τηκω • THKW • tēkō

Search: ετακησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετακησαντήκωε·τακ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετακησαντήκωε·τακ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl

τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηκω[LXX]τηκ·ωτηκομαιτηκ·ομαι
2ndτηκειςτηκ·ειςτηκῃ, τηκει[LXX], τηκεσαιτηκ·ῃ, τηκ·ει classical, τηκ·εσαι alt
3rdτηκει[LXX]τηκ·ειτηκεται[GNT][LXX]τηκ·εται
Pl1stτηκομεντηκ·ομεντηκομεθα[LXX]τηκ·ομεθα
2ndτηκετετηκ·ετετηκεσθετηκ·εσθε
3rdτηκουσιν, τηκουσιτηκ·ουσι(ν)τηκονταιτηκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηκω[LXX]τηκ·ωτηκωμαιτηκ·ωμαι
2ndτηκῃςτηκ·ῃςτηκῃτηκ·ῃ
3rdτηκῃτηκ·ῃτηκηταιτηκ·ηται
Pl1stτηκωμεντηκ·ωμεντηκωμεθατηκ·ωμεθα
2ndτηκητετηκ·ητετηκησθετηκ·ησθε
3rdτηκωσιν, τηκωσιτηκ·ωσι(ν)τηκωνταιτηκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηκοιμιτηκ·οιμιτηκοιμηντηκ·οιμην
2ndτηκοιςτηκ·οιςτηκοιοτηκ·οιο
3rdτηκοιτηκ·οιτηκοιτοτηκ·οιτο
Pl1stτηκοιμεντηκ·οιμεντηκοιμεθατηκ·οιμεθα
2ndτηκοιτετηκ·οιτετηκοισθετηκ·οισθε
3rdτηκοιεν, τηκοισαντηκ·οιεν, τηκ·οισαν altτηκοιντοτηκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτηκετηκ·ετηκουτηκ·ου
3rdτηκετωτηκ·ετωτηκεσθωτηκ·εσθω
Pl1st
2ndτηκετετηκ·ετετηκεσθετηκ·εσθε
3rdτηκετωσαν, τηκοντωντηκ·ετωσαν, τηκ·οντων classicalτηκεσθωσαν, τηκεσθωντηκ·εσθωσαν, τηκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τηκειν​τηκ·ειν​τηκεσθαι​τηκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηκουσατηκοντηκ·ουσ·ατηκ·ο[υ]ν[τ]
Nomτηκωντηκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτηκουσαντηκοντατηκ·ουσ·αντηκ·ο[υ]ντ·α
Datτηκουσῃτηκοντιτηκ·ουσ·ῃτηκ·ο[υ]ντ·ι
Genτηκουσηςτηκοντοςτηκ·ουσ·ηςτηκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτηκουσαιτηκοντεςτηκοντατηκ·ουσ·αιτηκ·ο[υ]ντ·εςτηκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτηκουσαςτηκονταςτηκ·ουσ·αςτηκ·ο[υ]ντ·ας
Datτηκουσαιςτηκουσι, τηκουσιντηκ·ουσ·αιςτηκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτηκουσωντηκοντωντηκ·ουσ·ωντηκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηκομενη[LXX]τηκομενετηκ·ομεν·ητηκ·ομεν·ε
Nomτηκομενος[LXX]τηκ·ομεν·ος
Accτηκομενην[LXX]τηκομενον[LXX]τηκ·ομεν·ηντηκ·ομεν·ον
Datτηκομενῃτηκομενῳτηκ·ομεν·ῃτηκ·ομεν·ῳ
Genτηκομενηςτηκομενουτηκ·ομεν·ηςτηκ·ομεν·ου
PlVocτηκομεναιτηκομενοι[LXX]τηκομενατηκ·ομεν·αιτηκ·ομεν·οιτηκ·ομεν·α
Nom
Accτηκομενας[LXX]τηκομενουςτηκ·ομεν·αςτηκ·ομεν·ους
Datτηκομεναιςτηκομενοιςτηκ·ομεν·αιςτηκ·ομεν·οις
Genτηκομενωντηκομενωντηκ·ομεν·ωντηκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετηκονε·τηκ·ονετηκομηνε·τηκ·ομην
2ndετηκεςε·τηκ·εςετηκουε·τηκ·ου
3rdετηκεν, ετηκεε·τηκ·ε(ν)ετηκετο[LXX]ε·τηκ·ετο
Pl1stετηκομενε·τηκ·ομενετηκομεθαε·τηκ·ομεθα
2ndετηκετεε·τηκ·ετεετηκεσθεε·τηκ·εσθε
3rdετηκον, ετηκοσανε·τηκ·ον, ε·τηκ·οσαν altετηκοντοε·τηκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηξωτηκ·σωτηξομαιτηκ·σομαι
2ndτηξειςτηκ·σειςτηξῃ, τηξει[LXX], τηξεσαιτηκ·σῃ, τηκ·σει classical, τηκ·σεσαι alt
3rdτηξει[LXX]τηκ·σειτηξεταιτηκ·σεται
Pl1stτηξομεντηκ·σομεντηξομεθατηκ·σομεθα
2ndτηξετετηκ·σετετηξεσθετηκ·σεσθε
3rdτηξουσιν, τηξουσιτηκ·σουσι(ν)τηξονταιτηκ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηξοιμιτηκ·σοιμιτηξοιμηντηκ·σοιμην
2ndτηξοιςτηκ·σοιςτηξοιοτηκ·σοιο
3rdτηξοιτηκ·σοιτηξοιτοτηκ·σοιτο
Pl1stτηξοιμεντηκ·σοιμεντηξοιμεθατηκ·σοιμεθα
2ndτηξοιτετηκ·σοιτετηξοισθετηκ·σοισθε
3rdτηξοιεντηκ·σοιεντηξοιντοτηκ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τηξειν​τηκ·σειν​τηξεσθαι​τηκ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηξουσατηξον[LXX]τηκ·σουσ·ατηκ·σο[υ]ν[τ]
Nomτηξωντηκ·σο[υ]ν[τ]·^
Accτηξουσαντηξοντατηκ·σουσ·αντηκ·σο[υ]ντ·α
Datτηξουσῃτηξοντιτηκ·σουσ·ῃτηκ·σο[υ]ντ·ι
Genτηξουσηςτηξοντοςτηκ·σουσ·ηςτηκ·σο[υ]ντ·ος
PlVocτηξουσαιτηξοντεςτηξοντατηκ·σουσ·αιτηκ·σο[υ]ντ·εςτηκ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτηξουσαςτηξονταςτηκ·σουσ·αςτηκ·σο[υ]ντ·ας
Datτηξουσαιςτηξουσι, τηξουσιντηκ·σουσ·αιςτηκ·σου[ντ]·σι(ν)
Genτηξουσωντηξοντωντηκ·σουσ·ωντηκ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηξομενητηξομενετηκ·σομεν·ητηκ·σομεν·ε
Nomτηξομενοςτηκ·σομεν·ος
Accτηξομενηντηξομενοντηκ·σομεν·ηντηκ·σομεν·ον
Datτηξομενῃτηξομενῳτηκ·σομεν·ῃτηκ·σομεν·ῳ
Genτηξομενηςτηξομενουτηκ·σομεν·ηςτηκ·σομεν·ου
PlVocτηξομεναιτηξομενοιτηξομενατηκ·σομεν·αιτηκ·σομεν·οιτηκ·σομεν·α
Nom
Accτηξομεναςτηξομενουςτηκ·σομεν·αςτηκ·σομεν·ους
Datτηξομεναιςτηξομενοιςτηκ·σομεν·αιςτηκ·σομεν·οις
Genτηξομενωντηξομενωντηκ·σομεν·ωντηκ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετηξαε·τηκ·σαετηξαμηνε·τηκ·σαμην
2ndετηξαςε·τηκ·σαςετηξωε·τηκ·σω
3rdετηξεν, ετηξεε·τηκ·σε(ν)ετηξατοε·τηκ·σατο
Pl1stετηξαμενε·τηκ·σαμενετηξαμεθαε·τηκ·σαμεθα
2ndετηξατεε·τηκ·σατεετηξασθεε·τηκ·σασθε
3rdετηξανε·τηκ·σανετηξαντοε·τηκ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηξωτηκ·σωτηξωμαιτηκ·σωμαι
2ndτηξῃςτηκ·σῃςτηξῃτηκ·σῃ
3rdτηξῃτηκ·σῃτηξηταιτηκ·σηται
Pl1stτηξωμεντηκ·σωμεντηξωμεθατηκ·σωμεθα
2ndτηξητετηκ·σητετηξησθετηκ·σησθε
3rdτηξωσιν, τηξωσιτηκ·σωσι(ν)τηξωνταιτηκ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτηξαιμιτηκ·σαιμιτηξαιμηντηκ·σαιμην
2ndτηξαις, τηξειας[LXX]τηκ·σαις, τηκ·σειας classicalτηξαιοτηκ·σαιο
3rdτηξαι, τηξειετηκ·σαι, τηκ·σειε classicalτηξαιτοτηκ·σαιτο
Pl1stτηξαιμεντηκ·σαιμεντηξαιμεθατηκ·σαιμεθα
2ndτηξαιτετηκ·σαιτετηξαισθετηκ·σαισθε
3rdτηξαιεν, τηξαισαν, τηξειαν, τηξειεντηκ·σαιεν, τηκ·σαισαν alt, τηκ·σειαν classical, τηκ·σειεν classicalτηξαιντοτηκ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτηξον[LXX]τηκ·σοντηξαιτηκ·σαι
3rdτηξατωτηκ·σατωτηξασθωτηκ·σασθω
Pl1st
2ndτηξατετηκ·σατετηξασθετηκ·σασθε
3rdτηξατωσαν, τηξαντωντηκ·σατωσαν, τηκ·σαντων classicalτηξασθωσαν, τηξασθωντηκ·σασθωσαν, τηκ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τηξαι​τηκ·σαι​τηξασθαι​τηκ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηξασατηξαςτηξαντηκ·σασ·ατηκ·σα[ντ]·ςτηκ·σαν[τ]
Nom
Accτηξασαντηξαντατηκ·σασ·αντηκ·σαντ·α
Datτηξασῃτηξαντιτηκ·σασ·ῃτηκ·σαντ·ι
Genτηξασηςτηξαντοςτηκ·σασ·ηςτηκ·σαντ·ος
PlVocτηξασαιτηξαντεςτηξαντατηκ·σασ·αιτηκ·σαντ·εςτηκ·σαντ·α
Nom
Accτηξασαςτηξανταςτηκ·σασ·αςτηκ·σαντ·ας
Datτηξασαιςτηξασι, τηξασιντηκ·σασ·αιςτηκ·σα[ντ]·σι(ν)
Genτηξασωντηξαντωντηκ·σασ·ωντηκ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτηξαμενητηξαμενετηκ·σαμεν·ητηκ·σαμεν·ε
Nomτηξαμενοςτηκ·σαμεν·ος
Accτηξαμενηντηξαμενοντηκ·σαμεν·ηντηκ·σαμεν·ον
Datτηξαμενῃτηξαμενῳτηκ·σαμεν·ῃτηκ·σαμεν·ῳ
Genτηξαμενηςτηξαμενουτηκ·σαμεν·ηςτηκ·σαμεν·ου
PlVocτηξαμεναιτηξαμενοιτηξαμενατηκ·σαμεν·αιτηκ·σαμεν·οιτηκ·σαμεν·α
Nom
Accτηξαμεναςτηξαμενουςτηκ·σαμεν·αςτηκ·σαμεν·ους
Datτηξαμεναιςτηξαμενοιςτηκ·σαμεν·αιςτηκ·σαμεν·οις
Genτηξαμενωντηξαμενωντηκ·σαμεν·ωντηκ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηκατετηκ·[κ]α
2ndτετηκας, τετηκεςτετηκ·[κ]ας, τετηκ·[κ]ες alt
3rdτετηκεν, τετηκετετηκ·[κ]ε(ν)
Pl1stτετηκαμεντετηκ·[κ]αμεν
2ndτετηκατετετηκ·[κ]ατε
3rdτετηκασιν, τετηκασι, τετηκαντετηκ·[κ]ασι(ν), τετηκ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηκωτετηκ·[κ]ω
2ndτετηκῃςτετηκ·[κ]ῃς
3rdτετηκῃτετηκ·[κ]ῃ
Pl1stτετηκωμεντετηκ·[κ]ωμεν
2ndτετηκητετετηκ·[κ]ητε
3rdτετηκωσιν, τετηκωσιτετηκ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηκοιμι, τετηκοιηντετηκ·[κ]οιμι, τετηκ·[κ]οιην classical
2ndτετηκοις, τετηκοιηςτετηκ·[κ]οις, τετηκ·[κ]οιης classical
3rdτετηκοι, τετηκοιητετηκ·[κ]οι, τετηκ·[κ]οιη classical
Pl1stτετηκοιμεντετηκ·[κ]οιμεν
2ndτετηκοιτετετηκ·[κ]οιτε
3rdτετηκοιεντετηκ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετηκετετηκ·[κ]ε
3rdτετηκετωτετηκ·[κ]ετω
Pl1st
2ndτετηκετετετηκ·[κ]ετε
3rdτετηκετωσαντετηκ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετηκεναι​τετηκ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετηκυιατετηκοςτετηκ·[κ]υι·ατετηκ·[κ]ο[τ]·ς
Nomτετηκωςτετηκ·[κ]ο[τ]·^ς
Accτετηκυιαντετηκοτατετηκ·[κ]υι·αντετηκ·[κ]οτ·α
Datτετηκυιᾳτετηκοτι[LXX]τετηκ·[κ]υι·ᾳτετηκ·[κ]οτ·ι
Genτετηκυιαςτετηκοτοςτετηκ·[κ]υι·αςτετηκ·[κ]οτ·ος
PlVocτετηκυιαιτετηκοτεςτετηκοτατετηκ·[κ]υι·αιτετηκ·[κ]οτ·εςτετηκ·[κ]οτ·α
Nom
Accτετηκυιαςτετηκοταςτετηκ·[κ]υι·αςτετηκ·[κ]οτ·ας
Datτετηκυιαιςτετηκοσι, τετηκοσιντετηκ·[κ]υι·αιςτετηκ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genτετηκυιωντετηκοτωντετηκ·[κ]υι·ωντετηκ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετηκειν, ετετηκηε·τετηκ·[κ]ειν, ε·τετηκ·[κ]η classical
2ndετετηκεις, ετετηκηςε·τετηκ·[κ]εις, ε·τετηκ·[κ]ης classical
3rdετετηκειε·τετηκ·[κ]ει
Pl1stετετηκειμεν, ετετηκεμενε·τετηκ·[κ]ειμεν, ε·τετηκ·[κ]εμεν classical
2ndετετηκειτε, ετετηκετεε·τετηκ·[κ]ειτε, ε·τετηκ·[κ]ετε classical
3rdετετηκεισαν, ετετηκεσανε·τετηκ·[κ]εισαν, ε·τετηκ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετηκειν, τετηκη[ε]·τετηκ·[κ]ειν, [ε]·τετηκ·[κ]η classical
2ndτετηκεις, τετηκης[ε]·τετηκ·[κ]εις, [ε]·τετηκ·[κ]ης classical
3rdτετηκει[ε]·τετηκ·[κ]ει
Pl1stτετηκειμεν, τετηκεμεν[ε]·τετηκ·[κ]ειμεν, [ε]·τετηκ·[κ]εμεν classical
2ndτετηκειτε, τετηκετε[ε]·τετηκ·[κ]ειτε, [ε]·τετηκ·[κ]ετε classical
3rdτετηκεισαν, τετηκεσαν[ε]·τετηκ·[κ]εισαν, [ε]·τετηκ·[κ]εσαν classical

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετακην[LXX]ε·τακ·[θ]ην
2ndετακηςε·τακ·[θ]ης
3rdετακη[LXX]ε·τακ·[θ]η
Pl1stετακημενε·τακ·[θ]ημεν
2ndετακητεε·τακ·[θ]ητε
3rdετακησαν[LXX]ε·τακ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτακησομαιτακ·[θ]ησομαι
2ndτακησῃ, τακησειτακ·[θ]ησῃ, τακ·[θ]ησει classical
3rdτακησεται[LXX]τακ·[θ]ησεται
Pl1stτακησομεθατακ·[θ]ησομεθα
2ndτακησεσθετακ·[θ]ησεσθε
3rdτακησονται[LXX]τακ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτακωτακ·[θ]ω
2ndτακῃςτακ·[θ]ῃς
3rdτακῃ[LXX]τακ·[θ]ῃ
Pl1stτακωμεντακ·[θ]ωμεν
2ndτακητετακ·[θ]ητε
3rdτακωσιν, τακωσιτακ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτακειηντακ·[θ]ειην
2ndτακειηςτακ·[θ]ειης
3rdτακειητακ·[θ]ειη
Pl1stτακειημεν, τακειμεντακ·[θ]ειημεν, τακ·[θ]ειμεν classical
2ndτακειητε, τακειτετακ·[θ]ειητε, τακ·[θ]ειτε classical
3rdτακειησαν, τακειεντακ·[θ]ειησαν, τακ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτακησοιμηντακ·[θ]ησοιμην
2ndτακησοιοτακ·[θ]ησοιο
3rdτακησοιτοτακ·[θ]ησοιτο
Pl1stτακησοιμεθατακ·[θ]ησοιμεθα
2ndτακησοισθετακ·[θ]ησοισθε
3rdτακησοιντοτακ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτακηθιτακ·[θ]ητι
3rdτακητωτακ·[θ]ητω
Pl1st
2ndτακητετακ·[θ]ητε
3rdτακητωσαν, τακεντωντακ·[θ]ητωσαν, τακ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τακηναι​τακ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τακησεσθαι​τακ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτακεισα[LXX]τακεις[LXX]τακεντακ·[θ]εισ·ατακ·[θ]ει[ντ]·ςτακ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accτακεισαντακεντατακ·[θ]εισ·αντακ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datτακεισῃτακεντιτακ·[θ]εισ·ῃτακ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genτακεισηςτακεντοςτακ·[θ]εισ·ηςτακ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocτακεισαιτακεντεςτακεντατακ·[θ]εισ·αιτακ·[θ]ε[ι]ντ·εςτακ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accτακεισαςτακενταςτακ·[θ]εισ·αςτακ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datτακεισαιςτακεισι, τακεισιντακ·[θ]εισ·αιςτακ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genτακεισωντακεντωντακ·[θ]εισ·ωντακ·[θ]ε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτακησομενητακησομενετακ·[θ]ησομεν·ητακ·[θ]ησομεν·ε
Nomτακησομενοςτακ·[θ]ησομεν·ος
Accτακησομενηντακησομενοντακ·[θ]ησομεν·ηντακ·[θ]ησομεν·ον
Datτακησομενῃτακησομενῳτακ·[θ]ησομεν·ῃτακ·[θ]ησομεν·ῳ
Genτακησομενηςτακησομενουτακ·[θ]ησομεν·ηςτακ·[θ]ησομεν·ου
PlVocτακησομεναιτακησομενοιτακησομενατακ·[θ]ησομεν·αιτακ·[θ]ησομεν·οιτακ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accτακησομεναςτακησομενουςτακ·[θ]ησομεν·αςτακ·[θ]ησομεν·ους
Datτακησομεναιςτακησομενοιςτακ·[θ]ησομεν·αιςτακ·[θ]ησομεν·οις
Genτακησομενωντακησομενωντακ·[θ]ησομεν·ωντακ·[θ]ησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 19:21:17 EST