ελισσω • hELISSW • helissō

Search: ελιξεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελιξειςἑλίσσωελισσ·σειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ελιξειςἑλίσσωελισσ·σειςfut act ind 2nd sg

ἑλίσσω (ελισσ-, ελιξ-, -, -, -, ελιγ·[θ]-/ελιχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελισσωελισσ·ωελισσομαιελισσ·ομαι
2ndελισσειςελισσ·ειςελισσῃ, ελισσει, ελισσεσαιελισσ·ῃ, ελισσ·ει classical, ελισσ·εσαι alt
3rdελισσειελισσ·ειελισσεταιελισσ·εται
Pl1stελισσομενελισσ·ομενελισσομεθαελισσ·ομεθα
2ndελισσετεελισσ·ετεελισσεσθεελισσ·εσθε
3rdελισσουσιν, ελισσουσιελισσ·ουσι(ν)ελισσονταιελισσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελισσωελισσ·ωελισσωμαιελισσ·ωμαι
2ndελισσῃςελισσ·ῃςελισσῃελισσ·ῃ
3rdελισσῃελισσ·ῃελισσηταιελισσ·ηται
Pl1stελισσωμενελισσ·ωμενελισσωμεθαελισσ·ωμεθα
2ndελισσητεελισσ·ητεελισσησθεελισσ·ησθε
3rdελισσωσιν, ελισσωσιελισσ·ωσι(ν)ελισσωνταιελισσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελισσοιμιελισσ·οιμιελισσοιμηνελισσ·οιμην
2ndελισσοιςελισσ·οιςελισσοιοελισσ·οιο
3rdελισσοιελισσ·οιελισσοιτοελισσ·οιτο
Pl1stελισσοιμενελισσ·οιμενελισσοιμεθαελισσ·οιμεθα
2ndελισσοιτεελισσ·οιτεελισσοισθεελισσ·οισθε
3rdελισσοιεν, ελισσοισανελισσ·οιεν, ελισσ·οισαν altελισσοιντοελισσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndελισσεελισσ·εελισσουελισσ·ου
3rdελισσετωελισσ·ετωελισσεσθωελισσ·εσθω
Pl1st
2ndελισσετεελισσ·ετεελισσεσθεελισσ·εσθε
3rdελισσετωσαν, ελισσοντωνελισσ·ετωσαν, ελισσ·οντων classicalελισσεσθωσαν, ελισσεσθωνελισσ·εσθωσαν, ελισσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελισσειν​ελισσ·ειν​ελισσεσθαι​ελισσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελισσουσαελισσονελισσ·ουσ·αελισσ·ο[υ]ν[τ]
Nomελισσωνελισσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accελισσουσανελισσονταελισσ·ουσ·ανελισσ·ο[υ]ντ·α
Datελισσουσῃελισσοντιελισσ·ουσ·ῃελισσ·ο[υ]ντ·ι
Genελισσουσηςελισσοντοςελισσ·ουσ·ηςελισσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocελισσουσαιελισσοντεςελισσονταελισσ·ουσ·αιελισσ·ο[υ]ντ·εςελισσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accελισσουσαςελισσονταςελισσ·ουσ·αςελισσ·ο[υ]ντ·ας
Datελισσουσαιςελισσουσι, ελισσουσινελισσ·ουσ·αιςελισσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genελισσουσωνελισσοντωνελισσ·ουσ·ωνελισσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελισσομενηελισσομενεελισσ·ομεν·ηελισσ·ομεν·ε
Nomελισσομενοςελισσ·ομεν·ος
Accελισσομενηνελισσομενον[GNT]ελισσ·ομεν·ηνελισσ·ομεν·ον
Datελισσομενῃελισσομενῳελισσ·ομεν·ῃελισσ·ομεν·ῳ
Genελισσομενηςελισσομενουελισσ·ομεν·ηςελισσ·ομεν·ου
PlVocελισσομεναιελισσομενοιελισσομεναελισσ·ομεν·αιελισσ·ομεν·οιελισσ·ομεν·α
Nom
Accελισσομεναςελισσομενουςελισσ·ομεν·αςελισσ·ομεν·ους
Datελισσομεναιςελισσομενοιςελισσ·ομεν·αιςελισσ·ομεν·οις
Genελισσομενωνελισσομενωνελισσ·ομεν·ωνελισσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stειλισσονε·ελισσ·ονειλισσομηνε·ελισσ·ομην
2ndειλισσεςε·ελισσ·εςειλισσουε·ελισσ·ου
3rdειλισσεν, ειλισσεε·ελισσ·ε(ν)ειλισσετοε·ελισσ·ετο
Pl1stειλισσομενε·ελισσ·ομενειλισσομεθαε·ελισσ·ομεθα
2ndειλισσετεε·ελισσ·ετεειλισσεσθεε·ελισσ·εσθε
3rdειλισσον, ειλισσοσανε·ελισσ·ον, ε·ελισσ·οσαν altειλισσοντοε·ελισσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελιξωελισσ·σωελιξομαιελισσ·σομαι
2ndελιξεις[GNT]ελισσ·σειςελιξῃ, ελιξει, ελιξεσαιελισσ·σῃ, ελισσ·σει classical, ελισσ·σεσαι alt
3rdελιξειελισσ·σειελιξεταιελισσ·σεται
Pl1stελιξομενελισσ·σομενελιξομεθαελισσ·σομεθα
2ndελιξετεελισσ·σετεελιξεσθεελισσ·σεσθε
3rdελιξουσιν, ελιξουσιελισσ·σουσι(ν)ελιξονταιελισσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stελιξοιμιελισσ·σοιμιελιξοιμηνελισσ·σοιμην
2ndελιξοιςελισσ·σοιςελιξοιοελισσ·σοιο
3rdελιξοιελισσ·σοιελιξοιτοελισσ·σοιτο
Pl1stελιξοιμενελισσ·σοιμενελιξοιμεθαελισσ·σοιμεθα
2ndελιξοιτεελισσ·σοιτεελιξοισθεελισσ·σοισθε
3rdελιξοιενελισσ·σοιενελιξοιντοελισσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
ελιξειν​ελισσ·σειν​ελιξεσθαι​ελισσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελιξουσαελιξονελισσ·σουσ·αελισσ·σο[υ]ν[τ]
Nomελιξωνελισσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accελιξουσανελιξονταελισσ·σουσ·ανελισσ·σο[υ]ντ·α
Datελιξουσῃελιξοντιελισσ·σουσ·ῃελισσ·σο[υ]ντ·ι
Genελιξουσηςελιξοντοςελισσ·σουσ·ηςελισσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocελιξουσαιελιξοντεςελιξονταελισσ·σουσ·αιελισσ·σο[υ]ντ·εςελισσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accελιξουσαςελιξονταςελισσ·σουσ·αςελισσ·σο[υ]ντ·ας
Datελιξουσαιςελιξουσι, ελιξουσινελισσ·σουσ·αιςελισσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genελιξουσωνελιξοντωνελισσ·σουσ·ωνελισσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελιξομενηελιξομενεελισσ·σομεν·ηελισσ·σομεν·ε
Nomελιξομενοςελισσ·σομεν·ος
Accελιξομενηνελιξομενονελισσ·σομεν·ηνελισσ·σομεν·ον
Datελιξομενῃελιξομενῳελισσ·σομεν·ῃελισσ·σομεν·ῳ
Genελιξομενηςελιξομενουελισσ·σομεν·ηςελισσ·σομεν·ου
PlVocελιξομεναιελιξομενοιελιξομεναελισσ·σομεν·αιελισσ·σομεν·οιελισσ·σομεν·α
Nom
Accελιξομεναςελιξομενουςελισσ·σομεν·αςελισσ·σομεν·ους
Datελιξομεναιςελιξομενοιςελισσ·σομεν·αιςελισσ·σομεν·οις
Genελιξομενωνελιξομενωνελισσ·σομεν·ωνελισσ·σομεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stειλιγην, ειλιχθηνε·ελιγ·[θ]ην, ε·ελισσ·θην
2ndειλιγης, ειλιχθηςε·ελιγ·[θ]ης, ε·ελισσ·θης
3rdειλιγη, ειλιχθηε·ελιγ·[θ]η, ε·ελισσ·θη
Pl1stειλιγημεν, ειλιχθημενε·ελιγ·[θ]ημεν, ε·ελισσ·θημεν
2ndειλιγητε, ειλιχθητεε·ελιγ·[θ]ητε, ε·ελισσ·θητε
3rdειλιγησαν, ειλιχθησανε·ελιγ·[θ]ησαν, ε·ελισσ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελιγησομαι, ελιχθησομαιελιγ·[θ]ησομαι, ελισσ·θησομαι
2ndελιγησῃ, ελιγησει, ελιχθησῃ, ελιχθησειελιγ·[θ]ησῃ, ελιγ·[θ]ησει classical, ελισσ·θησῃ, ελισσ·θησει classical
3rdελιγησεται[LXX], ελιχθησεταιελιγ·[θ]ησεται, ελισσ·θησεται
Pl1stελιγησομεθα, ελιχθησομεθαελιγ·[θ]ησομεθα, ελισσ·θησομεθα
2ndελιγησεσθε, ελιχθησεσθεελιγ·[θ]ησεσθε, ελισσ·θησεσθε
3rdελιγησονται, ελιχθησονταιελιγ·[θ]ησονται, ελισσ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελιγω, ελιχθωελιγ·[θ]ω, ελισσ·θω
2ndελιγῃς, ελιχθῃςελιγ·[θ]ῃς, ελισσ·θῃς
3rdελιγῃ, ελιχθῃελιγ·[θ]ῃ, ελισσ·θῃ
Pl1stελιγωμεν, ελιχθωμενελιγ·[θ]ωμεν, ελισσ·θωμεν
2ndελιγητε, ελιχθητεελιγ·[θ]ητε, ελισσ·θητε
3rdελιγωσιν, ελιγωσι, ελιχθωσιν, ελιχθωσιελιγ·[θ]ωσι(ν), ελισσ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stελιγειην, ελιχθειηνελιγ·[θ]ειην, ελισσ·θειην
2ndελιγειης, ελιχθειηςελιγ·[θ]ειης, ελισσ·θειης
3rdελιγειη, ελιχθειη[LXX]ελιγ·[θ]ειη, ελισσ·θειη
Pl1stελιγειημεν, ελιγειμεν, ελιχθειημεν, ελιχθειμενελιγ·[θ]ειημεν, ελιγ·[θ]ειμεν classical, ελισσ·θειημεν, ελισσ·θειμεν classical
2ndελιγειητε, ελιγειτε, ελιχθειητε, ελιχθειτεελιγ·[θ]ειητε, ελιγ·[θ]ειτε classical, ελισσ·θειητε, ελισσ·θειτε classical
3rdελιγειησαν, ελιγειεν, ελιχθειησαν, ελιχθειενελιγ·[θ]ειησαν, ελιγ·[θ]ειεν classical, ελισσ·θειησαν, ελισσ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stελιγησοιμην, ελιχθησοιμηνελιγ·[θ]ησοιμην, ελισσ·θησοιμην
2ndελιγησοιο, ελιχθησοιοελιγ·[θ]ησοιο, ελισσ·θησοιο
3rdελιγησοιτο, ελιχθησοιτοελιγ·[θ]ησοιτο, ελισσ·θησοιτο
Pl1stελιγησοιμεθα, ελιχθησοιμεθαελιγ·[θ]ησοιμεθα, ελισσ·θησοιμεθα
2ndελιγησοισθε, ελιχθησοισθεελιγ·[θ]ησοισθε, ελισσ·θησοισθε
3rdελιγησοιντο, ελιχθησοιντοελιγ·[θ]ησοιντο, ελισσ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndελιγηθι, ελιχθητιελιγ·[θ]ητι, ελισσ·θητι
3rdελιγητω, ελιχθητωελιγ·[θ]ητω, ελισσ·θητω
Pl1st
2ndελιγητε, ελιχθητεελιγ·[θ]ητε, ελισσ·θητε
3rdελιγητωσαν, ελιγεντων, ελιχθητωσαν, ελιχθεντωνελιγ·[θ]ητωσαν, ελιγ·[θ]εντων classical, ελισσ·θητωσαν, ελισσ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
ελιγηναι, ελιχθηναι​ελιγ·[θ]ηναι, ελισσ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
ελιγησεσθαι, ελιχθησεσθαι​ελιγ·[θ]ησεσθαι, ελισσ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελιγεισα, ελιχθεισαελιγεις, ελιχθειςελιγεν, ελιχθενελιγ·[θ]εισ·α, ελισσ·θεισ·αελιγ·[θ]ει[ντ]·ς, ελισσ·θει[ντ]·ςελιγ·[θ]ε[ι]ν[τ], ελισσ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accελιγεισαν, ελιχθεισανελιγεντα, ελιχθενταελιγ·[θ]εισ·αν, ελισσ·θεισ·ανελιγ·[θ]ε[ι]ντ·α, ελισσ·θε[ι]ντ·α
Datελιγεισῃ, ελιχθεισῃελιγεντι, ελιχθεντιελιγ·[θ]εισ·ῃ, ελισσ·θεισ·ῃελιγ·[θ]ε[ι]ντ·ι, ελισσ·θε[ι]ντ·ι
Genελιγεισης, ελιχθεισηςελιγεντος, ελιχθεντοςελιγ·[θ]εισ·ης, ελισσ·θεισ·ηςελιγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, ελισσ·θε[ι]ντ·ος
PlVocελιγεισαι, ελιχθεισαιελιγεντες, ελιχθεντεςελιγεντα, ελιχθενταελιγ·[θ]εισ·αι, ελισσ·θεισ·αιελιγ·[θ]ε[ι]ντ·ες, ελισσ·θε[ι]ντ·εςελιγ·[θ]ε[ι]ντ·α, ελισσ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accελιγεισας, ελιχθεισαςελιγεντας, ελιχθενταςελιγ·[θ]εισ·ας, ελισσ·θεισ·αςελιγ·[θ]ε[ι]ντ·ας, ελισσ·θε[ι]ντ·ας
Datελιγεισαις, ελιχθεισαιςελιγεισι, ελιγεισιν, ελιχθεισι, ελιχθεισινελιγ·[θ]εισ·αις, ελισσ·θεισ·αιςελιγ·[θ]ει[ντ]·σι(ν), ελισσ·θει[ντ]·σι(ν)
Genελιγεισων, ελιχθεισωνελιγεντων, ελιχθεντωνελιγ·[θ]εισ·ων, ελισσ·θεισ·ωνελιγ·[θ]ε[ι]ντ·ος, ελισσ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocελιγησομενη, ελιχθησομενηελιγησομενε, ελιχθησομενεελιγ·[θ]ησομεν·η, ελισσ·θησομεν·ηελιγ·[θ]ησομεν·ε, ελισσ·θησομεν·ε
Nomελιγησομενος, ελιχθησομενοςελιγ·[θ]ησομεν·ος, ελισσ·θησομεν·ος
Accελιγησομενην, ελιχθησομενηνελιγησομενον, ελιχθησομενονελιγ·[θ]ησομεν·ην, ελισσ·θησομεν·ηνελιγ·[θ]ησομεν·ον, ελισσ·θησομεν·ον
Datελιγησομενῃ, ελιχθησομενῃελιγησομενῳ, ελιχθησομενῳελιγ·[θ]ησομεν·ῃ, ελισσ·θησομεν·ῃελιγ·[θ]ησομεν·ῳ, ελισσ·θησομεν·ῳ
Genελιγησομενης, ελιχθησομενηςελιγησομενου, ελιχθησομενουελιγ·[θ]ησομεν·ης, ελισσ·θησομεν·ηςελιγ·[θ]ησομεν·ου, ελισσ·θησομεν·ου
PlVocελιγησομεναι, ελιχθησομεναιελιγησομενοι, ελιχθησομενοιελιγησομενα, ελιχθησομεναελιγ·[θ]ησομεν·αι, ελισσ·θησομεν·αιελιγ·[θ]ησομεν·οι, ελισσ·θησομεν·οιελιγ·[θ]ησομεν·α, ελισσ·θησομεν·α
Nom
Accελιγησομενας, ελιχθησομεναςελιγησομενους, ελιχθησομενουςελιγ·[θ]ησομεν·ας, ελισσ·θησομεν·αςελιγ·[θ]ησομεν·ους, ελισσ·θησομεν·ους
Datελιγησομεναις, ελιχθησομεναιςελιγησομενοις, ελιχθησομενοιςελιγ·[θ]ησομεν·αις, ελισσ·θησομεν·αιςελιγ·[θ]ησομεν·οις, ελισσ·θησομεν·οις
Genελιγησομενων, ελιχθησομενωνελιγησομενων, ελιχθησομενωνελιγ·[θ]ησομεν·ων, ελισσ·θησομεν·ωνελιγ·[θ]ησομεν·ου, ελισσ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 08:23:19 EST