χορταζω • CORTAZW XORTAZW • chortazō

Search: εχορτασθησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εχορτασθησανχορτάζωε·χορτασ·θησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εχορτασθησανχορτάζωε·χορτασ·θησανaor θη ind 3rd pl

χορτάζω (χορταζ-, -, χορτα·σ-, -, -, χορτασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχορταζωχορταζ·ωχορταζομαιχορταζ·ομαι
2ndχορταζειςχορταζ·ειςχορταζῃ, χορταζει, χορταζεσαιχορταζ·ῃ, χορταζ·ει classical, χορταζ·εσαι alt
3rdχορταζειχορταζ·ειχορταζεταιχορταζ·εται
Pl1stχορταζομενχορταζ·ομενχορταζομεθαχορταζ·ομεθα
2ndχορταζετεχορταζ·ετεχορταζεσθε[GNT]χορταζ·εσθε
3rdχορταζουσιν, χορταζουσιχορταζ·ουσι(ν)χορταζονταιχορταζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχορταζωχορταζ·ωχορταζωμαιχορταζ·ωμαι
2ndχορταζῃςχορταζ·ῃςχορταζῃχορταζ·ῃ
3rdχορταζῃχορταζ·ῃχορταζηταιχορταζ·ηται
Pl1stχορταζωμενχορταζ·ωμενχορταζωμεθαχορταζ·ωμεθα
2ndχορταζητεχορταζ·ητεχορταζησθεχορταζ·ησθε
3rdχορταζωσιν, χορταζωσιχορταζ·ωσι(ν)χορταζωνταιχορταζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχορταζοιμιχορταζ·οιμιχορταζοιμηνχορταζ·οιμην
2ndχορταζοιςχορταζ·οιςχορταζοιοχορταζ·οιο
3rdχορταζοιχορταζ·οιχορταζοιτοχορταζ·οιτο
Pl1stχορταζοιμενχορταζ·οιμενχορταζοιμεθαχορταζ·οιμεθα
2ndχορταζοιτεχορταζ·οιτεχορταζοισθεχορταζ·οισθε
3rdχορταζοιεν, χορταζοισανχορταζ·οιεν, χορταζ·οισαν altχορταζοιντοχορταζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχορταζεχορταζ·εχορταζουχορταζ·ου
3rdχορταζετωχορταζ·ετωχορταζεσθωχορταζ·εσθω
Pl1st
2ndχορταζετεχορταζ·ετεχορταζεσθε[GNT]χορταζ·εσθε
3rdχορταζετωσαν, χορταζοντωνχορταζ·ετωσαν, χορταζ·οντων classicalχορταζεσθωσαν, χορταζεσθωνχορταζ·εσθωσαν, χορταζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χορταζειν​χορταζ·ειν​χορταζεσθαι[GNT]​χορταζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχορταζουσαχορταζονχορταζ·ουσ·αχορταζ·ο[υ]ν[τ]
Nomχορταζωνχορταζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accχορταζουσανχορταζονταχορταζ·ουσ·ανχορταζ·ο[υ]ντ·α
Datχορταζουσῃχορταζοντιχορταζ·ουσ·ῃχορταζ·ο[υ]ντ·ι
Genχορταζουσηςχορταζοντοςχορταζ·ουσ·ηςχορταζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocχορταζουσαιχορταζοντεςχορταζονταχορταζ·ουσ·αιχορταζ·ο[υ]ντ·εςχορταζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accχορταζουσαςχορταζονταςχορταζ·ουσ·αςχορταζ·ο[υ]ντ·ας
Datχορταζουσαιςχορταζουσι, χορταζουσινχορταζ·ουσ·αιςχορταζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genχορταζουσωνχορταζοντωνχορταζ·ουσ·ωνχορταζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχορταζομενηχορταζομενεχορταζ·ομεν·ηχορταζ·ομεν·ε
Nomχορταζομενοςχορταζ·ομεν·ος
Accχορταζομενηνχορταζομενονχορταζ·ομεν·ηνχορταζ·ομεν·ον
Datχορταζομενῃχορταζομενῳχορταζ·ομεν·ῃχορταζ·ομεν·ῳ
Genχορταζομενηςχορταζομενουχορταζ·ομεν·ηςχορταζ·ομεν·ου
PlVocχορταζομεναιχορταζομενοιχορταζομεναχορταζ·ομεν·αιχορταζ·ομεν·οιχορταζ·ομεν·α
Nom
Accχορταζομεναςχορταζομενουςχορταζ·ομεν·αςχορταζ·ομεν·ους
Datχορταζομεναιςχορταζομενοιςχορταζ·ομεν·αιςχορταζ·ομεν·οις
Genχορταζομενωνχορταζομενωνχορταζ·ομεν·ωνχορταζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχορταζονε·χορταζ·ονεχορταζομηνε·χορταζ·ομην
2ndεχορταζεςε·χορταζ·εςεχορταζουε·χορταζ·ου
3rdεχορταζεν, εχορταζεε·χορταζ·ε(ν)εχορταζετοε·χορταζ·ετο
Pl1stεχορταζομενε·χορταζ·ομενεχορταζομεθαε·χορταζ·ομεθα
2ndεχορταζετεε·χορταζ·ετεεχορταζεσθεε·χορταζ·εσθε
3rdεχορταζον, εχορταζοσανε·χορταζ·ον, ε·χορταζ·οσαν altεχορταζοντοε·χορταζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχορτασα[LXX]ε·χορτα·σαεχορτασαμηνε·χορτα·σαμην
2ndεχορτασαςε·χορτα·σαςεχορτασωε·χορτα·σω
3rdεχορτασεν[LXX], εχορτασεε·χορτα·σε(ν), ε·χορτα·σε(ν)εχορτασατοε·χορτα·σατο
Pl1stεχορτασαμενε·χορτα·σαμενεχορτασαμεθαε·χορτα·σαμεθα
2ndεχορτασατεε·χορτα·σατεεχορτασασθεε·χορτα·σασθε
3rdεχορτασανε·χορτα·σανεχορτασαντοε·χορτα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχορτασω[LXX]χορτα·σωχορτασωμαιχορτα·σωμαι
2ndχορτασῃςχορτα·σῃςχορτασῃχορτα·σῃ
3rdχορτασῃχορτα·σῃχορτασηταιχορτα·σηται
Pl1stχορτασωμενχορτα·σωμενχορτασωμεθαχορτα·σωμεθα
2ndχορτασητεχορτα·σητεχορτασησθεχορτα·σησθε
3rdχορτασωσιν, χορτασωσιχορτα·σωσι(ν)χορτασωνταιχορτα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχορτασαιμιχορτα·σαιμιχορτασαιμηνχορτα·σαιμην
2ndχορτασαις, χορτασειαςχορτα·σαις, χορτα·σειας classicalχορτασαιοχορτα·σαιο
3rdχορτασαι[GNT][LXX], χορτασειεχορτα·σαι, χορτα·σειε classicalχορτασαιτοχορτα·σαιτο
Pl1stχορτασαιμενχορτα·σαιμενχορτασαιμεθαχορτα·σαιμεθα
2ndχορτασαιτεχορτα·σαιτεχορτασαισθεχορτα·σαισθε
3rdχορτασαιεν, χορτασαισαν, χορτασειαν, χορτασειενχορτα·σαιεν, χορτα·σαισαν alt, χορτα·σειαν classical, χορτα·σειεν classicalχορτασαιντοχορτα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχορτασονχορτα·σονχορτασαι[GNT][LXX]χορτα·σαι
3rdχορτασατωχορτα·σατωχορτασασθωχορτα·σασθω
Pl1st
2ndχορτασατεχορτα·σατεχορτασασθεχορτα·σασθε
3rdχορτασατωσαν, χορτασαντωνχορτα·σατωσαν, χορτα·σαντων classicalχορτασασθωσαν, χορτασασθωνχορτα·σασθωσαν, χορτα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χορτασαι[GNT][LXX]​χορτα·σαιχορτασασθαι​χορτα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχορτασασαχορτασαςχορτασανχορτα·σασ·αχορτα·σα[ντ]·ςχορτα·σαν[τ]
Nom
Accχορτασασανχορτασανταχορτα·σασ·ανχορτα·σαντ·α
Datχορτασασῃχορτασαντιχορτα·σασ·ῃχορτα·σαντ·ι
Genχορτασασηςχορτασαντοςχορτα·σασ·ηςχορτα·σαντ·ος
PlVocχορτασασαιχορτασαντεςχορτασανταχορτα·σασ·αιχορτα·σαντ·εςχορτα·σαντ·α
Nom
Accχορτασασαςχορτασανταςχορτα·σασ·αςχορτα·σαντ·ας
Datχορτασασαιςχορτασασι, χορτασασινχορτα·σασ·αιςχορτα·σα[ντ]·σι(ν)
Genχορτασασωνχορτασαντωνχορτα·σασ·ωνχορτα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχορτασαμενηχορτασαμενεχορτα·σαμεν·ηχορτα·σαμεν·ε
Nomχορτασαμενοςχορτα·σαμεν·ος
Accχορτασαμενηνχορτασαμενονχορτα·σαμεν·ηνχορτα·σαμεν·ον
Datχορτασαμενῃχορτασαμενῳχορτα·σαμεν·ῃχορτα·σαμεν·ῳ
Genχορτασαμενηςχορτασαμενουχορτα·σαμεν·ηςχορτα·σαμεν·ου
PlVocχορτασαμεναιχορτασαμενοιχορτασαμεναχορτα·σαμεν·αιχορτα·σαμεν·οιχορτα·σαμεν·α
Nom
Accχορτασαμεναςχορτασαμενουςχορτα·σαμεν·αςχορτα·σαμεν·ους
Datχορτασαμεναιςχορτασαμενοιςχορτα·σαμεν·αιςχορτα·σαμεν·οις
Genχορτασαμενωνχορτασαμενωνχορτα·σαμεν·ωνχορτα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχορτασθηνε·χορτασ·θην
2ndεχορτασθηςε·χορτασ·θης
3rdεχορτασθηε·χορτασ·θη
Pl1stεχορτασθημενε·χορτασ·θημεν
2ndεχορτασθητε[GNT]ε·χορτασ·θητε
3rdεχορτασθησαν[GNT][LXX]ε·χορτασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχορτασθησομαι[LXX]χορτασ·θησομαι
2ndχορτασθησῃ, χορτασθησειχορτασ·θησῃ, χορτασ·θησει classical
3rdχορτασθησεται[LXX]χορτασ·θησεται
Pl1stχορτασθησομεθαχορτασ·θησομεθα
2ndχορτασθησεσθε[GNT]χορτασ·θησεσθε
3rdχορτασθησονται[GNT][LXX]χορτασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχορτασθωχορτασ·θω
2ndχορτασθῃςχορτασ·θῃς
3rdχορτασθῃχορτασ·θῃ
Pl1stχορτασθωμενχορτασ·θωμεν
2ndχορτασθητεχορτασ·θητε
3rdχορτασθωσιν[LXX], χορτασθωσιχορτασ·θωσι(ν), χορτασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχορτασθειηνχορτασ·θειην
2ndχορτασθειηςχορτασ·θειης
3rdχορτασθειηχορτασ·θειη
Pl1stχορτασθειημεν, χορτασθειμενχορτασ·θειημεν, χορτασ·θειμεν classical
2ndχορτασθειητε, χορτασθειτεχορτασ·θειητε, χορτασ·θειτε classical
3rdχορτασθειησαν, χορτασθειενχορτασ·θειησαν, χορτασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχορτασθησοιμηνχορτασ·θησοιμην
2ndχορτασθησοιοχορτασ·θησοιο
3rdχορτασθησοιτοχορτασ·θησοιτο
Pl1stχορτασθησοιμεθαχορτασ·θησοιμεθα
2ndχορτασθησοισθεχορτασ·θησοισθε
3rdχορτασθησοιντοχορτασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndχορτασθητιχορτασ·θητι
3rdχορτασθητωχορτασ·θητω
Pl1st
2ndχορτασθητεχορτασ·θητε
3rdχορτασθητωσαν, χορτασθεντωνχορτασ·θητωσαν, χορτασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
χορτασθηναι[GNT]​χορτασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
χορτασθησεσθαι​χορτασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχορτασθεισαχορτασθειςχορτασθενχορτασ·θεισ·αχορτασ·θει[ντ]·ςχορτασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accχορτασθεισανχορτασθενταχορτασ·θεισ·ανχορτασ·θε[ι]ντ·α
Datχορτασθεισῃχορτασθεντιχορτασ·θεισ·ῃχορτασ·θε[ι]ντ·ι
Genχορτασθεισηςχορτασθεντοςχορτασ·θεισ·ηςχορτασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocχορτασθεισαιχορτασθεντεςχορτασθενταχορτασ·θεισ·αιχορτασ·θε[ι]ντ·εςχορτασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accχορτασθεισαςχορτασθενταςχορτασ·θεισ·αςχορτασ·θε[ι]ντ·ας
Datχορτασθεισαιςχορτασθεισι, χορτασθεισινχορτασ·θεισ·αιςχορτασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genχορτασθεισωνχορτασθεντωνχορτασ·θεισ·ωνχορτασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχορτασθησομενηχορτασθησομενεχορτασ·θησομεν·ηχορτασ·θησομεν·ε
Nomχορτασθησομενοςχορτασ·θησομεν·ος
Accχορτασθησομενηνχορτασθησομενονχορτασ·θησομεν·ηνχορτασ·θησομεν·ον
Datχορτασθησομενῃχορτασθησομενῳχορτασ·θησομεν·ῃχορτασ·θησομεν·ῳ
Genχορτασθησομενηςχορτασθησομενουχορτασ·θησομεν·ηςχορτασ·θησομεν·ου
PlVocχορτασθησομεναιχορτασθησομενοιχορτασθησομεναχορτασ·θησομεν·αιχορτασ·θησομεν·οιχορτασ·θησομεν·α
Nom
Accχορτασθησομεναςχορτασθησομενουςχορτασ·θησομεν·αςχορτασ·θησομεν·ους
Datχορτασθησομεναιςχορτασθησομενοιςχορτασ·θησομεν·αιςχορτασ·θησομεν·οις
Genχορτασθησομενωνχορτασθησομενωνχορτασ·θησομεν·ωνχορτασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 17:40:08 EST