φαυλιζω • FAULIZW • phaulizō

Search: εφαυλισεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφαυλισενφαυλίζωε·φαυλι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφαυλισενφαυλίζωε·φαυλι·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαυλιζωφαυλιζ·ωφαυλιζομαιφαυλιζ·ομαι
2ndφαυλιζειςφαυλιζ·ειςφαυλιζῃ, φαυλιζει[LXX], φαυλιζεσαιφαυλιζ·ῃ, φαυλιζ·ει classical, φαυλιζ·εσαι alt
3rdφαυλιζει[LXX]φαυλιζ·ειφαυλιζεταιφαυλιζ·εται
Pl1stφαυλιζομενφαυλιζ·ομενφαυλιζομεθαφαυλιζ·ομεθα
2ndφαυλιζετεφαυλιζ·ετεφαυλιζεσθεφαυλιζ·εσθε
3rdφαυλιζουσιν, φαυλιζουσιφαυλιζ·ουσι(ν)φαυλιζονταιφαυλιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαυλιζμιφαυλιζ·^μιφαυλιζμαιφαυλιζ·μαι
2ndφαυλιζς, φαυλιζθαφαυλιζ·^ς, φαυλιζ·^θα classicalφαυλιζσαιφαυλιζ·σαι
3rdφαυλιζσιν, φαυλιζσιφαυλιζ·^σι(ν)φαυλιζταιφαυλιζ·ται
Pl1stφαυλιζμενφαυλιζ·μενφαυλιζμεθαφαυλιζ·μεθα
2ndφαυλιζτεφαυλιζ·τεφαυλιζσθεφαυλιζ·σθε
3rdφαυλιζασιν, φαυλιζασιφαυλιζ·ασι(ν)φαυλιζνταιφαυλιζ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαυλιζωφαυλιζ·ωφαυλιζωμαιφαυλιζ·ωμαι
2ndφαυλιζῃςφαυλιζ·ῃςφαυλιζῃφαυλιζ·ῃ
3rdφαυλιζῃφαυλιζ·ῃφαυλιζηταιφαυλιζ·ηται
Pl1stφαυλιζωμενφαυλιζ·ωμενφαυλιζωμεθαφαυλιζ·ωμεθα
2ndφαυλιζητεφαυλιζ·ητεφαυλιζησθεφαυλιζ·ησθε
3rdφαυλιζωσιν, φαυλιζωσιφαυλιζ·ωσι(ν)φαυλιζωνταιφαυλιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαυλιζοιμιφαυλιζ·οιμιφαυλιζοιμηνφαυλιζ·οιμην
2ndφαυλιζοιςφαυλιζ·οιςφαυλιζοιοφαυλιζ·οιο
3rdφαυλιζοιφαυλιζ·οιφαυλιζοιτοφαυλιζ·οιτο
Pl1stφαυλιζοιμενφαυλιζ·οιμενφαυλιζοιμεθαφαυλιζ·οιμεθα
2ndφαυλιζοιτεφαυλιζ·οιτεφαυλιζοισθεφαυλιζ·οισθε
3rdφαυλιζοιεν, φαυλιζοισανφαυλιζ·οιεν, φαυλιζ·οισαν altφαυλιζοιντοφαυλιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαυλιζιηνφαυλιζ·ιηνφαυλιζιμηνφαυλιζ·ιμην
2ndφαυλιζιηςφαυλιζ·ιηςφαυλιζιοφαυλιζ·ιο
3rdφαυλιζιηφαυλιζ·ιηφαυλιζιτοφαυλιζ·ιτο
Pl1stφαυλιζιημεν, φαυλιζιμενφαυλιζ·ιημεν, φαυλιζ·ιμεν classicalφαυλιζιμεθαφαυλιζ·ιμεθα
2ndφαυλιζιητε, φαυλιζιτεφαυλιζ·ιητε, φαυλιζ·ιτε classicalφαυλιζισθεφαυλιζ·ισθε
3rdφαυλιζιησαν, φαυλιζιενφαυλιζ·ιησαν, φαυλιζ·ιεν classicalφαυλιζιντοφαυλιζ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφαυλιζεφαυλιζ·εφαυλιζουφαυλιζ·ου
3rdφαυλιζετωφαυλιζ·ετωφαυλιζεσθωφαυλιζ·εσθω
Pl1st
2ndφαυλιζετεφαυλιζ·ετεφαυλιζεσθεφαυλιζ·εσθε
3rdφαυλιζετωσαν, φαυλιζοντωνφαυλιζ·ετωσαν, φαυλιζ·οντων classicalφαυλιζεσθωσαν, φαυλιζεσθωνφαυλιζ·εσθωσαν, φαυλιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφαυλιζθι, φαυλιζςφαυλιζ·θι, φαυλιζ·ςφαυλιζσοφαυλιζ·σο
3rdφαυλιζτωφαυλιζ·τωφαυλιζσθωφαυλιζ·σθω
Pl1st
2ndφαυλιζτεφαυλιζ·τεφαυλιζσθεφαυλιζ·σθε
3rdφαυλιζτωσαν, φαυλιζντωνφαυλιζ·τωσαν, φαυλιζ·ντων classicalφαυλιζσθωσαν, φαυλιζσθωνφαυλιζ·σθωσαν, φαυλιζ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φαυλιζειν​φαυλιζ·ειν​φαυλιζεσθαι​φαυλιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φαυλιζναι, φαυλιζεναι​φαυλιζ·ναι, φαυλιζ·εναι​φαυλιζσθαι​φαυλιζ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαυλιζουσαφαυλιζονφαυλιζ·ουσ·αφαυλιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomφαυλιζωνφαυλιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accφαυλιζουσανφαυλιζοντα[LXX]φαυλιζ·ουσ·ανφαυλιζ·ο[υ]ντ·α
Datφαυλιζουσῃφαυλιζοντιφαυλιζ·ουσ·ῃφαυλιζ·ο[υ]ντ·ι
Genφαυλιζουσηςφαυλιζοντοςφαυλιζ·ουσ·ηςφαυλιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocφαυλιζουσαιφαυλιζοντες[LXX]φαυλιζοντα[LXX]φαυλιζ·ουσ·αιφαυλιζ·ο[υ]ντ·εςφαυλιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accφαυλιζουσαςφαυλιζονταςφαυλιζ·ουσ·αςφαυλιζ·ο[υ]ντ·ας
Datφαυλιζουσαιςφαυλιζουσι, φαυλιζουσινφαυλιζ·ουσ·αιςφαυλιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genφαυλιζουσωνφαυλιζοντωνφαυλιζ·ουσ·ωνφαυλιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαυλιζομενηφαυλιζομενεφαυλιζ·ομεν·ηφαυλιζ·ομεν·ε
Nomφαυλιζομενοςφαυλιζ·ομεν·ος
Accφαυλιζομενηνφαυλιζομενονφαυλιζ·ομεν·ηνφαυλιζ·ομεν·ον
Datφαυλιζομενῃφαυλιζομενῳφαυλιζ·ομεν·ῃφαυλιζ·ομεν·ῳ
Genφαυλιζομενηςφαυλιζομενουφαυλιζ·ομεν·ηςφαυλιζ·ομεν·ου
PlVocφαυλιζομεναιφαυλιζομενοιφαυλιζομεναφαυλιζ·ομεν·αιφαυλιζ·ομεν·οιφαυλιζ·ομεν·α
Nom
Accφαυλιζομεναςφαυλιζομενουςφαυλιζ·ομεν·αςφαυλιζ·ομεν·ους
Datφαυλιζομεναιςφαυλιζομενοιςφαυλιζ·ομεν·αιςφαυλιζ·ομεν·οις
Genφαυλιζομενωνφαυλιζομενωνφαυλιζ·ομεν·ωνφαυλιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαυλιζεσαφαυλιζςφαυλιζνφαυλιζ·εσ·αφαυλιζ·[ντ]·ςφαυλιζ·ν[τ]
Nom
Accφαυλιζεσανφαυλιζνταφαυλιζ·εσ·ανφαυλιζ·ντ·α
Datφαυλιζεσῃφαυλιζντιφαυλιζ·εσ·ῃφαυλιζ·ντ·ι
Genφαυλιζεσηςφαυλιζντοςφαυλιζ·εσ·ηςφαυλιζ·ντ·ος
PlVocφαυλιζεσαιφαυλιζντεςφαυλιζνταφαυλιζ·εσ·αιφαυλιζ·ντ·εςφαυλιζ·ντ·α
Nom
Accφαυλιζεσαςφαυλιζνταςφαυλιζ·εσ·αςφαυλιζ·ντ·ας
Datφαυλιζεσαιςφαυλιζσι, φαυλιζσινφαυλιζ·εσ·αιςφαυλιζ·[ντ]·σι(ν)
Genφαυλιζεσωνφαυλιζντωνφαυλιζ·εσ·ωνφαυλιζ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαυλιζμενηφαυλιζμενεφαυλιζ·μεν·ηφαυλιζ·μεν·ε
Nomφαυλιζμενοςφαυλιζ·μεν·ος
Accφαυλιζμενηνφαυλιζμενονφαυλιζ·μεν·ηνφαυλιζ·μεν·ον
Datφαυλιζμενῃφαυλιζμενῳφαυλιζ·μεν·ῃφαυλιζ·μεν·ῳ
Genφαυλιζμενηςφαυλιζμενουφαυλιζ·μεν·ηςφαυλιζ·μεν·ου
PlVocφαυλιζμεναιφαυλιζμενοιφαυλιζμεναφαυλιζ·μεν·αιφαυλιζ·μεν·οιφαυλιζ·μεν·α
Nom
Accφαυλιζμεναςφαυλιζμενουςφαυλιζ·μεν·αςφαυλιζ·μεν·ους
Datφαυλιζμεναιςφαυλιζμενοιςφαυλιζ·μεν·αιςφαυλιζ·μεν·οις
Genφαυλιζμενωνφαυλιζμενωνφαυλιζ·μεν·ωνφαυλιζ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαυλιζονε·φαυλιζ·ονεφαυλιζομηνε·φαυλιζ·ομην
2ndεφαυλιζεςε·φαυλιζ·εςεφαυλιζουε·φαυλιζ·ου
3rdεφαυλιζεν, εφαυλιζεε·φαυλιζ·ε(ν)εφαυλιζετοε·φαυλιζ·ετο
Pl1stεφαυλιζομενε·φαυλιζ·ομενεφαυλιζομεθαε·φαυλιζ·ομεθα
2ndεφαυλιζετεε·φαυλιζ·ετεεφαυλιζεσθεε·φαυλιζ·εσθε
3rdεφαυλιζον, εφαυλιζοσανε·φαυλιζ·ον, ε·φαυλιζ·οσαν altεφαυλιζοντοε·φαυλιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαυλιζνε·φαυλιζ·^νεφαυλιζμηνε·φαυλιζ·μην
2ndεφαυλιζς, εφαυλιζσθαε·φαυλιζ·^ς, ε·φαυλιζ·^σθα classicalεφαυλιζσοε·φαυλιζ·σο
3rdεφαυλιζε·φαυλιζ·^εφαυλιζτοε·φαυλιζ·το
Pl1stεφαυλιζμενε·φαυλιζ·μενεφαυλιζμεθαε·φαυλιζ·μεθα
2ndεφαυλιζτεε·φαυλιζ·τεεφαυλιζσθεε·φαυλιζ·σθε
3rdεφαυλιζσανε·φαυλιζ·σανεφαυλιζντοε·φαυλιζ·ντο

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαυλισα[LXX]ε·φαυλι·σαεφαυλισαμηνε·φαυλι·σαμην
2ndεφαυλισας[LXX]ε·φαυλι·σαςεφαυλισωε·φαυλι·σω
3rdεφαυλισεν[LXX], εφαυλισεε·φαυλι·σε(ν), ε·φαυλι·σε(ν)εφαυλισατοε·φαυλι·σατο
Pl1stεφαυλισαμεν[LXX]ε·φαυλι·σαμενεφαυλισαμεθαε·φαυλι·σαμεθα
2ndεφαυλισατεε·φαυλι·σατεεφαυλισασθεε·φαυλι·σασθε
3rdεφαυλισαν[LXX]ε·φαυλι·σανεφαυλισαντοε·φαυλι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαυλισωφαυλι·σωφαυλισωμαιφαυλι·σωμαι
2ndφαυλισῃςφαυλι·σῃςφαυλισῃφαυλι·σῃ
3rdφαυλισῃφαυλι·σῃφαυλισηταιφαυλι·σηται
Pl1stφαυλισωμενφαυλι·σωμενφαυλισωμεθαφαυλι·σωμεθα
2ndφαυλισητεφαυλι·σητεφαυλισησθεφαυλι·σησθε
3rdφαυλισωσιν, φαυλισωσιφαυλι·σωσι(ν)φαυλισωνταιφαυλι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφαυλισαιμιφαυλι·σαιμιφαυλισαιμηνφαυλι·σαιμην
2ndφαυλισαις, φαυλισειαςφαυλι·σαις, φαυλι·σειας classicalφαυλισαιοφαυλι·σαιο
3rdφαυλισαι, φαυλισειεφαυλι·σαι, φαυλι·σειε classicalφαυλισαιτοφαυλι·σαιτο
Pl1stφαυλισαιμενφαυλι·σαιμενφαυλισαιμεθαφαυλι·σαιμεθα
2ndφαυλισαιτεφαυλι·σαιτεφαυλισαισθεφαυλι·σαισθε
3rdφαυλισαιεν, φαυλισαισαν, φαυλισειαν, φαυλισειενφαυλι·σαιεν, φαυλι·σαισαν alt, φαυλι·σειαν classical, φαυλι·σειεν classicalφαυλισαιντοφαυλι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφαυλισονφαυλι·σονφαυλισαιφαυλι·σαι
3rdφαυλισατωφαυλι·σατωφαυλισασθωφαυλι·σασθω
Pl1st
2ndφαυλισατεφαυλι·σατεφαυλισασθεφαυλι·σασθε
3rdφαυλισατωσαν, φαυλισαντωνφαυλι·σατωσαν, φαυλι·σαντων classicalφαυλισασθωσαν, φαυλισασθωνφαυλι·σασθωσαν, φαυλι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φαυλισαι​φαυλι·σαι​φαυλισασθαι​φαυλι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαυλισασαφαυλισαςφαυλισανφαυλι·σασ·αφαυλι·σα[ντ]·ςφαυλι·σαν[τ]
Nom
Accφαυλισασανφαυλισανταφαυλι·σασ·ανφαυλι·σαντ·α
Datφαυλισασῃφαυλισαντιφαυλι·σασ·ῃφαυλι·σαντ·ι
Genφαυλισασηςφαυλισαντοςφαυλι·σασ·ηςφαυλι·σαντ·ος
PlVocφαυλισασαιφαυλισαντεςφαυλισανταφαυλι·σασ·αιφαυλι·σαντ·εςφαυλι·σαντ·α
Nom
Accφαυλισασαςφαυλισανταςφαυλι·σασ·αςφαυλι·σαντ·ας
Datφαυλισασαιςφαυλισασι[LXX], φαυλισασινφαυλι·σασ·αιςφαυλι·σα[ντ]·σι(ν), φαυλι·σα[ντ]·σι(ν)
Genφαυλισασωνφαυλισαντωνφαυλι·σασ·ωνφαυλι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαυλισαμενηφαυλισαμενεφαυλι·σαμεν·ηφαυλι·σαμεν·ε
Nomφαυλισαμενοςφαυλι·σαμεν·ος
Accφαυλισαμενηνφαυλισαμενονφαυλι·σαμεν·ηνφαυλι·σαμεν·ον
Datφαυλισαμενῃφαυλισαμενῳφαυλι·σαμεν·ῃφαυλι·σαμεν·ῳ
Genφαυλισαμενηςφαυλισαμενουφαυλι·σαμεν·ηςφαυλι·σαμεν·ου
PlVocφαυλισαμεναιφαυλισαμενοιφαυλισαμεναφαυλι·σαμεν·αιφαυλι·σαμεν·οιφαυλι·σαμεν·α
Nom
Accφαυλισαμεναςφαυλισαμενουςφαυλι·σαμεν·αςφαυλι·σαμεν·ους
Datφαυλισαμεναιςφαυλισαμενοιςφαυλι·σαμεν·αιςφαυλι·σαμεν·οις
Genφαυλισαμενωνφαυλισαμενωνφαυλι·σαμεν·ωνφαυλι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφαυλισμαιπεφαυλισ·μαι
2ndπεφαυλισαιπεφαυλισ·[σ]αι
3rdπεφαυλισταιπεφαυλισ·ται
Pl1stπεφαυλισμεθαπεφαυλισ·μεθα
2ndπεφαυλισθεπεφαυλισ·[σ]θε
3rdπεφαυλιδαταιπεφαυλισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφαυλισομαιπεφαυλισ·[σ]ομαι
2ndπεφαυλισῃ, πεφαυλισειπεφαυλισ·[σ]ῃ, πεφαυλισ·[σ]ει classical
3rdπεφαυλισεταιπεφαυλισ·[σ]εται
Pl1stπεφαυλισομεθαπεφαυλισ·[σ]ομεθα
2ndπεφαυλισεσθεπεφαυλισ·[σ]εσθε
3rdπεφαυλισονταιπεφαυλισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφαυλισοιμηνπεφαυλισ·[σ]οιμην
2ndπεφαυλισοιοπεφαυλισ·[σ]οιο
3rdπεφαυλισοιτοπεφαυλισ·[σ]οιτο
Pl1stπεφαυλισοιμεθαπεφαυλισ·[σ]οιμεθα
2ndπεφαυλισοισθεπεφαυλισ·[σ]οισθε
3rdπεφαυλισοιντοπεφαυλισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεφαυλισοπεφαυλισ·[σ]ο
3rdπεφαυλισθωπεφαυλισ·[σ]θω
Pl1st
2ndπεφαυλισθεπεφαυλισ·[σ]θε
3rdπεφαυλισθωσαν, πεφαυλισθωνπεφαυλισ·[σ]θωσαν, πεφαυλισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφαυλισθαι​πεφαυλισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεφαυλισεσθαι​πεφαυλισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεφαυλισμενηπεφαυλισμενεπεφαυλισ·μεν·ηπεφαυλισ·μεν·ε
Nomπεφαυλισμενος[LXX]πεφαυλισ·μεν·ος
Accπεφαυλισμενηνπεφαυλισμενονπεφαυλισ·μεν·ηνπεφαυλισ·μεν·ον
Datπεφαυλισμενῃπεφαυλισμενῳπεφαυλισ·μεν·ῃπεφαυλισ·μεν·ῳ
Genπεφαυλισμενηςπεφαυλισμενουπεφαυλισ·μεν·ηςπεφαυλισ·μεν·ου
PlVocπεφαυλισμεναιπεφαυλισμενοι[LXX]πεφαυλισμεναπεφαυλισ·μεν·αιπεφαυλισ·μεν·οιπεφαυλισ·μεν·α
Nom
Accπεφαυλισμεναςπεφαυλισμενουςπεφαυλισ·μεν·αςπεφαυλισ·μεν·ους
Datπεφαυλισμεναιςπεφαυλισμενοιςπεφαυλισ·μεν·αιςπεφαυλισ·μεν·οις
Genπεφαυλισμενωνπεφαυλισμενωνπεφαυλισ·μεν·ωνπεφαυλισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεφαυλισμηνε·πεφαυλισ·μην
2ndεπεφαυλισοε·πεφαυλισ·[σ]ο
3rdεπεφαυλιστοε·πεφαυλισ·το
Pl1stεπεφαυλισμεθαε·πεφαυλισ·μεθα
2ndεπεφαυλισθεε·πεφαυλισ·[σ]θε
3rdεπεφαυλιδατοε·πεφαυλισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεφαυλισμην[ε]·πεφαυλισ·μην
2ndπεφαυλισο[ε]·πεφαυλισ·[σ]ο
3rdπεφαυλιστο[ε]·πεφαυλισ·το
Pl1stπεφαυλισμεθα[ε]·πεφαυλισ·μεθα
2ndπεφαυλισθε[ε]·πεφαυλισ·[σ]θε
3rdπεφαυλιδατο[ε]·πεφαυλισ·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 19:42:51 EST