορτασοιντοεορτα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εορτασειν​εορτα·σειν​εορτασεσθαι​εορτα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεορτασουσαεορτασονεορτα·σουσ·αεορτα·σο[υ]ν[τ]
Nomεορτασωνεορτα·σο[υ]ν[τ]·^
Accεορτασουσανεορτασονταεορτα·σουσ·ανεορτα·σο[υ]ντ·α
Datεορτασουσῃεορτασοντιεορτα·σουσ·ῃεορτα·σο[υ]ντ·ι
Genεορτασουσηςεορτασοντοςεορτα·σουσ·ηςεορτα·σο[υ]ντ·ος
PlVocεορτασουσαιεορτασοντεςεορτασονταεορτα·σουσ·αιεορτα·σο[υ]ντ·εςεορτα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accεορτασουσαςεορτασονταςεορτα·σουσ·αςεορτα·σο[υ]ντ·ας
Datεορτασουσαιςεορτασουσι, εορτασουσινεορτα·σουσ·αιςεορτα·σου[ντ]·σι(ν)
Genεορτασουσωνεορτασοντωνεορτα·σουσ·ωνεορτα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεορτασομενηεορτασομενεεορτα·σομεν·ηεορτα·σομεν·ε
Nomεορτασομενοςεορτα·σομεν·ος
Accεορτασομενηνεορτασομενονεορτα·σομεν·ηνεορτα·σομεν·ον
Datεορτασομενῃεορτασομενῳεορτα·σομεν·ῃεορτα·σομεν·ῳ
Genεορτασομενηςεορτασομενουεορτα·σομεν·ηςεορτα·σομεν·ου
PlVocεορτασομεναιεορτασομενοιεορτασομεναεορτα·σομεν·αιεορτα·σομεν·οιεορτα·σομεν·α
Nom
Accεορτασομεναςεορτασομενουςεορτα·σομεν·αςεορτα·σομεν·ους
Datεορτασομεναιςεορτασομενοιςεορτα·σομεν·αιςεορτα·σομεν·οις
Genεορτασομενωνεορτασομενωνεορτα·σομεν·ωνεορτα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεωρτασαε·εορτα·σαεωρτασαμηνε·εορτα·σαμην
2ndεωρτασαςε·εορτα·σαςεωρτασωε·εορτα·σω
3rdεωρτασεν, εωρτασεε·εορτα·σε(ν)εωρτασατοε·εορτα·σατο
Pl1stεωρτασαμενε·εορτα·σαμενεωρτασαμεθαε·εορτα·σαμεθα
2ndεωρτασατεε·εορτα·σατεεωρτασασθεε·εορτα·σασθε
3rdεωρτασανε·εορτα·σανεωρτασαντοε·εορτα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεορτασωεορτα·σωεορτασωμαιεορτα·σωμαι
2ndεορτασῃςεορτα·σῃςεορτασῃεορτα·σῃ
3rdεορτασῃεορτα·σῃεορτασηταιεορτα·σηται
Pl1stεορτασωμενεορτα·σωμενεορτασωμεθαεορτα·σωμεθα
2ndεορτασητεεορτα·σητεεορτασησθεεορτα·σησθε
3rdεορτασωσιν[LXX], εορτασωσιεορτα·σωσι(ν), εορτα·σωσι(ν)εορτασωνταιεορτα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεορτασαιμιεορτα·σαιμιεορτασαιμηνεορτα·σαιμην
2ndεορτασαις, εορτασειαςεορτα·σαις, εορτα·σειας classicalεορτασαιοεορτα·σαιο
3rdεορτασαι[LXX], εορτασειεεορτα·σαι, εορτα·σειε classicalεορτασαιτοεορτα·σαιτο
Pl1stεορτασαιμενεορτα·σαιμενεορτασαιμεθαεορτα·σαιμεθα
2ndεορτασαιτεεορτα·σαιτεεορτασαισθεεορτα·σαισθε
3rdεορτασαιεν, εορτασαισαν, εορτασειαν, εορτασειενεορτα·σαιεν, εορτα·σαισαν alt, εορτα·σειαν classical, εορτα·σειεν classicalεορτασαιντοεορτα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεορτασονεορτα·σονεορτασαι[LXX]εορτα·σαι
3rdεορτασατωεορτα·σατωεορτασασθωεορτα·σασθω
Pl1st
2ndεορτασατε[LXX]εορτα·σατεεορτασασθεεορτα·σασθε
3rdεορτασατωσαν, εορτασαντωνεορτα·σατωσαν, εορτα·σαντων classicalεορτασασθωσαν, εορτασασθωνεορτα·σασθωσαν, εορτα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εορτασαι[LXX]​εορτα·σαιεορτασασθαι​εορτα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεορτασασαεορτασαςεορτασανεορτα·σασ·αεορτα·σα[ντ]·ςεορτα·σαν[τ]
Nom
Accεορτασασανεορτασανταεορτα·σασ·ανεορτα·σαντ·α
Datεορτασασῃεορτασαντιεορτα·σασ·ῃεορτα·σαντ·ι
Genεορτασασηςεορτασαντοςεορτα·σασ·ηςεορτα·σαντ·ος
PlVocεορτασασαιεορτασαντεςεορτασανταεορτα·σασ·αιεορτα·σαντ·εςεορτα·σαντ·α
Nom
Accεορτασασαςεορτασανταςεορτα·σασ·αςεορτα·σαντ·ας
Datεορτασασαιςεορτασασι, εορτασασινεορτα·σασ·αιςεορτα·σα[ντ]·σι(ν)
Genεορτασασωνεορτασαντωνεορτα·σασ·ωνεορτα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεορτασαμενηεορτασαμενεεορτα·σαμεν·ηεορτα·σαμεν·ε
Nomεορτασαμενοςεορτα·σαμεν·ος
Accεορτασαμενηνεορτασαμενονεορτα·σαμεν·ηνεορτα·σαμεν·ον
Datεορτασαμενῃεορτασαμενῳεορτα·σαμεν·ῃεορτα·σαμεν·ῳ
Genεορτασαμενηςεορτασαμενουεορτα·σαμεν·ηςεορτα·σαμεν·ου
PlVocεορτασαμεναιεορτασαμενοιεορτασαμεναεορτα·σαμεν·αιεορτα·σαμεν·οιεορτα·σαμεν·α
Nom
Accεορτασαμεναςεορτασαμενουςεορτα·σαμεν·αςεορτα·σαμεν·ους
Datεορτασαμεναιςεορτασαμενοιςεορτα·σαμεν·αιςεορτα·σαμεν·οις
Genεορτασαμενωνεορτασαμενωνεορτα·σαμεν·ωνεορτα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 09:44:15 EST