τολμαω • TOLMAW • tolmaō

Search: ετολμα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετολματολμάωε·τολμ(α)·εimpf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετολματολμάωε·τολμ(α)·εimpf act ind 3rd sg

τολμάω (τολμ(α)-, τολμη·σ-, τολμη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτολμω[GNT]τολμ(α)·ωτολμωμαιτολμ(α)·ομαι
2ndτολμᾳςτολμ(α)·ειςτολμᾳ[GNT], τολμασαιτολμ(α)·ῃ, τολμ(α)·ει classical, τολμ(α)·εσαι alt
3rdτολμᾳ[GNT]τολμ(α)·ειτολματαιτολμ(α)·εται
Pl1stτολμωμεν[GNT][LXX]τολμ(α)·ομεντολμωμεθατολμ(α)·ομεθα
2ndτολματετολμ(α)·ετετολμασθετολμ(α)·εσθε
3rdτολμωσιν, τολμωσιτολμ(α)·ουσι(ν)τολμωνταιτολμ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτολμω[GNT]τολμ(α)·ωτολμωμαιτολμ(α)·ωμαι
2ndτολμᾳςτολμ(α)·ῃςτολμᾳ[GNT]τολμ(α)·ῃ
3rdτολμᾳ[GNT]τολμ(α)·ῃτολματαιτολμ(α)·ηται
Pl1stτολμωμεν[GNT][LXX]τολμ(α)·ωμεντολμωμεθατολμ(α)·ωμεθα
2ndτολματετολμ(α)·ητετολμασθετολμ(α)·ησθε
3rdτολμωσιν, τολμωσιτολμ(α)·ωσι(ν)τολμωνταιτολμ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτολμῳμιτολμ(α)·οιμιτολμῳμηντολμ(α)·οιμην
2ndτολμῳςτολμ(α)·οιςτολμῳοτολμ(α)·οιο
3rdτολμῳτολμ(α)·οιτολμῳτοτολμ(α)·οιτο
Pl1stτολμῳμεντολμ(α)·οιμεντολμῳμεθατολμ(α)·οιμεθα
2ndτολμῳτετολμ(α)·οιτετολμῳσθετολμ(α)·οισθε
3rdτολμῳεν, τολμῳσαντολμ(α)·οιεν, τολμ(α)·οισαν altτολμῳντοτολμ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτολματολμ(α)·ετολμω[GNT]τολμ(α)·ου
3rdτολματωτολμ(α)·ετωτολμασθωτολμ(α)·εσθω
Pl1st
2ndτολματετολμ(α)·ετετολμασθετολμ(α)·εσθε
3rdτολματωσαν, τολμωντωντολμ(α)·ετωσαν, τολμ(α)·οντων classicalτολμασθωσαν, τολμασθωντολμ(α)·εσθωσαν, τολμ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τολμᾳν[GNT], τολμαν[GNT][LXX]​τολμ(α)·ειν, τολμ(α)·ειν > τολμαντολμασθαι​τολμ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτολμωσατολμωντολμ(α)·ουσ·ατολμ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomτολμωντολμ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτολμωσαντολμωντατολμ(α)·ουσ·αντολμ(α)·ο[υ]ντ·α
Datτολμωσῃτολμωντιτολμ(α)·ουσ·ῃτολμ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genτολμωσηςτολμωντοςτολμ(α)·ουσ·ηςτολμ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτολμωσαιτολμωντεςτολμωντατολμ(α)·ουσ·αιτολμ(α)·ο[υ]ντ·εςτολμ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτολμωσαςτολμωνταςτολμ(α)·ουσ·αςτολμ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datτολμωσαιςτολμωσι, τολμωσιντολμ(α)·ουσ·αιςτολμ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτολμωσωντολμωντωντολμ(α)·ουσ·ωντολμ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτολμωμενητολμωμενετολμ(α)·ομεν·ητολμ(α)·ομεν·ε
Nomτολμωμενοςτολμ(α)·ομεν·ος
Accτολμωμενηντολμωμενοντολμ(α)·ομεν·ηντολμ(α)·ομεν·ον
Datτολμωμενῃτολμωμενῳτολμ(α)·ομεν·ῃτολμ(α)·ομεν·ῳ
Genτολμωμενηςτολμωμενουτολμ(α)·ομεν·ηςτολμ(α)·ομεν·ου
PlVocτολμωμεναιτολμωμενοιτολμωμενατολμ(α)·ομεν·αιτολμ(α)·ομεν·οιτολμ(α)·ομεν·α
Nom
Accτολμωμεναςτολμωμενουςτολμ(α)·ομεν·αςτολμ(α)·ομεν·ους
Datτολμωμεναιςτολμωμενοιςτολμ(α)·ομεν·αιςτολμ(α)·ομεν·οις
Genτολμωμενωντολμωμενωντολμ(α)·ομεν·ωντολμ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετολμων[GNT]ε·τολμ(α)·ονετολμωμηνε·τολμ(α)·ομην
2ndετολμαςε·τολμ(α)·εςετολμωε·τολμ(α)·ου
3rdετολμα[GNT][LXX]ε·τολμ(α)·εετολματοε·τολμ(α)·ετο
Pl1stετολμωμενε·τολμ(α)·ομενετολμωμεθαε·τολμ(α)·ομεθα
2ndετολματεε·τολμ(α)·ετεετολμασθεε·τολμ(α)·εσθε
3rdετολμων[GNT], ετολμωσανε·τολμ(α)·ον, ε·τολμ(α)·οσαν altετολμωντοε·τολμ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτολμησω[GNT]τολμη·σωτολμησομαιτολμη·σομαι
2ndτολμησειςτολμη·σειςτολμησῃ, τολμησει, τολμησεσαιτολμη·σῃ, τολμη·σει classical, τολμη·σεσαι alt
3rdτολμησειτολμη·σειτολμησεταιτολμη·σεται
Pl1stτολμησομεντολμη·σομεντολμησομεθατολμη·σομεθα
2ndτολμησετετολμη·σετετολμησεσθετολμη·σεσθε
3rdτολμησουσιν[LXX], τολμησουσιτολμη·σουσι(ν), τολμη·σουσι(ν)τολμησονταιτολμη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτολμησοιμιτολμη·σοιμιτολμησοιμηντολμη·σοιμην
2ndτολμησοιςτολμη·σοιςτολμησοιοτολμη·σοιο
3rdτολμησοιτολμη·σοιτολμησοιτοτολμη·σοιτο
Pl1stτολμησοιμεντολμη·σοιμεντολμησοιμεθατολμη·σοιμεθα
2ndτολμησοιτετολμη·σοιτετολμησοισθετολμη·σοισθε
3rdτολμησοιεντολμη·σοιεντολμησοιντοτολμη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τολμησειν​τολμη·σειν​τολμησεσθαι​τολμη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτολμησουσατολμησοντολμη·σουσ·ατολμη·σο[υ]ν[τ]
Nomτολμησωντολμη·σο[υ]ν[τ]·^
Accτολμησουσαντολμησοντατολμη·σουσ·αντολμη·σο[υ]ντ·α
Datτολμησουσῃτολμησοντιτολμη·σουσ·ῃτολμη·σο[υ]ντ·ι
Genτολμησουσηςτολμησοντοςτολμη·σουσ·ηςτολμη·σο[υ]ντ·ος
PlVocτολμησουσαιτολμησοντεςτολμησοντατολμη·σουσ·αιτολμη·σο[υ]ντ·εςτολμη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτολμησουσαςτολμησονταςτολμη·σουσ·αςτολμη·σο[υ]ντ·ας
Datτολμησουσαιςτολμησουσι, τολμησουσιν[LXX]τολμη·σουσ·αιςτολμη·σου[ντ]·σι(ν), τολμη·σου[ντ]·σι(ν)
Genτολμησουσωντολμησοντωντολμη·σουσ·ωντολμη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτολμησομενητολμησομενετολμη·σομεν·ητολμη·σομεν·ε
Nomτολμησομενοςτολμη·σομεν·ος
Accτολμησομενηντολμησομενοντολμη·σομεν·ηντολμη·σομεν·ον
Datτολμησομενῃτολμησομενῳτολμη·σομεν·ῃτολμη·σομεν·ῳ
Genτολμησομενηςτολμησομενουτολμη·σομεν·ηςτολμη·σομεν·ου
PlVocτολμησομεναιτολμησομενοιτολμησομενατολμη·σομεν·αιτολμη·σομεν·οιτολμη·σομεν·α
Nom
Accτολμησομεναςτολμησομενουςτολμη·σομεν·αςτολμη·σομεν·ους
Datτολμησομεναιςτολμησομενοιςτολμη·σομεν·αιςτολμη·σομεν·οις
Genτολμησομενωντολμησομενωντολμη·σομεν·ωντολμη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετολμησαε·τολμη·σαετολμησαμηνε·τολμη·σαμην
2ndετολμησαςε·τολμη·σαςετολμησωε·τολμη·σω
3rdετολμησεν[GNT][LXX], ετολμησεε·τολμη·σε(ν), ε·τολμη·σε(ν)ετολμησατοε·τολμη·σατο
Pl1stετολμησαμενε·τολμη·σαμενετολμησαμεθαε·τολμη·σαμεθα
2ndετολμησατεε·τολμη·σατεετολμησασθεε·τολμη·σασθε
3rdετολμησαν[LXX]ε·τολμη·σανετολμησαντοε·τολμη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτολμησω[GNT]τολμη·σωτολμησωμαιτολμη·σωμαι
2ndτολμησῃςτολμη·σῃςτολμησῃτολμη·σῃ
3rdτολμησῃτολμη·σῃτολμησηταιτολμη·σηται
Pl1stτολμησωμεντολμη·σωμεντολμησωμεθατολμη·σωμεθα
2ndτολμησητετολμη·σητετολμησησθετολμη·σησθε
3rdτολμησωσιν, τολμησωσιτολμη·σωσι(ν)τολμησωνταιτολμη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτολμησαιμιτολμη·σαιμιτολμησαιμηντολμη·σαιμην
2ndτολμησαις, τολμησειαςτολμη·σαις, τολμη·σειας classicalτολμησαιοτολμη·σαιο
3rdτολμησαι[GNT], τολμησειετολμη·σαι, τολμη·σειε classicalτολμησαιτοτολμη·σαιτο
Pl1stτολμησαιμεντολμη·σαιμεντολμησαιμεθατολμη·σαιμεθα
2ndτολμησαιτετολμη·σαιτετολμησαισθετολμη·σαισθε
3rdτολμησαιεν, τολμησαισαν, τολμησειαν, τολμησειεντολμη·σαιεν, τολμη·σαισαν alt, τολμη·σειαν classical, τολμη·σειεν classicalτολμησαιντοτολμη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτολμησοντολμη·σοντολμησαι[GNT]τολμη·σαι
3rdτολμησατωτολμη·σατωτολμησασθωτολμη·σασθω
Pl1st
2ndτολμησατετολμη·σατετολμησασθετολμη·σασθε
3rdτολμησατωσαν, τολμησαντωντολμη·σατωσαν, τολμη·σαντων classicalτολμησασθωσαν, τολμησασθωντολμη·σασθωσαν, τολμη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τολμησαι[GNT]​τολμη·σαιτολμησασθαι​τολμη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτολμησασατολμησας[GNT]τολμησαντολμη·σασ·ατολμη·σα[ντ]·ςτολμη·σαν[τ]
Nom
Accτολμησασαντολμησαντατολμη·σασ·αντολμη·σαντ·α
Datτολμησασῃτολμησαντιτολμη·σασ·ῃτολμη·σαντ·ι
Genτολμησασηςτολμησαντοςτολμη·σασ·ηςτολμη·σαντ·ος
PlVocτολμησασαιτολμησαντες[LXX]τολμησαντατολμη·σασ·αιτολμη·σαντ·εςτολμη·σαντ·α
Nom
Accτολμησασαςτολμησανταςτολμη·σασ·αςτολμη·σαντ·ας
Datτολμησασαιςτολμησασι, τολμησασιντολμη·σασ·αιςτολμη·σα[ντ]·σι(ν)
Genτολμησασωντολμησαντωντολμη·σασ·ωντολμη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτολμησαμενητολμησαμενετολμη·σαμεν·ητολμη·σαμεν·ε
Nomτολμησαμενοςτολμη·σαμεν·ος
Accτολμησαμενηντολμησαμενοντολμη·σαμεν·ηντολμη·σαμεν·ον
Datτολμησαμενῃτολμησαμενῳτολμη·σαμεν·ῃτολμη·σαμεν·ῳ
Genτολμησαμενηςτολμησαμενουτολμη·σαμεν·ηςτολμη·σαμεν·ου
PlVocτολμησαμεναιτολμησαμενοιτολμησαμενατολμη·σαμεν·αιτολμη·σαμεν·οιτολμη·σαμεν·α
Nom
Accτολμησαμεναςτολμησαμενουςτολμη·σαμεν·αςτολμη·σαμεν·ους
Datτολμησαμεναιςτολμησαμενοιςτολμη·σαμεν·αιςτολμη·σαμεν·οις
Genτολμησαμενωντολμησαμενωντολμη·σαμεν·ωντολμη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 19:19:29 EST