τελευταω • TELEUTAW • teleutaō

Search: ετελευτησεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετελευτησεντελευτάωε·τελευτη·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελευτωτελευτ(α)·ωτελευτωμαιτελευτ(α)·ομαι
2ndτελευτᾳςτελευτ(α)·ειςτελευτᾳ[GNT][LXX], τελευτασαιτελευτ(α)·ῃ, τελευτ(α)·ει classical, τελευτ(α)·εσαι alt
3rdτελευτᾳ[GNT][LXX]τελευτ(α)·ειτελευταταιτελευτ(α)·εται
Pl1stτελευτωμεν[LXX]τελευτ(α)·ομεντελευτωμεθατελευτ(α)·ομεθα
2ndτελευτατε[LXX]τελευτ(α)·ετετελευτασθετελευτ(α)·εσθε
3rdτελευτωσιν[LXX], τελευτωσιτελευτ(α)·ουσι(ν), τελευτ(α)·ουσι(ν)τελευτωνταιτελευτ(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελευτωτελευτ(α)·ωτελευτωμαιτελευτ(α)·ωμαι
2ndτελευτᾳςτελευτ(α)·ῃςτελευτᾳ[GNT][LXX]τελευτ(α)·ῃ
3rdτελευτᾳ[GNT][LXX]τελευτ(α)·ῃτελευταταιτελευτ(α)·ηται
Pl1stτελευτωμεν[LXX]τελευτ(α)·ωμεντελευτωμεθατελευτ(α)·ωμεθα
2ndτελευτατε[LXX]τελευτ(α)·ητετελευτασθετελευτ(α)·ησθε
3rdτελευτωσιν[LXX], τελευτωσιτελευτ(α)·ωσι(ν), τελευτ(α)·ωσι(ν)τελευτωνταιτελευτ(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελευτῳμιτελευτ(α)·οιμιτελευτῳμηντελευτ(α)·οιμην
2ndτελευτῳςτελευτ(α)·οιςτελευτῳοτελευτ(α)·οιο
3rdτελευτῳτελευτ(α)·οιτελευτῳτοτελευτ(α)·οιτο
Pl1stτελευτῳμεντελευτ(α)·οιμεντελευτῳμεθατελευτ(α)·οιμεθα
2ndτελευτῳτετελευτ(α)·οιτετελευτῳσθετελευτ(α)·οισθε
3rdτελευτῳεν, τελευτῳσαντελευτ(α)·οιεν, τελευτ(α)·οισαν altτελευτῳντοτελευτ(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτελευτα[LXX]τελευτ(α)·ετελευτωτελευτ(α)·ου
3rdτελευτατω[GNT][LXX]τελευτ(α)·ετωτελευτασθωτελευτ(α)·εσθω
Pl1st
2ndτελευτατε[LXX]τελευτ(α)·ετετελευτασθετελευτ(α)·εσθε
3rdτελευτατωσαν, τελευτωντωντελευτ(α)·ετωσαν, τελευτ(α)·οντων classicalτελευτασθωσαν, τελευτασθωντελευτ(α)·εσθωσαν, τελευτ(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελευτᾳν[GNT], τελευταν[GNT][LXX]​τελευτ(α)·ειν, τελευτ(α)·ειν > τελευταντελευτασθαι​τελευτ(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελευτωσατελευτων[GNT]τελευτ(α)·ουσ·ατελευτ(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomτελευτων[GNT]τελευτ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτελευτωσαντελευτωντατελευτ(α)·ουσ·αντελευτ(α)·ο[υ]ντ·α
Datτελευτωσῃτελευτωντιτελευτ(α)·ουσ·ῃτελευτ(α)·ο[υ]ντ·ι
Genτελευτωσηςτελευτωντοςτελευτ(α)·ουσ·ηςτελευτ(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτελευτωσαιτελευτωντεςτελευτωντατελευτ(α)·ουσ·αιτελευτ(α)·ο[υ]ντ·εςτελευτ(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτελευτωσαςτελευτωνταςτελευτ(α)·ουσ·αςτελευτ(α)·ο[υ]ντ·ας
Datτελευτωσαιςτελευτωσι, τελευτωσιν[LXX]τελευτ(α)·ουσ·αιςτελευτ(α)·ου[ντ]·σι(ν), τελευτ(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτελευτωσωντελευτωντωντελευτ(α)·ουσ·ωντελευτ(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελευτωμενητελευτωμενετελευτ(α)·ομεν·ητελευτ(α)·ομεν·ε
Nomτελευτωμενοςτελευτ(α)·ομεν·ος
Accτελευτωμενηντελευτωμενοντελευτ(α)·ομεν·ηντελευτ(α)·ομεν·ον
Datτελευτωμενῃτελευτωμενῳτελευτ(α)·ομεν·ῃτελευτ(α)·ομεν·ῳ
Genτελευτωμενηςτελευτωμενουτελευτ(α)·ομεν·ηςτελευτ(α)·ομεν·ου
PlVocτελευτωμεναιτελευτωμενοιτελευτωμενατελευτ(α)·ομεν·αιτελευτ(α)·ομεν·οιτελευτ(α)·ομεν·α
Nom
Accτελευτωμεναςτελευτωμενουςτελευτ(α)·ομεν·αςτελευτ(α)·ομεν·ους
Datτελευτωμεναιςτελευτωμενοιςτελευτ(α)·ομεν·αιςτελευτ(α)·ομεν·οις
Genτελευτωμενωντελευτωμενωντελευτ(α)·ομεν·ωντελευτ(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετελευτωνε·τελευτ(α)·ονετελευτωμηνε·τελευτ(α)·ομην
2ndετελευταςε·τελευτ(α)·εςετελευτωε·τελευτ(α)·ου
3rdετελευταε·τελευτ(α)·εετελευτατοε·τελευτ(α)·ετο
Pl1stετελευτωμενε·τελευτ(α)·ομενετελευτωμεθαε·τελευτ(α)·ομεθα
2ndετελευτατεε·τελευτ(α)·ετεετελευτασθεε·τελευτ(α)·εσθε
3rdετελευτων, ετελευτωσανε·τελευτ(α)·ον, ε·τελευτ(α)·οσαν altετελευτωντοε·τελευτ(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελευτησω[LXX]τελευτη·σωτελευτησομαιτελευτη·σομαι
2ndτελευτησεις[LXX]τελευτη·σειςτελευτησῃ[LXX], τελευτησει[LXX], τελευτησεσαιτελευτη·σῃ, τελευτη·σει classical, τελευτη·σεσαι alt
3rdτελευτησει[LXX]τελευτη·σειτελευτησεταιτελευτη·σεται
Pl1stτελευτησομεντελευτη·σομεντελευτησομεθατελευτη·σομεθα
2ndτελευτησετετελευτη·σετετελευτησεσθετελευτη·σεσθε
3rdτελευτησουσιν[LXX], τελευτησουσι[LXX]τελευτη·σουσι(ν)τελευτησονταιτελευτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελευτησοιμιτελευτη·σοιμιτελευτησοιμηντελευτη·σοιμην
2ndτελευτησοιςτελευτη·σοιςτελευτησοιοτελευτη·σοιο
3rdτελευτησοιτελευτη·σοιτελευτησοιτοτελευτη·σοιτο
Pl1stτελευτησοιμεντελευτη·σοιμεντελευτησοιμεθατελευτη·σοιμεθα
2ndτελευτησοιτετελευτη·σοιτετελευτησοισθετελευτη·σοισθε
3rdτελευτησοιεντελευτη·σοιεντελευτησοιντοτελευτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελευτησειν​τελευτη·σειν​τελευτησεσθαι​τελευτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελευτησουσατελευτησοντελευτη·σουσ·ατελευτη·σο[υ]ν[τ]
Nomτελευτησωντελευτη·σο[υ]ν[τ]·^
Accτελευτησουσαντελευτησοντατελευτη·σουσ·αντελευτη·σο[υ]ντ·α
Datτελευτησουσῃτελευτησοντιτελευτη·σουσ·ῃτελευτη·σο[υ]ντ·ι
Genτελευτησουσηςτελευτησοντοςτελευτη·σουσ·ηςτελευτη·σο[υ]ντ·ος
PlVocτελευτησουσαιτελευτησοντεςτελευτησοντατελευτη·σουσ·αιτελευτη·σο[υ]ντ·εςτελευτη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτελευτησουσαςτελευτησονταςτελευτη·σουσ·αςτελευτη·σο[υ]ντ·ας
Datτελευτησουσαιςτελευτησουσι[LXX], τελευτησουσιν[LXX]τελευτη·σουσ·αιςτελευτη·σου[ντ]·σι(ν)
Genτελευτησουσωντελευτησοντωντελευτη·σουσ·ωντελευτη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελευτησομενητελευτησομενετελευτη·σομεν·ητελευτη·σομεν·ε
Nomτελευτησομενοςτελευτη·σομεν·ος
Accτελευτησομενηντελευτησομενοντελευτη·σομεν·ηντελευτη·σομεν·ον
Datτελευτησομενῃτελευτησομενῳτελευτη·σομεν·ῃτελευτη·σομεν·ῳ
Genτελευτησομενηςτελευτησομενουτελευτη·σομεν·ηςτελευτη·σομεν·ου
PlVocτελευτησομεναιτελευτησομενοιτελευτησομενατελευτη·σομεν·αιτελευτη·σομεν·οιτελευτη·σομεν·α
Nom
Accτελευτησομεναςτελευτησομενουςτελευτη·σομεν·αςτελευτη·σομεν·ους
Datτελευτησομεναιςτελευτησομενοιςτελευτη·σομεν·αιςτελευτη·σομεν·οις
Genτελευτησομενωντελευτησομενωντελευτη·σομεν·ωντελευτη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετελευτησα[LXX]ε·τελευτη·σαετελευτησαμηνε·τελευτη·σαμην
2ndετελευτησαςε·τελευτη·σαςετελευτησωε·τελευτη·σω
3rdετελευτησεν[GNT][LXX], ετελευτησεε·τελευτη·σε(ν), ε·τελευτη·σε(ν)ετελευτησατοε·τελευτη·σατο
Pl1stετελευτησαμενε·τελευτη·σαμενετελευτησαμεθαε·τελευτη·σαμεθα
2ndετελευτησατεε·τελευτη·σατεετελευτησασθεε·τελευτη·σασθε
3rdετελευτησαν[LXX]ε·τελευτη·σανετελευτησαντοε·τελευτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελευτησω[LXX]τελευτη·σωτελευτησωμαιτελευτη·σωμαι
2ndτελευτησῃςτελευτη·σῃςτελευτησῃ[LXX]τελευτη·σῃ
3rdτελευτησῃ[LXX]τελευτη·σῃτελευτησηταιτελευτη·σηται
Pl1stτελευτησωμεντελευτη·σωμεντελευτησωμεθατελευτη·σωμεθα
2ndτελευτησητετελευτη·σητετελευτησησθετελευτη·σησθε
3rdτελευτησωσιν[LXX], τελευτησωσιτελευτη·σωσι(ν), τελευτη·σωσι(ν)τελευτησωνταιτελευτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελευτησαιμιτελευτη·σαιμιτελευτησαιμηντελευτη·σαιμην
2ndτελευτησαις, τελευτησειαςτελευτη·σαις, τελευτη·σειας classicalτελευτησαιοτελευτη·σαιο
3rdτελευτησαι[LXX], τελευτησειετελευτη·σαι, τελευτη·σειε classicalτελευτησαιτοτελευτη·σαιτο
Pl1stτελευτησαιμεντελευτη·σαιμεντελευτησαιμεθατελευτη·σαιμεθα
2ndτελευτησαιτετελευτη·σαιτετελευτησαισθετελευτη·σαισθε
3rdτελευτησαιεν, τελευτησαισαν, τελευτησειαν, τελευτησειεντελευτη·σαιεν, τελευτη·σαισαν alt, τελευτη·σειαν classical, τελευτη·σειεν classicalτελευτησαιντοτελευτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτελευτησοντελευτη·σοντελευτησαι[LXX]τελευτη·σαι
3rdτελευτησατωτελευτη·σατωτελευτησασθωτελευτη·σασθω
Pl1st
2ndτελευτησατετελευτη·σατετελευτησασθετελευτη·σασθε
3rdτελευτησατωσαν, τελευτησαντωντελευτη·σατωσαν, τελευτη·σαντων classicalτελευτησασθωσαν, τελευτησασθωντελευτη·σασθωσαν, τελευτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελευτησαι[LXX]​τελευτη·σαιτελευτησασθαι​τελευτη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελευτησασατελευτησας[LXX]τελευτησαντελευτη·σασ·ατελευτη·σα[ντ]·ςτελευτη·σαν[τ]
Nom
Accτελευτησασαντελευτησαντατελευτη·σασ·αντελευτη·σαντ·α
Datτελευτησασῃτελευτησαντιτελευτη·σασ·ῃτελευτη·σαντ·ι
Genτελευτησασηςτελευτησαντος[GNT][LXX]τελευτη·σασ·ηςτελευτη·σαντ·ος
PlVocτελευτησασαιτελευτησαντεςτελευτησαντατελευτη·σασ·αιτελευτη·σαντ·εςτελευτη·σαντ·α
Nom
Accτελευτησασαςτελευτησανταςτελευτη·σασ·αςτελευτη·σαντ·ας
Datτελευτησασαιςτελευτησασι, τελευτησασιντελευτη·σασ·αιςτελευτη·σα[ντ]·σι(ν)
Genτελευτησασωντελευτησαντωντελευτη·σασ·ωντελευτη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελευτησαμενητελευτησαμενετελευτη·σαμεν·ητελευτη·σαμεν·ε
Nomτελευτησαμενοςτελευτη·σαμεν·ος
Accτελευτησαμενηντελευτησαμενοντελευτη·σαμεν·ηντελευτη·σαμεν·ον
Datτελευτησαμενῃτελευτησαμενῳτελευτη·σαμεν·ῃτελευτη·σαμεν·ῳ
Genτελευτησαμενηςτελευτησαμενουτελευτη·σαμεν·ηςτελευτη·σαμεν·ου
PlVocτελευτησαμεναιτελευτησαμενοιτελευτησαμενατελευτη·σαμεν·αιτελευτη·σαμεν·οιτελευτη·σαμεν·α
Nom
Accτελευτησαμεναςτελευτησαμενουςτελευτη·σαμεν·αςτελευτη·σαμεν·ους
Datτελευτησαμεναιςτελευτησαμενοιςτελευτη·σαμεν·αιςτελευτη·σαμεν·οις
Genτελευτησαμενωντελευτησαμενωντελευτη·σαμεν·ωντελευτη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελευτηκατετελευτη·κα
2ndτετελευτηκας, τετελευτηκεςτετελευτη·κας, τετελευτη·κες alt
3rdτετελευτηκεν[LXX], τετελευτηκετετελευτη·κε(ν), τετελευτη·κε(ν)
Pl1stτετελευτηκαμεντετελευτη·καμεν
2ndτετελευτηκατετετελευτη·κατε
3rdτετελευτηκασιν, τετελευτηκασι, τετελευτηκαντετελευτη·κασι(ν), τετελευτη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελευτηκωτετελευτη·κω
2ndτετελευτηκῃςτετελευτη·κῃς
3rdτετελευτηκῃτετελευτη·κῃ
Pl1stτετελευτηκωμεντετελευτη·κωμεν
2ndτετελευτηκητετετελευτη·κητε
3rdτετελευτηκωσιν, τετελευτηκωσιτετελευτη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελευτηκοιμι, τετελευτηκοιηντετελευτη·κοιμι, τετελευτη·κοιην classical
2ndτετελευτηκοις, τετελευτηκοιηςτετελευτη·κοις, τετελευτη·κοιης classical
3rdτετελευτηκοι, τετελευτηκοιητετελευτη·κοι, τετελευτη·κοιη classical
Pl1stτετελευτηκοιμεντετελευτη·κοιμεν
2ndτετελευτηκοιτετετελευτη·κοιτε
3rdτετελευτηκοιεντετελευτη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετελευτηκετετελευτη·κε
3rdτετελευτηκετωτετελευτη·κετω
Pl1st
2ndτετελευτηκετετετελευτη·κετε
3rdτετελευτηκετωσαντετελευτη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετελευτηκεναι​τετελευτη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετελευτηκυιατετελευτηκος[LXX]τετελευτη·κυι·ατετελευτη·κο[τ]·ς
Nomτετελευτηκως[LXX]τετελευτη·κο[τ]·^ς
Accτετελευτηκυιαντετελευτηκοτατετελευτη·κυι·αντετελευτη·κοτ·α
Datτετελευτηκυιᾳ[LXX]τετελευτηκοτιτετελευτη·κυι·ᾳτετελευτη·κοτ·ι
Genτετελευτηκυιαςτετελευτηκοτος[GNT][LXX]τετελευτη·κυι·αςτετελευτη·κοτ·ος
PlVocτετελευτηκυιαιτετελευτηκοτεςτετελευτηκοτατετελευτη·κυι·αιτετελευτη·κοτ·εςτετελευτη·κοτ·α
Nom
Accτετελευτηκυιαςτετελευτηκοταςτετελευτη·κυι·αςτετελευτη·κοτ·ας
Datτετελευτηκυιαιςτετελευτηκοσι, τετελευτηκοσιντετελευτη·κυι·αιςτετελευτη·κο[τ]·σι(ν)
Genτετελευτηκυιωντετελευτηκοτωντετελευτη·κυι·ωντετελευτη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετελευτηκειν, ετετελευτηκηε·τετελευτη·κειν, ε·τετελευτη·κη classical
2ndετετελευτηκεις, ετετελευτηκηςε·τετελευτη·κεις, ε·τετελευτη·κης classical
3rdετετελευτηκειε·τετελευτη·κει
Pl1stετετελευτηκειμεν, ετετελευτηκεμενε·τετελευτη·κειμεν, ε·τετελευτη·κεμεν classical
2ndετετελευτηκειτε, ετετελευτηκετεε·τετελευτη·κειτε, ε·τετελευτη·κετε classical
3rdετετελευτηκεισαν, ετετελευτηκεσανε·τετελευτη·κεισαν, ε·τετελευτη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελευτηκειν, τετελευτηκη[ε]·τετελευτη·κειν, [ε]·τετελευτη·κη classical
2ndτετελευτηκεις, τετελευτηκης[ε]·τετελευτη·κεις, [ε]·τετελευτη·κης classical
3rdτετελευτηκει[ε]·τετελευτη·κει
Pl1stτετελευτηκειμεν, τετελευτηκεμεν[ε]·τετελευτη·κειμεν, [ε]·τετελευτη·κεμεν classical
2ndτετελευτηκειτε, τετελευτηκετε[ε]·τετελευτη·κειτε, [ε]·τετελευτη·κετε classical
3rdτετελευτηκεισαν, τετελευτηκεσαν[ε]·τετελευτη·κεισαν, [ε]·τετελευτη·κεσαν classical

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 09:16:52 EDT