φιλεω • FILEW • phileō

Search: εφιλησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφιλησενφιλέωε·φιλη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφιλω[GNT][LXX]φιλ(ε)·ωφιλουμαιφιλ(ε)·ομαι
2ndφιλεις[GNT]φιλ(ε)·ειςφιλῃ, φιλει[GNT][LXX], φιλεισαιφιλ(ε)·ῃ, φιλ(ε)·ει classical, φιλ(ε)·εσαι alt
3rdφιλει[GNT][LXX]φιλ(ε)·ειφιλειταιφιλ(ε)·εται
Pl1stφιλουμενφιλ(ε)·ομενφιλουμεθαφιλ(ε)·ομεθα
2ndφιλειτεφιλ(ε)·ετεφιλεισθεφιλ(ε)·εσθε
3rdφιλουσιν[GNT][LXX], φιλουσιφιλ(ε)·ουσι(ν), φιλ(ε)·ουσι(ν)φιλουνταιφιλ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφιλω[GNT][LXX]φιλ(ε)·ωφιλωμαιφιλ(ε)·ωμαι
2ndφιλῃςφιλ(ε)·ῃςφιλῃφιλ(ε)·ῃ
3rdφιλῃφιλ(ε)·ῃφιληταιφιλ(ε)·ηται
Pl1stφιλωμενφιλ(ε)·ωμενφιλωμεθαφιλ(ε)·ωμεθα
2ndφιλητεφιλ(ε)·ητεφιλησθεφιλ(ε)·ησθε
3rdφιλωσιν, φιλωσιφιλ(ε)·ωσι(ν)φιλωνταιφιλ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφιλοιμιφιλ(ε)·οιμιφιλοιμηνφιλ(ε)·οιμην
2ndφιλοις[GNT][LXX]φιλ(ε)·οιςφιλοιοφιλ(ε)·οιο
3rdφιλοι[GNT][LXX]φιλ(ε)·οιφιλοιτοφιλ(ε)·οιτο
Pl1stφιλοιμενφιλ(ε)·οιμενφιλοιμεθαφιλ(ε)·οιμεθα
2ndφιλοιτεφιλ(ε)·οιτεφιλοισθεφιλ(ε)·οισθε
3rdφιλοιεν, φιλοισανφιλ(ε)·οιεν, φιλ(ε)·οισαν altφιλοιντοφιλ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφιλει[GNT][LXX]φιλ(ε)·εφιλου[LXX]φιλ(ε)·ου
3rdφιλειτωφιλ(ε)·ετωφιλεισθωφιλ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndφιλειτεφιλ(ε)·ετεφιλεισθεφιλ(ε)·εσθε
3rdφιλειτωσαν, φιλουντων[GNT][LXX]φιλ(ε)·ετωσαν, φιλ(ε)·οντων classicalφιλεισθωσαν, φιλεισθωνφιλ(ε)·εσθωσαν, φιλ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φιλειν[LXX]​φιλ(ε)·εινφιλεισθαι​φιλ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφιλουσαφιλουνφιλ(ε)·ουσ·αφιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomφιλων[GNT][LXX]φιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accφιλουσανφιλουνταφιλ(ε)·ουσ·ανφιλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datφιλουσῃφιλουντιφιλ(ε)·ουσ·ῃφιλ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genφιλουσηςφιλουντος[LXX]φιλ(ε)·ουσ·ηςφιλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocφιλουσαιφιλουντες[LXX]φιλουνταφιλ(ε)·ουσ·αιφιλ(ε)·ο[υ]ντ·εςφιλ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφιλουσαςφιλουντας[GNT][LXX]φιλ(ε)·ουσ·αςφιλ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datφιλουσαιςφιλουσι, φιλουσιν[GNT][LXX]φιλ(ε)·ουσ·αιςφιλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), φιλ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genφιλουσωνφιλουντων[GNT][LXX]φιλ(ε)·ουσ·ωνφιλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφιλουμενηφιλουμενεφιλ(ε)·ομεν·ηφιλ(ε)·ομεν·ε
Nomφιλουμενος[LXX]φιλ(ε)·ομεν·ος
Accφιλουμενηνφιλουμενονφιλ(ε)·ομεν·ηνφιλ(ε)·ομεν·ον
Datφιλουμενῃφιλουμενῳφιλ(ε)·ομεν·ῃφιλ(ε)·ομεν·ῳ
Genφιλουμενηςφιλουμενουφιλ(ε)·ομεν·ηςφιλ(ε)·ομεν·ου
PlVocφιλουμεναιφιλουμενοιφιλουμεναφιλ(ε)·ομεν·αιφιλ(ε)·ομεν·οιφιλ(ε)·ομεν·α
Nom
Accφιλουμεναςφιλουμενουςφιλ(ε)·ομεν·αςφιλ(ε)·ομεν·ους
Datφιλουμεναιςφιλουμενοιςφιλ(ε)·ομεν·αιςφιλ(ε)·ομεν·οις
Genφιλουμενωνφιλουμενωνφιλ(ε)·ομεν·ωνφιλ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφιλουνε·φιλ(ε)·ονεφιλουμηνε·φιλ(ε)·ομην
2ndεφιλειςε·φιλ(ε)·εςεφιλουε·φιλ(ε)·ου
3rdεφιλει[GNT][LXX]ε·φιλ(ε)·εεφιλειτοε·φιλ(ε)·ετο
Pl1stεφιλουμενε·φιλ(ε)·ομενεφιλουμεθαε·φιλ(ε)·ομεθα
2ndεφιλειτεε·φιλ(ε)·ετεεφιλεισθεε·φιλ(ε)·εσθε
3rdεφιλουν, εφιλουσανε·φιλ(ε)·ον, ε·φιλ(ε)·οσαν altεφιλουντοε·φιλ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφιλησω[GNT][LXX]φιλη·σωφιλησομαιφιλη·σομαι
2ndφιλησειςφιλη·σειςφιλησῃ, φιλησει, φιλησεσαιφιλη·σῃ, φιλη·σει classical, φιλη·σεσαι alt
3rdφιλησειφιλη·σειφιλησεταιφιλη·σεται
Pl1stφιλησομενφιλη·σομενφιλησομεθαφιλη·σομεθα
2ndφιλησετεφιλη·σετεφιλησεσθεφιλη·σεσθε
3rdφιλησουσιν[LXX], φιλησουσιφιλη·σουσι(ν), φιλη·σουσι(ν)φιλησονταιφιλη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφιλησοιμιφιλη·σοιμιφιλησοιμηνφιλη·σοιμην
2ndφιλησοιςφιλη·σοιςφιλησοιοφιλη·σοιο
3rdφιλησοιφιλη·σοιφιλησοιτοφιλη·σοιτο
Pl1stφιλησοιμενφιλη·σοιμενφιλησοιμεθαφιλη·σοιμεθα
2ndφιλησοιτεφιλη·σοιτεφιλησοισθεφιλη·σοισθε
3rdφιλησοιενφιλη·σοιενφιλησοιντοφιλη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φιλησειν​φιλη·σειν​φιλησεσθαι​φιλη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφιλησουσαφιλησον[LXX]φιλη·σουσ·αφιλη·σο[υ]ν[τ]
Nomφιλησωνφιλη·σο[υ]ν[τ]·^
Accφιλησουσανφιλησονταφιλη·σουσ·ανφιλη·σο[υ]ντ·α
Datφιλησουσῃφιλησοντιφιλη·σουσ·ῃφιλη·σο[υ]ντ·ι
Genφιλησουσηςφιλησοντοςφιλη·σουσ·ηςφιλη·σο[υ]ντ·ος
PlVocφιλησουσαιφιλησοντεςφιλησονταφιλη·σουσ·αιφιλη·σο[υ]ντ·εςφιλη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accφιλησουσαςφιλησονταςφιλη·σουσ·αςφιλη·σο[υ]ντ·ας
Datφιλησουσαιςφιλησουσι, φιλησουσιν[LXX]φιλη·σουσ·αιςφιλη·σου[ντ]·σι(ν), φιλη·σου[ντ]·σι(ν)
Genφιλησουσωνφιλησοντωνφιλη·σουσ·ωνφιλη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφιλησομενηφιλησομενεφιλη·σομεν·ηφιλη·σομεν·ε
Nomφιλησομενοςφιλη·σομεν·ος
Accφιλησομενηνφιλησομενονφιλη·σομεν·ηνφιλη·σομεν·ον
Datφιλησομενῃφιλησομενῳφιλη·σομεν·ῃφιλη·σομεν·ῳ
Genφιλησομενηςφιλησομενουφιλη·σομεν·ηςφιλη·σομεν·ου
PlVocφιλησομεναιφιλησομενοιφιλησομεναφιλη·σομεν·αιφιλη·σομεν·οιφιλη·σομεν·α
Nom
Accφιλησομεναςφιλησομενουςφιλη·σομεν·αςφιλη·σομεν·ους
Datφιλησομεναιςφιλησομενοιςφιλη·σομεν·αιςφιλη·σομεν·οις
Genφιλησομενωνφιλησομενωνφιλη·σομεν·ωνφιλη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφιλησα[LXX]ε·φιλη·σαεφιλησαμηνε·φιλη·σαμην
2ndεφιλησαςε·φιλη·σαςεφιλησωε·φιλη·σω
3rdεφιλησεν[LXX], εφιλησεε·φιλη·σε(ν), ε·φιλη·σε(ν)εφιλησατοε·φιλη·σατο
Pl1stεφιλησαμενε·φιλη·σαμενεφιλησαμεθαε·φιλη·σαμεθα
2ndεφιλησατεε·φιλη·σατεεφιλησασθεε·φιλη·σασθε
3rdεφιλησανε·φιλη·σανεφιλησαντοε·φιλη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφιλησω[GNT][LXX]φιλη·σωφιλησωμαιφιλη·σωμαι
2ndφιλησῃςφιλη·σῃςφιλησῃφιλη·σῃ
3rdφιλησῃφιλη·σῃφιλησηταιφιλη·σηται
Pl1stφιλησωμενφιλη·σωμενφιλησωμεθαφιλη·σωμεθα
2ndφιλησητεφιλη·σητεφιλησησθεφιλη·σησθε
3rdφιλησωσιν, φιλησωσιφιλη·σωσι(ν)φιλησωνταιφιλη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφιλησαιμιφιλη·σαιμιφιλησαιμηνφιλη·σαιμην
2ndφιλησαις, φιλησειαςφιλη·σαις, φιλη·σειας classicalφιλησαιοφιλη·σαιο
3rdφιλησαι[GNT][LXX], φιλησειεφιλη·σαι, φιλη·σειε classicalφιλησαιτοφιλη·σαιτο
Pl1stφιλησαιμενφιλη·σαιμενφιλησαιμεθαφιλη·σαιμεθα
2ndφιλησαιτεφιλη·σαιτεφιλησαισθεφιλη·σαισθε
3rdφιλησαιεν, φιλησαισαν, φιλησειαν, φιλησειενφιλη·σαιεν, φιλη·σαισαν alt, φιλη·σειαν classical, φιλη·σειεν classicalφιλησαιντοφιλη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφιλησον[LXX]φιλη·σονφιλησαι[GNT][LXX]φιλη·σαι
3rdφιλησατω[LXX]φιλη·σατωφιλησασθωφιλη·σασθω
Pl1st
2ndφιλησατεφιλη·σατεφιλησασθεφιλη·σασθε
3rdφιλησατωσαν, φιλησαντωνφιλη·σατωσαν, φιλη·σαντων classicalφιλησασθωσαν, φιλησασθωνφιλη·σασθωσαν, φιλη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φιλησαι[GNT][LXX]​φιλη·σαιφιλησασθαι​φιλη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφιλησασαφιλησαςφιλησανφιλη·σασ·αφιλη·σα[ντ]·ςφιλη·σαν[τ]
Nom
Accφιλησασανφιλησανταφιλη·σασ·ανφιλη·σαντ·α
Datφιλησασῃφιλησαντιφιλη·σασ·ῃφιλη·σαντ·ι
Genφιλησασηςφιλησαντοςφιλη·σασ·ηςφιλη·σαντ·ος
PlVocφιλησασαιφιλησαντεςφιλησανταφιλη·σασ·αιφιλη·σαντ·εςφιλη·σαντ·α
Nom
Accφιλησασαςφιλησανταςφιλη·σασ·αςφιλη·σαντ·ας
Datφιλησασαιςφιλησασι, φιλησασινφιλη·σασ·αιςφιλη·σα[ντ]·σι(ν)
Genφιλησασωνφιλησαντωνφιλη·σασ·ωνφιλη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφιλησαμενηφιλησαμενεφιλη·σαμεν·ηφιλη·σαμεν·ε
Nomφιλησαμενοςφιλη·σαμεν·ος
Accφιλησαμενηνφιλησαμενονφιλη·σαμεν·ηνφιλη·σαμεν·ον
Datφιλησαμενῃφιλησαμενῳφιλη·σαμεν·ῃφιλη·σαμεν·ῳ
Genφιλησαμενηςφιλησαμενουφιλη·σαμεν·ηςφιλη·σαμεν·ου
PlVocφιλησαμεναιφιλησαμενοιφιλησαμεναφιλη·σαμεν·αιφιλη·σαμεν·οιφιλη·σαμεν·α
Nom
Accφιλησαμεναςφιλησαμενουςφιλη·σαμεν·αςφιλη·σαμεν·ους
Datφιλησαμεναιςφιλησαμενοιςφιλη·σαμεν·αιςφιλη·σαμεν·οις
Genφιλησαμενωνφιλησαμενωνφιλη·σαμεν·ωνφιλη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφιληκαπεφιλη·κα
2ndπεφιληκας, πεφιληκεςπεφιλη·κας, πεφιλη·κες alt
3rdπεφιληκεν, πεφιληκεπεφιλη·κε(ν)
Pl1stπεφιληκαμενπεφιλη·καμεν
2ndπεφιληκατε[GNT]πεφιλη·κατε
3rdπεφιληκασιν, πεφιληκασι, πεφιληκανπεφιλη·κασι(ν), πεφιλη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφιληκωπεφιλη·κω
2ndπεφιληκῃςπεφιλη·κῃς
3rdπεφιληκῃπεφιλη·κῃ
Pl1stπεφιληκωμενπεφιλη·κωμεν
2ndπεφιληκητεπεφιλη·κητε
3rdπεφιληκωσιν, πεφιληκωσιπεφιλη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφιληκοιμι, πεφιληκοιηνπεφιλη·κοιμι, πεφιλη·κοιην classical
2ndπεφιληκοις, πεφιληκοιηςπεφιλη·κοις, πεφιλη·κοιης classical
3rdπεφιληκοι, πεφιληκοιηπεφιλη·κοι, πεφιλη·κοιη classical
Pl1stπεφιληκοιμενπεφιλη·κοιμεν
2ndπεφιληκοιτεπεφιλη·κοιτε
3rdπεφιληκοιενπεφιλη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφιληκεπεφιλη·κε
3rdπεφιληκετωπεφιλη·κετω
Pl1st
2ndπεφιληκετεπεφιλη·κετε
3rdπεφιληκετωσανπεφιλη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφιληκεναι​πεφιλη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφιληκυιαπεφιληκοςπεφιλη·κυι·απεφιλη·κο[τ]·ς
Nomπεφιληκωςπεφιλη·κο[τ]·^ς
Accπεφιληκυιανπεφιληκοταπεφιλη·κυι·ανπεφιλη·κοτ·α
Datπεφιληκυιᾳπεφιληκοτιπεφιλη·κυι·ᾳπεφιλη·κοτ·ι
Genπεφιληκυιαςπεφιληκοτοςπεφιλη·κυι·αςπεφιλη·κοτ·ος
PlVocπεφιληκυιαιπεφιληκοτεςπεφιληκοταπεφιλη·κυι·αιπεφιλη·κοτ·εςπεφιλη·κοτ·α
Nom
Accπεφιληκυιαςπεφιληκοταςπεφιλη·κυι·αςπεφιλη·κοτ·ας
Datπεφιληκυιαιςπεφιληκοσι, πεφιληκοσινπεφιλη·κυι·αιςπεφιλη·κο[τ]·σι(ν)
Genπεφιληκυιωνπεφιληκοτωνπεφιλη·κυι·ωνπεφιλη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφιληκειν, επεφιληκηε·πεφιλη·κειν, ε·πεφιλη·κη classical
2ndεπεφιληκεις, επεφιληκηςε·πεφιλη·κεις, ε·πεφιλη·κης classical
3rdεπεφιληκειε·πεφιλη·κει
Pl1stεπεφιληκειμεν, επεφιληκεμενε·πεφιλη·κειμεν, ε·πεφιλη·κεμεν classical
2ndεπεφιληκειτε, επεφιληκετεε·πεφιλη·κειτε, ε·πεφιλη·κετε classical
3rdεπεφιληκεισαν, επεφιληκεσανε·πεφιλη·κεισαν, ε·πεφιλη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφιληκειν, πεφιληκη[ε]·πεφιλη·κειν, [ε]·πεφιλη·κη classical
2ndπεφιληκεις, πεφιληκης[ε]·πεφιλη·κεις, [ε]·πεφιλη·κης classical
3rdπεφιληκει[ε]·πεφιλη·κει
Pl1stπεφιληκειμεν, πεφιληκεμεν[ε]·πεφιλη·κειμεν, [ε]·πεφιλη·κεμεν classical
2ndπεφιληκειτε, πεφιληκετε[ε]·πεφιλη·κειτε, [ε]·πεφιλη·κετε classical
3rdπεφιληκεισαν, πεφιληκεσαν[ε]·πεφιλη·κεισαν, [ε]·πεφιλη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 06:15:51 EDT