σαλευω • SALEUW • saleuō

Search: εσαλευσαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσαλευσανσαλεύωε·σαλευ·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εσαλευσανσαλεύωε·σαλευ·σαν1aor act ind 3rd pl

σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλευωσαλευ·ωσαλευομαισαλευ·ομαι
2ndσαλευειςσαλευ·ειςσαλευῃ, σαλευει, σαλευεσαισαλευ·ῃ, σαλευ·ει classical, σαλευ·εσαι alt
3rdσαλευεισαλευ·εισαλευεταισαλευ·εται
Pl1stσαλευομενσαλευ·ομενσαλευομεθασαλευ·ομεθα
2ndσαλευετεσαλευ·ετεσαλευεσθεσαλευ·εσθε
3rdσαλευουσιν, σαλευουσισαλευ·ουσι(ν)σαλευονται[LXX]σαλευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλευωσαλευ·ωσαλευωμαισαλευ·ωμαι
2ndσαλευῃςσαλευ·ῃςσαλευῃσαλευ·ῃ
3rdσαλευῃσαλευ·ῃσαλευηται[LXX]σαλευ·ηται
Pl1stσαλευωμενσαλευ·ωμενσαλευωμεθασαλευ·ωμεθα
2ndσαλευητεσαλευ·ητεσαλευησθεσαλευ·ησθε
3rdσαλευωσιν, σαλευωσισαλευ·ωσι(ν)σαλευωνταισαλευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλευοιμισαλευ·οιμισαλευοιμηνσαλευ·οιμην
2ndσαλευοιςσαλευ·οιςσαλευοιοσαλευ·οιο
3rdσαλευοισαλευ·οισαλευοιτοσαλευ·οιτο
Pl1stσαλευοιμενσαλευ·οιμενσαλευοιμεθασαλευ·οιμεθα
2ndσαλευοιτεσαλευ·οιτεσαλευοισθεσαλευ·οισθε
3rdσαλευοιεν, σαλευοισανσαλευ·οιεν, σαλευ·οισαν altσαλευοιντοσαλευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσαλευεσαλευ·εσαλευουσαλευ·ου
3rdσαλευετωσαλευ·ετωσαλευεσθωσαλευ·εσθω
Pl1st
2ndσαλευετεσαλευ·ετεσαλευεσθεσαλευ·εσθε
3rdσαλευετωσαν, σαλευοντωνσαλευ·ετωσαν, σαλευ·οντων classicalσαλευεσθωσαν, σαλευεσθωνσαλευ·εσθωσαν, σαλευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σαλευειν​σαλευ·ειν​σαλευεσθαι​σαλευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλευουσασαλευονσαλευ·ουσ·ασαλευ·ο[υ]ν[τ]
Nomσαλευων[LXX]σαλευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accσαλευουσανσαλευοντασαλευ·ουσ·ανσαλευ·ο[υ]ντ·α
Datσαλευουσῃσαλευοντισαλευ·ουσ·ῃσαλευ·ο[υ]ντ·ι
Genσαλευουσηςσαλευοντοςσαλευ·ουσ·ηςσαλευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocσαλευουσαισαλευοντες[GNT]σαλευοντασαλευ·ουσ·αισαλευ·ο[υ]ντ·εςσαλευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσαλευουσαςσαλευονταςσαλευ·ουσ·αςσαλευ·ο[υ]ντ·ας
Datσαλευουσαιςσαλευουσι, σαλευουσινσαλευ·ουσ·αιςσαλευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genσαλευουσωνσαλευοντωνσαλευ·ουσ·ωνσαλευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλευομενησαλευομενεσαλευ·ομεν·ησαλευ·ομεν·ε
Nomσαλευομενος[LXX]σαλευ·ομεν·ος
Accσαλευομενηνσαλευομενον[GNT][LXX]σαλευ·ομεν·ηνσαλευ·ομεν·ον
Datσαλευομενῃσαλευομενῳσαλευ·ομεν·ῃσαλευ·ομεν·ῳ
Genσαλευομενηςσαλευομενουσαλευ·ομεν·ηςσαλευ·ομεν·ου
PlVocσαλευομεναισαλευομενοι[LXX]σαλευομενα[GNT][LXX]σαλευ·ομεν·αισαλευ·ομεν·οισαλευ·ομεν·α
Nom
Accσαλευομεναςσαλευομενουςσαλευ·ομεν·αςσαλευ·ομεν·ους
Datσαλευομεναιςσαλευομενοιςσαλευ·ομεν·αιςσαλευ·ομεν·οις
Genσαλευομενων[GNT]σαλευομενων[GNT]σαλευ·ομεν·ωνσαλευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσαλευονε·σαλευ·ονεσαλευομηνε·σαλευ·ομην
2ndεσαλευεςε·σαλευ·εςεσαλευουε·σαλευ·ου
3rdεσαλευεν, εσαλευεε·σαλευ·ε(ν)εσαλευετοε·σαλευ·ετο
Pl1stεσαλευομενε·σαλευ·ομενεσαλευομεθαε·σαλευ·ομεθα
2ndεσαλευετεε·σαλευ·ετεεσαλευεσθεε·σαλευ·εσθε
3rdεσαλευον, εσαλευοσανε·σαλευ·ον, ε·σαλευ·οσαν altεσαλευοντο[LXX]ε·σαλευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλευσωσαλευ·σωσαλευσομαισαλευ·σομαι
2ndσαλευσειςσαλευ·σειςσαλευσῃ, σαλευσει[LXX], σαλευσεσαισαλευ·σῃ, σαλευ·σει classical, σαλευ·σεσαι alt
3rdσαλευσει[LXX]σαλευ·σεισαλευσεταισαλευ·σεται
Pl1stσαλευσομενσαλευ·σομενσαλευσομεθασαλευ·σομεθα
2ndσαλευσετεσαλευ·σετεσαλευσεσθεσαλευ·σεσθε
3rdσαλευσουσιν, σαλευσουσισαλευ·σουσι(ν)σαλευσονταισαλευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλευσοιμισαλευ·σοιμισαλευσοιμηνσαλευ·σοιμην
2ndσαλευσοιςσαλευ·σοιςσαλευσοιοσαλευ·σοιο
3rdσαλευσοισαλευ·σοισαλευσοιτοσαλευ·σοιτο
Pl1stσαλευσοιμενσαλευ·σοιμενσαλευσοιμεθασαλευ·σοιμεθα
2ndσαλευσοιτεσαλευ·σοιτεσαλευσοισθεσαλευ·σοισθε
3rdσαλευσοιενσαλευ·σοιενσαλευσοιντοσαλευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σαλευσειν​σαλευ·σειν​σαλευσεσθαι​σαλευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλευσουσασαλευσονσαλευ·σουσ·ασαλευ·σο[υ]ν[τ]
Nomσαλευσωνσαλευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accσαλευσουσανσαλευσοντασαλευ·σουσ·ανσαλευ·σο[υ]ντ·α
Datσαλευσουσῃσαλευσοντισαλευ·σουσ·ῃσαλευ·σο[υ]ντ·ι
Genσαλευσουσηςσαλευσοντοςσαλευ·σουσ·ηςσαλευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocσαλευσουσαισαλευσοντεςσαλευσοντασαλευ·σουσ·αισαλευ·σο[υ]ντ·εςσαλευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσαλευσουσαςσαλευσονταςσαλευ·σουσ·αςσαλευ·σο[υ]ντ·ας
Datσαλευσουσαιςσαλευσουσι, σαλευσουσινσαλευ·σουσ·αιςσαλευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genσαλευσουσωνσαλευσοντωνσαλευ·σουσ·ωνσαλευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλευσομενησαλευσομενεσαλευ·σομεν·ησαλευ·σομεν·ε
Nomσαλευσομενοςσαλευ·σομεν·ος
Accσαλευσομενηνσαλευσομενονσαλευ·σομεν·ηνσαλευ·σομεν·ον
Datσαλευσομενῃσαλευσομενῳσαλευ·σομεν·ῃσαλευ·σομεν·ῳ
Genσαλευσομενηςσαλευσομενουσαλευ·σομεν·ηςσαλευ·σομεν·ου
PlVocσαλευσομεναισαλευσομενοισαλευσομενασαλευ·σομεν·αισαλευ·σομεν·οισαλευ·σομεν·α
Nom
Accσαλευσομεναςσαλευσομενουςσαλευ·σομεν·αςσαλευ·σομεν·ους
Datσαλευσομεναιςσαλευσομενοιςσαλευ·σομεν·αιςσαλευ·σομεν·οις
Genσαλευσομενωνσαλευσομενωνσαλευ·σομεν·ωνσαλευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσαλευσαε·σαλευ·σαεσαλευσαμηνε·σαλευ·σαμην
2ndεσαλευσαςε·σαλευ·σαςεσαλευσωε·σαλευ·σω
3rdεσαλευσεν[GNT][LXX], εσαλευσεε·σαλευ·σε(ν), ε·σαλευ·σε(ν)εσαλευσατοε·σαλευ·σατο
Pl1stεσαλευσαμενε·σαλευ·σαμενεσαλευσαμεθαε·σαλευ·σαμεθα
2ndεσαλευσατεε·σαλευ·σατεεσαλευσασθεε·σαλευ·σασθε
3rdεσαλευσαν[LXX]ε·σαλευ·σανεσαλευσαντοε·σαλευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλευσωσαλευ·σωσαλευσωμαισαλευ·σωμαι
2ndσαλευσῃςσαλευ·σῃςσαλευσῃσαλευ·σῃ
3rdσαλευσῃσαλευ·σῃσαλευσηταισαλευ·σηται
Pl1stσαλευσωμενσαλευ·σωμενσαλευσωμεθασαλευ·σωμεθα
2ndσαλευσητεσαλευ·σητεσαλευσησθεσαλευ·σησθε
3rdσαλευσωσιν, σαλευσωσισαλευ·σωσι(ν)σαλευσωνταισαλευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσαλευσαιμισαλευ·σαιμισαλευσαιμηνσαλευ·σαιμην
2ndσαλευσαις, σαλευσειαςσαλευ·σαις, σαλευ·σειας classicalσαλευσαιοσαλευ·σαιο
3rdσαλευσαι[GNT][LXX], σαλευσειεσαλευ·σαι, σαλευ·σειε classicalσαλευσαιτοσαλευ·σαιτο
Pl1stσαλευσαιμενσαλευ·σαιμενσαλευσαιμεθασαλευ·σαιμεθα
2ndσαλευσαιτεσαλευ·σαιτεσαλευσαισθεσαλευ·σαισθε
3rdσαλευσαιεν, σαλευσαισαν, σαλευσειαν, σαλευσειενσαλευ·σαιεν, σαλευ·σαισαν alt, σαλευ·σειαν classical, σαλευ·σειεν classicalσαλευσαιντοσαλευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσαλευσονσαλευ·σονσαλευσαι[GNT][LXX]σαλευ·σαι
3rdσαλευσατωσαλευ·σατωσαλευσασθωσαλευ·σασθω
Pl1st
2ndσαλευσατεσαλευ·σατεσαλευσασθεσαλευ·σασθε
3rdσαλευσατωσαν, σαλευσαντωνσαλευ·σατωσαν, σαλευ·σαντων classicalσαλευσασθωσαν, σαλευσασθωνσαλευ·σασθωσαν, σαλευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σαλευσαι[GNT][LXX]​σαλευ·σαισαλευσασθαι​σαλευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλευσασασαλευσαςσαλευσανσαλευ·σασ·ασαλευ·σα[ντ]·ςσαλευ·σαν[τ]
Nom
Accσαλευσασανσαλευσαντασαλευ·σασ·ανσαλευ·σαντ·α
Datσαλευσασῃσαλευσαντισαλευ·σασ·ῃσαλευ·σαντ·ι
Genσαλευσασηςσαλευσαντοςσαλευ·σασ·ηςσαλευ·σαντ·ος
PlVocσαλευσασαισαλευσαντεςσαλευσαντασαλευ·σασ·αισαλευ·σαντ·εςσαλευ·σαντ·α
Nom
Accσαλευσασαςσαλευσανταςσαλευ·σασ·αςσαλευ·σαντ·ας
Datσαλευσασαιςσαλευσασι, σαλευσασινσαλευ·σασ·αιςσαλευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genσαλευσασωνσαλευσαντωνσαλευ·σασ·ωνσαλευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλευσαμενησαλευσαμενεσαλευ·σαμεν·ησαλευ·σαμεν·ε
Nomσαλευσαμενοςσαλευ·σαμεν·ος
Accσαλευσαμενηνσαλευσαμενονσαλευ·σαμεν·ηνσαλευ·σαμεν·ον
Datσαλευσαμενῃσαλευσαμενῳσαλευ·σαμεν·ῃσαλευ·σαμεν·ῳ
Genσαλευσαμενηςσαλευσαμενουσαλευ·σαμεν·ηςσαλευ·σαμεν·ου
PlVocσαλευσαμεναισαλευσαμενοισαλευσαμενασαλευ·σαμεν·αισαλευ·σαμεν·οισαλευ·σαμεν·α
Nom
Accσαλευσαμεναςσαλευσαμενουςσαλευ·σαμεν·αςσαλευ·σαμεν·ους
Datσαλευσαμεναιςσαλευσαμενοιςσαλευ·σαμεν·αιςσαλευ·σαμεν·οις
Genσαλευσαμενωνσαλευσαμενωνσαλευ·σαμεν·ωνσαλευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσαλευμαισεσαλευ·μαι
2ndσεσαλευσαισεσαλευ·σαι
3rdσεσαλευται[LXX]σεσαλευ·ται
Pl1stσεσαλευμεθασεσαλευ·μεθα
2ndσεσαλευσθεσεσαλευ·σθε
3rdσεσαλευνταισεσαλευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσαλευσομαισεσαλευ·σομαι
2ndσεσαλευσῃ, σεσαλευσεισεσαλευ·σῃ, σεσαλευ·σει classical
3rdσεσαλευσεταισεσαλευ·σεται
Pl1stσεσαλευσομεθασεσαλευ·σομεθα
2ndσεσαλευσεσθεσεσαλευ·σεσθε
3rdσεσαλευσονταισεσαλευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσεσαλευσοιμηνσεσαλευ·σοιμην
2ndσεσαλευσοιοσεσαλευ·σοιο
3rdσεσαλευσοιτοσεσαλευ·σοιτο
Pl1stσεσαλευσοιμεθασεσαλευ·σοιμεθα
2ndσεσαλευσοισθεσεσαλευ·σοισθε
3rdσεσαλευσοιντοσεσαλευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσεσαλευσοσεσαλευ·σο
3rdσεσαλευσθωσεσαλευ·σθω
Pl1st
2ndσεσαλευσθεσεσαλευ·σθε
3rdσεσαλευσθωσαν, σεσαλευσθωνσεσαλευ·σθωσαν, σεσαλευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσαλευσθαι​σεσαλευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
σεσαλευσεσθαι​σεσαλευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσεσαλευμενησεσαλευμενεσεσαλευ·μεν·ησεσαλευ·μεν·ε
Nomσεσαλευμενοςσεσαλευ·μεν·ος
Accσεσαλευμενηνσεσαλευμενον[GNT]σεσαλευ·μεν·ηνσεσαλευ·μεν·ον
Datσεσαλευμενῃσεσαλευμενῳσεσαλευ·μεν·ῃσεσαλευ·μεν·ῳ
Genσεσαλευμενηςσεσαλευμενουσεσαλευ·μεν·ηςσεσαλευ·μεν·ου
PlVocσεσαλευμεναισεσαλευμενοισεσαλευμενασεσαλευ·μεν·αισεσαλευ·μεν·οισεσαλευ·μεν·α
Nom
Accσεσαλευμεναςσεσαλευμενουςσεσαλευ·μεν·αςσεσαλευ·μεν·ους
Datσεσαλευμεναιςσεσαλευμενοιςσεσαλευ·μεν·αιςσεσαλευ·μεν·οις
Genσεσαλευμενωνσεσαλευμενωνσεσαλευ·μεν·ωνσεσαλευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσεσαλευμηνε·σεσαλευ·μην
2ndεσεσαλευσοε·σεσαλευ·σο
3rdεσεσαλευτοε·σεσαλευ·το
Pl1stεσεσαλευμεθαε·σεσαλευ·μεθα
2ndεσεσαλευσθεε·σεσαλευ·σθε
3rdεσεσαλευντοε·σεσαλευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεσαλευθηνε·σαλευ·θην
2ndεσαλευθηςε·σαλευ·θης
3rdεσαλευθη[GNT][LXX]ε·σαλευ·θη
Pl1stεσαλευθημενε·σαλευ·θημεν
2ndεσαλευθητεε·σαλευ·θητε
3rdεσαλευθησαν[LXX]ε·σαλευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσαλευθησομαισαλευ·θησομαι
2ndσαλευθησῃ, σαλευθησεισαλευ·θησῃ, σαλευ·θησει classical
3rdσαλευθησεται[LXX]σαλευ·θησεται
Pl1stσαλευθησομεθα[LXX]σαλευ·θησομεθα
2ndσαλευθησεσθεσαλευ·θησεσθε
3rdσαλευθησονται[GNT][LXX]σαλευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσαλευθω[GNT][LXX]σαλευ·θω
2ndσαλευθῃς[LXX]σαλευ·θῃς
3rdσαλευθῃ[LXX]σαλευ·θῃ
Pl1stσαλευθωμενσαλευ·θωμεν
2ndσαλευθητεσαλευ·θητε
3rdσαλευθωσιν[LXX], σαλευθωσισαλευ·θωσι(ν), σαλευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stσαλευθειηνσαλευ·θειην
2ndσαλευθειηςσαλευ·θειης
3rdσαλευθειησαλευ·θειη
Pl1stσαλευθειημεν, σαλευθειμενσαλευ·θειημεν, σαλευ·θειμεν classical
2ndσαλευθειητε, σαλευθειτεσαλευ·θειητε, σαλευ·θειτε classical
3rdσαλευθειησαν, σαλευθειενσαλευ·θειησαν, σαλευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stσαλευθησοιμηνσαλευ·θησοιμην
2ndσαλευθησοιοσαλευ·θησοιο
3rdσαλευθησοιτοσαλευ·θησοιτο
Pl1stσαλευθησοιμεθασαλευ·θησοιμεθα
2ndσαλευθησοισθεσαλευ·θησοισθε
3rdσαλευθησοιντοσαλευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndσαλευθητισαλευ·θητι
3rdσαλευθητω[LXX]σαλευ·θητω
Pl1st
2ndσαλευθητεσαλευ·θητε
3rdσαλευθητωσαν[LXX], σαλευθεντωνσαλευ·θητωσαν, σαλευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
σαλευθηναι[GNT][LXX]​σαλευ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
σαλευθησεσθαι​σαλευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλευθεισασαλευθειςσαλευθενσαλευ·θεισ·ασαλευ·θει[ντ]·ςσαλευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accσαλευθεισανσαλευθεντασαλευ·θεισ·ανσαλευ·θε[ι]ντ·α
Datσαλευθεισῃσαλευθεντισαλευ·θεισ·ῃσαλευ·θε[ι]ντ·ι
Genσαλευθεισηςσαλευθεντοςσαλευ·θεισ·ηςσαλευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocσαλευθεισαισαλευθεντεςσαλευθεντασαλευ·θεισ·αισαλευ·θε[ι]ντ·εςσαλευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accσαλευθεισαςσαλευθενταςσαλευ·θεισ·αςσαλευ·θε[ι]ντ·ας
Datσαλευθεισαιςσαλευθεισι, σαλευθεισινσαλευ·θεισ·αιςσαλευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genσαλευθεισωνσαλευθεντωνσαλευ·θεισ·ωνσαλευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαλευθησομενησαλευθησομενεσαλευ·θησομεν·ησαλευ·θησομεν·ε
Nomσαλευθησομενοςσαλευ·θησομεν·ος
Accσαλευθησομενηνσαλευθησομενονσαλευ·θησομεν·ηνσαλευ·θησομεν·ον
Datσαλευθησομενῃσαλευθησομενῳσαλευ·θησομεν·ῃσαλευ·θησομεν·ῳ
Genσαλευθησομενηςσαλευθησομενουσαλευ·θησομεν·ηςσαλευ·θησομεν·ου
PlVocσαλευθησομεναισαλευθησομενοισαλευθησομενασαλευ·θησομεν·αισαλευ·θησομεν·οισαλευ·θησομεν·α
Nom
Accσαλευθησομεναςσαλευθησομενουςσαλευ·θησομεν·αςσαλευ·θησομεν·ους
Datσαλευθησομεναιςσαλευθησομενοιςσαλευ·θησομεν·αιςσαλευ·θησομεν·οις
Genσαλευθησομενωνσαλευθησομενωνσαλευ·θησομεν·ωνσαλευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 06-Apr-2020 22:54:58 EDT