εφαλλομαι • EFALLOMAI • ephallomai

Search: εφαλειται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφαλειταιἐφάλλομαιεφ·αλ(ε)·[σ]εταιfut mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εφαλειταιἐφάλλομαιεφ·αλ(ε)·[σ]εταιfut mp ind 3rd sg

ἐφ·άλλομαι (εφ+αλλ-, εφ+αλ(ε)·[σ]-, εφ+αλ·[σ]- or 2nd εφ+αλ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλλομαιεφ·αλλ·ομαι
2ndεφαλλῃ, εφαλλει, εφαλλεσαιεφ·αλλ·ῃ, εφ·αλλ·ει classical, εφ·αλλ·εσαι alt
3rdεφαλλεταιεφ·αλλ·εται
Pl1stεφαλλομεθαεφ·αλλ·ομεθα
2ndεφαλλεσθεεφ·αλλ·εσθε
3rdεφαλλονταιεφ·αλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλλωμαιεφ·αλλ·ωμαι
2ndεφαλλῃεφ·αλλ·ῃ
3rdεφαλληταιεφ·αλλ·ηται
Pl1stεφαλλωμεθαεφ·αλλ·ωμεθα
2ndεφαλλησθεεφ·αλλ·ησθε
3rdεφαλλωνταιεφ·αλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλλοιμηνεφ·αλλ·οιμην
2ndεφαλλοιοεφ·αλλ·οιο
3rdεφαλλοιτοεφ·αλλ·οιτο
Pl1stεφαλλοιμεθαεφ·αλλ·οιμεθα
2ndεφαλλοισθεεφ·αλλ·οισθε
3rdεφαλλοιντοεφ·αλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεφαλλουεφ·αλλ·ου
3rdεφαλλεσθωεφ·αλλ·εσθω
Pl1st
2ndεφαλλεσθεεφ·αλλ·εσθε
3rdεφαλλεσθωσαν, εφαλλεσθωνεφ·αλλ·εσθωσαν, εφ·αλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφαλλεσθαι​εφ·αλλ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφαλλομενηεφαλλομενεεφ·αλλ·ομεν·ηεφ·αλλ·ομεν·ε
Nomεφαλλομενος[GNT]εφ·αλλ·ομεν·ος
Accεφαλλομενηνεφαλλομενονεφ·αλλ·ομεν·ηνεφ·αλλ·ομεν·ον
Datεφαλλομενῃεφαλλομενῳεφ·αλλ·ομεν·ῃεφ·αλλ·ομεν·ῳ
Genεφαλλομενηςεφαλλομενουεφ·αλλ·ομεν·ηςεφ·αλλ·ομεν·ου
PlVocεφαλλομεναιεφαλλομενοιεφαλλομεναεφ·αλλ·ομεν·αιεφ·αλλ·ομεν·οιεφ·αλλ·ομεν·α
Nom
Accεφαλλομεναςεφαλλομενουςεφ·αλλ·ομεν·αςεφ·αλλ·ομεν·ους
Datεφαλλομεναιςεφαλλομενοιςεφ·αλλ·ομεν·αιςεφ·αλλ·ομεν·οις
Genεφαλλομενωνεφαλλομενωνεφ·αλλ·ομεν·ωνεφ·αλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφηλλομηνεφ·ε·αλλ·ομην
2ndεφηλλουεφ·ε·αλλ·ου
3rdεφηλλετοεφ·ε·αλλ·ετο
Pl1stεφηλλομεθαεφ·ε·αλλ·ομεθα
2ndεφηλλεσθεεφ·ε·αλλ·εσθε
3rdεφηλλοντοεφ·ε·αλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλουμαιεφ·αλ(ε)·[σ]ομαι
2ndεφαλῃ, εφαλει, εφαλεισαιεφ·αλ(ε)·[σ]ῃ, εφ·αλ(ε)·[σ]ει classical, εφ·αλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdεφαλειται[LXX]εφ·αλ(ε)·[σ]εται
Pl1stεφαλουμεθαεφ·αλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndεφαλεισθεεφ·αλ(ε)·[σ]εσθε
3rdεφαλουνταιεφ·αλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλοιμηνεφ·αλ(ε)·[σ]οιμην
2ndεφαλοιοεφ·αλ(ε)·[σ]οιο
3rdεφαλοιτοεφ·αλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stεφαλοιμεθαεφ·αλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndεφαλοισθεεφ·αλ(ε)·[σ]οισθε
3rdεφαλοιντοεφ·αλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφαλεισθαι​εφ·αλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφαλουμενηεφαλουμενεεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ηεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomεφαλουμενοςεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accεφαλουμενηνεφαλουμενονεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ηνεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datεφαλουμενῃεφαλουμενῳεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ῃεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genεφαλουμενηςεφαλουμενουεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ηςεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocεφαλουμεναιεφαλουμενοιεφαλουμεναεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·αιεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·οιεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accεφαλουμεναςεφαλουμενουςεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·αςεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datεφαλουμεναιςεφαλουμενοιςεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·αιςεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genεφαλουμενωνεφαλουμενωνεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ωνεφ·αλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφηλαμηνεφ·ε·αλ·[σ]αμην
2ndεφηλωεφ·ε·αλ·[σ]ω
3rdεφηλατο[LXX]εφ·ε·αλ·[σ]ατο
Pl1stεφηλαμεθαεφ·ε·αλ·[σ]αμεθα
2ndεφηλασθεεφ·ε·αλ·[σ]ασθε
3rdεφηλαντοεφ·ε·αλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλωμαιεφ·αλ·[σ]ωμαι
2ndεφαλῃεφ·αλ·[σ]ῃ
3rdεφαληταιεφ·αλ·[σ]ηται
Pl1stεφαλωμεθαεφ·αλ·[σ]ωμεθα
2ndεφαλησθεεφ·αλ·[σ]ησθε
3rdεφαλωνταιεφ·αλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλαιμηνεφ·αλ·[σ]αιμην
2ndεφαλαιοεφ·αλ·[σ]αιο
3rdεφαλαιτοεφ·αλ·[σ]αιτο
Pl1stεφαλαιμεθαεφ·αλ·[σ]αιμεθα
2ndεφαλαισθεεφ·αλ·[σ]αισθε
3rdεφαλαιντοεφ·αλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεφαλαιεφ·αλ·[σ]αι
3rdεφαλασθωεφ·αλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndεφαλασθεεφ·αλ·[σ]ασθε
3rdεφαλασθωσαν, εφαλασθωνεφ·αλ·[σ]ασθωσαν, εφ·αλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφαλασθαι​εφ·αλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφαλαμενηεφαλαμενεεφ·αλ·[σ]αμεν·ηεφ·αλ·[σ]αμεν·ε
Nomεφαλαμενοςεφ·αλ·[σ]αμεν·ος
Accεφαλαμενηνεφαλαμενονεφ·αλ·[σ]αμεν·ηνεφ·αλ·[σ]αμεν·ον
Datεφαλαμενῃεφαλαμενῳεφ·αλ·[σ]αμεν·ῃεφ·αλ·[σ]αμεν·ῳ
Genεφαλαμενηςεφαλαμενουεφ·αλ·[σ]αμεν·ηςεφ·αλ·[σ]αμεν·ου
PlVocεφαλαμεναιεφαλαμενοιεφαλαμεναεφ·αλ·[σ]αμεν·αιεφ·αλ·[σ]αμεν·οιεφ·αλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accεφαλαμεναςεφαλαμενουςεφ·αλ·[σ]αμεν·αςεφ·αλ·[σ]αμεν·ους
Datεφαλαμεναιςεφαλαμενοιςεφ·αλ·[σ]αμεν·αιςεφ·αλ·[σ]αμεν·οις
Genεφαλαμενωνεφαλαμενωνεφ·αλ·[σ]αμεν·ωνεφ·αλ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφηλομηνεφ·ε·αλ·ομην
2ndεφηλουεφ·ε·αλ·ου
3rdεφηλετοεφ·ε·αλ·ετο
Pl1stεφηλομεθαεφ·ε·αλ·ομεθα
2ndεφηλεσθεεφ·ε·αλ·εσθε
3rdεφηλοντοεφ·ε·αλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλωμαιεφ·αλ·ωμαι
2ndεφαλῃεφ·αλ·ῃ
3rdεφαληταιεφ·αλ·ηται
Pl1stεφαλωμεθαεφ·αλ·ωμεθα
2ndεφαλησθεεφ·αλ·ησθε
3rdεφαλωνταιεφ·αλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφαλοιμηνεφ·αλ·οιμην
2ndεφαλοιοεφ·αλ·οιο
3rdεφαλοιτοεφ·αλ·οιτο
Pl1stεφαλοιμεθαεφ·αλ·οιμεθα
2ndεφαλοισθεεφ·αλ·οισθε
3rdεφαλοιντοεφ·αλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεφαλουεφ·αλ·ου
3rdεφαλεσθωεφ·αλ·εσθω
Pl1st
2ndεφαλεσθεεφ·αλ·εσθε
3rdεφαλεσθωσαν, εφαλεσθωνεφ·αλ·εσθωσαν, εφ·αλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εφαλεσθαι​εφ·αλ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεφαλομενηεφαλομενεεφ·αλ·ομεν·ηεφ·αλ·ομεν·ε
Nomεφαλομενος[GNT]εφ·αλ·ομεν·ος
Accεφαλομενηνεφαλομενονεφ·αλ·ομεν·ηνεφ·αλ·ομεν·ον
Datεφαλομενῃεφαλομενῳεφ·αλ·ομεν·ῃεφ·αλ·ομεν·ῳ
Genεφαλομενηςεφαλομενουεφ·αλ·ομεν·ηςεφ·αλ·ομεν·ου
PlVocεφαλομεναιεφαλομενοιεφαλομεναεφ·αλ·ομεν·αιεφ·αλ·ομεν·οιεφ·αλ·ομεν·α
Nom
Accεφαλομεναςεφαλομενουςεφ·αλ·ομεν·αςεφ·αλ·ομεν·ους
Datεφαλομεναιςεφαλομενοιςεφ·αλ·ομεν·αιςεφ·αλ·ομεν·οις
Genεφαλομενωνεφαλομενωνεφ·αλ·ομεν·ωνεφ·αλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 11:01:17 EST