φυτευω • FUTEUW • phuteuō

Search: εφυτευον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφυτευον; εφυτευονφυτεύωε·φυτευ·ον; ε·φυτευ·ονimpf act ind 1st sg; impf act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφυτευονφυτεύωε·φυτευ·ονimpf act ind 1st sg
εφυτευονφυτεύωε·φυτευ·ονimpf act ind 3rd pl

φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυτευωφυτευ·ωφυτευομαιφυτευ·ομαι
2ndφυτευειςφυτευ·ειςφυτευῃ, φυτευει[GNT][LXX], φυτευεσαιφυτευ·ῃ, φυτευ·ει classical, φυτευ·εσαι alt
3rdφυτευει[GNT][LXX]φυτευ·ειφυτευεταιφυτευ·εται
Pl1stφυτευομενφυτευ·ομενφυτευομεθαφυτευ·ομεθα
2ndφυτευετεφυτευ·ετεφυτευεσθεφυτευ·εσθε
3rdφυτευουσιν[LXX], φυτευουσιφυτευ·ουσι(ν), φυτευ·ουσι(ν)φυτευονταιφυτευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυτευωφυτευ·ωφυτευωμαιφυτευ·ωμαι
2ndφυτευῃςφυτευ·ῃςφυτευῃφυτευ·ῃ
3rdφυτευῃφυτευ·ῃφυτευηταιφυτευ·ηται
Pl1stφυτευωμενφυτευ·ωμενφυτευωμεθαφυτευ·ωμεθα
2ndφυτευητεφυτευ·ητεφυτευησθεφυτευ·ησθε
3rdφυτευωσιν, φυτευωσιφυτευ·ωσι(ν)φυτευωνταιφυτευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυτευοιμιφυτευ·οιμιφυτευοιμηνφυτευ·οιμην
2ndφυτευοιςφυτευ·οιςφυτευοιοφυτευ·οιο
3rdφυτευοιφυτευ·οιφυτευοιτοφυτευ·οιτο
Pl1stφυτευοιμενφυτευ·οιμενφυτευοιμεθαφυτευ·οιμεθα
2ndφυτευοιτεφυτευ·οιτεφυτευοισθεφυτευ·οισθε
3rdφυτευοιεν, φυτευοισανφυτευ·οιεν, φυτευ·οισαν altφυτευοιντοφυτευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυτευεφυτευ·εφυτευουφυτευ·ου
3rdφυτευετωφυτευ·ετωφυτευεσθωφυτευ·εσθω
Pl1st
2ndφυτευετεφυτευ·ετεφυτευεσθεφυτευ·εσθε
3rdφυτευετωσαν, φυτευοντωνφυτευ·ετωσαν, φυτευ·οντων classicalφυτευεσθωσαν, φυτευεσθωνφυτευ·εσθωσαν, φυτευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυτευειν​φυτευ·ειν​φυτευεσθαι​φυτευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυτευουσαφυτευονφυτευ·ουσ·αφυτευ·ο[υ]ν[τ]
Nomφυτευων[GNT]φυτευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφυτευουσανφυτευονταφυτευ·ουσ·ανφυτευ·ο[υ]ντ·α
Datφυτευουσῃφυτευοντιφυτευ·ουσ·ῃφυτευ·ο[υ]ντ·ι
Genφυτευουσηςφυτευοντοςφυτευ·ουσ·ηςφυτευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφυτευουσαιφυτευοντεςφυτευονταφυτευ·ουσ·αιφυτευ·ο[υ]ντ·εςφυτευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφυτευουσαςφυτευοντας[LXX]φυτευ·ουσ·αςφυτευ·ο[υ]ντ·ας
Datφυτευουσαιςφυτευουσι, φυτευουσιν[LXX]φυτευ·ουσ·αιςφυτευ·ου[ντ]·σι(ν), φυτευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφυτευουσωνφυτευοντωνφυτευ·ουσ·ωνφυτευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυτευομενηφυτευομενεφυτευ·ομεν·ηφυτευ·ομεν·ε
Nomφυτευομενοςφυτευ·ομεν·ος
Accφυτευομενηνφυτευομενονφυτευ·ομεν·ηνφυτευ·ομεν·ον
Datφυτευομενῃφυτευομενῳφυτευ·ομεν·ῃφυτευ·ομεν·ῳ
Genφυτευομενηςφυτευομενουφυτευ·ομεν·ηςφυτευ·ομεν·ου
PlVocφυτευομεναιφυτευομενοιφυτευομεναφυτευ·ομεν·αιφυτευ·ομεν·οιφυτευ·ομεν·α
Nom
Accφυτευομεναςφυτευομενουςφυτευ·ομεν·αςφυτευ·ομεν·ους
Datφυτευομεναιςφυτευομενοιςφυτευ·ομεν·αιςφυτευ·ομεν·οις
Genφυτευομενωνφυτευομενωνφυτευ·ομεν·ωνφυτευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυτευον[GNT]ε·φυτευ·ονεφυτευομηνε·φυτευ·ομην
2ndεφυτευεςε·φυτευ·εςεφυτευουε·φυτευ·ου
3rdεφυτευεν, εφυτευεε·φυτευ·ε(ν)εφυτευετοε·φυτευ·ετο
Pl1stεφυτευομενε·φυτευ·ομενεφυτευομεθαε·φυτευ·ομεθα
2ndεφυτευετεε·φυτευ·ετεεφυτευεσθεε·φυτευ·εσθε
3rdεφυτευον[GNT], εφυτευοσανε·φυτευ·ον, ε·φυτευ·οσαν altεφυτευοντοε·φυτευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυτευσω[LXX]φυτευ·σωφυτευσομαιφυτευ·σομαι
2ndφυτευσεις[LXX]φυτευ·σειςφυτευσῃ, φυτευσει, φυτευσεσαιφυτευ·σῃ, φυτευ·σει classical, φυτευ·σεσαι alt
3rdφυτευσειφυτευ·σειφυτευσεταιφυτευ·σεται
Pl1stφυτευσομενφυτευ·σομενφυτευσομεθαφυτευ·σομεθα
2ndφυτευσετεφυτευ·σετεφυτευσεσθεφυτευ·σεσθε
3rdφυτευσουσιν[LXX], φυτευσουσιφυτευ·σουσι(ν), φυτευ·σουσι(ν)φυτευσονταιφυτευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυτευσοιμιφυτευ·σοιμιφυτευσοιμηνφυτευ·σοιμην
2ndφυτευσοιςφυτευ·σοιςφυτευσοιοφυτευ·σοιο
3rdφυτευσοιφυτευ·σοιφυτευσοιτοφυτευ·σοιτο
Pl1stφυτευσοιμενφυτευ·σοιμενφυτευσοιμεθαφυτευ·σοιμεθα
2ndφυτευσοιτεφυτευ·σοιτεφυτευσοισθεφυτευ·σοισθε
3rdφυτευσοιενφυτευ·σοιενφυτευσοιντοφυτευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυτευσειν​φυτευ·σειν​φυτευσεσθαι​φυτευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυτευσουσαφυτευσονφυτευ·σουσ·αφυτευ·σο[υ]ν[τ]
Nomφυτευσωνφυτευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accφυτευσουσανφυτευσονταφυτευ·σουσ·ανφυτευ·σο[υ]ντ·α
Datφυτευσουσῃφυτευσοντιφυτευ·σουσ·ῃφυτευ·σο[υ]ντ·ι
Genφυτευσουσηςφυτευσοντοςφυτευ·σουσ·ηςφυτευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocφυτευσουσαιφυτευσοντεςφυτευσονταφυτευ·σουσ·αιφυτευ·σο[υ]ντ·εςφυτευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφυτευσουσαςφυτευσονταςφυτευ·σουσ·αςφυτευ·σο[υ]ντ·ας
Datφυτευσουσαιςφυτευσουσι, φυτευσουσιν[LXX]φυτευ·σουσ·αιςφυτευ·σου[ντ]·σι(ν), φυτευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genφυτευσουσωνφυτευσοντωνφυτευ·σουσ·ωνφυτευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυτευσομενηφυτευσομενεφυτευ·σομεν·ηφυτευ·σομεν·ε
Nomφυτευσομενοςφυτευ·σομεν·ος
Accφυτευσομενηνφυτευσομενονφυτευ·σομεν·ηνφυτευ·σομεν·ον
Datφυτευσομενῃφυτευσομενῳφυτευ·σομεν·ῃφυτευ·σομεν·ῳ
Genφυτευσομενηςφυτευσομενουφυτευ·σομεν·ηςφυτευ·σομεν·ου
PlVocφυτευσομεναιφυτευσομενοιφυτευσομεναφυτευ·σομεν·αιφυτευ·σομεν·οιφυτευ·σομεν·α
Nom
Accφυτευσομεναςφυτευσομενουςφυτευ·σομεν·αςφυτευ·σομεν·ους
Datφυτευσομεναιςφυτευσομενοιςφυτευ·σομεν·αιςφυτευ·σομεν·οις
Genφυτευσομενωνφυτευσομενωνφυτευ·σομεν·ωνφυτευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφυτευσα[GNT][LXX]ε·φυτευ·σαεφυτευσαμηνε·φυτευ·σαμην
2ndεφυτευσας[LXX]ε·φυτευ·σαςεφυτευσωε·φυτευ·σω
3rdεφυτευσεν[GNT][LXX], εφυτευσεε·φυτευ·σε(ν), ε·φυτευ·σε(ν)εφυτευσατοε·φυτευ·σατο
Pl1stεφυτευσαμενε·φυτευ·σαμενεφυτευσαμεθαε·φυτευ·σαμεθα
2ndεφυτευσατε[LXX]ε·φυτευ·σατεεφυτευσασθεε·φυτευ·σασθε
3rdεφυτευσαν[LXX]ε·φυτευ·σανεφυτευσαντοε·φυτευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυτευσω[LXX]φυτευ·σωφυτευσωμαιφυτευ·σωμαι
2ndφυτευσῃς[LXX]φυτευ·σῃςφυτευσῃφυτευ·σῃ
3rdφυτευσῃφυτευ·σῃφυτευσηταιφυτευ·σηται
Pl1stφυτευσωμενφυτευ·σωμενφυτευσωμεθαφυτευ·σωμεθα
2ndφυτευσητεφυτευ·σητεφυτευσησθεφυτευ·σησθε
3rdφυτευσωσιν[LXX], φυτευσωσιφυτευ·σωσι(ν), φυτευ·σωσι(ν)φυτευσωνταιφυτευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφυτευσαιμιφυτευ·σαιμιφυτευσαιμηνφυτευ·σαιμην
2ndφυτευσαις, φυτευσειαςφυτευ·σαις, φυτευ·σειας classicalφυτευσαιοφυτευ·σαιο
3rdφυτευσαι[LXX], φυτευσειεφυτευ·σαι, φυτευ·σειε classicalφυτευσαιτοφυτευ·σαιτο
Pl1stφυτευσαιμενφυτευ·σαιμενφυτευσαιμεθαφυτευ·σαιμεθα
2ndφυτευσαιτεφυτευ·σαιτεφυτευσαισθεφυτευ·σαισθε
3rdφυτευσαιεν, φυτευσαισαν, φυτευσειαν, φυτευσειενφυτευ·σαιεν, φυτευ·σαισαν alt, φυτευ·σειαν classical, φυτευ·σειεν classicalφυτευσαιντοφυτευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυτευσονφυτευ·σονφυτευσαι[LXX]φυτευ·σαι
3rdφυτευσατωφυτευ·σατωφυτευσασθωφυτευ·σασθω
Pl1st
2ndφυτευσατε[LXX]φυτευ·σατεφυτευσασθεφυτευ·σασθε
3rdφυτευσατωσαν, φυτευσαντωνφυτευ·σατωσαν, φυτευ·σαντων classicalφυτευσασθωσαν, φυτευσασθωνφυτευ·σασθωσαν, φυτευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φυτευσαι[LXX]​φυτευ·σαιφυτευσασθαι​φυτευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυτευσασα[LXX]φυτευσας[LXX]φυτευσανφυτευ·σασ·αφυτευ·σα[ντ]·ςφυτευ·σαν[τ]
Nom
Accφυτευσασανφυτευσανταφυτευ·σασ·ανφυτευ·σαντ·α
Datφυτευσασῃφυτευσαντιφυτευ·σασ·ῃφυτευ·σαντ·ι
Genφυτευσασηςφυτευσαντοςφυτευ·σασ·ηςφυτευ·σαντ·ος
PlVocφυτευσασαιφυτευσαντεςφυτευσανταφυτευ·σασ·αιφυτευ·σαντ·εςφυτευ·σαντ·α
Nom
Accφυτευσασαςφυτευσανταςφυτευ·σασ·αςφυτευ·σαντ·ας
Datφυτευσασαιςφυτευσασι, φυτευσασινφυτευ·σασ·αιςφυτευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genφυτευσασωνφυτευσαντωνφυτευ·σασ·ωνφυτευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυτευσαμενηφυτευσαμενεφυτευ·σαμεν·ηφυτευ·σαμεν·ε
Nomφυτευσαμενοςφυτευ·σαμεν·ος
Accφυτευσαμενηνφυτευσαμενονφυτευ·σαμεν·ηνφυτευ·σαμεν·ον
Datφυτευσαμενῃφυτευσαμενῳφυτευ·σαμεν·ῃφυτευ·σαμεν·ῳ
Genφυτευσαμενηςφυτευσαμενουφυτευ·σαμεν·ηςφυτευ·σαμεν·ου
PlVocφυτευσαμεναιφυτευσαμενοιφυτευσαμεναφυτευ·σαμεν·αιφυτευ·σαμεν·οιφυτευ·σαμεν·α
Nom
Accφυτευσαμεναςφυτευσαμενουςφυτευ·σαμεν·αςφυτευ·σαμεν·ους
Datφυτευσαμεναιςφυτευσαμενοιςφυτευ·σαμεν·αιςφυτευ·σαμεν·οις
Genφυτευσαμενωνφυτευσαμενωνφυτευ·σαμεν·ωνφυτευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυτευκαπεφυτευ·καπεφυτευμαιπεφυτευ·μαι
2ndπεφυτευκας, πεφυτευκεςπεφυτευ·κας, πεφυτευ·κες altπεφυτευσαιπεφυτευ·σαι
3rdπεφυτευκεν, πεφυτευκεπεφυτευ·κε(ν)πεφυτευταιπεφυτευ·ται
Pl1stπεφυτευκαμενπεφυτευ·καμενπεφυτευμεθαπεφυτευ·μεθα
2ndπεφυτευκατεπεφυτευ·κατεπεφυτευσθεπεφυτευ·σθε
3rdπεφυτευκασιν, πεφυτευκασι, πεφυτευκαν[LXX]πεφυτευ·κασι(ν), πεφυτευ·καν altπεφυτευνταιπεφυτευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυτευσομαιπεφυτευ·σομαι
2ndπεφυτευσῃ, πεφυτευσειπεφυτευ·σῃ, πεφυτευ·σει classical
3rdπεφυτευσεταιπεφυτευ·σεται
Pl1stπεφυτευσομεθαπεφυτευ·σομεθα
2ndπεφυτευσεσθεπεφυτευ·σεσθε
3rdπεφυτευσονταιπεφυτευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυτευκωπεφυτευ·κω
2ndπεφυτευκῃςπεφυτευ·κῃς
3rdπεφυτευκῃπεφυτευ·κῃ
Pl1stπεφυτευκωμενπεφυτευ·κωμεν
2ndπεφυτευκητεπεφυτευ·κητε
3rdπεφυτευκωσιν, πεφυτευκωσιπεφυτευ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυτευκοιμι, πεφυτευκοιηνπεφυτευ·κοιμι, πεφυτευ·κοιην classical
2ndπεφυτευκοις, πεφυτευκοιηςπεφυτευ·κοις, πεφυτευ·κοιης classical
3rdπεφυτευκοι, πεφυτευκοιηπεφυτευ·κοι, πεφυτευ·κοιη classical
Pl1stπεφυτευκοιμενπεφυτευ·κοιμεν
2ndπεφυτευκοιτεπεφυτευ·κοιτε
3rdπεφυτευκοιενπεφυτευ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυτευσοιμηνπεφυτευ·σοιμην
2ndπεφυτευσοιοπεφυτευ·σοιο
3rdπεφυτευσοιτοπεφυτευ·σοιτο
Pl1stπεφυτευσοιμεθαπεφυτευ·σοιμεθα
2ndπεφυτευσοισθεπεφυτευ·σοισθε
3rdπεφυτευσοιντοπεφυτευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφυτευκεπεφυτευ·κεπεφυτευσοπεφυτευ·σο
3rdπεφυτευκετωπεφυτευ·κετωπεφυτευσθωπεφυτευ·σθω
Pl1st
2ndπεφυτευκετεπεφυτευ·κετεπεφυτευσθεπεφυτευ·σθε
3rdπεφυτευκετωσανπεφυτευ·κετωσανπεφυτευσθωσαν, πεφυτευσθωνπεφυτευ·σθωσαν, πεφυτευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφυτευκεναι​πεφυτευ·κεναι​πεφυτευσθαι​πεφυτευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφυτευσεσθαι​πεφυτευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφυτευκυιαπεφυτευκοςπεφυτευ·κυι·απεφυτευ·κο[τ]·ς
Nomπεφυτευκωςπεφυτευ·κο[τ]·^ς
Accπεφυτευκυιανπεφυτευκοταπεφυτευ·κυι·ανπεφυτευ·κοτ·α
Datπεφυτευκυιᾳπεφυτευκοτιπεφυτευ·κυι·ᾳπεφυτευ·κοτ·ι
Genπεφυτευκυιαςπεφυτευκοτοςπεφυτευ·κυι·αςπεφυτευ·κοτ·ος
PlVocπεφυτευκυιαιπεφυτευκοτεςπεφυτευκοταπεφυτευ·κυι·αιπεφυτευ·κοτ·εςπεφυτευ·κοτ·α
Nom
Accπεφυτευκυιαςπεφυτευκοταςπεφυτευ·κυι·αςπεφυτευ·κοτ·ας
Datπεφυτευκυιαιςπεφυτευκοσι, πεφυτευκοσινπεφυτευ·κυι·αιςπεφυτευ·κο[τ]·σι(ν)
Genπεφυτευκυιωνπεφυτευκοτωνπεφυτευ·κυι·ωνπεφυτευ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφυτευμενη[LXX]πεφυτευμενεπεφυτευ·μεν·ηπεφυτευ·μεν·ε
Nomπεφυτευμενοςπεφυτευ·μεν·ος
Accπεφυτευμενην[GNT]πεφυτευμενον[LXX]πεφυτευ·μεν·ηνπεφυτευ·μεν·ον
Datπεφυτευμενῃπεφυτευμενῳπεφυτευ·μεν·ῃπεφυτευ·μεν·ῳ
Genπεφυτευμενηςπεφυτευμενουπεφυτευ·μεν·ηςπεφυτευ·μεν·ου
PlVocπεφυτευμεναιπεφυτευμενοι[LXX]πεφυτευμεναπεφυτευ·μεν·αιπεφυτευ·μεν·οιπεφυτευ·μεν·α
Nom
Accπεφυτευμεναςπεφυτευμενουςπεφυτευ·μεν·αςπεφυτευ·μεν·ους
Datπεφυτευμεναιςπεφυτευμενοιςπεφυτευ·μεν·αιςπεφυτευ·μεν·οις
Genπεφυτευμενωνπεφυτευμενωνπεφυτευ·μεν·ωνπεφυτευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφυτευκειν, επεφυτευκηε·πεφυτευ·κειν, ε·πεφυτευ·κη classicalεπεφυτευμηνε·πεφυτευ·μην
2ndεπεφυτευκεις, επεφυτευκηςε·πεφυτευ·κεις, ε·πεφυτευ·κης classicalεπεφυτευσοε·πεφυτευ·σο
3rdεπεφυτευκειε·πεφυτευ·κειεπεφυτευτοε·πεφυτευ·το
Pl1stεπεφυτευκειμεν, επεφυτευκεμενε·πεφυτευ·κειμεν, ε·πεφυτευ·κεμεν classicalεπεφυτευμεθαε·πεφυτευ·μεθα
2ndεπεφυτευκειτε, επεφυτευκετεε·πεφυτευ·κειτε, ε·πεφυτευ·κετε classicalεπεφυτευσθεε·πεφυτευ·σθε
3rdεπεφυτευκεισαν, επεφυτευκεσανε·πεφυτευ·κεισαν, ε·πεφυτευ·κεσαν classicalεπεφυτευντοε·πεφυτευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφυτευκειν, πεφυτευκη[ε]·πεφυτευ·κειν, [ε]·πεφυτευ·κη classicalπεφυτευμην[ε]·πεφυτευ·μην
2ndπεφυτευκεις, πεφυτευκης[ε]·πεφυτευ·κεις, [ε]·πεφυτευ·κης classicalπεφυτευσο[ε]·πεφυτευ·σο
3rdπεφυτευκει[ε]·πεφυτευ·κειπεφυτευτο[ε]·πεφυτευ·το
Pl1stπεφυτευκειμεν, πεφυτευκεμεν[ε]·πεφυτευ·κειμεν, [ε]·πεφυτευ·κεμεν classicalπεφυτευμεθα[ε]·πεφυτευ·μεθα
2ndπεφυτευκειτε, πεφυτευκετε[ε]·πεφυτευ·κειτε, [ε]·πεφυτευ·κετε classicalπεφυτευσθε[ε]·πεφυτευ·σθε
3rdπεφυτευκεισαν, πεφυτευκεσαν[ε]·πεφυτευ·κεισαν, [ε]·πεφυτευ·κεσαν classicalπεφυτευντο[ε]·πεφυτευ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεφυτευθηνε·φυτευ·θην
2ndεφυτευθηςε·φυτευ·θης
3rdεφυτευθηε·φυτευ·θη
Pl1stεφυτευθημενε·φυτευ·θημεν
2ndεφυτευθητεε·φυτευ·θητε
3rdεφυτευθησανε·φυτευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφυτευθησομαιφυτευ·θησομαι
2ndφυτευθησῃ, φυτευθησειφυτευ·θησῃ, φυτευ·θησει classical
3rdφυτευθησεταιφυτευ·θησεται
Pl1stφυτευθησομεθαφυτευ·θησομεθα
2ndφυτευθησεσθεφυτευ·θησεσθε
3rdφυτευθησονταιφυτευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφυτευθωφυτευ·θω
2ndφυτευθῃςφυτευ·θῃς
3rdφυτευθῃφυτευ·θῃ
Pl1stφυτευθωμενφυτευ·θωμεν
2ndφυτευθητεφυτευ·θητε
3rdφυτευθωσιν, φυτευθωσιφυτευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stφυτευθειηνφυτευ·θειην
2ndφυτευθειηςφυτευ·θειης
3rdφυτευθειηφυτευ·θειη
Pl1stφυτευθειημεν, φυτευθειμενφυτευ·θειημεν, φυτευ·θειμεν classical
2ndφυτευθειητε, φυτευθειτεφυτευ·θειητε, φυτευ·θειτε classical
3rdφυτευθειησαν, φυτευθειενφυτευ·θειησαν, φυτευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stφυτευθησοιμηνφυτευ·θησοιμην
2ndφυτευθησοιοφυτευ·θησοιο
3rdφυτευθησοιτοφυτευ·θησοιτο
Pl1stφυτευθησοιμεθαφυτευ·θησοιμεθα
2ndφυτευθησοισθεφυτευ·θησοισθε
3rdφυτευθησοιντοφυτευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndφυτευθητι[GNT]φυτευ·θητι
3rdφυτευθητωφυτευ·θητω
Pl1st
2ndφυτευθητεφυτευ·θητε
3rdφυτευθητωσαν, φυτευθεντωνφυτευ·θητωσαν, φυτευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
φυτευθηναι​φυτευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
φυτευθησεσθαι​φυτευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυτευθεισαφυτευθειςφυτευθενφυτευ·θεισ·αφυτευ·θει[ντ]·ςφυτευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accφυτευθεισανφυτευθενταφυτευ·θεισ·ανφυτευ·θε[ι]ντ·α
Datφυτευθεισῃφυτευθεντιφυτευ·θεισ·ῃφυτευ·θε[ι]ντ·ι
Genφυτευθεισηςφυτευθεντοςφυτευ·θεισ·ηςφυτευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocφυτευθεισαιφυτευθεντεςφυτευθενταφυτευ·θεισ·αιφυτευ·θε[ι]ντ·εςφυτευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accφυτευθεισαςφυτευθενταςφυτευ·θεισ·αςφυτευ·θε[ι]ντ·ας
Datφυτευθεισαιςφυτευθεισι, φυτευθεισινφυτευ·θεισ·αιςφυτευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genφυτευθεισωνφυτευθεντωνφυτευ·θεισ·ωνφυτευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφυτευθησομενηφυτευθησομενεφυτευ·θησομεν·ηφυτευ·θησομεν·ε
Nomφυτευθησομενοςφυτευ·θησομεν·ος
Accφυτευθησομενηνφυτευθησομενονφυτευ·θησομεν·ηνφυτευ·θησομεν·ον
Datφυτευθησομενῃφυτευθησομενῳφυτευ·θησομεν·ῃφυτευ·θησομεν·ῳ
Genφυτευθησομενηςφυτευθησομενουφυτευ·θησομεν·ηςφυτευ·θησομεν·ου
PlVocφυτευθησομεναιφυτευθησομενοιφυτευθησομεναφυτευ·θησομεν·αιφυτευ·θησομεν·οιφυτευ·θησομεν·α
Nom
Accφυτευθησομεναςφυτευθησομενουςφυτευ·θησομεν·αςφυτευ·θησομεν·ους
Datφυτευθησομεναιςφυτευθησομενοιςφυτευ·θησομεν·αιςφυτευ·θησομεν·οις
Genφυτευθησομενωνφυτευθησομενωνφυτευ·θησομεν·ωνφυτευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 17:26:06 EST