σηπω • SHPW • sēpō

Search: εσαπησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσαπησανσήπωε·σαπ·[θ]ησανaor θη ind 3rd pl

σήπω (σηπ-, -, σηψ-, σεσηπ·[κ]-, -, σαπ·[θ]-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσηπωσηπ·ωσηπομαισηπ·ομαι
2ndσηπειςσηπ·ειςσηπῃ, σηπει, σηπεσαισηπ·ῃ, σηπ·ει classical, σηπ·εσαι alt
3rdσηπεισηπ·εισηπεταισηπ·εται
Pl1stσηπομενσηπ·ομενσηπομεθασηπ·ομεθα
2ndσηπετεσηπ·ετεσηπεσθεσηπ·εσθε
3rdσηπουσιν, σηπουσισηπ·ουσι(ν)σηπονταισηπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσηπωσηπ·ωσηπωμαισηπ·ωμαι
2ndσηπῃςσηπ·ῃςσηπῃσηπ·ῃ
3rdσηπῃσηπ·ῃσηπηταισηπ·ηται
Pl1stσηπωμενσηπ·ωμενσηπωμεθασηπ·ωμεθα
2ndσηπητεσηπ·ητεσηπησθεσηπ·ησθε
3rdσηπωσιν, σηπωσισηπ·ωσι(ν)σηπωνταισηπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσηποιμισηπ·οιμισηποιμηνσηπ·οιμην
2ndσηποιςσηπ·οιςσηποιοσηπ·οιο
3rdσηποισηπ·οισηποιτοσηπ·οιτο
Pl1stσηποιμενσηπ·οιμενσηποιμεθασηπ·οιμεθα
2ndσηποιτεσηπ·οιτεσηποισθεσηπ·οισθε
3rdσηποιεν, σηποισανσηπ·οιεν, σηπ·οισαν altσηποιντοσηπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσηπεσηπ·εσηπουσηπ·ου
3rdσηπετωσηπ·ετωσηπεσθωσηπ·εσθω
Pl1st
2ndσηπετεσηπ·ετεσηπεσθεσηπ·εσθε
3rdσηπετωσαν, σηποντωνσηπ·ετωσαν, σηπ·οντων classicalσηπεσθωσαν, σηπεσθωνσηπ·εσθωσαν, σηπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σηπειν​σηπ·ειν​σηπεσθαι​σηπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσηπουσασηπονσηπ·ουσ·ασηπ·ο[υ]ν[τ]
Nomσηπωνσηπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσηπουσανσηποντασηπ·ουσ·ανσηπ·ο[υ]ντ·α
Datσηπουσῃσηποντισηπ·ουσ·ῃσηπ·ο[υ]ντ·ι
Genσηπουσηςσηποντοςσηπ·ουσ·ηςσηπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσηπουσαισηποντεςσηποντασηπ·ουσ·αισηπ·ο[υ]ντ·εςσηπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσηπουσαςσηπονταςσηπ·ουσ·αςσηπ·ο[υ]ντ·ας
Datσηπουσαιςσηπουσι, σηπουσινσηπ·ουσ·αιςσηπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσηπουσωνσηποντωνσηπ·ουσ·ωνσηπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσηπομενησηπομενεσηπ·ομεν·ησηπ·ομεν·ε
Nomσηπομενοςσηπ·ομεν·ος
Accσηπομενηνσηπομενον[LXX]σηπ·ομεν·ηνσηπ·ομεν·ον
Datσηπομενῃσηπομενῳσηπ·ομεν·ῃσηπ·ομεν·ῳ
Genσηπομενης[LXX]σηπομενουσηπ·ομεν·ηςσηπ·ομεν·ου
PlVocσηπομεναισηπομενοισηπομενασηπ·ομεν·αισηπ·ομεν·οισηπ·ομεν·α
Nom
Accσηπομεναςσηπομενουςσηπ·ομεν·αςσηπ·ομεν·ους
Datσηπομεναιςσηπομενοιςσηπ·ομεν·αιςσηπ·ομεν·οις
Genσηπομενωνσηπομενωνσηπ·ομεν·ωνσηπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσηπονε·σηπ·ονεσηπομηνε·σηπ·ομην
2ndεσηπεςε·σηπ·εςεσηπουε·σηπ·ου
3rdεσηπεν, εσηπεε·σηπ·ε(ν)εσηπετοε·σηπ·ετο
Pl1stεσηπομενε·σηπ·ομενεσηπομεθαε·σηπ·ομεθα
2ndεσηπετεε·σηπ·ετεεσηπεσθεε·σηπ·εσθε
3rdεσηπον, εσηποσανε·σηπ·ον, ε·σηπ·οσαν altεσηποντοε·σηπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσηψαε·σηπ·σαεσηψαμηνε·σηπ·σαμην
2ndεσηψαςε·σηπ·σαςεσηψωε·σηπ·σω
3rdεσηψεν, εσηψεε·σηπ·σε(ν)εσηψατοε·σηπ·σατο
Pl1stεσηψαμενε·σηπ·σαμενεσηψαμεθαε·σηπ·σαμεθα
2ndεσηψατεε·σηπ·σατεεσηψασθεε·σηπ·σασθε
3rdεσηψανε·σηπ·σανεσηψαντοε·σηπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσηψωσηπ·σωσηψωμαισηπ·σωμαι
2ndσηψῃςσηπ·σῃςσηψῃσηπ·σῃ
3rdσηψῃσηπ·σῃσηψηταισηπ·σηται
Pl1stσηψωμενσηπ·σωμενσηψωμεθασηπ·σωμεθα
2ndσηψητεσηπ·σητεσηψησθεσηπ·σησθε
3rdσηψωσιν, σηψωσισηπ·σωσι(ν)σηψωνταισηπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσηψαιμισηπ·σαιμισηψαιμηνσηπ·σαιμην
2ndσηψαις, σηψειαςσηπ·σαις, σηπ·σειας classicalσηψαιοσηπ·σαιο
3rdσηψαι, σηψειεσηπ·σαι, σηπ·σειε classicalσηψαιτοσηπ·σαιτο
Pl1stσηψαιμενσηπ·σαιμενσηψαιμεθασηπ·σαιμεθα
2ndσηψαιτεσηπ·σαιτεσηψαισθεσηπ·σαισθε
3rdσηψαιεν, σηψαισαν, σηψειαν, σηψειενσηπ·σαιεν, σηπ·σαισαν alt, σηπ·σειαν classical, σηπ·σειεν classicalσηψαιντοσηπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσηψον[LXX]σηπ·σονσηψαισηπ·σαι
3rdσηψατωσηπ·σατωσηψασθωσηπ·σασθω
Pl1st
2ndσηψατεσηπ·σατεσηψασθεσηπ·σασθε
3rdσηψατωσαν, σηψαντωνσηπ·σατωσαν, σηπ·σαντων classicalσηψασθωσαν, σηψασθωνσηπ·σασθωσαν, σηπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σηψαι​σηπ·σαι​σηψασθαι​σηπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσηψασασηψαςσηψανσηπ·σασ·ασηπ·σα[ντ]·ςσηπ·σαν[τ]
Nom
Accσηψασανσηψαντασηπ·σασ·ανσηπ·σαντ·α
Datσηψασῃσηψαντισηπ·σασ·ῃσηπ·σαντ·ι
Genσηψασηςσηψαντοςσηπ·σασ·ηςσηπ·σαντ·ος
PlVocσηψασαισηψαντεςσηψαντασηπ·σασ·αισηπ·σαντ·εςσηπ·σαντ·α
Nom
Accσηψασαςσηψανταςσηπ·σασ·αςσηπ·σαντ·ας
Datσηψασαιςσηψασι, σηψασινσηπ·σασ·αιςσηπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσηψασωνσηψαντωνσηπ·σασ·ωνσηπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσηψαμενησηψαμενεσηπ·σαμεν·ησηπ·σαμεν·ε
Nomσηψαμενοςσηπ·σαμεν·ος
Accσηψαμενηνσηψαμενονσηπ·σαμεν·ηνσηπ·σαμεν·ον
Datσηψαμενῃσηψαμενῳσηπ·σαμεν·ῃσηπ·σαμεν·ῳ
Genσηψαμενηςσηψαμενουσηπ·σαμεν·ηςσηπ·σαμεν·ου
PlVocσηψαμεναισηψαμενοισηψαμενασηπ·σαμεν·αισηπ·σαμεν·οισηπ·σαμεν·α
Nom
Accσηψαμεναςσηψαμενουςσηπ·σαμεν·αςσηπ·σαμεν·ους
Datσηψαμεναιςσηψαμενοιςσηπ·σαμεν·αιςσηπ·σαμεν·οις
Genσηψαμενωνσηψαμενωνσηπ·σαμεν·ωνσηπ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσηπασεσηπ·[κ]α
2ndσεσηπας, σεσηπεςσεσηπ·[κ]ας, σεσηπ·[κ]ες alt
3rdσεσηπεν[GNT], σεσηπεσεσηπ·[κ]ε(ν), σεσηπ·[κ]ε(ν)
Pl1stσεσηπαμενσεσηπ·[κ]αμεν
2ndσεσηπατεσεσηπ·[κ]ατε
3rdσεσηπασιν, σεσηπασι, σεσηπανσεσηπ·[κ]ασι(ν), σεσηπ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσηπωσεσηπ·[κ]ω
2ndσεσηπῃςσεσηπ·[κ]ῃς
3rdσεσηπῃσεσηπ·[κ]ῃ
Pl1stσεσηπωμενσεσηπ·[κ]ωμεν
2ndσεσηπητεσεσηπ·[κ]ητε
3rdσεσηπωσιν, σεσηπωσισεσηπ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσηποιμι, σεσηποιηνσεσηπ·[κ]οιμι, σεσηπ·[κ]οιην classical
2ndσεσηποις, σεσηποιηςσεσηπ·[κ]οις, σεσηπ·[κ]οιης classical
3rdσεσηποι, σεσηποιησεσηπ·[κ]οι, σεσηπ·[κ]οιη classical
Pl1stσεσηποιμενσεσηπ·[κ]οιμεν
2ndσεσηποιτεσεσηπ·[κ]οιτε
3rdσεσηποιενσεσηπ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεσηπεσεσηπ·[κ]ε
3rdσεσηπετωσεσηπ·[κ]ετω
Pl1st
2ndσεσηπετεσεσηπ·[κ]ετε
3rdσεσηπετωσανσεσηπ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσηπεναι​σεσηπ·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσηπυιασεσηποςσεσηπ·[κ]υι·ασεσηπ·[κ]ο[τ]·ς
Nomσεσηπωςσεσηπ·[κ]ο[τ]·^ς
Accσεσηπυιανσεσηποτα[LXX]σεσηπ·[κ]υι·ανσεσηπ·[κ]οτ·α
Datσεσηπυιᾳσεσηποτισεσηπ·[κ]υι·ᾳσεσηπ·[κ]οτ·ι
Genσεσηπυιαςσεσηποτοςσεσηπ·[κ]υι·αςσεσηπ·[κ]οτ·ος
PlVocσεσηπυιαισεσηποτεςσεσηποτα[LXX]σεσηπ·[κ]υι·αισεσηπ·[κ]οτ·εςσεσηπ·[κ]οτ·α
Nom
Accσεσηπυιαςσεσηποταςσεσηπ·[κ]υι·αςσεσηπ·[κ]οτ·ας
Datσεσηπυιαιςσεσηποσι, σεσηποσινσεσηπ·[κ]υι·αιςσεσηπ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genσεσηπυιωνσεσηποτωνσεσηπ·[κ]υι·ωνσεσηπ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεσηπειν, εσεσηπηε·σεσηπ·[κ]ειν, ε·σεσηπ·[κ]η classical
2ndεσεσηπεις, εσεσηπηςε·σεσηπ·[κ]εις, ε·σεσηπ·[κ]ης classical
3rdεσεσηπειε·σεσηπ·[κ]ει
Pl1stεσεσηπειμεν, εσεσηπεμενε·σεσηπ·[κ]ειμεν, ε·σεσηπ·[κ]εμεν classical
2ndεσεσηπειτε, εσεσηπετεε·σεσηπ·[κ]ειτε, ε·σεσηπ·[κ]ετε classical
3rdεσεσηπεισαν, εσεσηπεσανε·σεσηπ·[κ]εισαν, ε·σεσηπ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσαπηνε·σαπ·[θ]ην
2ndεσαπηςε·σαπ·[θ]ης
3rdεσαπηε·σαπ·[θ]η
Pl1stεσαπημενε·σαπ·[θ]ημεν
2ndεσαπητεε·σαπ·[θ]ητε
3rdεσαπησαν[LXX]ε·σαπ·[θ]ησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσαπησομαισαπ·[θ]ησομαι
2ndσαπησῃ, σαπησεισαπ·[θ]ησῃ, σαπ·[θ]ησει classical
3rdσαπησεται[LXX]σαπ·[θ]ησεται
Pl1stσαπησομεθασαπ·[θ]ησομεθα
2ndσαπησεσθεσαπ·[θ]ησεσθε
3rdσαπησονταισαπ·[θ]ησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσαπωσαπ·[θ]ω
2ndσαπῃςσαπ·[θ]ῃς
3rdσαπῃσαπ·[θ]ῃ
Pl1stσαπωμενσαπ·[θ]ωμεν
2ndσαπητεσαπ·[θ]ητε
3rdσαπωσιν[LXX], σαπωσισαπ·[θ]ωσι(ν), σαπ·[θ]ωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσαπειηνσαπ·[θ]ειην
2ndσαπειηςσαπ·[θ]ειης
3rdσαπειησαπ·[θ]ειη
Pl1stσαπειημεν, σαπειμενσαπ·[θ]ειημεν, σαπ·[θ]ειμεν classical
2ndσαπειητε, σαπειτεσαπ·[θ]ειητε, σαπ·[θ]ειτε classical
3rdσαπειησαν, σαπειενσαπ·[θ]ειησαν, σαπ·[θ]ειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσαπησοιμηνσαπ·[θ]ησοιμην
2ndσαπησοιοσαπ·[θ]ησοιο
3rdσαπησοιτοσαπ·[θ]ησοιτο
Pl1stσαπησοιμεθασαπ·[θ]ησοιμεθα
2ndσαπησοισθεσαπ·[θ]ησοισθε
3rdσαπησοιντοσαπ·[θ]ησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσαπηθισαπ·[θ]ητι
3rdσαπητωσαπ·[θ]ητω
Pl1st
2ndσαπητεσαπ·[θ]ητε
3rdσαπητωσαν, σαπεντωνσαπ·[θ]ητωσαν, σαπ·[θ]εντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σαπηναι​σαπ·[θ]ηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σαπησεσθαι​σαπ·[θ]ησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαπεισασαπειςσαπενσαπ·[θ]εισ·ασαπ·[θ]ει[ντ]·ςσαπ·[θ]ε[ι]ν[τ]
Nom
Accσαπεισανσαπεντασαπ·[θ]εισ·ανσαπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Datσαπεισῃσαπεντισαπ·[θ]εισ·ῃσαπ·[θ]ε[ι]ντ·ι
Genσαπεισηςσαπεντοςσαπ·[θ]εισ·ηςσαπ·[θ]ε[ι]ντ·ος
PlVocσαπεισαισαπεντεςσαπεντασαπ·[θ]εισ·αισαπ·[θ]ε[ι]ντ·εςσαπ·[θ]ε[ι]ντ·α
Nom
Accσαπεισαςσαπενταςσαπ·[θ]εισ·αςσαπ·[θ]ε[ι]ντ·ας
Datσαπεισαιςσαπεισι, σαπεισινσαπ·[θ]εισ·αιςσαπ·[θ]ει[ντ]·σι(ν)
Genσαπεισωνσαπεντωνσαπ·[θ]εισ·ωνσαπ·[θ]ε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαπησομενησαπησομενεσαπ·[θ]ησομεν·ησαπ·[θ]ησομεν·ε
Nomσαπησομενοςσαπ·[θ]ησομεν·ος
Accσαπησομενηνσαπησομενονσαπ·[θ]ησομεν·ηνσαπ·[θ]ησομεν·ον
Datσαπησομενῃσαπησομενῳσαπ·[θ]ησομεν·ῃσαπ·[θ]ησομεν·ῳ
Genσαπησομενηςσαπησομενουσαπ·[θ]ησομεν·ηςσαπ·[θ]ησομεν·ου
PlVocσαπησομεναισαπησομενοισαπησομενασαπ·[θ]ησομεν·αισαπ·[θ]ησομεν·οισαπ·[θ]ησομεν·α
Nom
Accσαπησομεναςσαπησομενουςσαπ·[θ]ησομεν·αςσαπ·[θ]ησομεν·ους
Datσαπησομεναιςσαπησομενοιςσαπ·[θ]ησομεν·αιςσαπ·[θ]ησομεν·οις
Genσαπησομενωνσαπησομενωνσαπ·[θ]ησομεν·ωνσαπ·[θ]ησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 09:00:19 EST