τυμπανιζω • TUMPANIZW • tumpanizō

Search: ετυμπανιζεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετυμπανιζεντυμπανίζωε·τυμπανιζ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετυμπανιζεντυμπανίζωε·τυμπανιζ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

τυμπανίζω (τυμπανιζ-, -, -, -, -, τυμπανισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυμπανιζωτυμπανιζ·ωτυμπανιζομαιτυμπανιζ·ομαι
2ndτυμπανιζειςτυμπανιζ·ειςτυμπανιζῃ, τυμπανιζει, τυμπανιζεσαιτυμπανιζ·ῃ, τυμπανιζ·ει classical, τυμπανιζ·εσαι alt
3rdτυμπανιζειτυμπανιζ·ειτυμπανιζεταιτυμπανιζ·εται
Pl1stτυμπανιζομεντυμπανιζ·ομεντυμπανιζομεθατυμπανιζ·ομεθα
2ndτυμπανιζετετυμπανιζ·ετετυμπανιζεσθετυμπανιζ·εσθε
3rdτυμπανιζουσιν, τυμπανιζουσιτυμπανιζ·ουσι(ν)τυμπανιζονταιτυμπανιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυμπανιζωτυμπανιζ·ωτυμπανιζωμαιτυμπανιζ·ωμαι
2ndτυμπανιζῃςτυμπανιζ·ῃςτυμπανιζῃτυμπανιζ·ῃ
3rdτυμπανιζῃτυμπανιζ·ῃτυμπανιζηταιτυμπανιζ·ηται
Pl1stτυμπανιζωμεντυμπανιζ·ωμεντυμπανιζωμεθατυμπανιζ·ωμεθα
2ndτυμπανιζητετυμπανιζ·ητετυμπανιζησθετυμπανιζ·ησθε
3rdτυμπανιζωσιν, τυμπανιζωσιτυμπανιζ·ωσι(ν)τυμπανιζωνταιτυμπανιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτυμπανιζοιμιτυμπανιζ·οιμιτυμπανιζοιμηντυμπανιζ·οιμην
2ndτυμπανιζοιςτυμπανιζ·οιςτυμπανιζοιοτυμπανιζ·οιο
3rdτυμπανιζοιτυμπανιζ·οιτυμπανιζοιτοτυμπανιζ·οιτο
Pl1stτυμπανιζοιμεντυμπανιζ·οιμεντυμπανιζοιμεθατυμπανιζ·οιμεθα
2ndτυμπανιζοιτετυμπανιζ·οιτετυμπανιζοισθετυμπανιζ·οισθε
3rdτυμπανιζοιεν, τυμπανιζοισαντυμπανιζ·οιεν, τυμπανιζ·οισαν altτυμπανιζοιντοτυμπανιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτυμπανιζετυμπανιζ·ετυμπανιζουτυμπανιζ·ου
3rdτυμπανιζετωτυμπανιζ·ετωτυμπανιζεσθωτυμπανιζ·εσθω
Pl1st
2ndτυμπανιζετετυμπανιζ·ετετυμπανιζεσθετυμπανιζ·εσθε
3rdτυμπανιζετωσαν, τυμπανιζοντωντυμπανιζ·ετωσαν, τυμπανιζ·οντων classicalτυμπανιζεσθωσαν, τυμπανιζεσθωντυμπανιζ·εσθωσαν, τυμπανιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τυμπανιζειν​τυμπανιζ·ειν​τυμπανιζεσθαι​τυμπανιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυμπανιζουσατυμπανιζοντυμπανιζ·ουσ·ατυμπανιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomτυμπανιζωντυμπανιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accτυμπανιζουσαντυμπανιζοντατυμπανιζ·ουσ·αντυμπανιζ·ο[υ]ντ·α
Datτυμπανιζουσῃτυμπανιζοντιτυμπανιζ·ουσ·ῃτυμπανιζ·ο[υ]ντ·ι
Genτυμπανιζουσηςτυμπανιζοντοςτυμπανιζ·ουσ·ηςτυμπανιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocτυμπανιζουσαιτυμπανιζοντεςτυμπανιζοντατυμπανιζ·ουσ·αιτυμπανιζ·ο[υ]ντ·εςτυμπανιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτυμπανιζουσαςτυμπανιζονταςτυμπανιζ·ουσ·αςτυμπανιζ·ο[υ]ντ·ας
Datτυμπανιζουσαιςτυμπανιζουσι, τυμπανιζουσιντυμπανιζ·ουσ·αιςτυμπανιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genτυμπανιζουσωντυμπανιζοντωντυμπανιζ·ουσ·ωντυμπανιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυμπανιζομενητυμπανιζομενετυμπανιζ·ομεν·ητυμπανιζ·ομεν·ε
Nomτυμπανιζομενοςτυμπανιζ·ομεν·ος
Accτυμπανιζομενηντυμπανιζομενοντυμπανιζ·ομεν·ηντυμπανιζ·ομεν·ον
Datτυμπανιζομενῃτυμπανιζομενῳτυμπανιζ·ομεν·ῃτυμπανιζ·ομεν·ῳ
Genτυμπανιζομενηςτυμπανιζομενουτυμπανιζ·ομεν·ηςτυμπανιζ·ομεν·ου
PlVocτυμπανιζομεναιτυμπανιζομενοιτυμπανιζομενατυμπανιζ·ομεν·αιτυμπανιζ·ομεν·οιτυμπανιζ·ομεν·α
Nom
Accτυμπανιζομεναςτυμπανιζομενουςτυμπανιζ·ομεν·αςτυμπανιζ·ομεν·ους
Datτυμπανιζομεναιςτυμπανιζομενοιςτυμπανιζ·ομεν·αιςτυμπανιζ·ομεν·οις
Genτυμπανιζομενωντυμπανιζομενωντυμπανιζ·ομεν·ωντυμπανιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετυμπανιζονε·τυμπανιζ·ονετυμπανιζομηνε·τυμπανιζ·ομην
2ndετυμπανιζεςε·τυμπανιζ·εςετυμπανιζουε·τυμπανιζ·ου
3rdετυμπανιζεν[LXX], ετυμπανιζεε·τυμπανιζ·ε(ν), ε·τυμπανιζ·ε(ν)ετυμπανιζετοε·τυμπανιζ·ετο
Pl1stετυμπανιζομενε·τυμπανιζ·ομενετυμπανιζομεθαε·τυμπανιζ·ομεθα
2ndετυμπανιζετεε·τυμπανιζ·ετεετυμπανιζεσθεε·τυμπανιζ·εσθε
3rdετυμπανιζον, ετυμπανιζοσανε·τυμπανιζ·ον, ε·τυμπανιζ·οσαν altετυμπανιζοντοε·τυμπανιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετυμπανισθηνε·τυμπανισ·θην
2ndετυμπανισθηςε·τυμπανισ·θης
3rdετυμπανισθηε·τυμπανισ·θη
Pl1stετυμπανισθημενε·τυμπανισ·θημεν
2ndετυμπανισθητεε·τυμπανισ·θητε
3rdετυμπανισθησαν[GNT]ε·τυμπανισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτυμπανισθησομαιτυμπανισ·θησομαι
2ndτυμπανισθησῃ, τυμπανισθησειτυμπανισ·θησῃ, τυμπανισ·θησει classical
3rdτυμπανισθησεταιτυμπανισ·θησεται
Pl1stτυμπανισθησομεθατυμπανισ·θησομεθα
2ndτυμπανισθησεσθετυμπανισ·θησεσθε
3rdτυμπανισθησονταιτυμπανισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτυμπανισθωτυμπανισ·θω
2ndτυμπανισθῃςτυμπανισ·θῃς
3rdτυμπανισθῃτυμπανισ·θῃ
Pl1stτυμπανισθωμεντυμπανισ·θωμεν
2ndτυμπανισθητετυμπανισ·θητε
3rdτυμπανισθωσιν, τυμπανισθωσιτυμπανισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτυμπανισθειηντυμπανισ·θειην
2ndτυμπανισθειηςτυμπανισ·θειης
3rdτυμπανισθειητυμπανισ·θειη
Pl1stτυμπανισθειημεν, τυμπανισθειμεντυμπανισ·θειημεν, τυμπανισ·θειμεν classical
2ndτυμπανισθειητε, τυμπανισθειτετυμπανισ·θειητε, τυμπανισ·θειτε classical
3rdτυμπανισθειησαν, τυμπανισθειεντυμπανισ·θειησαν, τυμπανισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτυμπανισθησοιμηντυμπανισ·θησοιμην
2ndτυμπανισθησοιοτυμπανισ·θησοιο
3rdτυμπανισθησοιτοτυμπανισ·θησοιτο
Pl1stτυμπανισθησοιμεθατυμπανισ·θησοιμεθα
2ndτυμπανισθησοισθετυμπανισ·θησοισθε
3rdτυμπανισθησοιντοτυμπανισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτυμπανισθητιτυμπανισ·θητι
3rdτυμπανισθητωτυμπανισ·θητω
Pl1st
2ndτυμπανισθητετυμπανισ·θητε
3rdτυμπανισθητωσαν, τυμπανισθεντωντυμπανισ·θητωσαν, τυμπανισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τυμπανισθηναι​τυμπανισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τυμπανισθησεσθαι​τυμπανισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυμπανισθεισατυμπανισθειςτυμπανισθεντυμπανισ·θεισ·ατυμπανισ·θει[ντ]·ςτυμπανισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτυμπανισθεισαντυμπανισθεντατυμπανισ·θεισ·αντυμπανισ·θε[ι]ντ·α
Datτυμπανισθεισῃτυμπανισθεντιτυμπανισ·θεισ·ῃτυμπανισ·θε[ι]ντ·ι
Genτυμπανισθεισηςτυμπανισθεντοςτυμπανισ·θεισ·ηςτυμπανισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocτυμπανισθεισαιτυμπανισθεντεςτυμπανισθεντατυμπανισ·θεισ·αιτυμπανισ·θε[ι]ντ·εςτυμπανισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτυμπανισθεισαςτυμπανισθενταςτυμπανισ·θεισ·αςτυμπανισ·θε[ι]ντ·ας
Datτυμπανισθεισαιςτυμπανισθεισι, τυμπανισθεισιντυμπανισ·θεισ·αιςτυμπανισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genτυμπανισθεισωντυμπανισθεντωντυμπανισ·θεισ·ωντυμπανισ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυμπανισθησομενητυμπανισθησομενετυμπανισ·θησομεν·ητυμπανισ·θησομεν·ε
Nomτυμπανισθησομενοςτυμπανισ·θησομεν·ος
Accτυμπανισθησομενηντυμπανισθησομενοντυμπανισ·θησομεν·ηντυμπανισ·θησομεν·ον
Datτυμπανισθησομενῃτυμπανισθησομενῳτυμπανισ·θησομεν·ῃτυμπανισ·θησομεν·ῳ
Genτυμπανισθησομενηςτυμπανισθησομενουτυμπανισ·θησομεν·ηςτυμπανισ·θησομεν·ου
PlVocτυμπανισθησομεναιτυμπανισθησομενοιτυμπανισθησομενατυμπανισ·θησομεν·αιτυμπανισ·θησομεν·οιτυμπανισ·θησομεν·α
Nom
Accτυμπανισθησομεναςτυμπανισθησομενουςτυμπανισ·θησομεν·αςτυμπανισ·θησομεν·ους
Datτυμπανισθησομεναιςτυμπανισθησομενοιςτυμπανισ·θησομεν·αιςτυμπανισ·θησομεν·οις
Genτυμπανισθησομενωντυμπανισθησομενωντυμπανισ·θησομεν·ωντυμπανισ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 00:22:28 EST