τρυγαω • TRUGAW • trugaō

Search: ετρυγησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετρυγησαντρυγάωε·τρυγη·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετρυγησαντρυγάωε·τρυγη·σαν1aor act ind 3rd pl

τρυγάω (τρυγ(α)-, τρυγη·σ-, τρυγη·σ-, -, -, τρυγη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρυγωτρυγ(α)·ωτρυγωμαιτρυγ(α)·ομαι
2ndτρυγᾳςτρυγ(α)·ειςτρυγᾳ, τρυγασαιτρυγ(α)·ῃ, τρυγ(α)·ει classical, τρυγ(α)·εσαι alt
3rdτρυγᾳτρυγ(α)·ειτρυγαταιτρυγ(α)·εται
Pl1stτρυγωμεντρυγ(α)·ομεντρυγωμεθατρυγ(α)·ομεθα
2ndτρυγατετρυγ(α)·ετετρυγασθετρυγ(α)·εσθε
3rdτρυγωσιν[GNT][LXX], τρυγωσιτρυγ(α)·ουσι(ν), τρυγ(α)·ουσι(ν)τρυγωνταιτρυγ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρυγωτρυγ(α)·ωτρυγωμαιτρυγ(α)·ωμαι
2ndτρυγᾳςτρυγ(α)·ῃςτρυγᾳτρυγ(α)·ῃ
3rdτρυγᾳτρυγ(α)·ῃτρυγαταιτρυγ(α)·ηται
Pl1stτρυγωμεντρυγ(α)·ωμεντρυγωμεθατρυγ(α)·ωμεθα
2ndτρυγατετρυγ(α)·ητετρυγασθετρυγ(α)·ησθε
3rdτρυγωσιν[GNT][LXX], τρυγωσιτρυγ(α)·ωσι(ν), τρυγ(α)·ωσι(ν)τρυγωνταιτρυγ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρυγῳμιτρυγ(α)·οιμιτρυγῳμηντρυγ(α)·οιμην
2ndτρυγῳςτρυγ(α)·οιςτρυγῳοτρυγ(α)·οιο
3rdτρυγῳτρυγ(α)·οιτρυγῳτοτρυγ(α)·οιτο
Pl1stτρυγῳμεντρυγ(α)·οιμεντρυγῳμεθατρυγ(α)·οιμεθα
2ndτρυγῳτετρυγ(α)·οιτετρυγῳσθετρυγ(α)·οισθε
3rdτρυγῳεν, τρυγῳσαντρυγ(α)·οιεν, τρυγ(α)·οισαν altτρυγῳντοτρυγ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτρυγατρυγ(α)·ετρυγωτρυγ(α)·ου
3rdτρυγατωτρυγ(α)·ετωτρυγασθωτρυγ(α)·εσθω
Pl1st
2ndτρυγατετρυγ(α)·ετετρυγασθετρυγ(α)·εσθε
3rdτρυγατωσαν, τρυγωντωντρυγ(α)·ετωσαν, τρυγ(α)·οντων classicalτρυγασθωσαν, τρυγασθωντρυγ(α)·εσθωσαν, τρυγ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τρυγᾳν, τρυγαν[LXX]​τρυγ(α)·ειν, τρυγ(α)·ειν > τρυγαντρυγασθαι​τρυγ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρυγωσατρυγων[LXX]τρυγ(α)·ουσ·ατρυγ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomτρυγων[LXX]τρυγ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτρυγωσαντρυγωντατρυγ(α)·ουσ·αντρυγ(α)·ο[υ]ντ·α
Datτρυγωσῃτρυγωντιτρυγ(α)·ουσ·ῃτρυγ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genτρυγωσηςτρυγωντοςτρυγ(α)·ουσ·ηςτρυγ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτρυγωσαιτρυγωντες[LXX]τρυγωντατρυγ(α)·ουσ·αιτρυγ(α)·ο[υ]ντ·εςτρυγ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτρυγωσαςτρυγωνταςτρυγ(α)·ουσ·αςτρυγ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datτρυγωσαιςτρυγωσι, τρυγωσιν[GNT][LXX]τρυγ(α)·ουσ·αιςτρυγ(α)·ου[ντ]·σι(ν), τρυγ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτρυγωσωντρυγωντωντρυγ(α)·ουσ·ωντρυγ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρυγωμενητρυγωμενετρυγ(α)·ομεν·ητρυγ(α)·ομεν·ε
Nomτρυγωμενοςτρυγ(α)·ομεν·ος
Accτρυγωμενηντρυγωμενοντρυγ(α)·ομεν·ηντρυγ(α)·ομεν·ον
Datτρυγωμενῃτρυγωμενῳτρυγ(α)·ομεν·ῃτρυγ(α)·ομεν·ῳ
Genτρυγωμενηςτρυγωμενουτρυγ(α)·ομεν·ηςτρυγ(α)·ομεν·ου
PlVocτρυγωμεναιτρυγωμενοιτρυγωμενατρυγ(α)·ομεν·αιτρυγ(α)·ομεν·οιτρυγ(α)·ομεν·α
Nom
Accτρυγωμεναςτρυγωμενουςτρυγ(α)·ομεν·αςτρυγ(α)·ομεν·ους
Datτρυγωμεναιςτρυγωμενοιςτρυγ(α)·ομεν·αιςτρυγ(α)·ομεν·οις
Genτρυγωμενωντρυγωμενωντρυγ(α)·ομεν·ωντρυγ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετρυγωνε·τρυγ(α)·ονετρυγωμηνε·τρυγ(α)·ομην
2ndετρυγαςε·τρυγ(α)·εςετρυγωε·τρυγ(α)·ου
3rdετρυγαε·τρυγ(α)·εετρυγατοε·τρυγ(α)·ετο
Pl1stετρυγωμενε·τρυγ(α)·ομενετρυγωμεθαε·τρυγ(α)·ομεθα
2ndετρυγατεε·τρυγ(α)·ετεετρυγασθεε·τρυγ(α)·εσθε
3rdετρυγων, ετρυγωσανε·τρυγ(α)·ον, ε·τρυγ(α)·οσαν altετρυγωντοε·τρυγ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρυγησωτρυγη·σωτρυγησομαιτρυγη·σομαι
2ndτρυγησεις[LXX]τρυγη·σειςτρυγησῃ, τρυγησει, τρυγησεσαιτρυγη·σῃ, τρυγη·σει classical, τρυγη·σεσαι alt
3rdτρυγησειτρυγη·σειτρυγησεταιτρυγη·σεται
Pl1stτρυγησομεντρυγη·σομεντρυγησομεθατρυγη·σομεθα
2ndτρυγησετε[LXX]τρυγη·σετετρυγησεσθετρυγη·σεσθε
3rdτρυγησουσιν, τρυγησουσιτρυγη·σουσι(ν)τρυγησονταιτρυγη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρυγησοιμιτρυγη·σοιμιτρυγησοιμηντρυγη·σοιμην
2ndτρυγησοιςτρυγη·σοιςτρυγησοιοτρυγη·σοιο
3rdτρυγησοιτρυγη·σοιτρυγησοιτοτρυγη·σοιτο
Pl1stτρυγησοιμεντρυγη·σοιμεντρυγησοιμεθατρυγη·σοιμεθα
2ndτρυγησοιτετρυγη·σοιτετρυγησοισθετρυγη·σοισθε
3rdτρυγησοιεντρυγη·σοιεντρυγησοιντοτρυγη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τρυγησειν​τρυγη·σειν​τρυγησεσθαι​τρυγη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρυγησουσατρυγησον[GNT]τρυγη·σουσ·ατρυγη·σο[υ]ν[τ]
Nomτρυγησωντρυγη·σο[υ]ν[τ]·^
Accτρυγησουσαντρυγησοντατρυγη·σουσ·αντρυγη·σο[υ]ντ·α
Datτρυγησουσῃτρυγησοντιτρυγη·σουσ·ῃτρυγη·σο[υ]ντ·ι
Genτρυγησουσηςτρυγησοντοςτρυγη·σουσ·ηςτρυγη·σο[υ]ντ·ος
PlVocτρυγησουσαιτρυγησοντεςτρυγησοντατρυγη·σουσ·αιτρυγη·σο[υ]ντ·εςτρυγη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτρυγησουσαςτρυγησονταςτρυγη·σουσ·αςτρυγη·σο[υ]ντ·ας
Datτρυγησουσαιςτρυγησουσι, τρυγησουσιντρυγη·σουσ·αιςτρυγη·σου[ντ]·σι(ν)
Genτρυγησουσωντρυγησοντωντρυγη·σουσ·ωντρυγη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρυγησομενητρυγησομενετρυγη·σομεν·ητρυγη·σομεν·ε
Nomτρυγησομενοςτρυγη·σομεν·ος
Accτρυγησομενηντρυγησομενοντρυγη·σομεν·ηντρυγη·σομεν·ον
Datτρυγησομενῃτρυγησομενῳτρυγη·σομεν·ῃτρυγη·σομεν·ῳ
Genτρυγησομενηςτρυγησομενουτρυγη·σομεν·ηςτρυγη·σομεν·ου
PlVocτρυγησομεναιτρυγησομενοιτρυγησομενατρυγη·σομεν·αιτρυγη·σομεν·οιτρυγη·σομεν·α
Nom
Accτρυγησομεναςτρυγησομενουςτρυγη·σομεν·αςτρυγη·σομεν·ους
Datτρυγησομεναιςτρυγησομενοιςτρυγη·σομεν·αιςτρυγη·σομεν·οις
Genτρυγησομενωντρυγησομενωντρυγη·σομεν·ωντρυγη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετρυγησα[LXX]ε·τρυγη·σαετρυγησαμηνε·τρυγη·σαμην
2ndετρυγησαςε·τρυγη·σαςετρυγησωε·τρυγη·σω
3rdετρυγησεν[GNT], ετρυγησεε·τρυγη·σε(ν), ε·τρυγη·σε(ν)ετρυγησατοε·τρυγη·σατο
Pl1stετρυγησαμενε·τρυγη·σαμενετρυγησαμεθαε·τρυγη·σαμεθα
2ndετρυγησατε[LXX]ε·τρυγη·σατεετρυγησασθεε·τρυγη·σασθε
3rdετρυγησαν[LXX]ε·τρυγη·σανετρυγησαντοε·τρυγη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρυγησωτρυγη·σωτρυγησωμαιτρυγη·σωμαι
2ndτρυγησῃς[LXX]τρυγη·σῃςτρυγησῃτρυγη·σῃ
3rdτρυγησῃτρυγη·σῃτρυγησηταιτρυγη·σηται
Pl1stτρυγησωμεντρυγη·σωμεντρυγησωμεθατρυγη·σωμεθα
2ndτρυγησητετρυγη·σητετρυγησησθετρυγη·σησθε
3rdτρυγησωσιν, τρυγησωσιτρυγη·σωσι(ν)τρυγησωνταιτρυγη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτρυγησαιμιτρυγη·σαιμιτρυγησαιμηντρυγη·σαιμην
2ndτρυγησαις, τρυγησειαςτρυγη·σαις, τρυγη·σειας classicalτρυγησαιοτρυγη·σαιο
3rdτρυγησαι, τρυγησειετρυγη·σαι, τρυγη·σειε classicalτρυγησαιτοτρυγη·σαιτο
Pl1stτρυγησαιμεντρυγη·σαιμεντρυγησαιμεθατρυγη·σαιμεθα
2ndτρυγησαιτετρυγη·σαιτετρυγησαισθετρυγη·σαισθε
3rdτρυγησαιεν, τρυγησαισαν, τρυγησειαν, τρυγησειεντρυγη·σαιεν, τρυγη·σαισαν alt, τρυγη·σειαν classical, τρυγη·σειεν classicalτρυγησαιντοτρυγη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτρυγησον[GNT]τρυγη·σοντρυγησαιτρυγη·σαι
3rdτρυγησατωτρυγη·σατωτρυγησασθωτρυγη·σασθω
Pl1st
2ndτρυγησατε[LXX]τρυγη·σατετρυγησασθετρυγη·σασθε
3rdτρυγησατωσαν, τρυγησαντωντρυγη·σατωσαν, τρυγη·σαντων classicalτρυγησασθωσαν, τρυγησασθωντρυγη·σασθωσαν, τρυγη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τρυγησαι​τρυγη·σαι​τρυγησασθαι​τρυγη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρυγησασατρυγησαςτρυγησαντρυγη·σασ·ατρυγη·σα[ντ]·ςτρυγη·σαν[τ]
Nom
Accτρυγησασαντρυγησαντατρυγη·σασ·αντρυγη·σαντ·α
Datτρυγησασῃτρυγησαντιτρυγη·σασ·ῃτρυγη·σαντ·ι
Genτρυγησασηςτρυγησαντοςτρυγη·σασ·ηςτρυγη·σαντ·ος
PlVocτρυγησασαιτρυγησαντεςτρυγησαντατρυγη·σασ·αιτρυγη·σαντ·εςτρυγη·σαντ·α
Nom
Accτρυγησασαςτρυγησανταςτρυγη·σασ·αςτρυγη·σαντ·ας
Datτρυγησασαιςτρυγησασι, τρυγησασιντρυγη·σασ·αιςτρυγη·σα[ντ]·σι(ν)
Genτρυγησασωντρυγησαντωντρυγη·σασ·ωντρυγη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρυγησαμενητρυγησαμενετρυγη·σαμεν·ητρυγη·σαμεν·ε
Nomτρυγησαμενοςτρυγη·σαμεν·ος
Accτρυγησαμενηντρυγησαμενοντρυγη·σαμεν·ηντρυγη·σαμεν·ον
Datτρυγησαμενῃτρυγησαμενῳτρυγη·σαμεν·ῃτρυγη·σαμεν·ῳ
Genτρυγησαμενηςτρυγησαμενουτρυγη·σαμεν·ηςτρυγη·σαμεν·ου
PlVocτρυγησαμεναιτρυγησαμενοιτρυγησαμενατρυγη·σαμεν·αιτρυγη·σαμεν·οιτρυγη·σαμεν·α
Nom
Accτρυγησαμεναςτρυγησαμενουςτρυγη·σαμεν·αςτρυγη·σαμεν·ους
Datτρυγησαμεναιςτρυγησαμενοιςτρυγη·σαμεν·αιςτρυγη·σαμεν·οις
Genτρυγησαμενωντρυγησαμενωντρυγη·σαμεν·ωντρυγη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετρυγηθηνε·τρυγη·θην
2ndετρυγηθηςε·τρυγη·θης
3rdετρυγηθηε·τρυγη·θη
Pl1stετρυγηθημενε·τρυγη·θημεν
2ndετρυγηθητεε·τρυγη·θητε
3rdετρυγηθησανε·τρυγη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτρυγηθησομαιτρυγη·θησομαι
2ndτρυγηθησῃ, τρυγηθησειτρυγη·θησῃ, τρυγη·θησει classical
3rdτρυγηθησεταιτρυγη·θησεται
Pl1stτρυγηθησομεθατρυγη·θησομεθα
2ndτρυγηθησεσθετρυγη·θησεσθε
3rdτρυγηθησονταιτρυγη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτρυγηθωτρυγη·θω
2ndτρυγηθῃςτρυγη·θῃς
3rdτρυγηθῃτρυγη·θῃ
Pl1stτρυγηθωμεντρυγη·θωμεν
2ndτρυγηθητετρυγη·θητε
3rdτρυγηθωσιν, τρυγηθωσιτρυγη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτρυγηθειηντρυγη·θειην
2ndτρυγηθειηςτρυγη·θειης
3rdτρυγηθειη[LXX]τρυγη·θειη
Pl1stτρυγηθειημεν, τρυγηθειμεντρυγη·θειημεν, τρυγη·θειμεν classical
2ndτρυγηθειητε, τρυγηθειτετρυγη·θειητε, τρυγη·θειτε classical
3rdτρυγηθειησαν, τρυγηθειεντρυγη·θειησαν, τρυγη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτρυγηθησοιμηντρυγη·θησοιμην
2ndτρυγηθησοιοτρυγη·θησοιο
3rdτρυγηθησοιτοτρυγη·θησοιτο
Pl1stτρυγηθησοιμεθατρυγη·θησοιμεθα
2ndτρυγηθησοισθετρυγη·θησοισθε
3rdτρυγηθησοιντοτρυγη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτρυγηθητιτρυγη·θητι
3rdτρυγηθητωτρυγη·θητω
Pl1st
2ndτρυγηθητετρυγη·θητε
3rdτρυγηθητωσαν, τρυγηθεντωντρυγη·θητωσαν, τρυγη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τρυγηθηναι​τρυγη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τρυγηθησεσθαι​τρυγη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρυγηθεισατρυγηθειςτρυγηθεντρυγη·θεισ·ατρυγη·θει[ντ]·ςτρυγη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτρυγηθεισαντρυγηθεντατρυγη·θεισ·αντρυγη·θε[ι]ντ·α
Datτρυγηθεισῃτρυγηθεντιτρυγη·θεισ·ῃτρυγη·θε[ι]ντ·ι
Genτρυγηθεισηςτρυγηθεντοςτρυγη·θεισ·ηςτρυγη·θε[ι]ντ·ος
PlVocτρυγηθεισαιτρυγηθεντεςτρυγηθεντατρυγη·θεισ·αιτρυγη·θε[ι]ντ·εςτρυγη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτρυγηθεισαςτρυγηθενταςτρυγη·θεισ·αςτρυγη·θε[ι]ντ·ας
Datτρυγηθεισαιςτρυγηθεισι, τρυγηθεισιντρυγη·θεισ·αιςτρυγη·θει[ντ]·σι(ν)
Genτρυγηθεισωντρυγηθεντωντρυγη·θεισ·ωντρυγη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτρυγηθησομενητρυγηθησομενετρυγη·θησομεν·ητρυγη·θησομεν·ε
Nomτρυγηθησομενοςτρυγη·θησομεν·ος
Accτρυγηθησομενηντρυγηθησομενοντρυγη·θησομεν·ηντρυγη·θησομεν·ον
Datτρυγηθησομενῃτρυγηθησομενῳτρυγη·θησομεν·ῃτρυγη·θησομεν·ῳ
Genτρυγηθησομενηςτρυγηθησομενουτρυγη·θησομεν·ηςτρυγη·θησομεν·ου
PlVocτρυγηθησομεναιτρυγηθησομενοιτρυγηθησομενατρυγη·θησομεν·αιτρυγη·θησομεν·οιτρυγη·θησομεν·α
Nom
Accτρυγηθησομεναςτρυγηθησομενουςτρυγη·θησομεν·αςτρυγη·θησομεν·ους
Datτρυγηθησομεναιςτρυγηθησομενοιςτρυγη·θησομεν·αιςτρυγη·θησομεν·οις
Genτρυγηθησομενωντρυγηθησομενωντρυγη·θησομεν·ωντρυγη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Jan-2020 09:47:57 EST