σαλπιζω • SALPIZW • salpizō

Search: εσαλπισαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσαλπισανσαλπίζωε·σαλπι·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσαλπισανσαλπίζωε·σαλπι·σαν1aor act ind 3rd pl

σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλπιζωσαλπιζ·ωσαλπιζομαισαλπιζ·ομαι
2ndσαλπιζειςσαλπιζ·ειςσαλπιζῃ, σαλπιζει[LXX], σαλπιζεσαισαλπιζ·ῃ, σαλπιζ·ει classical, σαλπιζ·εσαι alt
3rdσαλπιζει[LXX]σαλπιζ·εισαλπιζεταισαλπιζ·εται
Pl1stσαλπιζομενσαλπιζ·ομενσαλπιζομεθασαλπιζ·ομεθα
2ndσαλπιζετεσαλπιζ·ετεσαλπιζεσθεσαλπιζ·εσθε
3rdσαλπιζουσιν, σαλπιζουσισαλπιζ·ουσι(ν)σαλπιζονταισαλπιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλπιζωσαλπιζ·ωσαλπιζωμαισαλπιζ·ωμαι
2ndσαλπιζῃςσαλπιζ·ῃςσαλπιζῃσαλπιζ·ῃ
3rdσαλπιζῃσαλπιζ·ῃσαλπιζηταισαλπιζ·ηται
Pl1stσαλπιζωμενσαλπιζ·ωμενσαλπιζωμεθασαλπιζ·ωμεθα
2ndσαλπιζητεσαλπιζ·ητεσαλπιζησθεσαλπιζ·ησθε
3rdσαλπιζωσιν, σαλπιζωσισαλπιζ·ωσι(ν)σαλπιζωνταισαλπιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλπιζοιμισαλπιζ·οιμισαλπιζοιμηνσαλπιζ·οιμην
2ndσαλπιζοιςσαλπιζ·οιςσαλπιζοιοσαλπιζ·οιο
3rdσαλπιζοισαλπιζ·οισαλπιζοιτοσαλπιζ·οιτο
Pl1stσαλπιζοιμενσαλπιζ·οιμενσαλπιζοιμεθασαλπιζ·οιμεθα
2ndσαλπιζοιτεσαλπιζ·οιτεσαλπιζοισθεσαλπιζ·οισθε
3rdσαλπιζοιεν, σαλπιζοισανσαλπιζ·οιεν, σαλπιζ·οισαν altσαλπιζοιντοσαλπιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσαλπιζεσαλπιζ·εσαλπιζουσαλπιζ·ου
3rdσαλπιζετωσαλπιζ·ετωσαλπιζεσθωσαλπιζ·εσθω
Pl1st
2ndσαλπιζετεσαλπιζ·ετεσαλπιζεσθεσαλπιζ·εσθε
3rdσαλπιζετωσαν, σαλπιζοντωνσαλπιζ·ετωσαν, σαλπιζ·οντων classicalσαλπιζεσθωσαν, σαλπιζεσθωνσαλπιζ·εσθωσαν, σαλπιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σαλπιζειν[GNT][LXX]​σαλπιζ·εινσαλπιζεσθαι​σαλπιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλπιζουσασαλπιζονσαλπιζ·ουσ·ασαλπιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomσαλπιζων[LXX]σαλπιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσαλπιζουσανσαλπιζοντασαλπιζ·ουσ·ανσαλπιζ·ο[υ]ντ·α
Datσαλπιζουσῃσαλπιζοντισαλπιζ·ουσ·ῃσαλπιζ·ο[υ]ντ·ι
Genσαλπιζουσηςσαλπιζοντοςσαλπιζ·ουσ·ηςσαλπιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσαλπιζουσαι[LXX]σαλπιζοντες[LXX]σαλπιζοντασαλπιζ·ουσ·αισαλπιζ·ο[υ]ντ·εςσαλπιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσαλπιζουσαςσαλπιζονταςσαλπιζ·ουσ·αςσαλπιζ·ο[υ]ντ·ας
Datσαλπιζουσαιςσαλπιζουσι, σαλπιζουσινσαλπιζ·ουσ·αιςσαλπιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσαλπιζουσωνσαλπιζοντωνσαλπιζ·ουσ·ωνσαλπιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλπιζομενησαλπιζομενεσαλπιζ·ομεν·ησαλπιζ·ομεν·ε
Nomσαλπιζομενοςσαλπιζ·ομεν·ος
Accσαλπιζομενηνσαλπιζομενονσαλπιζ·ομεν·ηνσαλπιζ·ομεν·ον
Datσαλπιζομενῃσαλπιζομενῳσαλπιζ·ομεν·ῃσαλπιζ·ομεν·ῳ
Genσαλπιζομενηςσαλπιζομενουσαλπιζ·ομεν·ηςσαλπιζ·ομεν·ου
PlVocσαλπιζομεναισαλπιζομενοισαλπιζομενασαλπιζ·ομεν·αισαλπιζ·ομεν·οισαλπιζ·ομεν·α
Nom
Accσαλπιζομεναςσαλπιζομενουςσαλπιζ·ομεν·αςσαλπιζ·ομεν·ους
Datσαλπιζομεναιςσαλπιζομενοιςσαλπιζ·ομεν·αιςσαλπιζ·ομεν·οις
Genσαλπιζομενωνσαλπιζομενωνσαλπιζ·ομεν·ωνσαλπιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσαλπιζον[LXX]ε·σαλπιζ·ονεσαλπιζομηνε·σαλπιζ·ομην
2ndεσαλπιζεςε·σαλπιζ·εςεσαλπιζουε·σαλπιζ·ου
3rdεσαλπιζεν, εσαλπιζεε·σαλπιζ·ε(ν)εσαλπιζετοε·σαλπιζ·ετο
Pl1stεσαλπιζομενε·σαλπιζ·ομενεσαλπιζομεθαε·σαλπιζ·ομεθα
2ndεσαλπιζετεε·σαλπιζ·ετεεσαλπιζεσθεε·σαλπιζ·εσθε
3rdεσαλπιζον[LXX], εσαλπιζοσανε·σαλπιζ·ον, ε·σαλπιζ·οσαν altεσαλπιζοντοε·σαλπιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλπιω[LXX], σαλπισωσαλπι(ε)·[σ]ω, σαλπι·σωσαλπιουμαι, σαλπισομαισαλπι(ε)·[σ]ομαι, σαλπι·σομαι
2ndσαλπιεις, σαλπισεις[LXX]σαλπι(ε)·[σ]εις, σαλπι·σειςσαλπιῃ, σαλπιει[LXX], σαλπιεισαι, σαλπισῃ[LXX], σαλπισει[GNT], σαλπισεσαισαλπι(ε)·[σ]ῃ, σαλπι(ε)·[σ]ει classical, σαλπι(ε)·[σ]εσαι alt, σαλπι·σῃ, σαλπι·σει classical, σαλπι·σεσαι alt
3rdσαλπιει[LXX], σαλπισει[GNT]σαλπι(ε)·[σ]ει, σαλπι·σεισαλπιειται, σαλπισεταισαλπι(ε)·[σ]εται, σαλπι·σεται
Pl1stσαλπιουμεν, σαλπισομενσαλπι(ε)·[σ]ομεν, σαλπι·σομενσαλπιουμεθα, σαλπισομεθασαλπι(ε)·[σ]ομεθα, σαλπι·σομεθα
2ndσαλπιειτε[LXX], σαλπισετεσαλπι(ε)·[σ]ετε, σαλπι·σετεσαλπιεισθε, σαλπισεσθεσαλπι(ε)·[σ]εσθε, σαλπι·σεσθε
3rdσαλπιουσιν[LXX], σαλπιουσι, σαλπισουσιν, σαλπισουσισαλπι(ε)·[σ]ουσι(ν), σαλπι(ε)·[σ]ουσι(ν), σαλπι·σουσι(ν)σαλπιουνται, σαλπισονταισαλπι(ε)·[σ]ονται, σαλπι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλπιοιμι, σαλπισοιμισαλπι(ε)·[σ]οιμι, σαλπι·σοιμισαλπιοιμην, σαλπισοιμηνσαλπι(ε)·[σ]οιμην, σαλπι·σοιμην
2ndσαλπιοις, σαλπισοιςσαλπι(ε)·[σ]οις, σαλπι·σοιςσαλπιοιο, σαλπισοιοσαλπι(ε)·[σ]οιο, σαλπι·σοιο
3rdσαλπιοι, σαλπισοισαλπι(ε)·[σ]οι, σαλπι·σοισαλπιοιτο, σαλπισοιτοσαλπι(ε)·[σ]οιτο, σαλπι·σοιτο
Pl1stσαλπιοιμεν, σαλπισοιμενσαλπι(ε)·[σ]οιμεν, σαλπι·σοιμενσαλπιοιμεθα, σαλπισοιμεθασαλπι(ε)·[σ]οιμεθα, σαλπι·σοιμεθα
2ndσαλπιοιτε, σαλπισοιτεσαλπι(ε)·[σ]οιτε, σαλπι·σοιτεσαλπιοισθε, σαλπισοισθεσαλπι(ε)·[σ]οισθε, σαλπι·σοισθε
3rdσαλπιοιεν, σαλπισοιενσαλπι(ε)·[σ]οιεν, σαλπι·σοιενσαλπιοιντο, σαλπισοιντοσαλπι(ε)·[σ]οιντο, σαλπι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σαλπιειν, σαλπισειν​σαλπι(ε)·[σ]ειν, σαλπι·σειν​σαλπιεισθαι, σαλπισεσθαι​σαλπι(ε)·[σ]εσθαι, σαλπι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλπιουσα, σαλπισουσασαλπιουν, σαλπισονσαλπι(ε)·[σ]ουσ·α, σαλπι·σουσ·ασαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ], σαλπι·σο[υ]ν[τ]
Nomσαλπιων, σαλπισωνσαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, σαλπι·σο[υ]ν[τ]·^
Accσαλπιουσαν, σαλπισουσανσαλπιουντα, σαλπισοντασαλπι(ε)·[σ]ουσ·αν, σαλπι·σουσ·ανσαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, σαλπι·σο[υ]ντ·α
Datσαλπιουσῃ, σαλπισουσῃσαλπιουντι, σαλπισοντισαλπι(ε)·[σ]ουσ·ῃ, σαλπι·σουσ·ῃσαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι, σαλπι·σο[υ]ντ·ι
Genσαλπιουσης, σαλπισουσηςσαλπιουντος, σαλπισοντοςσαλπι(ε)·[σ]ουσ·ης, σαλπι·σουσ·ηςσαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος, σαλπι·σο[υ]ντ·ος
PlVocσαλπιουσαι, σαλπισουσαισαλπιουντες, σαλπισοντεςσαλπιουντα, σαλπισοντασαλπι(ε)·[σ]ουσ·αι, σαλπι·σουσ·αισαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ες, σαλπι·σο[υ]ντ·εςσαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α, σαλπι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσαλπιουσας, σαλπισουσαςσαλπιουντας, σαλπισονταςσαλπι(ε)·[σ]ουσ·ας, σαλπι·σουσ·αςσαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας, σαλπι·σο[υ]ντ·ας
Datσαλπιουσαις, σαλπισουσαιςσαλπιουσι, σαλπιουσιν[LXX], σαλπισουσι, σαλπισουσινσαλπι(ε)·[σ]ουσ·αις, σαλπι·σουσ·αιςσαλπι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), σαλπι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), σαλπι·σου[ντ]·σι(ν)
Genσαλπιουσων, σαλπισουσωνσαλπιουντων, σαλπισοντωνσαλπι(ε)·[σ]ουσ·ων, σαλπι·σουσ·ωνσαλπι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων, σαλπι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλπιουμενη, σαλπισομενησαλπιουμενε, σαλπισομενεσαλπι(ε)·[σ]ομεν·η, σαλπι·σομεν·ησαλπι(ε)·[σ]ομεν·ε, σαλπι·σομεν·ε
Nomσαλπιουμενος, σαλπισομενοςσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ος, σαλπι·σομεν·ος
Accσαλπιουμενην, σαλπισομενηνσαλπιουμενον, σαλπισομενονσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ην, σαλπι·σομεν·ηνσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ον, σαλπι·σομεν·ον
Datσαλπιουμενῃ, σαλπισομενῃσαλπιουμενῳ, σαλπισομενῳσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ῃ, σαλπι·σομεν·ῃσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ῳ, σαλπι·σομεν·ῳ
Genσαλπιουμενης, σαλπισομενηςσαλπιουμενου, σαλπισομενουσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ης, σαλπι·σομεν·ηςσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ου, σαλπι·σομεν·ου
PlVocσαλπιουμεναι, σαλπισομεναισαλπιουμενοι, σαλπισομενοισαλπιουμενα, σαλπισομενασαλπι(ε)·[σ]ομεν·αι, σαλπι·σομεν·αισαλπι(ε)·[σ]ομεν·οι, σαλπι·σομεν·οισαλπι(ε)·[σ]ομεν·α, σαλπι·σομεν·α
Nom
Accσαλπιουμενας, σαλπισομεναςσαλπιουμενους, σαλπισομενουςσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ας, σαλπι·σομεν·αςσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ους, σαλπι·σομεν·ους
Datσαλπιουμεναις, σαλπισομεναιςσαλπιουμενοις, σαλπισομενοιςσαλπι(ε)·[σ]ομεν·αις, σαλπι·σομεν·αιςσαλπι(ε)·[σ]ομεν·οις, σαλπι·σομεν·οις
Genσαλπιουμενων, σαλπισομενωνσαλπιουμενων, σαλπισομενωνσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ων, σαλπι·σομεν·ωνσαλπι(ε)·[σ]ομεν·ων, σαλπι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσαλπισαε·σαλπι·σαεσαλπισαμηνε·σαλπι·σαμην
2ndεσαλπισαςε·σαλπι·σαςεσαλπισωε·σαλπι·σω
3rdεσαλπισεν[GNT][LXX], εσαλπισεε·σαλπι·σε(ν), ε·σαλπι·σε(ν)εσαλπισατοε·σαλπι·σατο
Pl1stεσαλπισαμενε·σαλπι·σαμενεσαλπισαμεθαε·σαλπι·σαμεθα
2ndεσαλπισατεε·σαλπι·σατεεσαλπισασθεε·σαλπι·σασθε
3rdεσαλπισαν[LXX]ε·σαλπι·σανεσαλπισαντοε·σαλπι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλπισωσαλπι·σωσαλπισωμαισαλπι·σωμαι
2ndσαλπισῃς[GNT]σαλπι·σῃςσαλπισῃ[LXX]σαλπι·σῃ
3rdσαλπισῃ[LXX]σαλπι·σῃσαλπισηταισαλπι·σηται
Pl1stσαλπισωμενσαλπι·σωμενσαλπισωμεθασαλπι·σωμεθα
2ndσαλπισητε[LXX]σαλπι·σητεσαλπισησθεσαλπι·σησθε
3rdσαλπισωσιν[GNT][LXX], σαλπισωσισαλπι·σωσι(ν), σαλπι·σωσι(ν)σαλπισωνταισαλπι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλπισαιμισαλπι·σαιμισαλπισαιμηνσαλπι·σαιμην
2ndσαλπισαις, σαλπισειαςσαλπι·σαις, σαλπι·σειας classicalσαλπισαιοσαλπι·σαιο
3rdσαλπισαι, σαλπισειεσαλπι·σαι, σαλπι·σειε classicalσαλπισαιτοσαλπι·σαιτο
Pl1stσαλπισαιμενσαλπι·σαιμενσαλπισαιμεθασαλπι·σαιμεθα
2ndσαλπισαιτεσαλπι·σαιτεσαλπισαισθεσαλπι·σαισθε
3rdσαλπισαιεν, σαλπισαισαν, σαλπισειαν, σαλπισειενσαλπι·σαιεν, σαλπι·σαισαν alt, σαλπι·σειαν classical, σαλπι·σειεν classicalσαλπισαιντοσαλπι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσαλπισονσαλπι·σονσαλπισαισαλπι·σαι
3rdσαλπισατωσαλπι·σατωσαλπισασθωσαλπι·σασθω
Pl1st
2ndσαλπισατε[LXX]σαλπι·σατεσαλπισασθεσαλπι·σασθε
3rdσαλπισατωσαν, σαλπισαντωνσαλπι·σατωσαν, σαλπι·σαντων classicalσαλπισασθωσαν, σαλπισασθωνσαλπι·σασθωσαν, σαλπι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σαλπισαι​σαλπι·σαι​σαλπισασθαι​σαλπι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλπισασασαλπισαςσαλπισανσαλπι·σασ·ασαλπι·σα[ντ]·ςσαλπι·σαν[τ]
Nom
Accσαλπισασανσαλπισαντασαλπι·σασ·ανσαλπι·σαντ·α
Datσαλπισασῃσαλπισαντισαλπι·σασ·ῃσαλπι·σαντ·ι
Genσαλπισασηςσαλπισαντοςσαλπι·σασ·ηςσαλπι·σαντ·ος
PlVocσαλπισασαισαλπισαντεςσαλπισαντασαλπι·σασ·αισαλπι·σαντ·εςσαλπι·σαντ·α
Nom
Accσαλπισασαςσαλπισανταςσαλπι·σασ·αςσαλπι·σαντ·ας
Datσαλπισασαιςσαλπισασι, σαλπισασινσαλπι·σασ·αιςσαλπι·σα[ντ]·σι(ν)
Genσαλπισασωνσαλπισαντωνσαλπι·σασ·ωνσαλπι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλπισαμενησαλπισαμενεσαλπι·σαμεν·ησαλπι·σαμεν·ε
Nomσαλπισαμενοςσαλπι·σαμεν·ος
Accσαλπισαμενηνσαλπισαμενονσαλπι·σαμεν·ηνσαλπι·σαμεν·ον
Datσαλπισαμενῃσαλπισαμενῳσαλπι·σαμεν·ῃσαλπι·σαμεν·ῳ
Genσαλπισαμενηςσαλπισαμενουσαλπι·σαμεν·ηςσαλπι·σαμεν·ου
PlVocσαλπισαμεναισαλπισαμενοισαλπισαμενασαλπι·σαμεν·αισαλπι·σαμεν·οισαλπι·σαμεν·α
Nom
Accσαλπισαμεναςσαλπισαμενουςσαλπι·σαμεν·αςσαλπι·σαμεν·ους
Datσαλπισαμεναιςσαλπισαμενοιςσαλπι·σαμεν·αιςσαλπι·σαμεν·οις
Genσαλπισαμενωνσαλπισαμενωνσαλπι·σαμεν·ωνσαλπι·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 28-May-2020 14:55:44 EDT