στεφανοω • STEFANOW • stephanoō

Search: εστεφανωμενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εστεφανωμενον; εστεφανωμενονστεφανόωεστεφανω·μεν·ον; εστεφανω·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
εστεφανωμενονστεφανόωεστεφανω·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg
εστεφανωμενονστεφανόωεστεφανω·μεν·ονperf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

στεφανόω (στεφαν(ο)-, -, στεφανω·σ-, -, εστεφανω-, στεφανω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεφανωστεφαν(ο)·ωστεφανουμαιστεφαν(ο)·ομαι
2ndστεφανοις[LXX]στεφαν(ο)·ειςστεφανοι[GNT], στεφανουσαιστεφαν(ο)·ῃ, στεφαν(ο)·ει classical, στεφαν(ο)·εσαι alt
3rdστεφανοι[GNT]στεφαν(ο)·ειστεφανουται[GNT]στεφαν(ο)·εται
Pl1stστεφανουμενστεφαν(ο)·ομενστεφανουμεθαστεφαν(ο)·ομεθα
2ndστεφανουτεστεφαν(ο)·ετεστεφανουσθεστεφαν(ο)·εσθε
3rdστεφανουσιν, στεφανουσιστεφαν(ο)·ουσι(ν)στεφανουνταιστεφαν(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεφανωστεφαν(ο)·ωστεφανωμαιστεφαν(ο)·ωμαι
2ndστεφανοις[LXX]στεφαν(ο)·ῃςστεφανοι[GNT]στεφαν(ο)·ῃ
3rdστεφανοι[GNT]στεφαν(ο)·ῃστεφανωταιστεφαν(ο)·ηται
Pl1stστεφανωμενστεφαν(ο)·ωμενστεφανωμεθαστεφαν(ο)·ωμεθα
2ndστεφανωτεστεφαν(ο)·ητεστεφανωσθεστεφαν(ο)·ησθε
3rdστεφανωσιν, στεφανωσιστεφαν(ο)·ωσι(ν)στεφανωνταιστεφαν(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεφανοιμιστεφαν(ο)·οιμιστεφανοιμηνστεφαν(ο)·οιμην
2ndστεφανοις[LXX]στεφαν(ο)·οιςστεφανοιοστεφαν(ο)·οιο
3rdστεφανοι[GNT]στεφαν(ο)·οιστεφανοιτοστεφαν(ο)·οιτο
Pl1stστεφανοιμενστεφαν(ο)·οιμενστεφανοιμεθαστεφαν(ο)·οιμεθα
2ndστεφανοιτεστεφαν(ο)·οιτεστεφανοισθεστεφαν(ο)·οισθε
3rdστεφανοιεν, στεφανοισανστεφαν(ο)·οιεν, στεφαν(ο)·οισαν altστεφανοιντοστεφαν(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστεφανου[GNT][LXX]στεφαν(ο)·εστεφανου[GNT][LXX]στεφαν(ο)·ου
3rdστεφανουτωστεφαν(ο)·ετωστεφανουσθωστεφαν(ο)·εσθω
Pl1st
2ndστεφανουτεστεφαν(ο)·ετεστεφανουσθεστεφαν(ο)·εσθε
3rdστεφανουτωσαν, στεφανουντωνστεφαν(ο)·ετωσαν, στεφαν(ο)·οντων classicalστεφανουσθωσαν, στεφανουσθωνστεφαν(ο)·εσθωσαν, στεφαν(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στεφανουν​στεφαν(ο)·ειν​στεφανουσθαι​στεφαν(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεφανουσα[LXX]στεφανουνστεφαν(ο)·ουσ·αστεφαν(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomστεφανων[LXX]στεφαν(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accστεφανουσανστεφανουντα[LXX]στεφαν(ο)·ουσ·ανστεφαν(ο)·ο[υ]ντ·α
Datστεφανουσῃστεφανουντιστεφαν(ο)·ουσ·ῃστεφαν(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genστεφανουσηςστεφανουντοςστεφαν(ο)·ουσ·ηςστεφαν(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocστεφανουσαιστεφανουντεςστεφανουντα[LXX]στεφαν(ο)·ουσ·αιστεφαν(ο)·ο[υ]ντ·εςστεφαν(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accστεφανουσαςστεφανουνταςστεφαν(ο)·ουσ·αςστεφαν(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datστεφανουσαιςστεφανουσι, στεφανουσινστεφαν(ο)·ουσ·αιςστεφαν(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genστεφανουσωνστεφανουντωνστεφαν(ο)·ουσ·ωνστεφαν(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεφανουμενηστεφανουμενεστεφαν(ο)·ομεν·ηστεφαν(ο)·ομεν·ε
Nomστεφανουμενοςστεφαν(ο)·ομεν·ος
Accστεφανουμενηνστεφανουμενονστεφαν(ο)·ομεν·ηνστεφαν(ο)·ομεν·ον
Datστεφανουμενῃστεφανουμενῳστεφαν(ο)·ομεν·ῃστεφαν(ο)·ομεν·ῳ
Genστεφανουμενηςστεφανουμενουστεφαν(ο)·ομεν·ηςστεφαν(ο)·ομεν·ου
PlVocστεφανουμεναιστεφανουμενοιστεφανουμεναστεφαν(ο)·ομεν·αιστεφαν(ο)·ομεν·οιστεφαν(ο)·ομεν·α
Nom
Accστεφανουμεναςστεφανουμενουςστεφαν(ο)·ομεν·αςστεφαν(ο)·ομεν·ους
Datστεφανουμεναιςστεφανουμενοιςστεφαν(ο)·ομεν·αιςστεφαν(ο)·ομεν·οις
Genστεφανουμενωνστεφανουμενωνστεφαν(ο)·ομεν·ωνστεφαν(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστεφανουνε·στεφαν(ο)·ονεστεφανουμηνε·στεφαν(ο)·ομην
2ndεστεφανουςε·στεφαν(ο)·εςεστεφανουε·στεφαν(ο)·ου
3rdεστεφανουε·στεφαν(ο)·εεστεφανουτοε·στεφαν(ο)·ετο
Pl1stεστεφανουμενε·στεφαν(ο)·ομενεστεφανουμεθαε·στεφαν(ο)·ομεθα
2ndεστεφανουτεε·στεφαν(ο)·ετεεστεφανουσθεε·στεφαν(ο)·εσθε
3rdεστεφανουν, εστεφανουσανε·στεφαν(ο)·ον, ε·στεφαν(ο)·οσαν altεστεφανουντοε·στεφαν(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστεφανωσαε·στεφανω·σαεστεφανωσαμηνε·στεφανω·σαμην
2ndεστεφανωσας[GNT][LXX]ε·στεφανω·σαςεστεφανωσωε·στεφανω·σω
3rdεστεφανωσεν[LXX], εστεφανωσεε·στεφανω·σε(ν), ε·στεφανω·σε(ν)εστεφανωσατοε·στεφανω·σατο
Pl1stεστεφανωσαμενε·στεφανω·σαμενεστεφανωσαμεθαε·στεφανω·σαμεθα
2ndεστεφανωσατεε·στεφανω·σατεεστεφανωσασθεε·στεφανω·σασθε
3rdεστεφανωσαν[LXX]ε·στεφανω·σανεστεφανωσαντο[LXX]ε·στεφανω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεφανωσωστεφανω·σωστεφανωσωμαιστεφανω·σωμαι
2ndστεφανωσῃςστεφανω·σῃςστεφανωσῃστεφανω·σῃ
3rdστεφανωσῃστεφανω·σῃστεφανωσηταιστεφανω·σηται
Pl1stστεφανωσωμενστεφανω·σωμενστεφανωσωμεθαστεφανω·σωμεθα
2ndστεφανωσητεστεφανω·σητεστεφανωσησθεστεφανω·σησθε
3rdστεφανωσωσιν, στεφανωσωσιστεφανω·σωσι(ν)στεφανωσωνταιστεφανω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stστεφανωσαιμιστεφανω·σαιμιστεφανωσαιμηνστεφανω·σαιμην
2ndστεφανωσαις, στεφανωσειαςστεφανω·σαις, στεφανω·σειας classicalστεφανωσαιοστεφανω·σαιο
3rdστεφανωσαι, στεφανωσειεστεφανω·σαι, στεφανω·σειε classicalστεφανωσαιτοστεφανω·σαιτο
Pl1stστεφανωσαιμενστεφανω·σαιμενστεφανωσαιμεθαστεφανω·σαιμεθα
2ndστεφανωσαιτεστεφανω·σαιτεστεφανωσαισθεστεφανω·σαισθε
3rdστεφανωσαιεν, στεφανωσαισαν, στεφανωσειαν, στεφανωσειενστεφανω·σαιεν, στεφανω·σαισαν alt, στεφανω·σειαν classical, στεφανω·σειεν classicalστεφανωσαιντοστεφανω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndστεφανωσονστεφανω·σονστεφανωσαιστεφανω·σαι
3rdστεφανωσατωστεφανω·σατωστεφανωσασθωστεφανω·σασθω
Pl1st
2ndστεφανωσατεστεφανω·σατεστεφανωσασθεστεφανω·σασθε
3rdστεφανωσατωσαν, στεφανωσαντωνστεφανω·σατωσαν, στεφανω·σαντων classicalστεφανωσασθωσαν, στεφανωσασθωνστεφανω·σασθωσαν, στεφανω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
στεφανωσαι​στεφανω·σαι​στεφανωσασθαι​στεφανω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεφανωσασαστεφανωσαςστεφανωσανστεφανω·σασ·αστεφανω·σα[ντ]·ςστεφανω·σαν[τ]
Nom
Accστεφανωσασανστεφανωσανταστεφανω·σασ·ανστεφανω·σαντ·α
Datστεφανωσασῃστεφανωσαντιστεφανω·σασ·ῃστεφανω·σαντ·ι
Genστεφανωσασηςστεφανωσαντοςστεφανω·σασ·ηςστεφανω·σαντ·ος
PlVocστεφανωσασαιστεφανωσαντεςστεφανωσανταστεφανω·σασ·αιστεφανω·σαντ·εςστεφανω·σαντ·α
Nom
Accστεφανωσασαςστεφανωσανταςστεφανω·σασ·αςστεφανω·σαντ·ας
Datστεφανωσασαιςστεφανωσασι, στεφανωσασινστεφανω·σασ·αιςστεφανω·σα[ντ]·σι(ν)
Genστεφανωσασωνστεφανωσαντωνστεφανω·σασ·ωνστεφανω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεφανωσαμενηστεφανωσαμενεστεφανω·σαμεν·ηστεφανω·σαμεν·ε
Nomστεφανωσαμενοςστεφανω·σαμεν·ος
Accστεφανωσαμενηνστεφανωσαμενονστεφανω·σαμεν·ηνστεφανω·σαμεν·ον
Datστεφανωσαμενῃστεφανωσαμενῳστεφανω·σαμεν·ῃστεφανω·σαμεν·ῳ
Genστεφανωσαμενηςστεφανωσαμενουστεφανω·σαμεν·ηςστεφανω·σαμεν·ου
PlVocστεφανωσαμεναιστεφανωσαμενοιστεφανωσαμεναστεφανω·σαμεν·αιστεφανω·σαμεν·οιστεφανω·σαμεν·α
Nom
Accστεφανωσαμεναςστεφανωσαμενουςστεφανω·σαμεν·αςστεφανω·σαμεν·ους
Datστεφανωσαμεναιςστεφανωσαμενοιςστεφανω·σαμεν·αιςστεφανω·σαμεν·οις
Genστεφανωσαμενωνστεφανωσαμενωνστεφανω·σαμεν·ωνστεφανω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστεφανωμαιεστεφανω·μαι
2ndεστεφανωσαιεστεφανω·σαι
3rdεστεφανωταιεστεφανω·ται
Pl1stεστεφανωμεθαεστεφανω·μεθα
2ndεστεφανωσθεεστεφανω·σθε
3rdεστεφανωνταιεστεφανω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστεφανωσομαιεστεφανω·σομαι
2ndεστεφανωσῃ, εστεφανωσειεστεφανω·σῃ, εστεφανω·σει classical
3rdεστεφανωσεταιεστεφανω·σεται
Pl1stεστεφανωσομεθαεστεφανω·σομεθα
2ndεστεφανωσεσθεεστεφανω·σεσθε
3rdεστεφανωσονταιεστεφανω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστεφανωσοιμηνεστεφανω·σοιμην
2ndεστεφανωσοιοεστεφανω·σοιο
3rdεστεφανωσοιτοεστεφανω·σοιτο
Pl1stεστεφανωσοιμεθαεστεφανω·σοιμεθα
2ndεστεφανωσοισθεεστεφανω·σοισθε
3rdεστεφανωσοιντοεστεφανω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndεστεφανωσοεστεφανω·σο
3rdεστεφανωσθωεστεφανω·σθω
Pl1st
2ndεστεφανωσθεεστεφανω·σθε
3rdεστεφανωσθωσαν, εστεφανωσθωνεστεφανω·σθωσαν, εστεφανω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εστεφανωσθαι​εστεφανω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
εστεφανωσεσθαι​εστεφανω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocεστεφανωμενηεστεφανωμενεεστεφανω·μεν·ηεστεφανω·μεν·ε
Nomεστεφανωμενοςεστεφανω·μεν·ος
Accεστεφανωμενηνεστεφανωμενον[GNT]εστεφανω·μεν·ηνεστεφανω·μεν·ον
Datεστεφανωμενῃεστεφανωμενῳεστεφανω·μεν·ῃεστεφανω·μεν·ῳ
Genεστεφανωμενηςεστεφανωμενουεστεφανω·μεν·ηςεστεφανω·μεν·ου
PlVocεστεφανωμεναιεστεφανωμενοιεστεφανωμεναεστεφανω·μεν·αιεστεφανω·μεν·οιεστεφανω·μεν·α
Nom
Accεστεφανωμεναςεστεφανωμενουςεστεφανω·μεν·αςεστεφανω·μεν·ους
Datεστεφανωμεναιςεστεφανωμενοιςεστεφανω·μεν·αιςεστεφανω·μεν·οις
Genεστεφανωμενωνεστεφανωμενωνεστεφανω·μεν·ωνεστεφανω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεστεφανωμηνε·εστεφανω·μην
2ndεστεφανωσοε·εστεφανω·σο
3rdεστεφανωτοε·εστεφανω·το
Pl1stεστεφανωμεθαε·εστεφανω·μεθα
2ndεστεφανωσθεε·εστεφανω·σθε
3rdεστεφανωντοε·εστεφανω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεστεφανωθηνε·στεφανω·θην
2ndεστεφανωθηςε·στεφανω·θης
3rdεστεφανωθηε·στεφανω·θη
Pl1stεστεφανωθημενε·στεφανω·θημεν
2ndεστεφανωθητεε·στεφανω·θητε
3rdεστεφανωθησανε·στεφανω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stστεφανωθησομαιστεφανω·θησομαι
2ndστεφανωθησῃ, στεφανωθησειστεφανω·θησῃ, στεφανω·θησει classical
3rdστεφανωθησεται[LXX]στεφανω·θησεται
Pl1stστεφανωθησομεθαστεφανω·θησομεθα
2ndστεφανωθησεσθεστεφανω·θησεσθε
3rdστεφανωθησονταιστεφανω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stστεφανωθωστεφανω·θω
2ndστεφανωθῃςστεφανω·θῃς
3rdστεφανωθῃστεφανω·θῃ
Pl1stστεφανωθωμενστεφανω·θωμεν
2ndστεφανωθητεστεφανω·θητε
3rdστεφανωθωσιν, στεφανωθωσιστεφανω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stστεφανωθειηνστεφανω·θειην
2ndστεφανωθειηςστεφανω·θειης
3rdστεφανωθειηστεφανω·θειη
Pl1stστεφανωθειημεν, στεφανωθειμενστεφανω·θειημεν, στεφανω·θειμεν classical
2ndστεφανωθειητε, στεφανωθειτεστεφανω·θειητε, στεφανω·θειτε classical
3rdστεφανωθειησαν, στεφανωθειενστεφανω·θειησαν, στεφανω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stστεφανωθησοιμηνστεφανω·θησοιμην
2ndστεφανωθησοιοστεφανω·θησοιο
3rdστεφανωθησοιτοστεφανω·θησοιτο
Pl1stστεφανωθησοιμεθαστεφανω·θησοιμεθα
2ndστεφανωθησοισθεστεφανω·θησοισθε
3rdστεφανωθησοιντοστεφανω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndστεφανωθητιστεφανω·θητι
3rdστεφανωθητωστεφανω·θητω
Pl1st
2ndστεφανωθητεστεφανω·θητε
3rdστεφανωθητωσαν, στεφανωθεντωνστεφανω·θητωσαν, στεφανω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
στεφανωθηναι​στεφανω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
στεφανωθησεσθαι​στεφανω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεφανωθεισαστεφανωθειςστεφανωθενστεφανω·θεισ·αστεφανω·θει[ντ]·ςστεφανω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accστεφανωθεισανστεφανωθενταστεφανω·θεισ·ανστεφανω·θε[ι]ντ·α
Datστεφανωθεισῃστεφανωθεντιστεφανω·θεισ·ῃστεφανω·θε[ι]ντ·ι
Genστεφανωθεισηςστεφανωθεντοςστεφανω·θεισ·ηςστεφανω·θε[ι]ντ·ος
PlVocστεφανωθεισαιστεφανωθεντεςστεφανωθενταστεφανω·θεισ·αιστεφανω·θε[ι]ντ·εςστεφανω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accστεφανωθεισαςστεφανωθενταςστεφανω·θεισ·αςστεφανω·θε[ι]ντ·ας
Datστεφανωθεισαιςστεφανωθεισι, στεφανωθεισινστεφανω·θεισ·αιςστεφανω·θει[ντ]·σι(ν)
Genστεφανωθεισωνστεφανωθεντωνστεφανω·θεισ·ωνστεφανω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστεφανωθησομενηστεφανωθησομενεστεφανω·θησομεν·ηστεφανω·θησομεν·ε
Nomστεφανωθησομενοςστεφανω·θησομεν·ος
Accστεφανωθησομενηνστεφανωθησομενονστεφανω·θησομεν·ηνστεφανω·θησομεν·ον
Datστεφανωθησομενῃστεφανωθησομενῳστεφανω·θησομεν·ῃστεφανω·θησομεν·ῳ
Genστεφανωθησομενηςστεφανωθησομενουστεφανω·θησομεν·ηςστεφανω·θησομεν·ου
PlVocστεφανωθησομεναιστεφανωθησομενοιστεφανωθησομεναστεφανω·θησομεν·αιστεφανω·θησομεν·οιστεφανω·θησομεν·α
Nom
Accστεφανωθησομεναςστεφανωθησομενουςστεφανω·θησομεν·αςστεφανω·θησομεν·ους
Datστεφανωθησομεναιςστεφανωθησομενοιςστεφανω·θησομεν·αιςστεφανω·θησομεν·οις
Genστεφανωθησομενωνστεφανωθησομενωνστεφανω·θησομεν·ωνστεφανω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 02:27:45 EST