φρυασσω • FRUASSW • phruassō

Search: εφρυαξαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφρυαξανφρυάσσωε·φρυασσ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφρυαξανφρυάσσωε·φρυασσ·σαν1aor act ind 3rd pl

φρυάσσω (-, -, φρυαξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφρυαξαε·φρυασσ·σαεφρυαξαμηνε·φρυασσ·σαμην
2ndεφρυαξαςε·φρυασσ·σαςεφρυαξωε·φρυασσ·σω
3rdεφρυαξεν, εφρυαξεε·φρυασσ·σε(ν)εφρυαξατοε·φρυασσ·σατο
Pl1stεφρυαξαμενε·φρυασσ·σαμενεφρυαξαμεθαε·φρυασσ·σαμεθα
2ndεφρυαξατεε·φρυασσ·σατεεφρυαξασθεε·φρυασσ·σασθε
3rdεφρυαξαν[GNT][LXX]ε·φρυασσ·σανεφρυαξαντοε·φρυασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρυαξωφρυασσ·σωφρυαξωμαιφρυασσ·σωμαι
2ndφρυαξῃςφρυασσ·σῃςφρυαξῃφρυασσ·σῃ
3rdφρυαξῃφρυασσ·σῃφρυαξηταιφρυασσ·σηται
Pl1stφρυαξωμενφρυασσ·σωμενφρυαξωμεθαφρυασσ·σωμεθα
2ndφρυαξητεφρυασσ·σητεφρυαξησθεφρυασσ·σησθε
3rdφρυαξωσιν, φρυαξωσιφρυασσ·σωσι(ν)φρυαξωνταιφρυασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφρυαξαιμιφρυασσ·σαιμιφρυαξαιμηνφρυασσ·σαιμην
2ndφρυαξαις, φρυαξειαςφρυασσ·σαις, φρυασσ·σειας classicalφρυαξαιοφρυασσ·σαιο
3rdφρυαξαι, φρυαξειεφρυασσ·σαι, φρυασσ·σειε classicalφρυαξαιτοφρυασσ·σαιτο
Pl1stφρυαξαιμενφρυασσ·σαιμενφρυαξαιμεθαφρυασσ·σαιμεθα
2ndφρυαξαιτεφρυασσ·σαιτεφρυαξαισθεφρυασσ·σαισθε
3rdφρυαξαιεν, φρυαξαισαν, φρυαξειαν, φρυαξειενφρυασσ·σαιεν, φρυασσ·σαισαν alt, φρυασσ·σειαν classical, φρυασσ·σειεν classicalφρυαξαιντοφρυασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφρυαξονφρυασσ·σονφρυαξαιφρυασσ·σαι
3rdφρυαξατωφρυασσ·σατωφρυαξασθωφρυασσ·σασθω
Pl1st
2ndφρυαξατεφρυασσ·σατεφρυαξασθεφρυασσ·σασθε
3rdφρυαξατωσαν, φρυαξαντωνφρυασσ·σατωσαν, φρυασσ·σαντων classicalφρυαξασθωσαν, φρυαξασθωνφρυασσ·σασθωσαν, φρυασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φρυαξαι​φρυασσ·σαι​φρυαξασθαι​φρυασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρυαξασαφρυαξαςφρυαξανφρυασσ·σασ·αφρυασσ·σα[ντ]·ςφρυασσ·σαν[τ]
Nom
Accφρυαξασανφρυαξανταφρυασσ·σασ·ανφρυασσ·σαντ·α
Datφρυαξασῃφρυαξαντιφρυασσ·σασ·ῃφρυασσ·σαντ·ι
Genφρυαξασηςφρυαξαντοςφρυασσ·σασ·ηςφρυασσ·σαντ·ος
PlVocφρυαξασαιφρυαξαντεςφρυαξανταφρυασσ·σασ·αιφρυασσ·σαντ·εςφρυασσ·σαντ·α
Nom
Accφρυαξασαςφρυαξανταςφρυασσ·σασ·αςφρυασσ·σαντ·ας
Datφρυαξασαιςφρυαξασι, φρυαξασινφρυασσ·σασ·αιςφρυασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genφρυαξασωνφρυαξαντωνφρυασσ·σασ·ωνφρυασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρυαξαμενηφρυαξαμενεφρυασσ·σαμεν·ηφρυασσ·σαμεν·ε
Nomφρυαξαμενοςφρυασσ·σαμεν·ος
Accφρυαξαμενηνφρυαξαμενονφρυασσ·σαμεν·ηνφρυασσ·σαμεν·ον
Datφρυαξαμενῃφρυαξαμενῳφρυασσ·σαμεν·ῃφρυασσ·σαμεν·ῳ
Genφρυαξαμενηςφρυαξαμενουφρυασσ·σαμεν·ηςφρυασσ·σαμεν·ου
PlVocφρυαξαμεναιφρυαξαμενοιφρυαξαμεναφρυασσ·σαμεν·αιφρυασσ·σαμεν·οιφρυασσ·σαμεν·α
Nom
Accφρυαξαμεναςφρυαξαμενουςφρυασσ·σαμεν·αςφρυασσ·σαμεν·ους
Datφρυαξαμεναιςφρυαξαμενοιςφρυασσ·σαμεν·αιςφρυασσ·σαμεν·οις
Genφρυαξαμενωνφρυαξαμενωνφρυασσ·σαμεν·ωνφρυασσ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 22:14:01 EST