τελειοω • TELEIOW • teleioō

Search: ετελειωσεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ετελειωσεντελειόωε·τελειω·σε(ν)1aor act ind 3rd sg

τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελειωτελει(ο)·ωτελειουμαι[GNT]τελει(ο)·ομαι
2ndτελειοις[GNT][LXX]τελει(ο)·ειςτελειοι[GNT], τελειουσαιτελει(ο)·ῃ, τελει(ο)·ει classical, τελει(ο)·εσαι alt
3rdτελειοι[GNT]τελει(ο)·ειτελειουται[GNT]τελει(ο)·εται
Pl1stτελειουμεντελει(ο)·ομεντελειουμεθατελει(ο)·ομεθα
2ndτελειουτετελει(ο)·ετετελειουσθετελει(ο)·εσθε
3rdτελειουσιν, τελειουσιτελει(ο)·ουσι(ν)τελειουνταιτελει(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελειωτελει(ο)·ωτελειωμαιτελει(ο)·ωμαι
2ndτελειοις[GNT][LXX]τελει(ο)·ῃςτελειοι[GNT]τελει(ο)·ῃ
3rdτελειοι[GNT]τελει(ο)·ῃτελειωταιτελει(ο)·ηται
Pl1stτελειωμεντελει(ο)·ωμεντελειωμεθατελει(ο)·ωμεθα
2ndτελειωτετελει(ο)·ητετελειωσθετελει(ο)·ησθε
3rdτελειωσιν[LXX], τελειωσιτελει(ο)·ωσι(ν), τελει(ο)·ωσι(ν)τελειωνταιτελει(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελειοιμιτελει(ο)·οιμιτελειοιμηντελει(ο)·οιμην
2ndτελειοις[GNT][LXX]τελει(ο)·οιςτελειοιοτελει(ο)·οιο
3rdτελειοι[GNT]τελει(ο)·οιτελειοιτοτελει(ο)·οιτο
Pl1stτελειοιμεντελει(ο)·οιμεντελειοιμεθατελει(ο)·οιμεθα
2ndτελειοιτετελει(ο)·οιτετελειοισθετελει(ο)·οισθε
3rdτελειοιεν, τελειοισαντελει(ο)·οιεν, τελει(ο)·οισαν altτελειοιντοτελει(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτελειου[LXX]τελει(ο)·ετελειου[LXX]τελει(ο)·ου
3rdτελειουτωτελει(ο)·ετωτελειουσθωτελει(ο)·εσθω
Pl1st
2ndτελειουτετελει(ο)·ετετελειουσθετελει(ο)·εσθε
3rdτελειουτωσαν, τελειουντωντελει(ο)·ετωσαν, τελει(ο)·οντων classicalτελειουσθωσαν, τελειουσθωντελει(ο)·εσθωσαν, τελει(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελειουν​τελει(ο)·ειν​τελειουσθαι​τελει(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελειουσατελειουντελει(ο)·ουσ·ατελει(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomτελειων[GNT][LXX]τελει(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accτελειουσαντελειουντατελει(ο)·ουσ·αντελει(ο)·ο[υ]ντ·α
Datτελειουσῃτελειουντιτελει(ο)·ουσ·ῃτελει(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genτελειουσηςτελειουντοςτελει(ο)·ουσ·ηςτελει(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocτελειουσαιτελειουντεςτελειουντατελει(ο)·ουσ·αιτελει(ο)·ο[υ]ντ·εςτελει(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accτελειουσαςτελειουνταςτελει(ο)·ουσ·αςτελει(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datτελειουσαιςτελειουσι, τελειουσιντελει(ο)·ουσ·αιςτελει(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genτελειουσωντελειουντωντελει(ο)·ουσ·ωντελει(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελειουμενητελειουμενετελει(ο)·ομεν·ητελει(ο)·ομεν·ε
Nomτελειουμενοςτελει(ο)·ομεν·ος
Accτελειουμενηντελειουμενοντελει(ο)·ομεν·ηντελει(ο)·ομεν·ον
Datτελειουμενῃτελειουμενῳτελει(ο)·ομεν·ῃτελει(ο)·ομεν·ῳ
Genτελειουμενηςτελειουμενουτελει(ο)·ομεν·ηςτελει(ο)·ομεν·ου
PlVocτελειουμεναιτελειουμενοιτελειουμενατελει(ο)·ομεν·αιτελει(ο)·ομεν·οιτελει(ο)·ομεν·α
Nom
Accτελειουμεναςτελειουμενουςτελει(ο)·ομεν·αςτελει(ο)·ομεν·ους
Datτελειουμεναιςτελειουμενοιςτελει(ο)·ομεν·αιςτελει(ο)·ομεν·οις
Genτελειουμενωντελειουμενωντελει(ο)·ομεν·ωντελει(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετελειουνε·τελει(ο)·ονετελειουμηνε·τελει(ο)·ομην
2ndετελειουςε·τελει(ο)·εςετελειουε·τελει(ο)·ου
3rdετελειουε·τελει(ο)·εετελειουτοε·τελει(ο)·ετο
Pl1stετελειουμενε·τελει(ο)·ομενετελειουμεθαε·τελει(ο)·ομεθα
2ndετελειουτεε·τελει(ο)·ετεετελειουσθεε·τελει(ο)·εσθε
3rdετελειουν, ετελειουσανε·τελει(ο)·ον, ε·τελει(ο)·οσαν altετελειουντοε·τελει(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελειωσω[GNT][LXX]τελειω·σωτελειωσομαιτελειω·σομαι
2ndτελειωσεις[LXX]τελειω·σειςτελειωσῃ, τελειωσει[LXX], τελειωσεσαιτελειω·σῃ, τελειω·σει classical, τελειω·σεσαι alt
3rdτελειωσει[LXX]τελειω·σειτελειωσεταιτελειω·σεται
Pl1stτελειωσομεντελειω·σομεντελειωσομεθατελειω·σομεθα
2ndτελειωσετετελειω·σετετελειωσεσθετελειω·σεσθε
3rdτελειωσουσιν[LXX], τελειωσουσιτελειω·σουσι(ν), τελειω·σουσι(ν)τελειωσονταιτελειω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελειωσοιμιτελειω·σοιμιτελειωσοιμηντελειω·σοιμην
2ndτελειωσοιςτελειω·σοιςτελειωσοιοτελειω·σοιο
3rdτελειωσοιτελειω·σοιτελειωσοιτοτελειω·σοιτο
Pl1stτελειωσοιμεντελειω·σοιμεντελειωσοιμεθατελειω·σοιμεθα
2ndτελειωσοιτετελειω·σοιτετελειωσοισθετελειω·σοισθε
3rdτελειωσοιεντελειω·σοιεντελειωσοιντοτελειω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελειωσειν​τελειω·σειν​τελειωσεσθαι​τελειω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελειωσουσατελειωσοντελειω·σουσ·ατελειω·σο[υ]ν[τ]
Nomτελειωσωντελειω·σο[υ]ν[τ]·^
Accτελειωσουσαντελειωσοντατελειω·σουσ·αντελειω·σο[υ]ντ·α
Datτελειωσουσῃτελειωσοντιτελειω·σουσ·ῃτελειω·σο[υ]ντ·ι
Genτελειωσουσηςτελειωσοντοςτελειω·σουσ·ηςτελειω·σο[υ]ντ·ος
PlVocτελειωσουσαιτελειωσοντεςτελειωσοντατελειω·σουσ·αιτελειω·σο[υ]ντ·εςτελειω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accτελειωσουσαςτελειωσονταςτελειω·σουσ·αςτελειω·σο[υ]ντ·ας
Datτελειωσουσαιςτελειωσουσι, τελειωσουσιν[LXX]τελειω·σουσ·αιςτελειω·σου[ντ]·σι(ν), τελειω·σου[ντ]·σι(ν)
Genτελειωσουσωντελειωσοντωντελειω·σουσ·ωντελειω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελειωσομενητελειωσομενετελειω·σομεν·ητελειω·σομεν·ε
Nomτελειωσομενοςτελειω·σομεν·ος
Accτελειωσομενηντελειωσομενοντελειω·σομεν·ηντελειω·σομεν·ον
Datτελειωσομενῃτελειωσομενῳτελειω·σομεν·ῃτελειω·σομεν·ῳ
Genτελειωσομενηςτελειωσομενουτελειω·σομεν·ηςτελειω·σομεν·ου
PlVocτελειωσομεναιτελειωσομενοιτελειωσομενατελειω·σομεν·αιτελειω·σομεν·οιτελειω·σομεν·α
Nom
Accτελειωσομεναςτελειωσομενουςτελειω·σομεν·αςτελειω·σομεν·ους
Datτελειωσομεναιςτελειωσομενοιςτελειω·σομεν·αιςτελειω·σομεν·οις
Genτελειωσομενωντελειωσομενωντελειω·σομεν·ωντελειω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετελειωσα[GNT]ε·τελειω·σαετελειωσαμηνε·τελειω·σαμην
2ndετελειωσαςε·τελειω·σαςετελειωσωε·τελειω·σω
3rdετελειωσεν[GNT][LXX], ετελειωσεε·τελειω·σε(ν), ε·τελειω·σε(ν)ετελειωσατοε·τελειω·σατο
Pl1stετελειωσαμενε·τελειω·σαμενετελειωσαμεθαε·τελειω·σαμεθα
2ndετελειωσατεε·τελειω·σατεετελειωσασθεε·τελειω·σασθε
3rdετελειωσαν[LXX]ε·τελειω·σανετελειωσαντοε·τελειω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελειωσω[GNT][LXX]τελειω·σωτελειωσωμαιτελειω·σωμαι
2ndτελειωσῃςτελειω·σῃςτελειωσῃτελειω·σῃ
3rdτελειωσῃτελειω·σῃτελειωσηταιτελειω·σηται
Pl1stτελειωσωμεντελειω·σωμεντελειωσωμεθατελειω·σωμεθα
2ndτελειωσητετελειω·σητετελειωσησθετελειω·σησθε
3rdτελειωσωσιν, τελειωσωσιτελειω·σωσι(ν)τελειωσωνταιτελειω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτελειωσαιμιτελειω·σαιμιτελειωσαιμηντελειω·σαιμην
2ndτελειωσαις, τελειωσειαςτελειω·σαις, τελειω·σειας classicalτελειωσαιοτελειω·σαιο
3rdτελειωσαι[GNT][LXX], τελειωσειετελειω·σαι, τελειω·σειε classicalτελειωσαιτοτελειω·σαιτο
Pl1stτελειωσαιμεντελειω·σαιμεντελειωσαιμεθατελειω·σαιμεθα
2ndτελειωσαιτετελειω·σαιτετελειωσαισθετελειω·σαισθε
3rdτελειωσαιεν, τελειωσαισαν, τελειωσειαν, τελειωσειεντελειω·σαιεν, τελειω·σαισαν alt, τελειω·σειαν classical, τελειω·σειεν classicalτελειωσαιντοτελειω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτελειωσοντελειω·σοντελειωσαι[GNT][LXX]τελειω·σαι
3rdτελειωσατωτελειω·σατωτελειωσασθωτελειω·σασθω
Pl1st
2ndτελειωσατετελειω·σατετελειωσασθετελειω·σασθε
3rdτελειωσατωσαν, τελειωσαντων[GNT]τελειω·σατωσαν, τελειω·σαντων classicalτελειωσασθωσαν, τελειωσασθωντελειω·σασθωσαν, τελειω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τελειωσαι[GNT][LXX]​τελειω·σαιτελειωσασθαι​τελειω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελειωσασατελειωσας[GNT]τελειωσαντελειω·σασ·ατελειω·σα[ντ]·ςτελειω·σαν[τ]
Nom
Accτελειωσασαντελειωσαντατελειω·σασ·αντελειω·σαντ·α
Datτελειωσασῃτελειωσαντιτελειω·σασ·ῃτελειω·σαντ·ι
Genτελειωσασηςτελειωσαντοςτελειω·σασ·ηςτελειω·σαντ·ος
PlVocτελειωσασαιτελειωσαντεςτελειωσαντατελειω·σασ·αιτελειω·σαντ·εςτελειω·σαντ·α
Nom
Accτελειωσασαςτελειωσανταςτελειω·σασ·αςτελειω·σαντ·ας
Datτελειωσασαιςτελειωσασι, τελειωσασιντελειω·σασ·αιςτελειω·σα[ντ]·σι(ν)
Genτελειωσασωντελειωσαντων[GNT]τελειω·σασ·ωντελειω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελειωσαμενητελειωσαμενετελειω·σαμεν·ητελειω·σαμεν·ε
Nomτελειωσαμενοςτελειω·σαμεν·ος
Accτελειωσαμενηντελειωσαμενοντελειω·σαμεν·ηντελειω·σαμεν·ον
Datτελειωσαμενῃτελειωσαμενῳτελειω·σαμεν·ῃτελειω·σαμεν·ῳ
Genτελειωσαμενηςτελειωσαμενουτελειω·σαμεν·ηςτελειω·σαμεν·ου
PlVocτελειωσαμεναιτελειωσαμενοιτελειωσαμενατελειω·σαμεν·αιτελειω·σαμεν·οιτελειω·σαμεν·α
Nom
Accτελειωσαμεναςτελειωσαμενουςτελειω·σαμεν·αςτελειω·σαμεν·ους
Datτελειωσαμεναιςτελειωσαμενοιςτελειω·σαμεν·αιςτελειω·σαμεν·οις
Genτελειωσαμενωντελειωσαμενωντελειω·σαμεν·ωντελειω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελειωκατετελειω·κατετελειωμαι[GNT]τετελειω·μαι
2ndτετελειωκας, τετελειωκεςτετελειω·κας, τετελειω·κες altτετελειωσαιτετελειω·σαι
3rdτετελειωκεν[GNT], τετελειωκετετελειω·κε(ν), τετελειω·κε(ν)τετελειωται[GNT]τετελειω·ται
Pl1stτετελειωκαμεντετελειω·καμεντετελειωμεθατετελειω·μεθα
2ndτετελειωκατετετελειω·κατετετελειωσθετετελειω·σθε
3rdτετελειωκασιν, τετελειωκασι, τετελειωκαντετελειω·κασι(ν), τετελειω·καν altτετελειωνταιτετελειω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελειωσομαιτετελειω·σομαι
2ndτετελειωσῃ, τετελειωσειτετελειω·σῃ, τετελειω·σει classical
3rdτετελειωσεταιτετελειω·σεται
Pl1stτετελειωσομεθατετελειω·σομεθα
2ndτετελειωσεσθετετελειω·σεσθε
3rdτετελειωσονταιτετελειω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελειωκωτετελειω·κω
2ndτετελειωκῃςτετελειω·κῃς
3rdτετελειωκῃτετελειω·κῃ
Pl1stτετελειωκωμεντετελειω·κωμεν
2ndτετελειωκητετετελειω·κητε
3rdτετελειωκωσιν, τετελειωκωσιτετελειω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελειωκοιμι, τετελειωκοιηντετελειω·κοιμι, τετελειω·κοιην classical
2ndτετελειωκοις, τετελειωκοιηςτετελειω·κοις, τετελειω·κοιης classical
3rdτετελειωκοι, τετελειωκοιητετελειω·κοι, τετελειω·κοιη classical
Pl1stτετελειωκοιμεντετελειω·κοιμεν
2ndτετελειωκοιτετετελειω·κοιτε
3rdτετελειωκοιεντετελειω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελειωσοιμηντετελειω·σοιμην
2ndτετελειωσοιοτετελειω·σοιο
3rdτετελειωσοιτοτετελειω·σοιτο
Pl1stτετελειωσοιμεθατετελειω·σοιμεθα
2ndτετελειωσοισθετετελειω·σοισθε
3rdτετελειωσοιντοτετελειω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndτετελειωκετετελειω·κετετελειωσοτετελειω·σο
3rdτετελειωκετωτετελειω·κετωτετελειωσθωτετελειω·σθω
Pl1st
2ndτετελειωκετετετελειω·κετετετελειωσθετετελειω·σθε
3rdτετελειωκετωσαντετελειω·κετωσαντετελειωσθωσαν, τετελειωσθωντετελειω·σθωσαν, τετελειω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετελειωκεναι​τετελειω·κεναι​τετελειωσθαι​τετελειω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
τετελειωσεσθαι​τετελειω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετελειωκυιατετελειωκοςτετελειω·κυι·ατετελειω·κο[τ]·ς
Nomτετελειωκωςτετελειω·κο[τ]·^ς
Accτετελειωκυιαντετελειωκοτατετελειω·κυι·αντετελειω·κοτ·α
Datτετελειωκυιᾳτετελειωκοτιτετελειω·κυι·ᾳτετελειω·κοτ·ι
Genτετελειωκυιαςτετελειωκοτοςτετελειω·κυι·αςτετελειω·κοτ·ος
PlVocτετελειωκυιαιτετελειωκοτεςτετελειωκοτατετελειω·κυι·αιτετελειω·κοτ·εςτετελειω·κοτ·α
Nom
Accτετελειωκυιαςτετελειωκοταςτετελειω·κυι·αςτετελειω·κοτ·ας
Datτετελειωκυιαιςτετελειωκοσι, τετελειωκοσιντετελειω·κυι·αιςτετελειω·κο[τ]·σι(ν)
Genτετελειωκυιωντετελειωκοτωντετελειω·κυι·ωντετελειω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετελειωμενη[GNT]τετελειωμενετετελειω·μεν·ητετελειω·μεν·ε
Nomτετελειωμενος[LXX]τετελειω·μεν·ος
Accτετελειωμενηντετελειωμενον[GNT]τετελειω·μεν·ηντετελειω·μεν·ον
Datτετελειωμενῃτετελειωμενῳτετελειω·μεν·ῃτετελειω·μεν·ῳ
Genτετελειωμενηςτετελειωμενου[LXX]τετελειω·μεν·ηςτετελειω·μεν·ου
PlVocτετελειωμεναιτετελειωμενοι[GNT]τετελειωμενατετελειω·μεν·αιτετελειω·μεν·οιτετελειω·μεν·α
Nom
Accτετελειωμεναςτετελειωμενουςτετελειω·μεν·αςτετελειω·μεν·ους
Datτετελειωμεναιςτετελειωμενοιςτετελειω·μεν·αιςτετελειω·μεν·οις
Genτετελειωμενων[GNT]τετελειωμενων[GNT]τετελειω·μεν·ωντετελειω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stετετελειωκειν, ετετελειωκηε·τετελειω·κειν, ε·τετελειω·κη classicalετετελειωμηνε·τετελειω·μην
2ndετετελειωκεις, ετετελειωκηςε·τετελειω·κεις, ε·τετελειω·κης classicalετετελειωσοε·τετελειω·σο
3rdετετελειωκειε·τετελειω·κειετετελειωτοε·τετελειω·το
Pl1stετετελειωκειμεν, ετετελειωκεμενε·τετελειω·κειμεν, ε·τετελειω·κεμεν classicalετετελειωμεθαε·τετελειω·μεθα
2ndετετελειωκειτε, ετετελειωκετεε·τετελειω·κειτε, ε·τετελειω·κετε classicalετετελειωσθεε·τετελειω·σθε
3rdετετελειωκεισαν, ετετελειωκεσανε·τετελειω·κεισαν, ε·τετελειω·κεσαν classicalετετελειωντοε·τετελειω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stτετελειωκειν, τετελειωκη[ε]·τετελειω·κειν, [ε]·τετελειω·κη classicalτετελειωμην[ε]·τετελειω·μην
2ndτετελειωκεις, τετελειωκης[ε]·τετελειω·κεις, [ε]·τετελειω·κης classicalτετελειωσο[ε]·τετελειω·σο
3rdτετελειωκει[ε]·τετελειω·κειτετελειωτο[ε]·τετελειω·το
Pl1stτετελειωκειμεν, τετελειωκεμεν[ε]·τετελειω·κειμεν, [ε]·τετελειω·κεμεν classicalτετελειωμεθα[ε]·τετελειω·μεθα
2ndτετελειωκειτε, τετελειωκετε[ε]·τετελειω·κειτε, [ε]·τετελειω·κετε classicalτετελειωσθε[ε]·τετελειω·σθε
3rdτετελειωκεισαν, τετελειωκεσαν[ε]·τετελειω·κεισαν, [ε]·τετελειω·κεσαν classicalτετελειωντο[ε]·τετελειω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stετελειωθηνε·τελειω·θην
2ndετελειωθηςε·τελειω·θης
3rdετελειωθη[GNT][LXX]ε·τελειω·θη
Pl1stετελειωθημενε·τελειω·θημεν
2ndετελειωθητεε·τελειω·θητε
3rdετελειωθησανε·τελειω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτελειωθησομαιτελειω·θησομαι
2ndτελειωθησῃ[LXX], τελειωθησειτελειω·θησῃ, τελειω·θησει classical
3rdτελειωθησεταιτελειω·θησεται
Pl1stτελειωθησομεθατελειω·θησομεθα
2ndτελειωθησεσθετελειω·θησεσθε
3rdτελειωθησονταιτελειω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτελειωθωτελειω·θω
2ndτελειωθῃςτελειω·θῃς
3rdτελειωθῃ[GNT][LXX]τελειω·θῃ
Pl1stτελειωθωμεντελειω·θωμεν
2ndτελειωθητετελειω·θητε
3rdτελειωθωσιν[GNT], τελειωθωσιτελειω·θωσι(ν), τελειω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stτελειωθειηντελειω·θειην
2ndτελειωθειηςτελειω·θειης
3rdτελειωθειητελειω·θειη
Pl1stτελειωθειημεν, τελειωθειμεντελειω·θειημεν, τελειω·θειμεν classical
2ndτελειωθειητε, τελειωθειτετελειω·θειητε, τελειω·θειτε classical
3rdτελειωθειησαν, τελειωθειεντελειω·θειησαν, τελειω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stτελειωθησοιμηντελειω·θησοιμην
2ndτελειωθησοιοτελειω·θησοιο
3rdτελειωθησοιτοτελειω·θησοιτο
Pl1stτελειωθησοιμεθατελειω·θησοιμεθα
2ndτελειωθησοισθετελειω·θησοισθε
3rdτελειωθησοιντοτελειω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndτελειωθητιτελειω·θητι
3rdτελειωθητωτελειω·θητω
Pl1st
2ndτελειωθητετελειω·θητε
3rdτελειωθητωσαν, τελειωθεντωντελειω·θητωσαν, τελειω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
τελειωθηναι[LXX]​τελειω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
τελειωθησεσθαι​τελειω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελειωθεισατελειωθεις[GNT][LXX]τελειωθεντελειω·θεισ·ατελειω·θει[ντ]·ςτελειω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accτελειωθεισαντελειωθεντατελειω·θεισ·αντελειω·θε[ι]ντ·α
Datτελειωθεισῃτελειωθεντιτελειω·θεισ·ῃτελειω·θε[ι]ντ·ι
Genτελειωθεισηςτελειωθεντοςτελειω·θεισ·ηςτελειω·θε[ι]ντ·ος
PlVocτελειωθεισαιτελειωθεντεςτελειωθεντατελειω·θεισ·αιτελειω·θε[ι]ντ·εςτελειω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accτελειωθεισαςτελειωθενταςτελειω·θεισ·αςτελειω·θε[ι]ντ·ας
Datτελειωθεισαιςτελειωθεισι, τελειωθεισιντελειω·θεισ·αιςτελειω·θει[ντ]·σι(ν)
Genτελειωθεισωντελειωθεντωντελειω·θεισ·ωντελειω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελειωθησομενητελειωθησομενετελειω·θησομεν·ητελειω·θησομεν·ε
Nomτελειωθησομενοςτελειω·θησομεν·ος
Accτελειωθησομενηντελειωθησομενοντελειω·θησομεν·ηντελειω·θησομεν·ον
Datτελειωθησομενῃτελειωθησομενῳτελειω·θησομεν·ῃτελειω·θησομεν·ῳ
Genτελειωθησομενηςτελειωθησομενουτελειω·θησομεν·ηςτελειω·θησομεν·ου
PlVocτελειωθησομεναιτελειωθησομενοιτελειωθησομενατελειω·θησομεν·αιτελειω·θησομεν·οιτελειω·θησομεν·α
Nom
Accτελειωθησομεναςτελειωθησομενουςτελειω·θησομεν·αςτελειω·θησομεν·ους
Datτελειωθησομεναιςτελειωθησομενοιςτελειω·θησομεν·αιςτελειω·θησομεν·οις
Genτελειωθησομενωντελειωθησομενωντελειω·θησομεν·ωντελειω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 10:26:36 EDT