χαριζομαι • CARIZOMAI XARIZOMAI • charizomai

Search: εχαρισατο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εχαρισατοχαρίζομαιε·χαρι·σατο1aor mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εχαρισατοχαρίζομαιε·χαρι·σατο1aor mp ind 3rd sg

χαρίζομαι (χαριζ-, χαρι·σ-, χαρι·σ-, -, κεχαρισ-, χαρισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαριζομαιχαριζ·ομαι
2ndχαριζῃ[LXX], χαριζει, χαριζεσαιχαριζ·ῃ, χαριζ·ει classical, χαριζ·εσαι alt
3rdχαριζεταιχαριζ·εται
Pl1stχαριζομεθαχαριζ·ομεθα
2ndχαριζεσθε[GNT]χαριζ·εσθε
3rdχαριζονταιχαριζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαριζωμαιχαριζ·ωμαι
2ndχαριζῃ[LXX]χαριζ·ῃ
3rdχαριζηταιχαριζ·ηται
Pl1stχαριζωμεθαχαριζ·ωμεθα
2ndχαριζησθεχαριζ·ησθε
3rdχαριζωνταιχαριζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαριζοιμηνχαριζ·οιμην
2ndχαριζοιοχαριζ·οιο
3rdχαριζοιτοχαριζ·οιτο
Pl1stχαριζοιμεθαχαριζ·οιμεθα
2ndχαριζοισθεχαριζ·οισθε
3rdχαριζοιντοχαριζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχαριζουχαριζ·ου
3rdχαριζεσθωχαριζ·εσθω
Pl1st
2ndχαριζεσθε[GNT]χαριζ·εσθε
3rdχαριζεσθωσαν, χαριζεσθωνχαριζ·εσθωσαν, χαριζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χαριζεσθαι[GNT]​χαριζ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαριζομενηχαριζομενεχαριζ·ομεν·ηχαριζ·ομεν·ε
Nomχαριζομενοςχαριζ·ομεν·ος
Accχαριζομενηνχαριζομενονχαριζ·ομεν·ηνχαριζ·ομεν·ον
Datχαριζομενῃχαριζομενῳ[LXX]χαριζ·ομεν·ῃχαριζ·ομεν·ῳ
Genχαριζομενηςχαριζομενου[LXX]χαριζ·ομεν·ηςχαριζ·ομεν·ου
PlVocχαριζομεναιχαριζομενοι[GNT]χαριζομεναχαριζ·ομεν·αιχαριζ·ομεν·οιχαριζ·ομεν·α
Nom
Accχαριζομεναςχαριζομενουςχαριζ·ομεν·αςχαριζ·ομεν·ους
Datχαριζομεναιςχαριζομενοιςχαριζ·ομεν·αιςχαριζ·ομεν·οις
Genχαριζομενωνχαριζομενωνχαριζ·ομεν·ωνχαριζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχαριζομηνε·χαριζ·ομην
2ndεχαριζουε·χαριζ·ου
3rdεχαριζετο[LXX]ε·χαριζ·ετο
Pl1stεχαριζομεθαε·χαριζ·ομεθα
2ndεχαριζεσθεε·χαριζ·εσθε
3rdεχαριζοντοε·χαριζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαρισομαιχαρι·σομαι
2ndχαρισῃ, χαρισει, χαρισεσαιχαρι·σῃ, χαρι·σει classical, χαρι·σεσαι alt
3rdχαρισεται[GNT]χαρι·σεται
Pl1stχαρισομεθαχαρι·σομεθα
2ndχαρισεσθεχαρι·σεσθε
3rdχαρισονταιχαρι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαρισοιμηνχαρι·σοιμην
2ndχαρισοιοχαρι·σοιο
3rdχαρισοιτοχαρι·σοιτο
Pl1stχαρισοιμεθαχαρι·σοιμεθα
2ndχαρισοισθεχαρι·σοισθε
3rdχαρισοιντοχαρι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χαρισεσθαι​χαρι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαρισομενηχαρισομενεχαρι·σομεν·ηχαρι·σομεν·ε
Nomχαρισομενοςχαρι·σομεν·ος
Accχαρισομενηνχαρισομενονχαρι·σομεν·ηνχαρι·σομεν·ον
Datχαρισομενῃχαρισομενῳχαρι·σομεν·ῃχαρι·σομεν·ῳ
Genχαρισομενηςχαρισομενουχαρι·σομεν·ηςχαρι·σομεν·ου
PlVocχαρισομεναιχαρισομενοιχαρισομεναχαρι·σομεν·αιχαρι·σομεν·οιχαρι·σομεν·α
Nom
Accχαρισομεναςχαρισομενους[LXX]χαρι·σομεν·αςχαρι·σομεν·ους
Datχαρισομεναιςχαρισομενοιςχαρι·σομεν·αιςχαρι·σομεν·οις
Genχαρισομενωνχαρισομενωνχαρι·σομεν·ωνχαρι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεχαρισαμην[LXX]ε·χαρι·σαμην
2ndεχαρισωε·χαρι·σω
3rdεχαρισατο[GNT][LXX]ε·χαρι·σατο
Pl1stεχαρισαμεθαε·χαρι·σαμεθα
2ndεχαρισασθεε·χαρι·σασθε
3rdεχαρισαντοε·χαρι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαρισωμαιχαρι·σωμαι
2ndχαρισῃχαρι·σῃ
3rdχαρισηταιχαρι·σηται
Pl1stχαρισωμεθαχαρι·σωμεθα
2ndχαρισησθεχαρι·σησθε
3rdχαρισωνταιχαρι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stχαρισαιμηνχαρι·σαιμην
2ndχαρισαιοχαρι·σαιο
3rdχαρισαιτοχαρι·σαιτο
Pl1stχαρισαιμεθαχαρι·σαιμεθα
2ndχαρισαισθεχαρι·σαισθε
3rdχαρισαιντοχαρι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndχαρισαιχαρι·σαι
3rdχαρισασθωχαρι·σασθω
Pl1st
2ndχαρισασθε[GNT]χαρι·σασθε
3rdχαρισασθωσαν, χαρισασθωνχαρι·σασθωσαν, χαρι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
χαρισασθαι[GNT][LXX]​χαρι·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαρισαμενηχαρισαμενεχαρι·σαμεν·ηχαρι·σαμεν·ε
Nomχαρισαμενος[GNT]χαρι·σαμεν·ος
Accχαρισαμενηνχαρισαμενονχαρι·σαμεν·ηνχαρι·σαμεν·ον
Datχαρισαμενῃχαρισαμενῳχαρι·σαμεν·ῃχαρι·σαμεν·ῳ
Genχαρισαμενηςχαρισαμενουχαρι·σαμεν·ηςχαρι·σαμεν·ου
PlVocχαρισαμεναιχαρισαμενοι[LXX]χαρισαμεναχαρι·σαμεν·αιχαρι·σαμεν·οιχαρι·σαμεν·α
Nom
Accχαρισαμεναςχαρισαμενουςχαρι·σαμεν·αςχαρι·σαμεν·ους
Datχαρισαμεναιςχαρισαμενοιςχαρι·σαμεν·αιςχαρι·σαμεν·οις
Genχαρισαμενωνχαρισαμενωνχαρι·σαμεν·ωνχαρι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχαρισμαι[GNT]κεχαρισ·μαι
2ndκεχαρισαικεχαρισ·[σ]αι
3rdκεχαρισται[GNT][LXX]κεχαρισ·ται
Pl1stκεχαρισμεθακεχαρισ·μεθα
2ndκεχαρισθεκεχαρισ·[σ]θε
3rdκεχαριδαταικεχαρισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχαρισομαικεχαρισ·[σ]ομαι
2ndκεχαρισῃ, κεχαρισεικεχαρισ·[σ]ῃ, κεχαρισ·[σ]ει classical
3rdκεχαρισεταικεχαρισ·[σ]εται
Pl1stκεχαρισομεθακεχαρισ·[σ]ομεθα
2ndκεχαρισεσθεκεχαρισ·[σ]εσθε
3rdκεχαρισονταικεχαρισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχαρισοιμηνκεχαρισ·[σ]οιμην
2ndκεχαρισοιοκεχαρισ·[σ]οιο
3rdκεχαρισοιτοκεχαρισ·[σ]οιτο
Pl1stκεχαρισοιμεθακεχαρισ·[σ]οιμεθα
2ndκεχαρισοισθεκεχαρισ·[σ]οισθε
3rdκεχαρισοιντοκεχαρισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndκεχαρισοκεχαρισ·[σ]ο
3rdκεχαρισθωκεχαρισ·[σ]θω
Pl1st
2ndκεχαρισθεκεχαρισ·[σ]θε
3rdκεχαρισθωσαν, κεχαρισθωνκεχαρισ·[σ]θωσαν, κεχαρισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχαρισθαι​κεχαρισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
κεχαρισεσθαι​κεχαρισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocκεχαρισμενηκεχαρισμενεκεχαρισ·μεν·ηκεχαρισ·μεν·ε
Nomκεχαρισμενοςκεχαρισ·μεν·ος
Accκεχαρισμενηνκεχαρισμενονκεχαρισ·μεν·ηνκεχαρισ·μεν·ον
Datκεχαρισμενῃκεχαρισμενῳκεχαρισ·μεν·ῃκεχαρισ·μεν·ῳ
Genκεχαρισμενης[LXX]κεχαρισμενουκεχαρισ·μεν·ηςκεχαρισ·μεν·ου
PlVocκεχαρισμεναικεχαρισμενοικεχαρισμενακεχαρισ·μεν·αικεχαρισ·μεν·οικεχαρισ·μεν·α
Nom
Accκεχαρισμεναςκεχαρισμενουςκεχαρισ·μεν·αςκεχαρισ·μεν·ους
Datκεχαρισμεναιςκεχαρισμενοιςκεχαρισ·μεν·αιςκεχαρισ·μεν·οις
Genκεχαρισμενωνκεχαρισμενωνκεχαρισ·μεν·ωνκεχαρισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεκεχαρισμηνε·κεχαρισ·μην
2ndεκεχαρισοε·κεχαρισ·[σ]ο
3rdεκεχαριστοε·κεχαρισ·το
Pl1stεκεχαρισμεθαε·κεχαρισ·μεθα
2ndεκεχαρισθεε·κεχαρισ·[σ]θε
3rdεκεχαριδατοε·κεχαρισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stκεχαρισμην[ε]·κεχαρισ·μην
2ndκεχαρισο[ε]·κεχαρισ·[σ]ο
3rdκεχαριστο[ε]·κεχαρισ·το
Pl1stκεχαρισμεθα[ε]·κεχαρισ·μεθα
2ndκεχαρισθε[ε]·κεχαρισ·[σ]θε
3rdκεχαριδατο[ε]·κεχαρισ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεχαρισθηνε·χαρισ·θην
2ndεχαρισθηςε·χαρισ·θης
3rdεχαρισθη[GNT]ε·χαρισ·θη
Pl1stεχαρισθημενε·χαρισ·θημεν
2ndεχαρισθητεε·χαρισ·θητε
3rdεχαρισθησανε·χαρισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχαρισθησομαι[GNT]χαρισ·θησομαι
2ndχαρισθησῃ, χαρισθησειχαρισ·θησῃ, χαρισ·θησει classical
3rdχαρισθησεταιχαρισ·θησεται
Pl1stχαρισθησομεθαχαρισ·θησομεθα
2ndχαρισθησεσθεχαρισ·θησεσθε
3rdχαρισθησονταιχαρισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχαρισθωχαρισ·θω
2ndχαρισθῃςχαρισ·θῃς
3rdχαρισθῃχαρισ·θῃ
Pl1stχαρισθωμενχαρισ·θωμεν
2ndχαρισθητεχαρισ·θητε
3rdχαρισθωσιν, χαρισθωσιχαρισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stχαρισθειηνχαρισ·θειην
2ndχαρισθειηςχαρισ·θειης
3rdχαρισθειηχαρισ·θειη
Pl1stχαρισθειημεν, χαρισθειμενχαρισ·θειημεν, χαρισ·θειμεν classical
2ndχαρισθειητε, χαρισθειτεχαρισ·θειητε, χαρισ·θειτε classical
3rdχαρισθειησαν, χαρισθειενχαρισ·θειησαν, χαρισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stχαρισθησοιμηνχαρισ·θησοιμην
2ndχαρισθησοιοχαρισ·θησοιο
3rdχαρισθησοιτοχαρισ·θησοιτο
Pl1stχαρισθησοιμεθαχαρισ·θησοιμεθα
2ndχαρισθησοισθεχαρισ·θησοισθε
3rdχαρισθησοιντοχαρισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndχαρισθητιχαρισ·θητι
3rdχαρισθητωχαρισ·θητω
Pl1st
2ndχαρισθητεχαρισ·θητε
3rdχαρισθητωσαν, χαρισθεντωνχαρισ·θητωσαν, χαρισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
χαρισθηναι[GNT]​χαρισ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
χαρισθησεσθαι​χαρισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαρισθεισαχαρισθειςχαρισθενχαρισ·θεισ·αχαρισ·θει[ντ]·ςχαρισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accχαρισθεισανχαρισθεντα[GNT]χαρισ·θεισ·ανχαρισ·θε[ι]ντ·α
Datχαρισθεισῃχαρισθεντιχαρισ·θεισ·ῃχαρισ·θε[ι]ντ·ι
Genχαρισθεισηςχαρισθεντοςχαρισ·θεισ·ηςχαρισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocχαρισθεισαιχαρισθεντεςχαρισθεντα[GNT]χαρισ·θεισ·αιχαρισ·θε[ι]ντ·εςχαρισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accχαρισθεισαςχαρισθενταςχαρισ·θεισ·αςχαρισ·θε[ι]ντ·ας
Datχαρισθεισαιςχαρισθεισι, χαρισθεισινχαρισ·θεισ·αιςχαρισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genχαρισθεισωνχαρισθεντωνχαρισ·θεισ·ωνχαρισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocχαρισθησομενηχαρισθησομενεχαρισ·θησομεν·ηχαρισ·θησομεν·ε
Nomχαρισθησομενοςχαρισ·θησομεν·ος
Accχαρισθησομενηνχαρισθησομενονχαρισ·θησομεν·ηνχαρισ·θησομεν·ον
Datχαρισθησομενῃχαρισθησομενῳχαρισ·θησομεν·ῃχαρισ·θησομεν·ῳ
Genχαρισθησομενηςχαρισθησομενουχαρισ·θησομεν·ηςχαρισ·θησομεν·ου
PlVocχαρισθησομεναιχαρισθησομενοιχαρισθησομεναχαρισ·θησομεν·αιχαρισ·θησομεν·οιχαρισ·θησομεν·α
Nom
Accχαρισθησομεναςχαρισθησομενουςχαρισ·θησομεν·αςχαρισ·θησομεν·ους
Datχαρισθησομεναιςχαρισθησομενοιςχαρισ·θησομεν·αιςχαρισ·θησομεν·οις
Genχαρισθησομενωνχαρισθησομενωνχαρισ·θησομεν·ωνχαρισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 02-Apr-2020 01:34:52 EDT