στρωννυω • STRWNNUW • strōnnuō

Search: εστρωμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εστρωμενον; εστρωμενονστρωννύωεστρω·μεν·ον; εστρω·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εστρωμενονστρωννύωεστρω·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg
εστρωμενονστρωννύωεστρω·μεν·ονperf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρωννυωστρωννυ·ωστρωννυομαιστρωννυ·ομαι
2ndστρωννυειςστρωννυ·ειςστρωννυῃ, στρωννυει, στρωννυεσαιστρωννυ·ῃ, στρωννυ·ει classical, στρωννυ·εσαι alt
3rdστρωννυειστρωννυ·ειστρωννυεταιστρωννυ·εται
Pl1stστρωννυομενστρωννυ·ομενστρωννυομεθαστρωννυ·ομεθα
2ndστρωννυετεστρωννυ·ετεστρωννυεσθεστρωννυ·εσθε
3rdστρωννυουσιν, στρωννυουσιστρωννυ·ουσι(ν)στρωννυονταιστρωννυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρωννυωστρωννυ·ωστρωννυωμαιστρωννυ·ωμαι
2ndστρωννυῃςστρωννυ·ῃςστρωννυῃστρωννυ·ῃ
3rdστρωννυῃστρωννυ·ῃστρωννυηταιστρωννυ·ηται
Pl1stστρωννυωμενστρωννυ·ωμενστρωννυωμεθαστρωννυ·ωμεθα
2ndστρωννυητεστρωννυ·ητεστρωννυησθεστρωννυ·ησθε
3rdστρωννυωσιν, στρωννυωσιστρωννυ·ωσι(ν)στρωννυωνταιστρωννυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρωννυοιμιστρωννυ·οιμιστρωννυοιμηνστρωννυ·οιμην
2ndστρωννυοιςστρωννυ·οιςστρωννυοιοστρωννυ·οιο
3rdστρωννυοιστρωννυ·οιστρωννυοιτοστρωννυ·οιτο
Pl1stστρωννυοιμενστρωννυ·οιμενστρωννυοιμεθαστρωννυ·οιμεθα
2ndστρωννυοιτεστρωννυ·οιτεστρωννυοισθεστρωννυ·οισθε
3rdστρωννυοιεν, στρωννυοισανστρωννυ·οιεν, στρωννυ·οισαν altστρωννυοιντοστρωννυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστρωννυεστρωννυ·εστρωννυουστρωννυ·ου
3rdστρωννυετωστρωννυ·ετωστρωννυεσθωστρωννυ·εσθω
Pl1st
2ndστρωννυετεστρωννυ·ετεστρωννυεσθεστρωννυ·εσθε
3rdστρωννυετωσαν, στρωννυοντωνστρωννυ·ετωσαν, στρωννυ·οντων classicalστρωννυεσθωσαν, στρωννυεσθωνστρωννυ·εσθωσαν, στρωννυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στρωννυειν​στρωννυ·ειν​στρωννυεσθαι​στρωννυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρωννυουσαστρωννυονστρωννυ·ουσ·αστρωννυ·ο[υ]ν[τ]
Nomστρωννυωνστρωννυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accστρωννυουσανστρωννυονταστρωννυ·ουσ·ανστρωννυ·ο[υ]ντ·α
Datστρωννυουσῃστρωννυοντιστρωννυ·ουσ·ῃστρωννυ·ο[υ]ντ·ι
Genστρωννυουσηςστρωννυοντοςστρωννυ·ουσ·ηςστρωννυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocστρωννυουσαιστρωννυοντεςστρωννυονταστρωννυ·ουσ·αιστρωννυ·ο[υ]ντ·εςστρωννυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accστρωννυουσαςστρωννυονταςστρωννυ·ουσ·αςστρωννυ·ο[υ]ντ·ας
Datστρωννυουσαιςστρωννυουσι, στρωννυουσινστρωννυ·ουσ·αιςστρωννυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genστρωννυουσωνστρωννυοντωνστρωννυ·ουσ·ωνστρωννυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρωννυομενηστρωννυομενεστρωννυ·ομεν·ηστρωννυ·ομεν·ε
Nomστρωννυομενοςστρωννυ·ομεν·ος
Accστρωννυομενηνστρωννυομενονστρωννυ·ομεν·ηνστρωννυ·ομεν·ον
Datστρωννυομενῃστρωννυομενῳστρωννυ·ομεν·ῃστρωννυ·ομεν·ῳ
Genστρωννυομενηςστρωννυομενουστρωννυ·ομεν·ηςστρωννυ·ομεν·ου
PlVocστρωννυομεναιστρωννυομενοιστρωννυομεναστρωννυ·ομεν·αιστρωννυ·ομεν·οιστρωννυ·ομεν·α
Nom
Accστρωννυομεναςστρωννυομενουςστρωννυ·ομεν·αςστρωννυ·ομεν·ους
Datστρωννυομεναιςστρωννυομενοιςστρωννυ·ομεν·αιςστρωννυ·ομεν·οις
Genστρωννυομενωνστρωννυομενωνστρωννυ·ομεν·ωνστρωννυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρωννυον[GNT]ε·στρωννυ·ονεστρωννυομηνε·στρωννυ·ομην
2ndεστρωννυεςε·στρωννυ·εςεστρωννυουε·στρωννυ·ου
3rdεστρωννυεν, εστρωννυεε·στρωννυ·ε(ν)εστρωννυετοε·στρωννυ·ετο
Pl1stεστρωννυομενε·στρωννυ·ομενεστρωννυομεθαε·στρωννυ·ομεθα
2ndεστρωννυετεε·στρωννυ·ετεεστρωννυεσθεε·στρωννυ·εσθε
3rdεστρωννυον[GNT], εστρωννυοσανε·στρωννυ·ον, ε·στρωννυ·οσαν altεστρωννυοντοε·στρωννυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρωσωστρω·σωστρωσομαιστρω·σομαι
2ndστρωσειςστρω·σειςστρωσῃ, στρωσει, στρωσεσαιστρω·σῃ, στρω·σει classical, στρω·σεσαι alt
3rdστρωσειστρω·σειστρωσεταιστρω·σεται
Pl1stστρωσομενστρω·σομενστρωσομεθαστρω·σομεθα
2ndστρωσετεστρω·σετεστρωσεσθεστρω·σεσθε
3rdστρωσουσιν[LXX], στρωσουσιστρω·σουσι(ν), στρω·σουσι(ν)στρωσονταιστρω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρωσοιμιστρω·σοιμιστρωσοιμηνστρω·σοιμην
2ndστρωσοιςστρω·σοιςστρωσοιοστρω·σοιο
3rdστρωσοιστρω·σοιστρωσοιτοστρω·σοιτο
Pl1stστρωσοιμενστρω·σοιμενστρωσοιμεθαστρω·σοιμεθα
2ndστρωσοιτεστρω·σοιτεστρωσοισθεστρω·σοισθε
3rdστρωσοιενστρω·σοιενστρωσοιντοστρω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στρωσειν​στρω·σειν​στρωσεσθαι​στρω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρωσουσαστρωσον[GNT]στρω·σουσ·αστρω·σο[υ]ν[τ]
Nomστρωσωνστρω·σο[υ]ν[τ]·^
Accστρωσουσανστρωσονταστρω·σουσ·ανστρω·σο[υ]ντ·α
Datστρωσουσῃστρωσοντιστρω·σουσ·ῃστρω·σο[υ]ντ·ι
Genστρωσουσηςστρωσοντοςστρω·σουσ·ηςστρω·σο[υ]ντ·ος
PlVocστρωσουσαιστρωσοντεςστρωσονταστρω·σουσ·αιστρω·σο[υ]ντ·εςστρω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accστρωσουσαςστρωσονταςστρω·σουσ·αςστρω·σο[υ]ντ·ας
Datστρωσουσαιςστρωσουσι, στρωσουσιν[LXX]στρω·σουσ·αιςστρω·σου[ντ]·σι(ν), στρω·σου[ντ]·σι(ν)
Genστρωσουσωνστρωσοντωνστρω·σουσ·ωνστρω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρωσομενηστρωσομενεστρω·σομεν·ηστρω·σομεν·ε
Nomστρωσομενοςστρω·σομεν·ος
Accστρωσομενηνστρωσομενονστρω·σομεν·ηνστρω·σομεν·ον
Datστρωσομενῃστρωσομενῳστρω·σομεν·ῃστρω·σομεν·ῳ
Genστρωσομενηςστρωσομενουστρω·σομεν·ηςστρω·σομεν·ου
PlVocστρωσομεναιστρωσομενοιστρωσομεναστρω·σομεν·αιστρω·σομεν·οιστρω·σομεν·α
Nom
Accστρωσομεναςστρωσομενουςστρω·σομεν·αςστρω·σομεν·ους
Datστρωσομεναιςστρωσομενοιςστρω·σομεν·αιςστρω·σομεν·οις
Genστρωσομενωνστρωσομενωνστρω·σομεν·ωνστρω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρωσαε·στρω·σαεστρωσαμηνε·στρω·σαμην
2ndεστρωσαςε·στρω·σαςεστρωσωε·στρω·σω
3rdεστρωσεν[LXX], εστρωσεε·στρω·σε(ν), ε·στρω·σε(ν)εστρωσατοε·στρω·σατο
Pl1stεστρωσαμενε·στρω·σαμενεστρωσαμεθαε·στρω·σαμεθα
2ndεστρωσατεε·στρω·σατεεστρωσασθεε·στρω·σασθε
3rdεστρωσαν[GNT][LXX]ε·στρω·σανεστρωσαντοε·στρω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρωσωστρω·σωστρωσωμαιστρω·σωμαι
2ndστρωσῃςστρω·σῃςστρωσῃστρω·σῃ
3rdστρωσῃστρω·σῃστρωσηταιστρω·σηται
Pl1stστρωσωμενστρω·σωμενστρωσωμεθαστρω·σωμεθα
2ndστρωσητεστρω·σητεστρωσησθεστρω·σησθε
3rdστρωσωσιν, στρωσωσιστρω·σωσι(ν)στρωσωνταιστρω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστρωσαιμιστρω·σαιμιστρωσαιμηνστρω·σαιμην
2ndστρωσαις, στρωσειαςστρω·σαις, στρω·σειας classicalστρωσαιοστρω·σαιο
3rdστρωσαι, στρωσειεστρω·σαι, στρω·σειε classicalστρωσαιτοστρω·σαιτο
Pl1stστρωσαιμενστρω·σαιμενστρωσαιμεθαστρω·σαιμεθα
2ndστρωσαιτεστρω·σαιτεστρωσαισθεστρω·σαισθε
3rdστρωσαιεν, στρωσαισαν, στρωσειαν, στρωσειενστρω·σαιεν, στρω·σαισαν alt, στρω·σειαν classical, στρω·σειεν classicalστρωσαιντοστρω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστρωσον[GNT]στρω·σονστρωσαιστρω·σαι
3rdστρωσατωστρω·σατωστρωσασθωστρω·σασθω
Pl1st
2ndστρωσατεστρω·σατεστρωσασθεστρω·σασθε
3rdστρωσατωσαν, στρωσαντωνστρω·σατωσαν, στρω·σαντων classicalστρωσασθωσαν, στρωσασθωνστρω·σασθωσαν, στρω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στρωσαι​στρω·σαι​στρωσασθαι​στρω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρωσασαστρωσαςστρωσανστρω·σασ·αστρω·σα[ντ]·ςστρω·σαν[τ]
Nom
Accστρωσασανστρωσανταστρω·σασ·ανστρω·σαντ·α
Datστρωσασῃστρωσαντιστρω·σασ·ῃστρω·σαντ·ι
Genστρωσασηςστρωσαντοςστρω·σασ·ηςστρω·σαντ·ος
PlVocστρωσασαιστρωσαντεςστρωσανταστρω·σασ·αιστρω·σαντ·εςστρω·σαντ·α
Nom
Accστρωσασαςστρωσανταςστρω·σασ·αςστρω·σαντ·ας
Datστρωσασαιςστρωσασι, στρωσασινστρω·σασ·αιςστρω·σα[ντ]·σι(ν)
Genστρωσασωνστρωσαντωνστρω·σασ·ωνστρω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστρωσαμενηστρωσαμενεστρω·σαμεν·ηστρω·σαμεν·ε
Nomστρωσαμενοςστρω·σαμεν·ος
Accστρωσαμενηνστρωσαμενονστρω·σαμεν·ηνστρω·σαμεν·ον
Datστρωσαμενῃστρωσαμενῳστρω·σαμεν·ῃστρω·σαμεν·ῳ
Genστρωσαμενηςστρωσαμενουστρω·σαμεν·ηςστρω·σαμεν·ου
PlVocστρωσαμεναιστρωσαμενοιστρωσαμεναστρω·σαμεν·αιστρω·σαμεν·οιστρω·σαμεν·α
Nom
Accστρωσαμεναςστρωσαμενουςστρω·σαμεν·αςστρω·σαμεν·ους
Datστρωσαμεναιςστρωσαμενοιςστρω·σαμεν·αιςστρω·σαμεν·οις
Genστρωσαμενωνστρωσαμενωνστρω·σαμεν·ωνστρω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρωκα[LXX]εστρω·καεστρωμαιεστρω·μαι
2ndεστρωκας, εστρωκεςεστρω·κας, εστρω·κες altεστρωσαιεστρω·σαι
3rdεστρωκεν, εστρωκεεστρω·κε(ν)εστρωται[LXX]εστρω·ται
Pl1stεστρωκαμενεστρω·καμενεστρωμεθαεστρω·μεθα
2ndεστρωκατεεστρω·κατεεστρωσθεεστρω·σθε
3rdεστρωκασιν, εστρωκασι, εστρωκανεστρω·κασι(ν), εστρω·καν altεστρωνταιεστρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρωσομαιεστρω·σομαι
2ndεστρωσῃ, εστρωσειεστρω·σῃ, εστρω·σει classical
3rdεστρωσεταιεστρω·σεται
Pl1stεστρωσομεθαεστρω·σομεθα
2ndεστρωσεσθεεστρω·σεσθε
3rdεστρωσονταιεστρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρωκωεστρω·κω
2ndεστρωκῃςεστρω·κῃς
3rdεστρωκῃεστρω·κῃ
Pl1stεστρωκωμενεστρω·κωμεν
2ndεστρωκητεεστρω·κητε
3rdεστρωκωσιν, εστρωκωσιεστρω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρωκοιμι, εστρωκοιηνεστρω·κοιμι, εστρω·κοιην classical
2ndεστρωκοις, εστρωκοιηςεστρω·κοις, εστρω·κοιης classical
3rdεστρωκοι, εστρωκοιηεστρω·κοι, εστρω·κοιη classical
Pl1stεστρωκοιμενεστρω·κοιμεν
2ndεστρωκοιτεεστρω·κοιτε
3rdεστρωκοιενεστρω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρωσοιμηνεστρω·σοιμην
2ndεστρωσοιοεστρω·σοιο
3rdεστρωσοιτοεστρω·σοιτο
Pl1stεστρωσοιμεθαεστρω·σοιμεθα
2ndεστρωσοισθεεστρω·σοισθε
3rdεστρωσοιντοεστρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεστρωκεεστρω·κεεστρωσοεστρω·σο
3rdεστρωκετωεστρω·κετωεστρωσθωεστρω·σθω
Pl1st
2ndεστρωκετεεστρω·κετεεστρωσθεεστρω·σθε
3rdεστρωκετωσανεστρω·κετωσανεστρωσθωσαν, εστρωσθωνεστρω·σθωσαν, εστρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εστρωκεναι​εστρω·κεναι​εστρωσθαι​εστρω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εστρωσεσθαι​εστρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεστρωκυιαεστρωκοςεστρω·κυι·αεστρω·κο[τ]·ς
Nomεστρωκωςεστρω·κο[τ]·^ς
Accεστρωκυιανεστρωκοταεστρω·κυι·ανεστρω·κοτ·α
Datεστρωκυιᾳεστρωκοτιεστρω·κυι·ᾳεστρω·κοτ·ι
Genεστρωκυιαςεστρωκοτοςεστρω·κυι·αςεστρω·κοτ·ος
PlVocεστρωκυιαιεστρωκοτεςεστρωκοταεστρω·κυι·αιεστρω·κοτ·εςεστρω·κοτ·α
Nom
Accεστρωκυιαςεστρωκοταςεστρω·κυι·αςεστρω·κοτ·ας
Datεστρωκυιαιςεστρωκοσι, εστρωκοσινεστρω·κυι·αιςεστρω·κο[τ]·σι(ν)
Genεστρωκυιωνεστρωκοτωνεστρω·κυι·ωνεστρω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεστρωμενηεστρωμενεεστρω·μεν·ηεστρω·μεν·ε
Nomεστρωμενοςεστρω·μεν·ος
Accεστρωμενηνεστρωμενον[GNT]εστρω·μεν·ηνεστρω·μεν·ον
Datεστρωμενῃεστρωμενῳεστρω·μεν·ῃεστρω·μεν·ῳ
Genεστρωμενης[LXX]εστρωμενουεστρω·μεν·ηςεστρω·μεν·ου
PlVocεστρωμεναι[LXX]εστρωμενοιεστρωμεναεστρω·μεν·αιεστρω·μεν·οιεστρω·μεν·α
Nom
Accεστρωμεναςεστρωμενουςεστρω·μεν·αςεστρω·μεν·ους
Datεστρωμεναιςεστρωμενοιςεστρω·μεν·αιςεστρω·μεν·οις
Genεστρωμενωνεστρωμενωνεστρω·μεν·ωνεστρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστρωκειν, εστρωκηε·εστρω·κειν, ε·εστρω·κη classicalεστρωμηνε·εστρω·μην
2ndεστρωκεις, εστρωκηςε·εστρω·κεις, ε·εστρω·κης classicalεστρωσοε·εστρω·σο
3rdεστρωκειε·εστρω·κειεστρωτοε·εστρω·το
Pl1stεστρωκειμεν, εστρωκεμενε·εστρω·κειμεν, ε·εστρω·κεμεν classicalεστρωμεθαε·εστρω·μεθα
2ndεστρωκειτε, εστρωκετεε·εστρω·κειτε, ε·εστρω·κετε classicalεστρωσθεε·εστρω·σθε
3rdεστρωκεισαν, εστρωκεσανε·εστρω·κεισαν, ε·εστρω·κεσαν classicalεστρωντοε·εστρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 13:45:51 EST